Les de Hel

Bij de les Hemel ontdekten we dat er wel wel drie hemelen waren. Als het gaat om duistere geestelijke plaatsen is er nog meer diversiteit.

Bij de les Hemel ontdekten we dat de hemel belangrijk is voor ons huidige leven. Als je nu met de hemel leeft zal dat na het sterven van het lichaam op gelijksoortige manier verder gaan. Als je van je leven een hel hebt gemaakt, zal dat na je leven ook op een gelijksoortige manier verder gaan. Althans dit zijn mijn conclusies na bestudering van alle teksten hierover van de Bijbel.

Wat er ook nog is, is dat het dodenrijk de wereld waarin wij leven probeert te over te nemen. Het dodenrijk wil deze wereld beïnvloeden. Er zijn mensen op aarde, die daar bewust of onbewust open voor staan. Maar Jezus zegt dat het dodenrijk zijn gemeente niet zal overweldigen. Daar hoeven we niet bezorgd over te zijn. Matteüs 16:18.

Er zijn twee wegen waarlangs het kwaad onze wereld binnenkomt. Door de principes van het kwaad over te nemen. We zagen en zien dat in onze wereld bijvoorbeeld door de werken van de Islamitische IS.

De andere weg is dat wezens uit het dodenrijk toegang krijgen bij mensen uit onze wereld en hen ook kracht verlenen. Er zijn mensen in onze wereld, die daar gebruik van maken.

Maar goed, nu eerst wat de Bijbel zegt over hel en dodenrijk.

Het dodenrijk, de hel

Bij zowel het volk Israël als bij de Grieken leefde de overtuiging dat als je dood ging je naar het rijk van de doden ging. Het volk Israël had daar het woord sjeool voor. De Grieken, we kennen het misschien van de Griekse mythologie, het woord hades.

Het woord sjeool komt ook in de Bijbel voor. Wel 65 keer, in het Oude Testament. En het woord hades komt elf keer voor. In het Nieuwe Testament.

Er staan beschrijvende teksten over de sjeool. Je daalt daar naar toe af. Het is een soort diepte. De sjeool heeft meer lagen. Er is daar een soort van stilte. Je kunt God daar niet meer loven.

Er staan voor ons ook vreemde dingen in de Bijbel. Zo kun je levend in het dodenrijk afdalen. Of in vrede naar het dodenrijk gaan. Zie verder de studie van dit onderwerp.

De vertalers van de Bijbel hadden moeite met het vertalen van de woorden sjeool en hades. De oudere vertalingen vertaalden met twee nogal verschillende woorden namelijk hel of graf. Waarbij de vertalingen niet eensluidend zijn, waar de één kiest voor graf, kiest de andere voor hel.

Hier zijn de vertalingen het wel over eens. De rebellerende kinderen van Korach gaan naar de hel. Logisch denk je. Maar aartsvader Jacob als hij sterft? Die gaat naar het graf, terwijl hetzelfde woord sjeool in het Hebreeuws staat. Onderling wel eens, maar toch een vreemd resultaat.

De NBG vertaling hanteerde destijds als eerste vertaling het woord ‘dodenrijk’. Protest. Dat was niet streng genoeg. De HSV, die in de traditie van de Statenvertaling wil blijven, hanteert het woord dodenrijk daarom niet. Ze vertalen echter het woord sjeool wel vaker met graf dan de Statenvertaling.

Het verhaal van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus geeft ons een duidelijke inkijk over het dodenrijk. Zie Lukas 16:19-31. De rijke man leidt pijn, maar de arme Lazarus is in de schoot van Abraham. Die heeft het goed. Tussen de rijke man en de arme Lazarus is een kloof. Over dat idee van een kloof staat hieronder meer.

In de tijd voordat Jezus opstond uit de dood was er voor iedereen het dodenrijk als hij stierf. Op een paar uitzonderingen na. Vanuit de Bijbel weten we dat van Henoch, Mozes en Elia.

Bij de kruisiging en opstanding van Jezus is Jezus naar het hart van de aarde gegaan, zoals Jezus al had aangekondigd. Matteüs 12:40. Jezus heeft daar een grote verandering veroorzaakt. Er zijn enkele teksten, die hierover een tipje van de sluier oplichten, zoals deze uit het Oude Testament waar er al over geprofeteerd was.
Psalm 68:19. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen, en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.

De apostel Paulus noemt dit in zijn brief aan de Efeziërs.
Efeze 4:8-10. Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

Dit feit is deels ook verwoord in de zogenaamde Apostolische geloofsbelijdenis ook wel de twaalf artikelen van het geloof genoemd, waarin o.a. staat: ‘die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’.

Wat in deze geloofsbelijdenis niet staat, is, dat hij, toen hij opsteeg, de gevangenen meenam. Zij wachten daar nu op het eind van de tijd.

Wat ook nog te vermelden is, is dat Jezus de sleutels heeft van de dood en het dodenrijk en dat ze in de toekomst worden vernietigd.
Openbaring 1:18. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 
Openbaringen 20:13-14. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid.

Nog andere duistere plaatsen

De Bijbel spreekt nog wel zo’n honderd keer alleen al in het Oude Testament over andere duistere plaatsen. Diepten, kloven, putten, en plekken van vernietiging.

We komen dat al in Genesis 1:2 tegen ‘en duisternis was op de afgrond’. Maar ook de zondvloed werd veroorzaakt door fonteinen uit de afgrond. Het volk Israël ging bij de doortocht, door de diepte van de zee naar de overkant. Jona zat in de diepte in de buik van de vis.

De demonen hebben hun eigen plek namelijk, de afgrond. Abaddon in het Hebreeuws en Abyssos in het Grieks. Engelen, die gezondigd hebben gaan volgens de apostel Petrus naar de Tartaroo.

Wat de Bijbel zegt over deze dingen zijn als een soort van scherven van een groot plaatje. Wij kunnen alleen de scherven leren kennen. Althans voor mij is het overzicht mij onbekend.

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat onze God ook macht heeft over deze plekken. Dat is een geruststellende gedachte.

Het dal van Hinnom.

Het dal van Hinnom, in het Grieks de géhenna (gé betekent in het Grieks dal) kom je zowel in het Oude (13x) als het Nieuwe Testament (12x) tegen.

Het is het dal enkele honderden meters ten zuiden van de oude stad Jeruzalem. Het heet nu ook nog zo. Het was de plek waar kinderoffers werden gebracht. In de tijd van Jezus was de herinnering daar aan nog levend. Het was in de tijd van Jezus een rokende vuilnisbelt.

Jezus geeft onderwijs hoe je kunt voorkomen dat je geestelijk gezien in het dal van Hinnom, de gehenna terecht komt. Door schelden kun je in het dal van Hinnom terecht komen. Als je geen afscheid neemt van wat je tot zonden verleidt. Ook dat je beducht moet zijn voor hen, die je ziel kunnen doden. Een dode ziel, een afgestompte ziel, je komt heel wat mensen tegen met zo’n ziel, brengt je naar het dal van Hinnom.

De apostel Jacobus schrijft, dat wat je zegt tot grote problemen kan leiden.

Dikwijls vertaalt men het woord gehenna met het woord hel. Maar denk dan vooral aan de hel op aarde.

Werkvorm

Voor de werkvorm kiezen we de lessen van Jezus over het dal van Hinnom en in hoeverre ik de hel/het dodenrijk toelaat in mijn leven.

De lessen van Jezus over het dal van Hinnom:
1. Ben iemand, die scheldt. Veel/soms/bijna nooit.
2. Doe ik uit mijn leven weg wat mij verleidt tot zonde? Nee/zoveel mogelijk/alles.
3. Hoe is het met mijn ziel? Gevoelig? Soms komt er wel iets binnen? Niets raakt mij meer?
4. Maak ik fouten met de dingen, die ik zeg? Iedere dag/een enkele keer/ bijna nooit.

Over de invloed van de hel/het dodenrijk op mijn leven:
Vraag 1: Heb je wel eens contact met schimmen uit het dodenrijk? Stap 1 is, er afstand van willen doen. Stap 2: Zoek mensen, die je willen en kunnen helpen om hiervan af te komen.
Vraag 2: Heb je te maken met mensen, die wel onder invloed zijn van machten uit het dodenrijk de hel? Als dat zo is, vraag dan aan mensen in een kring of groep waartoe je behoort om voor bescherming te bidden.

Hulp voor jezelf en anderen

Er zijn heel wat mensen met angst voor de hel. Een zekere beduchtheid is wel logisch. Er staan tenslotte geen vrolijke verhalen over de sjeool en de hades in de Bijbel.

Jezus waarschuwt vooral de mensen om hun leven op orde te brengen. Dat is ook de weg. Leg af wat niet goed is en doe wat wel goed is. Zo wordt je leven meer hemel en minder hel. Dat verandert denk niet echt als je overlijdt.

Voor hen die vertrouwen op Jezus is er de opstanding van de doden. Zie het betreffende onderwerp.

Heb je nu al last van de machten van het dodenrijk/de hel? Sluit je aan bij een gemeente van Jezus. Samen zijn we sterk. De poorten van de hel zullen ons niet overweldigen.

Er zijn ook mensen, die zich zorgen maken over overleden verwanten. “Zou mijn man wel goed zijn heengegaan?” Een heel begrijpelijke vraag. Maar wat is een goed antwoord hierop? Zelfingenomen, eigenwijze en koppige mensen zullen het moeilijk hebben aan de overzijde denk ik. Maar een stille in den lande, die laag over zichzelf denkt, maar hoopt op God, ook al is dat klein, komt er wellicht tot bloei.

Misschien is het goed om de bijbehorende studie over dit onderwerp te lezen. Lees het boek de Grote Scheiding van CS Lewis. Het is een verhaal hoe het zou kunnen zijn. Geeft inzicht hoe het zou kunnen zijn. Wat in ieder geval goed is, is om je in het onderwerp hemel te verdiepen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.