Les de Feesten

Feest vieren is een typische christelijke bezigheid. Niet voor niets worden kerkdiensten ook wel vieringen genoemd. En we kijken uit naar het grootste feest aller tijden als de de gemeente als bruid aan Christus wordt voorgesteld en verder samenleeft.

Door God zijn ook diverse feesten ingesteld. Denk aan de sabbath, de zevende dag van de week. Gedenk de sabbath dat jullie die heiligen. Denk aan het feest van de nieuwe maan. Om je eenmaal per maand er aan te herinneren dat je een nieuwe start in je leven kan maken.

En dan is er nog een cyclus van zeven feesten in zowel het voorjaar als het najaar ingesteld door God. Over deze feesten gaat het in deze les.

Inleiding

De joodse feesten bevatten best veel dagen. Meer dan vijftig dagen duren de voorjaarsfeesten en een kleine maand duren de najaarsfeesten. Bekende namen voor de feesten zijn Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest.

Er zijn feesten, die één dag duren. En er zijn feesten, die een periode duren. Dikwijls beginnen en eindigen die met een bijzondere dag.

Wij noemen die feesten, Joodse feesten , maar de Bijbel spreekt er vooral over dat ze feesten van God zijn. Feesten waarvan God wilde dat het volk Israël ze altijd zouden blijven vieren. Het zijn altoosdurende inzettingen heeft God erbij gezegd.

Hieronder wat de HEER over het Pesachfeest zegt. De HEER legt er vijf keer de nadruk op dat het feest gevierd moet worden.
Exodus 12:14. ‘Die dag moet voortaan een gedenkdag (1) zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER (2). Dit voorschrift (3) blijft voor altijd (4) van kracht, alle komende generaties (5) moeten die dag vieren’.

Nu moeten we als mens goed nadenken. Wil je als gelovige uit de volken bij het volk Israël horen en bij de God van Israël of wil je bij de beweging van de kerk aansluiten, die door de eeuwen heen steeds meer een eigen koers is gaan varen als het om de feesten gaat. Een belangrijk keuze moment.

De beweging van de kerk vond zowel in de oosterse als in de westerse kerk plaats en dat burgerde ook in in de samenleving. Ook in Nederland. We noemen deze feesten nu de christelijke feestdagen. Bij het ene feest komt nog veel terug van wat in de Bijbel staat. Bij een ander feest alleen nog enkele elementen. De najaarsfeesten zijn geheel van onze kalender verdwenen.

Hoe zou u het vinden als u een mooi feest organiseert maar de gasten geven er een andere invulling aan en komen ook nog op een andere dag? Het lijkt me dan ook goed om ons te verootmoedigen voor onze eigenwijsheid en ongehoorzaamheid.

Hoe kunnen we hier praktisch mee omgaan?

Het lijkt mij dat je gewoon mee kunt doen met wat men in kerken en christelijke gemeenten viert. Maar waar het om gaat is, dat we voor de feesten in de Bijbel weer oog krijgen en voor wat onze God ons met de feesten wilde leren.

Door ieder jaar weer eens te kijken wat er over de feesten in de Bijbel staat, ga je de feesten steeds meer een plekje geven in je leven. Ik ben daar al meer dan tien jaar mee bezig. Ieder jaar weer een klein stapje.

Het lijkt me niet nodig om de feesten precies als de Joodse gemeenschap te vieren, maar ze geven wel een mooi voorbeeld hoe je het zou kunnen vieren.

Als hulp om die kleine stapjes per jaar te maken hieronder een kort overzicht van de feesten.

Overzicht

Hier de hoofdlijn, de verdieping die de feesten van de Bijbel kregen door Jezus en hoe het feest nu nog terug te zien is in de kerk.

De najaarsfeesten van God zijn totaal in onbruik geraakt. Jammer. Dat is niet handig omdat deze ook nog een diepere vervulling krijgen en dan begrijpen we die diepere vervulling niet.

Pesach feest

Het Pesach feest concentreert zich op de pesach maaltijd. Er horen ook allerlei voorbereidingen bij. Zoals het uitnodigen van de mensen, waarmee men het gaat vieren. En het uitkiezen het afzonderen van de eenjarige ram of bok, die zal worden geslacht.

De eerste paasmaaltijd werd op de 14de Nisan in Egypte gehouden. Die nacht trok men weg uit dit land, dat voor hen slavernij betekende. Later is men deze maaltijd op de 15 de Nisan gaan houden.

Jezus had de maaltijd met de discipelen op de avond van de 14de Nisan. Daarna werd hij in de nacht opgepakt en op de middag van de 14de Nisan gekruisigd. Hij werd nog voor de avond van de 15de Nisan, toen Israël de paasmaaltijd zou vieren begraven. Jezus was het Paaslam dat geslacht en ‘gegeten’ werd.

Door deze gebeurtenissen heeft het Pesachfeest een enorme verdieping gekregen. Het feest komt overeen met onze Witte Donderdag en Goede Vrijdag, zij het op een andere dag in het jaar.

Matse feest

Het feest van de ongezuurde broden gaat om je zonden wegdoen om met God te kunnen leven. Dit is de kerk als zodanig niet kwijt geraakt, maar we hebben er geen speciale periode meer voor om dit te gedenken.

Op en na Pesach, zeven dagen lang, eet men geen brood met gist meer, maar ongegist of ongezuurd brood. Bij ons bekend als matse.

Ook hier voorbereidingen. De dagen vooraf maakt men het huis schoon, alle viezigheid wordt verwijderd.

Wij kunnen nu dankbaar zijn dat de Heilige Geest ons helpt om zonder gist te leven. Dat is een vrucht van de Geest.

Eerstelingen en Pinksteren

De avond dat men het pesachmaal gebruikt en de morgen en de middag daarna is een rustdag. Op de morgen van de dag erna is er een eerste offer van de oogst. Het begin van het feest van de eerstelingen.

Dat offeren in de ochtend gaat men totaal 49 dagen doen. De vijftigste dag is de afsluiting. Dat is ook een feestdag. Dat is Pinksteren.

Het feest van de eerstelingen kreeg een enorme ‘boost’ doordat Jezus als eersteling opstond. Op de Joodse kalender de 17de Nisan. Dit vieren wij op de de eerste en tweede Paasdag, zij het op een andere dag in het jaar.

Het Pinksterfeest werd enorm verdiept door de uitstorting van de Heilige Geest. De kerk viert dit nog steeds. Zij het dat het eigenlijk een feest is van het Woord én de Geest. Dat was ook al bij Israël zo. Dus niet alleen een feest van de Geest. En zij het dat het ook op een andere dag is.

Najaarsfeesten

Het eerste feest in het najaar is Rosh Hashana. Het is het Israëlisch Nieuwjaar. Het feest begon in 2019 toen het donker werd op zondagavond 29 september. Tien dagen later was Yom Kippur, Grote Verzoendag. Vijf dagen daarna Sukkoth, het loofhuttenfeest. Zeven dagen lang en de dag er na, de achtste dag de vreugde van de wet.

Het feest van de bazuinen vieren we niet meer. Het komt bij ons alleen terug in een enkel lied in de kerk zoals “Eens als de bazuinen klinken”. Een lied dat ons doet denken aan de wederekomst.

De grote verzoendag heeft enkele raakvlakken met als wij het zondaarsgebed bidden. De enkele keer dat dat voorkomt. Het zondaarsbankje bij het Leger des Heils is er ook nog een voorbeeld van.

Het loofhuttenfeest heeft misschien nog enige raakvlakken met als we ’s zomers naar een christelijke camping gaan.

Het afsluitende feest, wat in de Bijbel heet de vreugde van de wet heeft nog een relatie met als wij denken over een vreugdevolle toekomst: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Tijdens de feesten blaast men op gezette tijden op de sjofar of de bazuin. Dit zijn geen muziekinstrumenten. Het zijn aandachtssignalen zoals de sirene’s bij ons op de eerste maandagmorgen van de nieuwe maand.

Leerboek van de kerk?

Na bestudering van al die feesten heb ik ontdekt, dat de feesten bedoeld zijn als het leerboek voor het volk van God.

De protestanten hebben als leerboek van de kerk de Heidelbergse Catechismus. De Rooms Katholieken hebben ook een Catechismus en nog veel meer. Er zijn Bijbelscholen en studies Theologie. Maar God heeft voor ons een cyclus van zeven feesten per jaar om ons de dingen van het geloof te leren.

Het is ongelooflijk hoeveel inhoud de diverse feesten hebben. Zie ook de studies bij dit onderwerp.

Feesten om het leven in geloof te leren. Dat kan iedereen tot zich nemen. Of je nu analfabeet of professor bent.

Geestelijke strijd

Als je weet dat in de geschiedenis keizers en pausen enorme moeite hebben gedaan om de feesten te veranderen en te laten verdwijnen, dan besef je dat er een groot belang achter zat.

Er zijn grote aantallen mensen omgebracht, die de sabbath wilden blijven vieren en niet de zondag. Er was ook verdrukking voor mensen, die de bijbelse feesten wilden blijven vieren.

Uiteindelijk is het keizers en pausen gelukt om de feesten te veranderen in wat ze nu zijn. De feesten hielden nog steeds een geestelijke kracht, maar zodanig dat keizers en pausen er geen last meer van hadden.

We hebben nu in Nederland een overheid, die ons de ruimte geeft om de feesten te vieren, zoals we dat zelf willen. Niemand van ons zal in de gevangenis worden gegooid als we bijvoorbeeld de Pesach maaltijd weer willen gaan doen. Of op de bazuin of de sjofar willen blazen op Rosh Hashana.

Het zal tijd kosten voor we de feesten van God weer in volle glorie kunnen zien. Ze zijn onder een dikke laag stof verborgen. En die is niet snel verdwenen.

U en jij kan beginnen door je in de feesten van de HEER te verdiepen. Veel zegen met dit belangrijke werk.

Andere bronnen

Als u naast de Bijbel over de feesten wil lezen, dan beveel ik het volgende aan.

Een boek van dr. G.H. Cohen Stuart Joodse Feesten en vasten. Is een wat ouder boek uit 2003. Geeft een informatief en mooi beeld van de feesten zoals dat in Israël wordt gevierd. Lange tijd was deze man adviseur van de Nederlands Hervormde Kerk in Jeruzalem.

Een overzichtelijke en informatieve brochure van Bert Otten De Feesten van de Heer. Te verkrijgen voor een klein bedrag via de site waarheid-en-vrede.nl.

Het boek The Seven Festivals of the Messiah van Edward Chumney. Is in het Engels. Ook de Hebreeuwse begrippen staan hier in.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.