Studie Zonden

Het onderwerp zonden is vast geen populair onderwerp, maar wel heel belangrijk. Zonden zijn als een deur, waardoor als je die open zet, een berg narigheid naar binnen komt. Het is als het onderwerp veiligheid in het alle daagse leven.

In het Hebreeuws zijn er diverse verschillende woorden rond ‘zonden’. Ze lijken dicht bij elkaar te liggen maar hebben toch een verschillende betekenis.

De Statenvertaling en de King James Version hebben voor drie toch enigszins afwijkende woorden drie Nederlandse en Engelse woorden bedacht en vertalen in het algemeen consequent met die woorden.

De Statenvertaling doet dat met de woorden overtredingen, ongerechtigheden en zonden. De Engelse King James Version doet dat met de woorden ’transgressions’, ‘iniquity’ en ‘sins’.

De NBV gebruikt woorden als ‘schuld, misdaad en zonde’ maar is niet consequent in de vertalingen vandaar dat ik de NBV in deze studie beperkt gebruik.

Deze drie categorieën geven ook iets aan. Bij overtredingen, dan doe je bewust iets verkeerd. Bij ongerechtigheden, dan doe je onbewust iets verkeerd. En zonden is een meer algemeen woord wat ook te maken heeft met je doel missen.

Nu als eerste de studie over overtredingen. Daarna komen de onderwerpen ongerichtheden en zonden aan de orde.

In deze studie gaat het over overtredingen, ongerechtigheden en zonden. De studie heeft een relatie met de studie over de hemelse rechtbank.

Overtredingen

Bij overtredingen doe je bewust iets verkeerd. Dat heeft consequenties. Het woord komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor.

Als voorbeeld het voetbalspel. Bij het voetbalspel zijn er spelregels. Die zijn er om het spel goed te laten verlopen. De scheidsrechter let op overtreding van de regels. Hij corrigeert en deelt straffen uit. Er kan discussie ontstaan of de regel nu wel of niet is overtreden. En ook of de straf wel past bij de grootte van de overtreding.

Zo is het ook in het leven. De regels zijn gemaakt door onze Schepper, met het doel om de aarde leefbaar te houden. Als we ze overtreden dan vraagt hij ook van ons om te corrigeren en straffen uit te delen. Hier speelt ook nog een geestelijke achtergrond. Er is een geestelijke aanklager die voor straf pleit bij de hemelse rechter.

Overtreding in het Oude Testament

Het Oude Testament hanteert diverse woorden die je met het woord overtreding kunt vertalen.

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1פשע
pesha`
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H6588Overtreding
Komt 93 keer voor in 90 verzen
KJV: transgression (84x), trespass (5x), sin (3x), rebellion (1x).
2פָּשַׁע
pasha`
WerkwoordH6586Overtreden
Komt 41 keer voor in 37 verzen
KJV: transgress (17x), transgressor (9x), rebelled (6x), revolt (6x), offended (1x), transgression (1x), trespassed (1x).

Bij overtredingen is er in het algemeen sprake zijn van opzet, van het bewust doen, het kan zijn zelfs met voorbedachte rade.

Het zijn overtredingen tegen de regels, de geboden van God. Maar het gaat ook verder dan de geboden. Als God zijn evangelie aanbiedt aan het volk Israël en niet het hele volk gaat daar op in, dan ziet God dat ook als een overtreding.

Veel overtredingen zijn tegen je medemens. Niet doen dus. En als een ander dat jou aandoet, vergeef hem of haar. En help je medemensen om geen overtredingen te doen of om ze recht te zetten.

Hier de eerste vier teksten dat het zelfstandig naamwoord overtreding in de Bijbel voorkomt.

Genesis 31:36. Toen ontstak Jakob in woede en riep Laban ter verantwoording. Jakob nam het woord en zei tegen Laban: Wat is mijn overtreding? Wat is mijn zonde, dat u mij zo verwoed hebt achtervolgd. [HSV]

Genesis 50:16-21. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen: “Vergeef​ je broers hun schandelijke ​misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die ​misdaad​ te ​vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je ​slaaf​ te worden.’ Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie ​kinderen​ zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust.

Exodus 22:8. Bij elk vermoeden van verduistering – of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of ​geit, een ​kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook waarvan iemand beweert dat het zijn eigendom is – moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. Degene die door God schuldig verklaard wordt, moet de ander een dubbele vergoeding geven.

Exodus 23:21. Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.  [HSV]

En dan uit de Geschriften en de Profeten in de Bijbel enkele bekende teksten:

Psalm 51:5. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. [HSV]
Psalm 103:12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. [HSV]

Spreuken 10:12. Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. [HSV]
Spreuken 28:13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.  [HSV]

Jesaja 43:25. Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet. [HSV]

<<ik heb nog niet alle 134 teksten bekeken. Er zullen daaronder vast nog teksten zijn waar we van kunnen leren>>

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Opvallend is dat het woord overtreding niet wordt genoemd bij de overtreding van Adam en Eva. Het is de apostel Paulus, die dat in de Bijbel als eerste een overtreding noemt. Dat was waarschijnlijk een kwestie van na verloop van tijd inzicht ontvangen.

De eerste keer dat het woord naar voren komt gaat het in feite om het ontvreemden van godenbeeldjes. Genesis 31.

Het tweede wat een overtreding wordt genoemd ging over het verkopen van je broer als slaaf. Die overtreding gebruikte God trouwens om de daders te redden. Genesis 50.

Voor sommige overtredingen moet je een dubbele vergoeding geven. Exodus 22.

Er staat ook dat God overtredingen niet vergeeft. Exodus 23.

Hier ook een relatie naar niet voorspoedig zijn, namelijk als je je overtredingen bedekt, dus verborgen houdt. Spreuken 28.

Aan de andere kant helpt God ons. Onze liefde bedekt al onze ov ertredingen. Psalm 103. En gaat ons in de toekomst verder helpen. Jesaja.

Overtredingen in het Nieuwe Testament.

Ook in het Nieuwe Testament zijn er diverse woorden, die je met overtreding kunt vertalen.

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1παρά
πτωμα paraptōma
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G3900
SB3378
Overtreding
Komt 23 keer voor in 20 verzen
KJV: trespass (9x), offence (7x), sin (3x), fall (2x), fault (2x).
2παρα
βαίνω parabainō
WerkwoordG3845
SB3323
Afwijken, overtreden
Komt vier keer voor
KJV: transgression (3x), fall by transgression (1x).
3παράβασις parabasisZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3847
SB3325
Overtreding
Komt zeven keer voor.
KJV: transgression (6x), breaking (1x).
4παρα
βάτης parabatēs
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
G3848
SB3326
Overtreder
Komt vijf keer voor
KJV: transgressor (3x), breaker (1x), transgress (1x).

Het woord παράπτωμα (paraptōma) komt het meest voor 23 keer in 20 verzen en dan zijn er nog drie woorden, die 16 keer voorkomen. Totaal wordt er dus 39 keer over vertredingen gesproken in het Nieuwe Testament.

De teksten hieronder zijn uit de HSV indien de NBV met het algemene woord zonde vertaalt. Soms kiest de NBV voor het woord misstap. Bij dat woord mis ik ook de relatie met de afwijking van Gods geboden.

De moeder van alle overtredingen

In Romeinen 5 geeft Paulus bericht van de moeder van alle overtredingen. Die van Adam en Eva. Er was toen nog maar één gebod. En dat was dat God bepaalt wat goed en kwaad is en niet de mens. Trouwens als je God stem kunt verstaan kun je bij wijze van spreken al het andere vergeten. Dan kun je gewoon weer als Adam en Eva leven als voor de val.

Hier die hele lap tekst, waar Paulus het allemaal super duidelijk uitlegt (met enige voorkennis wellicht).

Romeinen 5:12-14. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou.

Dit gaat over de rol van Jezus Christus (zie ook twee paragrafen verder).
Romeinen 5:15-19. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

En hier gaat het over de rol van de wet. Zie ook de volgende paragraaf.
Romeinen 5:20-21. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

1 Timoteüs 2:14. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Om maar bij de laatste tekst te beginnen. Het gaat hier om een belangrijk principe. Een overtreding kan leiden tot misleiding van andere mensen. En in dit geval is het op grote schaal gebeurd. Veel mensen bepalen zelf wel wat goed en kwaad is.

Het gedeelte daarvoor gaat er over het enorm ingrijpende werk van Jezus. Hij verwijderde met wortel en tak de aanklacht van de overtreding van de eerste mensen. Ieder die op Jezus vertrouwd zal niet worden gestraft voor die overtreding en mag ook een nieuwe leven gaan leiden.

De rol van de wet

Er zijn diverse teksten, die gaan over de rol van de wet bij de overtredingen. Hieronder staan ze.

Romeinen 2:23-25. U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden, want er staat geschreven: ‘Door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’ Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden.

Even wat uitleg over de besnijdenis. De lichamelijke handeling gaf aan dat je met God en zijn regels rekening wilde houden. Een mooi beeld. Een jood moest iemand zijn die zo liefdevol was als God. Maar als je je lomp en harteloos gedraagt, dan heeft dan geen betekenis. Dan geven de mensen, die wel liefdevol en gehoorzaam zijn een beter beeld van God. Dan zijn zij betere joden. Daarom voeg ik voor de duidelijkheid nog deze tekst toe.

Romeinen 2:26-29. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Romeinen 4:15. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding.

Galaten 2:18-19. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd.

Galaten 3:19. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. [HSV]

Jakobus 2:9-11. Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. 

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Het belangrijkste van de wet is het gebod van de liefde. Als je dat navolgt zal je geliefd zijn bij de volken. En dat is Gods bedoeling. Romeinen 2.

Maar als je harteloos bent, maak je geen reclame voor God. Dan ben je als onbesneden. Romeinen 2.

De wet zijn de spelregels. Zonder die wet zijn er geen spelregels en zou je die ook niet kunnen overtreden. Romeinen 4 en 5( vorige paragraaf).

Cruciaal is dat je gaat voor de genade van Jezus door het geloof. Het geeft een band van het hart met Jezus. Hij houdt van je ondanks je onverstandig leven.

Door Jezus is weer leven mogelijk

Romeinen 4:25. Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. [HSV]

2 Korintiërs 5:19. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 

Efeziërs 1:7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, [HSV}

Efeziërs 2:1. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. [HSV]

Efeziërs 2:4-5. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden. [HSV]

Kolossenzen 2:13-14. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. [HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Jezus is om onze overtredingen overgeleverd. En Jezus is opgewekt uit de dood voor onze rechtvaardiging (Romeinen 5:24), verlossing en de vergeving van de overtredingen (Efeziërs 1:7), wat tegen ons getuigd uit te wissen (Kolossenzen 2:14).

En net zoals Jezus eerst dood was heeft Jezus ook ons die dood zijn door de overtredingen levend gemaakt (Efeziërs en ook Romeinen 5 twee paragrafen terug).

God heeft door Christus zich met de wereld verzoend en heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 2 Korintiërs 5:19.

De rol van Israël

Door de overtreding
Romeinen 11:11-12. Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd.

Hebreeën 2:2. Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. [HSV, engelen waren aanwezig toen Mozes de wet kreeg op de Sinaï, zie uitleg Studiebijbel bij deze tekst]

Hebreeën 9:15. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Het is van groot belang als Israël alsnog in het geheel het evangelie van genade, verlossing en nieuw leven aanneemt. Dat zal de hele wereld overvloed geven.

Nu al is hun afwijzing van het evangelie een overtreding, die geleid heeft tot zaligheid van de volken. Er is wel een deel van Israël, die het evangelie heeft aangenomen, denk aan de apostelen, en die hebben de basis gelegd voor ons.

Hoe we met overtredingen tegen elkaar moeten omgaan

Matteüs 6:14-15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. [HSV].

Matteüs 18:34-35. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. [HSV]

Marcus 11:25-26. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. [HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Elkaar de overtredingen vergeven is heel vanzelfsprekend. Anders vergeeft God ook jouw overtredingen niet.

Elkaar helpen om te voorkomen

Galaten 6:1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. [HSV]

Jakobus 5:16. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.[HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Dit zijn teksten, die gaan over zorg voor elkaar. Voor als die ander een gebod van God overtreed.

Wees ook eerlijk en transparant over de dingen, die je in je leven niet goed hebt gedaan.

Specifieke overtredingen

Het vier teksten met specifieke overtredingen. (Opmerkelijk is dat ze alle vier de vertaling zijn van het woord parabasis dat ook maar vier keer voorkomt). Hier staan ze.

Matteüs 15:2-3. Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? [HSV Jezus noemt dan zaken in de geboden, die in tegenstelling zijn met de torah]

Handelingen 1:24-25. En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. [HSV]

2 Johannes 9. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. [HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
In allerlei groepen, ook kerken, kunnen bepaalde regels gelden, maar de regels van God zijn bepalend, die zijn uitgangspunt. Niet de regels van mensen, hoe goed ook.

De overtreding van Judas, die hier wordt genoemd is dat hij afweek van het doel wat God met zijn leven voorhad, namelijk apostel worden.

In 2 Johannes wordt de verbinding gelegd tussen in de leer van Christus blijven en overtreden.

Samenvatting

Niet alleen iets doen wat tegen de regels is, is een overtreding. Maar ook als je inhoudelijk een andere overtuiging uitdraagt van wat de regels zijn. Zie de laatste tekst hierboven.

Bij de inleiding werd het voetbalspel als voorbeeld gegeven. De regels zijn daar zo stevig ingevoerd, dat een oppositie tegen die regels niet mogelijk is. Hooguit in de toepassing van de regels. Maar in de christelijke wereld komt dat wel voor.

We lezen ook dat een overtreding kan leiden tot misleiding. Zie 1 Timoteüs 2:14. Eva overtrad de regel. Adam werd misleid.

Misleiding als gevolg van overtreding komt veel voor in de christelijke wereld.

Er zijn mensen begonnen met de overtuiging dat de geboden van God van het Oude Testament er niet meer toe doen. Dat was een overtreding. Andere mensen, die hen hebben nagevolgd zijn misleid.

Er zijn mensen begonnen met de overtuiging dat de gaven van de Geest zoals de gaven van genezing alleen maar voor de eerste discipelen waren. Dat was een overtreding. Mensen, die hen naar nagevolgd zijn misleid.

Toen er alleen nog Adam en Eva waren was er maar één regel en dat was dat de mens niet zou bepalen wat goed en kwaad is. Maar zij overtraden die regel. En vele mensen hebben hen nagevolgd.

Ook die overtreding kom je veel tegen in de christelijke wereld. Bewust teksten niet lezen of ervan zeggen dat ze niet voor ons zijn.

Ongerechtigheden

Dat je iets doet, wat niet handig is en ook niet goed uitwerkt, zo zou je het woord ongerechtigheid kunnen omschrijven. Het is ongepast wat men doet.

Het begrip kom je zowel in het Oude als het Nieuwe Testament tegen.

Avon in het Oude Testament

In het Hebreeuws van het Oude Testament is daar ook een woord voor, hieronder staan ze.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עון 
`avon
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H5771Ongerechtigheid
Komt 230 keer voor in 213 verzen
KJV: iniquity (220x), punishment (5x), fault (2x), Iniquities (with H1697) (1x), mischief (1x), sin (1x).
2עָוָה `avahWerkwoordH5753Het doen van ongerechtigheid
Komt 17 keer voor in 17 verzen
KJV: iniquity (4x), perverse (2x), perversely (2x), perverted (2x), amiss (1x), turn (1x), crooked (1x), bowed down (1x), troubled (1x), wickedly (1x), wrong (1x).

Het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord עון (`avon) komt dikwijls voor in de Bijbel. Hier alleen de verzen uit enkele boeken. Wellicht is dit later nog uit te breiden.

Het boek Genesis
In het boek Genesis komt het woord avon vier keer voor, hier staan ze.

Als Kaïn zijn broer Abel heeft vermoord.
Genesis 4:13. En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden’. [HSV]
Opmerking: Kaïn noemde het een ongerechtigheid. Hij was niet op rebellie tegen God uit. Hij had zich niet kunnen beheersen.

Genesis 15:16. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. [HSV]

Opmerking: voor de Amorieten was hun manier van leven normaal. Ze wisten niet meer wat de schepper van hemel aan aarde wilde. Van geslacht op geslacht was men nalatig geweest om de wil van God door te geven.

Genesis 19:15. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Zij zeiden: Sta op! Neem uw vrouw en uw twee dochters, die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. [HSV]

Opmerking: mensen, die goed doen, maar wonen bij een volk dat kwaad doet, dragen helaas mee in de ellende, die het gevolg zijn van ongerechtigheden.

Genesis 44:16. Juda antwoordde: ‘Wat kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God heeft de ​misdaad​ van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw ​slaaf​ te worden, mijn heer, niet alleen degene bij wie de ​beker​ is gevonden, maar wij allemaal.’ Opmerking: Juda noemt het feit dat de bekers van de koning in hun bagage te vinden was een ongerechtigheid. Zeker geen overtreding.

Het boek Leviticus
In het boek Leviticus komt 18 keer 16 keer verzen het woord avon voor.

Hieronder twee teksten, die ingrijpend zijn.

Leviticus 5:1. Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid.
Opmerking: een ongerechtigheid is een vervloeking. En als je daar geen melding van maakt dan draag je die ongerechtigheid ook.

 Leviticus 5:17. En wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de HEERE overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen.

Opmerking: in het boek van Ezechiël 3:18-19 bevestigt JHWH dat deze consequenties correct zijn.

Het boek van de Psalmen
In het boek van de Psalmen komt 31 keer in 29 teksten het woord ‘avon’ voor. Hier enkele voorbeelden waarbij ook de andere woorden in de tekst voorkomen.

Psalm 85:3. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, U hebt al hun zonden (chattat) bedekt.  Sela
Psalm 89:33. … dan zal Ik hun overtreding (pesja) met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. 
Psalm 90:8. U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
Opmerking: bij de laatste tekst is het woord zonden veronderstelt vanwege de context.

Adikia en adikema in het Nieuwe Testament

In het Grieks is er ook een woord dat je met ongerechtigheid kunt vertalen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
 1ἀδικία adikiaZelfstandig naamwoord vrouwelijkG93Ongerechtigheid
Komt 25 keer voor in 24 verzen.
KJV: unrighteousness (16x), iniquity (6x), unjust (2x), wrong (1x).
2ἀδίκημα adikēmaZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G92Ongerechtigheid
Komt 3 keer voor in 3 verzen.
KJV: matter of wrong (1x), evil doing (1x), iniquity (1x).

Alle teksten van dit hoofdstuk komen uit de HSV. De NBV vertaalt steeds met verschillende woorden of uitdrukkingen. In plaats ongerechtigheid met onrechtplegers, in plaats van geen ongerechtigheid, verder met met betrouwbaar, met schanddaad, met het kwaad, met misdrijf etc.

Hieronder alle teksten uit het Nieuwe Testament waarbij het woord voorkomt.

Lukas 13:27. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.

Lukas 16:8-9. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.

Opmerking 1: er staat in het Grieks de oikonomon, de huisbaas, de manager van de ongerechtigheid en vervolgens de mammon, de rijkdom van de ongerechtigheid.
Opmerking 2: de NBV vertaalt met de oneerlijke rentmeester en de valse mammon.

Lukas 18:6. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
Opmerking 1: de NBV21 vertaalt: Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht.
Opmerking 2: het gaat om een rechter, die het onderwijs van God niet kent.

Johannes 7:18. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.
Opmerking: dit gaat over Jezus, vandaar de hoofdletters. Het geldt ook voor mensen.

Deze tekst gaat over Judas, die na zijn daad een eind aan zijn leven maakte.
Handelingen 1:18. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten.

Dit gaat over Simon de tovenaar.
Handelingen 8:23. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid.

Romeinen 1:18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.
Opmerking: ongerechtigheden onderdrukken de waarheid

Hier voorbeelden van ongepast gedrag.
Romeinen 1:29. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.

Romeinen 2:8. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.
Opmerking: je kunt vooral ongepast willen leven. Dat loopt niet goed af.

Romeinen 3:5. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze.

Een mooie oproep.
Romeinen 6:13. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn . En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.

Romeinen 9:14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
Opmerking: dat God zelf niet zou weten is goed is, dat kan niet. Dat God het recht niet zou toepassen, ook niet.

1 Korinthe 13:6. … zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,

2 Korintiërs 12:13. Want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan alleen hierin dat ikzelf u niet tot last geweest ben? Vergeef mij dit onrecht.
Opmerking 1: de vertaling met onrecht lijkt me niet correct. De BGT vertaalt lijkt me juister met: Die misdaad moeten jullie me maar vergeven.

2 Thessalonicenzen 2:10. en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

2 Thessalonicenzen 2:12. …opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2 Timotheüs 2:19. Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.

Hebreeën 8:12. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Jakobus 3:6. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.

2 Petrus 2:13. en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken.
2 Petrus 2:15. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad.

1 Johannes 1:9. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 5:17. Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt.

Met het woord adikema
Dit woord komt drie keer voor. Hieronder alle drie verzen.

Handelingen 18:14. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen.

Handelingen 24:20. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad stond,

Openbaring 18:5. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

Het woord anomia
Met het woord anomia G458 een woord dat 15 keer voorkomt en twee keer in de HSV met ongerechtigheid wordt vertaald. Er staat dus wetteloosheid. Dat is dat je niet leeft volgens de wet van God.

Romeinen 4:7. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn.
Opmerking: hier staat in het Grieks anomia, dus is zonder de wet, wetteloos. Wetteloze daden kunnen ook dus worden vergeven.

Hebreeën 1:9. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Zonden

Zonden is een algemeen woord over wat we niet goed hebben gedaan als we zijn afgeweken van de richting, die God ons gegeven heeft.

De woorden, die we met zonden kunnen vertalen komen zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor.

Zonden in het Oude Testament

Hieronder de woorden, die voorkomen in het Oude Testament.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1חטאת chatta’ahZelfstandig
naamwoord vrouwelijk
H2403Zonde, zondeoffer
Komt 296 keer voor in 272 verzen.
KJV: sin (182x), sin offering (116x), punishment (3x), purification for sin (2x), purifying (1x), sinful (1x), sinner (1x).
 2חֵטְא chet’Zelfstandig
naamwoord mannelijk
H2399Zonde
Komt 33 keer voor in 33 verzen
KJV: sin (30x), faults (1x), grievously (1x), offences (1x).
 3חָטָא chata’WerkwoordH2398Zondigen
Komt 238 keer voor in 220 verzen.
KJV: sin (188x), purify (11x), cleanse (8x), sinner (8x), committed (6x), offended (4x), blame (2x), done (2x), fault (1x), harm (1x), loss (1x), miss (1x), offender (1x), purge (1x), reconciliation (1x), sinful (1x), trespass (1x).

Rond het woord chattah komen diverse woorden voor. Het zelfstandig naamwoord חטאת chatta’ah komt het meest voor, 296 keer voor in 272 verzen.

In het boek Genesis
Het woord zonde als vrouwelijk zelfstandig naamwoord zonde vier keer voor in het boek Genesis.

Voor het eerst voor in Genesis 4 nog voor dat Kaïn zijn broer vermoorde spreekt JHWH Kaïn aan. Helaas valt Kaïn daarna toch zijn broer aan en dood hem.
Genesis 4:7. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de ​zonde​ aan de deur. [HSV]

Genesis 18:20.

Genesis 31:36.

Genesis 50:17.

Het woord zonde als mannelijk zelfstandig naamwoord komt eenmaal voor in het boek Genesis.

Genesis 41:9.

Het werkwoord zondigen חָטָא chata’, komt 238 keer voor in 220 verzen, waarvan acht keer in het boek Genesis. Hieronder staan ze.

Genesis 20:6-9. God antwoordde hem in zijn ​droom: ‘Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb ik je er ook van weerhouden tegen mij te zondigen en heb ik verhinderd dat je haar zou aanraken. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een ​profeet​ en kan voor je ​bidden, en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven, jij en allen die bij je horen.’ De volgende morgen riep ​Abimelech​ in alle vroegte zijn dienaren bij zich en vertelde hun wat er was gebeurd; de schrik sloeg hun om het ​hart. 9Hierna liet hij ​Abraham​ bij zich roepen. ‘Wat hebt u ons aangedaan!’ zei hij. ‘Wat heb ik u misdaan dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo’n zwaar vergrijp? U hebt mij op een wel heel ongepaste manier behandeld.

Genesis 31:39. Met de verscheurde dieren ben ik nooit bij u aangekomen: ik moest ze zelf vergoeden. En ook eiste u van mij een vergoeding voor al het gestolen ​vee, of het nu overdag was gestolen of ’s nachts. [Jacob tegen Laban]

Genesis 39:9. Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’n grote ​wandaad​ kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ [gaat over Jozef, die gevaar loopt te worden verleid door de vrouw van Potifar]

Genesis 40:1-2. Enige tijd later maakten de opperschenker en de opperbakker van de koning van Egypte zich schuldig aan een vergrijp tegenover hun heer. De farao was woedend op deze twee hovelingen,

Genesis 42:22. Ruben​ zei: ‘Heb ik jullie niet gezegd dat je je niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. Nu wordt ons zijn dood betaald gezet.’ [er staat zondig niet tegen die jongen]

Genesis 43:9. Ik wil persoonlijk borg voor hem staan, u mag mij verantwoordelijk voor hem stellen: als ik hem niet veilig hier bij u terugbreng, mag u mij dat mijn leven lang aanrekenen.
Genesis 44:32. Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen; ik heb hem gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng.

In het boek van de Psalmen
Psalm 103:10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 

Psalm 104:35. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de HEERE, mijn ziel! Halleluja!

Zonden in het Nieuwe Testament

Hieronder de woorden in het Nieuwe Testament, die je met zonde, zondige en zondigen kunt vertalen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
 1ἁμαρτία hamartiaZelfstandig
naamwoord vrouwelijk
G266
SB235
Zonde.
Komt 174 keer voor in 151 verzen
KJV: sin (172x), sinful (1x), offense (1x).
2ἁμάρτημα hamartēmaZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G265
SB234
Zonde
Komt 4/5 keer voor in 4/5 verzen.
KJV: sin (4x).
3ἁμαρτωλός hamartōlosBijvoeglijk
naamwoord
G268
SB237
Zondige
Komt 47 keer voor in 45 verzen.
KJV: sinner (43x), sinful (4x).
4ἁμαρτάνω hamartanōWerkwoordG264
SB233
Zondigen
Komt 43 keer voor in 37 verzen.
KJV: sin (38x), trespass (3x), offend (1x), for your faults (1x).

Het gaat in het Nieuwe Testament 237 of 238 keer over zonde, zondige en zondigen. Die ene die het verschil maakt is de tekst over slecht spreken over de Heilige Geest. Er zijn handschriften, die schrijven dat het een eeuwige zonde is en andere handschriften, die schrijven dat je dan onder een eeuwig oordeel valt.

Oorspronkelijk is ‘hamartia’ helemaal geen geestelijk woord, maar komt de term uit de boogschutterij. Het betekent ‘missen van het doel, misslag. Het is jammer als je de roos op een schietschijf mist. Maar het wordt wel anders als je je laatste pijl verspeelt als je wordt aangevallen door een wild dier. Dan zit je behoorlijk in de problemen.

De teksten over de zonde kun je in enkele categorieën indelen.

Tegen wie en wat allemaal

De apostel Paulus noemt hier drie zaken waar hij niet tegen had gezondigd.
Handelingen 25:8. Hij verdedigde zich en zei: Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. [HSV]

Als je geen rekening houdt met andere mensen dan zondig je tegen hen en daardoor ook tegen Christus.
1 Korintiërs 8:12. Op die manier zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus. 

Dit is zonde tegen je eigen lichaam.
1 Korintiërs 6:18. Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.

Zonde tegen de Heilige Geest

Matteüs 12:31.

Zondigen we allemaal?

We lezen in de Bijbel van mensen, die zeggen ‘Ik heb gezondigd’. We lezen dat van de verloren zoon in Lukas 15:18 en 21 en van Judas Matteüs 27:4.

Als eerste is het goed om op te merken dat de Bijbel niet spreekt van zondaars, zelfstandig naamwoord, maar van zondige mensen, bijvoeglijk naamwoord. Het woord zondaar is geen correcte vertaling.

Mensen, die het onderwijs van God, de wet, niet serieus nemen zijn zondige mensen.

De mensen uit de volken kenden het onderwijs van God, de wet, niet dus die werden sowieso als zondige mensen veronderstelt. Zie deze tekst bijvoorbeeld.
Dit zegt Jezus enkele momenten voor hij door de Romeinen gevangen zal worden genomen.
Matteüs 26:45. Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 

De mensen uit de volken zijn zondige mensen en oorspronkelijk zijn we allemaal zondige mensen die door geloof in Christus pas gerechtvaardigd worden. En dan gaan zondige mensen meer zijn dus. Galaten 2:15. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken. 17. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wijzelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben.

Het tegenovergestelde van zondige mensen zijn rechtvaardige mensen. Rechtvaardige mensen kun je zeker geen zondaars noemen, maar ook die zondigen soms.

Was Jezus een zondig mens? De joden vonden van wel.
Johannes 9:24-25. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ Of Hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.

Maar eerder al had Jezus de joden uitgedaagd om Hem te overtuigen van zonden.
Johannes 8:46. Wie van u overtuigt Mij van zonde? [HSV]

Romeinen 3:23. … want allen hebben gezondigd …

Romeinen 5:12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. [HSV]

Wat kunnen we hiervan leren?
Jezus roept zondige mensen tot bekering. En als ze met Jezus op pad zijn gegaan zijn ze geen zondige mensen meer maar rechtvaardigen of heiligen.

Als je afwijkt van het pad van Jezus? Tsja. Zo snel mogelijk weer op de goede weg zien te komen.

De gevolgen van de zonde.

Jezus zegt tegen de joden, die nog niet in Hem geloofden dit.
Johannes 8:21-24. Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult Me zoeken. Maar u zult sterven vanwege uw zonde. Waar Ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ De Joden zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt dat Hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’ Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, Ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, Ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonden, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u inderdaad sterven vanwege uw zonden.’

Les: Je zonden leidt tot sterven.

Johannes 8:34. Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. [HSV]

Les: zonden leidt tot slavernij. Je komt er moeilijk meer van af.

Dit zegt de man, die blindgeboren was, maar weer kon zien door Jezus
Johannes 9:31. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet.

Dit zeggen de joden tegen de blindgeborene.
Johannes 9:34. Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.
Opmerking: de joden lijken te veronderstellen dat de man blindgeboren werd door zonden. Maar Jezus had het inzicht gekregen dat hij niet gezondigd had, zie Johannes 9:3. In ieder geval werd hij genezen door Jezus.

Romeinen 2:12. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld.
Opmerking: als je zondigt ga je verloren of wordt je veroordeeld.

Romeinen 3:23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. [HSV]

Wat is zonde en geen zonde

Efeziërs 4:26. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,

Hoe kun je voorkomen dat je zondigt

1 Johannes 2:1. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. 

1 Johannes 3:3-6. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet.

1 Johannes 3:9. Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Zo iemand kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

1 Johannes 5:18. We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. Want wie uit God geboren is kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.

Wat te doen als een ander zondigt

1 Timoteüs 5:20. Degenen die zondigen moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn

Als je last hebt van de zonden van anderen

Matteüs 18:15. Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen.

Matteüs 18:21-22. Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.

De oplossing

De engel Gabriel zegt dit tegen Maria.
Matteüs 1:21. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
Opmerking: je kunt ook vertalen ‘redden van hun zonden’.

Zacharias spreek in zijn lofzang o.a. deze woorden.
Lukas 1:77. … en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden.

Dit gaat over Johannes de Doper.
Johannes 1:29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 

Matteüs 3:5-6. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

Matteüs 9:2-6. Daar brachten een paar mensen een verlamde bij Hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Die man slaat godslasterlijke taal uit! Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’

Deze geschiedenis gaat over de vrouw, die vlak voor Jezus lijden en sterven Jezus zalfde met kostbare olie.
Lukas 7:47-50. Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Dit is een van de onderwerpen in het gebed van het Onze Vader.
Lukas 11:4. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is.

Jezus spreekt bij de instelling van de maaltijd van de Heer deze woorden.
Matteüs 26:28. … dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden

En dit zegt Jezus enkele momenten voor zijn hemelvaart.
Lukas 24:46-49. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

1 Johannes 2:1-2. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.


Romeinen 6.

2 Korintiërs 5:21. Jezus die zelf geen zonde heeft gekend, is tot zonde gemaakt om ons vrij te kunnen spreken. [eigen vertaling]

De zonde wordt in de Bijbel soms als een persoon voorgesteld en ook als een macht.

Nadrukteksten

In de Bijbel wordt nadruk van een tekst geregeld met gebruik van meerdere synoniemen van woorden in één zin.

Er zijn zeven teksten in het Oude Testament waar de drie woorden overtredingen, ongerechtigheden en zonden in één tekst staan. Hieronder staan ze.

Omdat de NBV nogal wisselend vertaalt, zijn fr teksten hieronder van de HSV of van de NBG vertaling.

Exodus 34:7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en  de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. [HSV]

Leviticus 16:21. Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. [HSV]

Job 13:23. Hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ik? Maak mij mijn overtreding en mijn zonde bekend. [HSV]

Psalm 32:5. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen  belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela. [HSV]

Jesaja 59:12. Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden, wij kennen ze. [HSV]

Ezechiël 21:24. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u zich uw ongerechtigheid in herinnering brengt, waardoor uw overtredingen openbaar worden en uw zonden gezien worden in al uw daden; omdat men zich u herinnert, zult u met harde hand gegrepen worden. [HSV]

Daniël 9:24. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. <<>>

Er komen nog diverse teksten voor met wat minder nadruk, zou je kunnen zeggen. Namelijk met twee synoniemen in één tekst. Zoals 12 keer een tekst met zowel overtredingen als ongerechtigheden voor en 31 keer één van de woorden voor zonde met het woord overtredingen. De zoekopdracht was: H2398 OR H2399 OR H2400 OR H2401 OR H2402 OR H2403) AND H6588.

En 59 keer komt een van de woorden voor zonde voor met het woord ongerechtigheden. In dat geval was de zoekopdracht H2398 OR H2399 OR H2400 OR H2401 OR H2402 OR H2403) AND H5771.

Hieronder een paar voorbeelden van bekende teksten.
Jesaja 53:5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen. [NBG]

Psalm 103:3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. [NBG]
Psalm 103:10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. [NBG]

Micha 7:18. Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid  vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. <<>>

In het Grieks van het Nieuwe Testament

Ook in het Nieuwe Testament komen het noemen van meer synoniemen rond dit thema in één zin voor, bijvoorbeeld:
Romeinen 4:7. Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. [NBG]

In de Bijbel komt op diverse plekken naar voren dat God iets verafschuwt, er een gruwel aan heeft. Dat iets vreselijk is in Gods ogen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1תָּעַב tāʿaḇWerkwoordH8581Verafschuwen
Komt 22 keer in 20 verzen
KJV: abhor (14x), abominable (6x), abominably (1x), utterly (1x).
2תּוֹעֵבָה tôʿēḇâZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8441Gruwel
Komt 118 keer voor in 112 verzen.
KJV: abomination (113x), abominable thing (2x), abominable (2x).
3βδέλυγμα bdelygmaZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G946Gruwel
Komt 6 keer voor in 6 verzen
KJV: abomination (6x).

Hieronder alle teksten uit de torah waar beide eerste woorden van de tabel worden genoemd. Het werkwoord komt in twee en het zelfstandig naamwoord in 27 verzen voor in de torah.

Het Griekse woord van het Nieuwe Testament

De eerste teksten met dit woord gaan er over dat Egyptenaren de Hebreeërs een gruwel vinden. Ook herders vinden ze een gruwel. Genesis 43:32 en 46:34. Waarom dat zo was dat staat er niet bij. Egyptenaren waren vooral landbouwers en Hebreeërs waren in vreemdelingen.

Gruwel voor God

Exodus 8:26. Maar Mozes zei: Het is niet juist om dat te doen, want wij zouden aan de HEERE, onze God, een offer kunnen brengen dat een gruwel voor de Egyptenaren is. Zie, als wij voor de ogen van de Egyptenaren een offer zouden brengen dat een gruwel voor hen is, zouden zij ons dan niet stenigen?

Opmerking: waarom zouden de offers van Israël een gruwel voor de Egyptenaren zijn? Omdat ze offers niet goed vinden? Of omdat het geen offers aan hun goden zijn?

In het boek Leviticus staan drie hoofdstukken waarbij het met name gaat om allerlei met betrekking tot seksualiteit. Vooral ook in de relatie met de Moloch godsdienst. In twee hoofdstukken wordt het woord gruwel gebruikt.

Leviticus 18:22-30. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Maar ú moet Mijn verordeningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft. Want al wie ook maar één van al die gruweldaden doet, de personen die ze doen, moeten uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Daarom moet u Mijn voorschriften in acht nemen en geen van die gruwelijke gebruiken die vóór u gedaan zijn, navolgen, en u daardoor niet verontreinigen. Ik ben de HEERE, uw God. [HSV]

Opmerking 1: Bij enkele voorbeelden blijkt dat God het afschuwelijk of gruwelijk vindt. Uit de laatste vier verzen blijkt dat al die dingen die in dit hoofdstuk zijn genoemd als afschuwelijk zijn te zien.

Opmerking 2: Uit het totale hoofdstuk blijkt dat seks met wie dan ook van je familie hoort tot de gruwelijkheden. Daar vallen ook je halfbroertjes en zusjes onder en degenen, die aangetrouwd zijn. Ook seks als de vrouw in de menstruatie periode is, is gruwelijk. Ook seks met de vrouw van een ander. Vers 21 gaat om het offeren van je kinderen aan de god Moloch. Waarom staat dat in dit hoofdstuk over seks? Werden de kinderen eerst misbruikt?

Het hoofdstuk Leviticus 20 start met wat er moet gebeuren met mensen, die de Moloch godsdienst aanhangen. Daarna ongeveer dezelfde inhoud als hoofdstuk 18 hiervoor. Het woord gruwel komt in deze tekst voor.

Leviticus 20:13. Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. [HSV]
Opmerking: slapen is de Hebreeuwse aanduiding voor seks met elkaar hebben. Zie ook de studie seksualiteit.

Er zijn zeventien teksten in het boek Deuteronomium, die gaan over wat God gruwelijk vindt.

In deze tekst komt zowel het zelfstandig naamwoord als het werkwoord voor. Het gaat over godenbeelden.
Deuteronomium 7:26. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust. [HSV]
Opmerking 1: dit is wel de tekst met de meest ernstige woorden er in, vandaar dat ik de tekst vet heb gemaakt.
Opmerking 2: de tweede onderstreping is het werkwoord verafschuwen.

Deuteronomium 12:31. U mag ten aanzien van de HEERE , uw God, niet doen zoals zij ! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand. [HSV]

Deuteronomium 14:3. U mag niets eten wat een gruwel is.
Opmerking: de meeste dingen die in dit hoofdstuk worden genoemd eten we ook niet. Wel varkens, vers 8 en van wat er in het water leeft eten we helaas meer dan wat vinnen en schubben heeft, vers 9 en 10.

Deuteronomium 17:1. Ook mag u Hem geen rund, schaap of geit met een of ander gebrek offeren, want ook daarvan heeft Hij een afschuw.

Deuteronomium 17:2-4. Wanneer zich in een van de steden die de HEER, uw God, u zal geven, iemand bevindt, man of vrouw, die doet wat slecht is in de ogen van de HEER door de regels van het verbond te overtreden, door tegen zijn gebod in andere goden te vereren, de zon, de maan of de sterren, en daarvoor neer te knielen, en het komt u ter ore, dan moet u zorgvuldig navraag doen. Als blijkt dat het waar is, als onomstotelijk vaststaat dat deze gruwelijke dingen onder het volk van Israël hebben plaatsgevonden, dan moet u de man of vrouw die zich zo misdragen heeft de stad uit brengen en buiten de poort stenigen tot de dood erop volgt.

Deuteronomium 18:9-12. Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. [HSV]

Deuteronomium 20:17-18. Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen, om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overneemt, waardoor u tegen de HEER, uw God, zou zondigen.

Deuteronomium 22:5. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE , uw God, een gruwel. [HSV]
Opmerking: de NBV21 voegt aan kleren van een man ook nog attributen toe <<waarom?>>

Deuteronomium 23:7. U mag van de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. U mag van de Egyptenaar geen afschuw hebben, want u bent een vreemdeling geweest in zijn land.
Opmerking 1: hier is het werkwoord verafschuwen gebruikt.
Opmerking 2: zou de Heere God hier zeggen, ik heb een hekel aan vreemdelingenhaat?

Deuteronomium 23:19. U mag in het heiligdom van de HEER, uw God, geen hoerenloon of schandegeld gebruiken voor het inlossen van een gelofte, want de HEER, uw God, heeft van beide een afschuw.

Deuteronomium 24:4. In zo’n geval mag de eerste man, die haar weggestuurd heeft, haar niet opnieuw tot vrouw nemen, nu zij voor hem onrein geworden is. Want de HEER verafschuwt zulke dingen. Wanneer u zoiets doet, werpt u een smet op het land dat de HEER, uw God, u in eigendom zal geven.

Deuteronomium 25:16. Want de HEER heeft een afschuw van iedereen die oneerlijk zakendoet.

Deuteronomium 27:15. “Vervloekt is eenieder die een godenbeeld maakt en het op een geheime plaats bewaart; in de ogen van de HEER is het een gruwelijk maaksel van mensenhanden.” En heel het volk moet antwoorden: “Amen.”

Dit is een tekst uit het lied van Mozes.
Deuteronomium 32:16. Met vreemde (goden) maakte ze Hem jaloers en met gruwelijkheden maakte ze Hem boos. [letterlijke vertaling]

Van de andere boeken van de Bijbel vielen mij deze teksten op.

Spreuken 6:16-19. Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn Hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen,
en zij die stoken tussen broers.

Spreuken 17:15. Wie een schuldige vrijspreekt en wie een onschuldige veroordeelt, beiden zijn de HEER een gruwel.

Spreuken 20:23. Twee gewichten om te wegen, het is de HEER een gruwel, een valse weegschaal is een slechte zaak.

Spreuken 21:27. Het offer van de goddelozen is een gruwel, vooral als de bedoeling slecht is.
Opmerking:

Spreuken 24:9. Het bedenken van dwaasheid is zonde, een spotter is een gruwel voor de mens. [HSV]

Spreuken 28:9. Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.

Spreuken 29:27. Een man die onrecht doet, is een gruwel voor rechtvaardigen, maar wie oprecht van weg is, is een gruwel voor een goddeloze. [HSV]
Opmerking: er staat kwaaddoener in het Hebreeuws niet goddeloze.

Daniël 11:31. Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. [HSV]
Opmerking: de NBV21 vertaalt met afgodsbeelden. Zou die uitleg van de NBV21 wel juist zijn?

Daniël 12:11. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. [HSV]

Matteüs 24:15. Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed).

Marcus 13:14. Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten.

Lucas 16:15. Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.

Openbaring 17:4-5. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar ontucht en onreinheid, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’.

Openbaring 21:27. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.

Het werkwoord verafschuwen komt in de volgende twee verzen voor.
Romeinen 2:22. U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel? U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis?

Openbaringen 21:8. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het gaat God in de eerste plaats dat de Israëlieten niet zouden gaan meedoen met de godsdienst in die dagen. Dit godsdienst bestond uit occulte rituelen en dat kon je versterken met kinderoffers, seksuele orgieën tussen mensen onderling en seks met dieren.

Je moet ook geen dingen gaan doen, die op zaken van die godsdienst lijken omdat voor de geestelijke wereld er dan toch een verbinding is met de wereld van de duisternis.

Samenvatting en toepassing

Het gevolg van zonden is schuld. En dan is vergeving nodig om van de schuld af te komen. Ik las dat er in 23 verzen in de Bijbel wordt gesproken over ongerechtigheden en vergeving. En in 74 verzen over zonden en vergeving. En dat volgens de Statenvertaling.

Een voorbeeld om te beoordelen of iets een zonde is en dan neem ik de laatste opdracht van Jezus aan zijn discipelen geeft: Ga heen en verkondig het evangelie.

Als we het niet doen wat is het dan? Dat kan voor ieder van ons persoonlijk verschillend zijn. Als het onwetendheid is, dan is het een ongerechtigheid. Als je die opdracht bewust niet doet, dan is het een overtreding. Als het je persoonlijke roeping is en je doet het niet, dan is het een zonde. Je mist je doel.

Jezus geeft de gemeente opdracht om te genezen en te bevrijden. Sommigen mensen willen de gereedschappen die God ons voor deze opdracht gegeven heeft niet gebruiken. En als het voorkomt uit het beter willen weten dan God, dan is het een overtreding.

De gaven van de Geest zijn ‘eng’, te ‘heilig’ voor ons, ‘zweverig’ om maar een paar reden te noemen waarom we ze niet gebruiken.

Geen zonden maar wel onverstandig

Wat geen zonde is, hoeft nog niet altijd wijs te zijn. Moet je ook vergeving aan God vragen voor onverstandige dingen die je doet? Dat lees ik nergens in de Bijbel. Een mens heeft ruimte en vrijheid. Hij mag gewoon onverstandige dingen doen. Wat is trouwens onverstandig? Dat ligt aan de situatie.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.