Studie LEven

<<deze studie is nog in bewerking>>

Er is in de Bijbel een leven dat gaat over zolang wij leven en er is een woord leven dat gaat over het bovennatuurlijke leven. Dat is het leven uit God. Dat is natuurlijk het bijzondere onderwerp in de Bijbel. Over het gewone leven zijn veel andere boeken geschreven.

Grieks
woord
Soort woordStrongOpmerkingen
1βίος biosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G979
SB874
Het gewone leven
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: life (5x), living (5x), good (1x).
2ζωή
zōē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2222
SB2015
Leven.
Komt 134 keer voor 126 verzen
KJV: life (133x), lifetime (1x).
3αἰώνιος aiōniosBijvoeglijk
naamwoord
G166
SB140
Eeuwig
Komt 71 keer voor in 69 verzen
KJV: eternal (42x), everlasting (25x), the world began (with G5550) (2x), since the world began (with G5550) (1x), for ever (1x).

Ons leven hier.

In verhalen van de Bijbel wordt ook het leven hier en nu genoemd. In het Grieks is dat het woord bios, dat wij wel kennen uit het woord biografie, een beschrijving van je leven. Bij dit leven hoort ook je bezit en wat je nodig heb voor je leven.

Hier een paar teksten om het aan te duiden.

Marcus 12:42-44. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Hieronder een tekst uit een gelijkenis van Jezus. Je kunt van het goede worden afgehouden door de dingen van het gewone leven.
Lukas 8:14. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen.

Hier over een vrouw, die bij Jezus om genezing kwam. Ze had haar hele leven aan artsen had uitgegeven.
Lukas 8:43. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven –

Er komen ook nog drie varianten van dit woord voor met totaal een vijftal teksten.

Het bovennatuurlijk leven.

In de Bijbel wordt vooral verteld over het bovennatuurlijk leven.

Matteüs 7:14. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 18:8-9. En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

Matteüs 19:16-17. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

Matteüs 19:29. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

Matteüs 25:46. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Uit het evangelie van Johannes

In het evangelie van Johannes komt het woord leven wel 32 keer voor.

Johannes 1:4. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Johannes 3:15-16. … opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:36. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Johannes 4:14. … ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Johannes 4:36. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren.

Johannes 5:24-26. Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven (Grieks woord ….) Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.

Johannes 5:29. … en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

Johannes 5:39-40. U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,
maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.

Johannes 12:24-26. Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. [Willibrord vertaling]

In de Willibrord vertaling staat het naar mijn idee door de Geest geïnspireerde vertaalde woord ‘vastklampt’. Wie zich vastklampt aan het leven, die zal het verliezen. In het Grieks staat fileo, dat liefhebben betekent ‘wie zijn leven liefheeft’. Het lijkt me dat de vertaling beter is, dan de Griekse grondtekst.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.