Studie LEven

<<deze studie is nog in bewerking>>

In het Grieks van het Nieuwe Testament komt twee verschillende woorden voor, die wij allebei vertalen met het woord ‘leven’. Hieronder in de tabel staan ze. Aan het tweede woord leven wordt soms nog een bijvoeglijk naamwoord toegevoegd.

Grieks
woord
Soort woordStrongOpmerkingen
1βίος biosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G979
SB874
Leven
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: life (5x), living (5x), good (1x).
2ζωή
zōē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2222
SB2015
Leven.
Komt 134 keer voor 126 verzen
KJV: life (133x), lifetime (1x).
ζάω
zaō
WerkwoordG2198Leven
Komt 142 keer voor in 127 verzen.
KJV: live (117x), be alive (9x), alive (6x), quick (4x), lively (3x), not translated (1x), miscellaneous (2x), variations of ‘live’ (1x).
3αἰώνιος aiōniosBijvoeglijk
naamwoord
G166
SB140
Eeuwig
Komt 71 keer voor in 69 verzen
KJV: eternal (42x), everlasting (25x), the world began (with G5550) (2x), since the world began (with G5550) (1x), for ever (1x).

Het eerste hier genoemde woord bios, is het gewone leven zoals wij dat kennen. Het tweede zoe is een bijzonder soort leven. Aan dat soort leven wordt soms een bijvoeglijk naamwoord toegevoegd, namelijk aionios. Aionios kan je ook op het leven van alle tijden of wat buiten de tijd is, zijn.

En dan is er ook nog een werkwoord leven. Met ook soms een geestelijke betekenis

Hier eerst over dat eerste genoemde leven, het bios leven.

<<Er is in de Bijbel een leven dat gaat over zolang wij leven en er is een woord leven dat gaat over het bovennatuurlijke leven. Dat is het leven uit God. Dat is natuurlijk het bijzondere onderwerp in de Bijbel. Over het gewone leven zijn veel andere boeken geschreven.

Bios leven

Het Griekse woord bios kennen wij wel kennen uit het woord biografie. Een schrijven over je leven.

Onder je bios vallen ook je bezittingen en je gezondheid.

Hier gaat het om een weduwe, die haar hele leven in de offerkist gooide.
Marcus 12:41-44. Hij (Jezus) ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Hieronder een tekst uit een gelijkenis van Jezus. Je kunt van het goede worden afgehouden door de goede dingen, hier vertaalt met ‘genoegens’ van het gewone leven.
Lukas 8:14. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen.

En hier gaat het over een vrouw, die bij Jezus om genezing kwam. Ze had haar hele leven al aan artsen uitgegeven.
Lukas 8:43. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven –

Er komen ook nog drie varianten van dit woord voor met totaal een vijftal teksten. <<te vage tekst>>

Zoe het bijzondere leven

Wel een 126 verzen van het Nieuwe Testament spreken over het bijzondere leven. Dat zijn veel teksten. Daarom hier alleen nog maar de teksten waar het woord zoe in voorkomt in de evangeliën van Matteüs e Johannes.

Uit het evangelie van Matteüs.

Matteüs 7:14. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 18:8-9. En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

Matteüs 19:16-17. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

Matteüs 19:29. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

Matteüs 25:46. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Wat kunnen we van deze teksten leren?

De weg naar het leven willen of kunnen slechs weinigen vinden. Matteüs 5.

Uit het evangelie van Johannes

In het evangelie van Johannes komt het woord leven wel 32 keer voor. Hier alleen de eerste elf verzen.

Johannes 1:4. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Johannes 3:15-16. … opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Opmerking: twee keer dezelfde uitdrukking. Dit benadrukt het belang.

Johannes 3:36. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
Opmerking: aan het woord geloven wordt het woord gehoorzamen toegevoegd.

Johannes 4:14. … ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Johannes 4:36. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren.
Opmerking: wie zijn de maaier en de zaaier. ‘Tegelijk feest kunnen vieren’zou je ook kunnen vertalen met ‘zodat degene, die zaait zich verblijdt en degene de oogst zich kan verblijden.

Johannes 5:24-26. Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.
Opmerking: bij de doden gaat het hier over de geestelijk doden. Strong G2288 thanatou.

Dit gaat over het moment van de opstanding.
Johannes 5:29. … en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.
Opmerkingen: ‘het goede gedaan’ is dat wat de kleur van je leven is geweest? Iemand is nooit 100% goed. Het gevolg is niet zwart wil. Als je het goede hebt gedaan zul je leven. Als je het slechte gedaan hebt kom je in een ander proces namelijk, die van het oordelen. En dat zal ook een gevolg hebbben.

Dit is een verwijt van Jezus aan ‘de joden’.
Johannes 5:39-40. U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,
maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.

Hieronder komt twee keer het woord psychè voor en dat is met ‘leven’ vertaalt. Je ‘leven’ psyche prijsgeven lijkt mij dat je dingen wil doen, die pijnlijk zijn voor je ziel.
Johannes 12:24-26. Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. [Willibrord vertaling]

Opmerking: In de Willibrord vertaling staat het naar mijn idee door de Geest geïnspireerde vertaalde woord ‘vastklampt’. Wie zich vastklampt aan het leven, die zal het verliezen. In het Grieks staat fileo, dat liefhebben betekent ‘wie zijn leven liefheeft’. Het lijkt me dat de vertaling het scherper weet te formuleren, dan de Griekse grondtekst.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

In Jezus is dat bijzondere leven. Johannes 1.
Het leven is een soort licht. Johannes 1.

Als je in je leven in alles vertrouwt op Jezus is er voor jou het eeuwige leven. Johannes 3.

Om het eeuwige leven te ontvangen moet je van het water drinken dat Jezus geeft. Johannes 4:14.

<<>> Johannes 4:

Geloven en gehoorzamen breng je het eeuwige leven. Je gaat over van de dood in het leven. Johannes 5:24-26.

Je moet bij Jezus komen het leven te ontvangen. Johannes 5:40.

Als je bereid bent om pijn te lijden bij het volgen van Jezus dan is er voor jou het eeuwige leven. Johannes 12.

Levend water

Jeremia 2:13.
Jeremia 17:13.

Hier alle twee keer ‘makor maim chaim’. makor = bron fontein. Maim is water of wateren. Chaim is meervoud van leven, levenden.

Zacharia 14:8. Levend water vanuit Jeruzalem.
Openbaringen 7:17.

In Openbaringen 22:1 gaat het over ee rivier met het water des levens.


Overwegingen

Als het gaat om geestelijk dood en leven, dan zijn er vier gezichtpunten.
1. Je bent geestelijk dood, terwijl je aarde lichaam nog leeft.
2. Je aardse lichaam is gestorven maar je bent geestelijk levend.
3. Je hebt een geestelijk leven en je leeft ook nog,
4. Je aardse lichaam is gestorven, maar je bent geestelijk ook dood.

Het is hier geestelijk leven genoemd, maar de Bijbel heeft daar andere uitdrukkingen voor. Ze verbindt dat leven met het woord ‘aionium’, wat je met ‘eeuwig’ of ‘van alle tijden’ zou kunnen vertalen. Je leeft ook in de tijd dat je aardse lichaam is gestorven.,

Ze verbindt het woord leven ook met water. Levend water. Waarom water? Beweeglijk, onvoorspelbaar, duurzaam, blijft altijd bestaan.

Waar blijven de mensen, die zijn overleden, die ook geestelijk dood zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.