Jezus Leren Kennen

Er staat in de Bijbel zoveel over Jezus dat het zeker niet in één les is te vatten. Wat Jezus allemaal doet of kan doen staat niet op deze pagina. Op deze pagina gaat het er alleen over wie Jezus is. Veel andere onderwerpen gaan er over wat Jezus voor ons kan doen.

Als je het goede in je leven zoekt, dan is de belangrijkste stap in je leven dat je Jezus leert kennen en dat je jezelf met Hem verbindt. Het zal je een verrassend perspectief geven in je leven.

1. Over het wonderlijke bestaan van Jezus
We kennen Jezus vooral van de periode dat hij op aarde was. Wij vieren zijn geboorte op het kerstfeest en wij gedenken zijn dood op Goede Vrijdag. Doordat er mensen zijn geweest, die zijn onderwijs hebben opgeschreven kunnen we daar nu nog kennis van nemen. Ze hebben ook wonderlijke gebeurtenissen beschreven, die rond en door Jezus zijn gebeurd.

Zijn leven op aarde heeft zich zo’n twee duizend jaar geleden afgespeeld. Toch houdt dit nog een belangrijk deel van de mensheid wereldwijd bezig. Hoe kan dat?

Dat kwam doordat hij uit de dood is opgestaan. Dat gedenken we met het Paasfeest. En dat komt omdat hij zijn Geest naar ons heeft gezonden. Zo kunnen wij met Hem blijven leven. De Geest, zo dichtbij was er voor het eerst vijftig dagen na het Paasfeest waar Hij opstond uit de dood. We gedenken dat met het Pinksterfeest.

Een hele groep mensen heeft hem destijds veertig dagen na dat Paasfeest naar de hemel zien gaan. Jezus is daar nu in de hemel en heeft contact met de mensen via zijn Geest.

We zullen Hem ook weer van dichtbij zien. Dat is als onze ziel na onze dood naar de hemel gaat. Of als hij terugkomt om op aarde de leiding over te nemen. Dat is nog toekomst. Dichtbije toekomst of verder weg, dat weten we niet.

Van enkele mensen weet ik dat ze Jezus al in hun huidige leven hebben ontmoet. Wie dat heeft meegemaakt, is een ander mens geworden. Zo´n ontmoeting gaat je leven bepalen.

Nu is het ook nog zo dat Jezus voor Hij op aarde was, Hij ook al in de hemel en op aarde voor de mensen actief was. We komen Jezus al in de geschiedenissen van het Oude Testament tegen. Ook toen al bood Hij bescherming en gaf leiding aan mensenlevens.

2. Een samenvatting over wie Jezus is volgens de Bijbel.
Wat is essentieel om te weten over Jezus? Jezus is de naam, die we in het Nederlands voor de zoon van God gebruiken. Zijn Hebreeuwse naam is Jeshoea. Shoea is het Hebreeuwse woord voor heil of redding en ‘Jè’ verwijst naar de naam van God de Vader. God brengt heil.

Het bestaan van Jezus was er op gericht om de mensen te helpen. Hij genas zieken, bevrijdde bezetenen, maakte mensen die gebonden waren vrij, verloste zondige mensen van hun schuld. Hij voedde mensen voordat ze honger kregen, hij zorgde voor financiën als dat nodig was en in gevaarlijke situaties bood hij bescherming. Door deze dingen te doen bood Jezus mensen perspectief voor hun leven.

Wie Jezus is blijkt uit zijn naam en zijn daden, maar je kunt het ook afleiden uit de vele andere namen waarmee Jezus is aangeduid.

Mensen die geniaal zijn, worden ook wel gezalfde mensen genoemd. Jezus is wel de meest gezalfde persoon, die er is. In het Hebreeuws is het woord voor gezalfde ‘Messias’ en in het Grieks ‘Christus’.

Mensen noemden Jezus de zoon van God. En dat is Hij ook. Zij lijken op elkaar. De Vader is een herder voor de mensen. Jezus was ook een herder voor de mensen. De Vader is een heelmeester, Jezus ook.

Adam was de eerste mens en werd ook zoon van God genoemd. Lucas 3:38. Om namens God de aarde te bouwen en te beheren. Jezus is de nieuwe Adam.

Jezus noemde zichzelf de zoon van de mensen. Hij was en is de vertegenwoordiger van de mensen en Hij is in de nabijheid van de leiding van het universum, aan de rechterhand van God de Vader.

Toen Jezus op aarde was, was hij mens. Dat kun je ook opmerken als je de evangeliën leest. Hij werd verrast door dingen, hij schatte zaken verkeerd in. Er mislukten ook allerlei dingen. De wonderen, die Hij deed, zijn bijzondere adviezen, zijn onderwijs, Hij kon het alleen door de kracht van de Geest.

Jezus was een Joodse rabbi. Hij adviseerde om Gods geboden te houden en het onderwijs zoals dat in het Oude Testament naar voren komt serieus te nemen. Deze leergang, al die thema’s, belichten dat in ieder geval ook. Het christendom is een Joodse godsdienst of in ieder geval een van oorsprong Joodse godsdienst.

Er was vroeger bij het volk Israël een dienst van de tempel. Er is beschreven hoe die dienst moest worden uitgevoerd. Een serie handelingen. Een soort goddelijke theaterstukken. In de tempel werd iedere dag ’s morgens en ’s middags een eenjarige ram geofferd. Dat was voor verzoening met God. Toen Jezus aan het kruis zijn leven gaf was dat een offer voor de verzoening van de hele wereld. Daarom wordt Jezus ook wel het lam van God genoemd.

Jezus gaf onderwijs, hij was de nieuwe Mozes. Het onderwijs van Mozes destijds zorgde ervoor dat de mensen wisten hoe ze moesten leven in hun tijd. Jezus geeft als het ware een update voor de tijd dat Jezus hier was en Jezus gaf er ook nieuwe richting aan. Die nieuwe richting paste bij het Nieuwe Verbond, waarbij het meer om ons innerlijk zou gaan.

Jezus wordt de zoon van koning David genoemd. Hij zal regeren als een vorst. Toen hij destijds op aarde was kwam was Jezus als een dienstknecht, maar als hij terugkomt uit de hemel, dan is Jezus de grote koning. En op ons zijn vrienden, zal dan ook iets van die koninklijke allure afstralen.

Jezus heeft als mens op aarde geleefd. Maar hij was er al veel langer. Al bij de schepping was Jezus er bij. Zo getuigt de Bijbel. Soms is Hij er in een geschiedenis bij als een Engel. Zo lijkt hij één van de drie mannen te zijn, die bij Abraham op bezoek kwamen. Genesis 18.

De naam van Jezus komt ook op een bedekte manier diverse keren voor in de boeken van het Oude Testament. Genesis 49:18. Op uw heil (yèshuw`ah) wacht ik, o Here. In Exodus 14:13 en Psalm 91:6 ziet men ‘het heil van God’. Ziet men Jezus dan? Zou je wel zo kunnen zien. Jezus is de verpersoonlijking van het heil.

Het merkwaardige is dat gebeurtenissen, die heel vroeger plaatsvonden, ook in het leven van Jezus plaatsvonden. Zoals Abraham, die zijn zoon moest offeren. Zoals Jozef, die zijn familie verlost. Zoals het bloed aan de deurpost dat bescherming bood. Zoals de doortocht door de Rode Zee om het volk te redden van hun vijanden. Achteraf gezien waren het gebeurtenissen, die het werk van Jezus aankondigden.

Jezus was er ook na zijn dood. Persoonlijke ontmoetingen en soms hele groepen zagen hem. Hij had zoals werd gezegd ‘een verheerlijkt lichaam’. Jezus zal er ook in de toekomst zal zijn. Hij komt terug, dat is ons beloofd. En wel als een koning. Hij gaat nog meer de hemel met de aarde verbinden. En dat blijft dan nog lange tijd zo. Omdat Jezus er lange tijd geleden was en er ook in de toekomst zal zijn wordt Jezus het begin en het einde genoemd.

Er is een spreekwoord dat zegt: alle wegen leiden naar Rome. Maar in het geestelijke zien we dat alle wegen leiden naar Jezus. Dat zul je merken als je op weg gaat met Jezus.

3. Wie Jezus voor je kan zijn en wat Hij voor je kan doen.
Jezus kan een essentiële plek in je leven hebben en Hij kan grootse dingen in je leven doen.

Ten eerste kun je van Jezus leren hoe je goed kunt leven. We kunnen zijn onderwijs lezen in de Bijbel. Het bestaat uit vele thema’s voor een goed leven. De lessen van deze het-ga-je- goed leergang proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs van Jezus.

Het tweede wat is te noemen is dat Jezus je helpt met ‘verzoening’. Dat je blij met jezelf kunt zijn, dat het goed is tussen jou en God en tussen jou en andere mensen.

Het derde wat te noemen is, dat een leven zoals Jezus dat leefde, binnen handbereik is. Dat is vooral: liefde geven en liefde ontvangen. Maar ook moedig en onverschrokken zijn. En dat er wonderen en tekenen om je heen gebeuren.

Wat moet je doen om dit te ontvangen? Je verbinden met Jezus.

4. Je verbinden met Jezus.
Hoe kun je jezelf verbinden met Jezus? Het begint ermee dat je een leerling, discipel of volgeling van Jezus wil worden. Van rabbi Jezus. Dat kun je alleen als daar de erkenning bij hoort, dat Jezus de leraar is en dat wij leerlingen zijn, die willen doen wat Hij zegt.

Als je een leerling wilt zijn, dan is de aanmelding verder heel simpel. Je meldt je aan door dat tegen Jezus uit te spreken. Dat kan op iedere plaats waar je bent, want Hij is in principe overal. Als je jezelf zondig of schuldig voelt, is het ook goed om dat uit te spreken en dat je wilt breken met je oude manier van leven.

Er zijn soms bijeenkomsten waar je naar voren kunt gaan om te melden, dat je bij Jezus wil horen. En dat je wilt breken met je oude manier van leven. Als je het op die manier doet dan is het later gemakkelijker om dat je hele leven te blijven herinneren.

Je kunt ‘je bekering’ ook in gesprek met iemand doen. Het mooie daarvan is dat iemand je aan je beslissing kan blijven herinneren. En dat je bij hem of haar nog eens om raad kunt vragen.

Zeg ook: “Geest van God ik stel me voor u open”. “Jezus spreek via de Geest met mij”. En luister dan ook als je een vraag hebt. Werkt het niet, vraag dan ook hulp.

Wat is de prijs, die je moet betalen? Nou het kost geen Euro’s, het is gratis. Het kost je wel je oude manier van leven. En ook dat je nu niet meer zelf je leven bepaalt, maar dat Jezus dat voor je doet.

Mensen, die niet op deze weg gaan zullen misschien denken: Je moet je aan allerlei regels houden. Maar dat werkt juist anders. Je krijgt namelijk door de tijd heen steeds minder zin in dingen, die onverstandig zijn. Dat is door de Geest van Jezus, die in je werkt.

Als je een tijdje op weg bent verandert je relatie met Jezus. Het wordt meer, hoe kun je het noemen, gelijkwaardiger of wederkerig, hoewel Jezus wel steeds die illustere persoonlijkheid blijft waarvan wij blij mogen zijn dat we bij zo iemand horen. Jezus noemde zijn leerlingen op gegeven moment vrienden. Johannes 15:13-15. En gezinsleden: moeder en broers. Matteüs 12:48-50.

In het pastoraat merken we dat we Jezus kunnen vragen om vooral onze problemen met vrienden en broers en zussen te helen. Hij is niet alleen onze vriend en broer, maar Hij helpt ons ook bij gebroken relaties op dat terrein.

5. Hoe kun je doen wat Jezus deed.
We kunnen doen wat Jezus deed door in Jezus te zijn. De brieven van de apostel Paulus benoemen hoe dat kan. Namelijk door “in Christus” te zijn. Het heet ook wel “in Jezus Christus zijn” of “in de Heer” zijn.

Het kan voor Westerse mensen een vreemde geestelijke werkelijkheid zijn, dat het mogelijk is om   geestelijk in iemand te zijn. Iemand, die niet lijfelijk aanwezig is. Het is voor ons een mysterie hoe dat kan. Maar het kan. Je bent dan in zijn sfeer, in zijn manier van werken, in zijn manier van reageren.

Door in Christus te zijn worden we een ander mens. Gaan we steeds meer zijn als Jezus. In de volle breedte van zijn manier van leven.

Soms staat in die brieven van Paulus er expliciet bij wat het in Christus zijn oplevert. Zoals waarheid, volgens Romeinen 9:1, wijsheid, 1 Korintiërs 1:30 of verstandigheid, 1 Korintiërs 4:10.  Voor hen, die in Christus Jezus zijn, brengt de wet van de Geest leven, Romeinen 8:2.

Het is wel heel onverwachts dat je kunt doen wat Jezus deed door in zijn sfeer te gaan, te zijn en te blijven. Het gevolg is namelijk dat de Geest van Jezus dan door jou allerlei dingen gaat doen.

6. Anderen Jezus leren vinden.
Hoe kun je anderen helpen om Jezus te vinden? Dat werkt alleen als er één van de twee aangrijpingspunten zijn. Er is ook nog een derde mogelijkheid.

Een aangrijpingspunt is oprechte belangstelling, iemand die zoekt en al weet in welke richting hij of zij het ongeveer moet zoeken. Bij de methode van 3DM, discipelschap training wordt zo iemand een ‘Person of Peace’, een POP, genoemd. De Heilige Geest heeft zo iemand al laten ontwaken.

Een tweede aangrijpingspunt is als mensen in nood zijn. In gesprek over hun nood kan het bij hen duidelijk worden dat alleen als Jezus de Heer is in hun leven, ze van hun problemen af komen. Zo zien we bij Healing Rooms Gouda regelmatig mensen tot geloof komen.

De derde mogelijkheid is dat je vertelt over Jezus. Een lange preek op een zeepkist levert veel weerzin op. Dat zou ik niemand aanraden. Het werkte in een andere tijd, nu niet meer. Soms kun je één zin kwijt. Een vraag om iemand te laten nadenken. Een stelling die iemand een weg kan aangeven. Beiden zijn ze het meest krachtig als ze onder inspiratie van de Heilige Geest zijn bedacht en uitgesproken. Zo’n vraag of een stelling, kan een tekst uit de Bijbel zijn, het kan iemand helemaal door elkaar schudden. Belangrijk is dat jezelf als aangever op dezelfde frequentie zit als de ontvanger.   

Mocht je Joodse mensen ontmoeten. Voor hen kan de vraag zijn: ‘Is Jezus de messias of verwachten wij een ander’. Wij kunnen het gesprek aangaan zoals Jezus dat deed met de Emmaüsgangers, zie Lucas 24:13-35. Jezus vertelde, denk ik, van de verborgen Jezus in de Bijbel en van al die gebeurtenissen, die Hij ook zou doen of meemaken. Zoals Abraham, die zijn zoon moet offeren.

Mocht je mensen ontmoeten, die niet in een geestelijke wereld geloven. Dan is een bovennatuurlijk wonder het beste om hen te overtuigen. Mocht je mensen tegenkomen die meer hebben met een andere god, dan kan zo’n wonder ook overtuigen. De God van Israël is groter. Weet: Jezus laat zich op jouw of mijn gebed zeker niet onbetuigd.

7. Antwoorden op vragen en problemen m.b.t. Jezus.

1. Er zijn weinig mensen, die het bestaan van Jezus betwijfelen of betwijfelen dat Jezus het goede met de mensen voor had.  Wat wel veel mensen proberen is hem minder belangrijk maken. En zijn integriteit in twijfel  trekken of het feit dat Jezus niet zou zijn opgestaan.

Wees beducht voor uitspraken waarmee men je wil laten twijfelen. Een niet integere Jezus zou nooit die wonderen kunnen doen. En een niet opgestane Heer zou Zijn Geest nooit kunnen sturen. Met als gevolg dat er nooit zo’n grote wereldwijde kerk zou kunnen zijn ontstaan.

Wat je wel eens hoort is dat Jezus getrouwd zou zijn geweest met Maria van Magdela. Daar is geen spoor van bewijs van. Soms komt er ineens een nieuw evangelie te voorschijn met afwijkende denkbeelden. Dat is niet zo verwonderlijk. De eerste eeuwen zijn diverse evangeliën gemaakt. Het was een tijd met een veelheid aan verhalen. Als er weer zo’n boek tevoorschijn komt, weet dan dat het boek bij de vroege kerk bekend was en dat het toen op hen weinig indruk maakte.

2. Een probleem is dat veel christenen Jezus als een westerse man zien. Het begint al bij de namen. Waarom gebruiken we niet Jezus Hebreeuwse naam Jeshoea of Jehoshoea?  En waarom noemen we zijn moeder Maria niet gewoon bij haar Arameese of Hebreeuwse naam Marjam of Mirjam zoals iedereen haar noemde?

Het gezin van Jezus woonde in een joods dorp, ze zagen er joods uit, ze leefden als toegewijde joden. Ze spraken met elkaar in het Aramees en Hebreeuws. Jezus had onderwijs gevolgd over de schriftelijke en de mondelinge Torah en de andere Joodse Geschriften. Jezus volgelingen noemden hem rabbi. Jezus nam nooit afstand van de wet en de profeten, alleen van sommige delen van de Joodse geschriften.

3. Een ander probleem is dat men Jezus toen hij op aarde was niet als mens zag. Je denkt dan al gauw dat Jezus hier op aarde wonderen kon doen omdat hij God was.  Jezus is dan niet meer een voorbeeld voor ons eigen leven. Wij zijn immers niet als God?

Het is goed om te bedenken dat Jezus toen hij op aarde was, mens was. Hij kon wonderen doen als mens omdat Jezus een ‘met de Geest vervuld’ mens was. Als wij ‘met de Geest vervuld’ zijn kunnen we dezelfde soorten dingen doen. Zie ook de Studie Jezus was een mens. In die studie staan een aantal teksten, die de menselijke kant van Jezus laten zien.

4. Vraag: “Is Jezus ook niet heel streng”? Dat is niet zo. Alle mensen, die bij Jezus komen voor hulp, helpt hij. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Maar als je zijn adviezen niet opvolgt en nog meer als je andere mensen op het verkeerde pad brengt, dan kan Jezus je wel scherp de waarheid zeggen.

5. Een probleem is dat veel christenen hun verantwoordelijkheden proberen te ontlopen. Je kunt horen: “Ik ben nog niet zover” (terwijl ze al tientallen jaren lid zijn van een kerk), “Wij zijn niet als Jezus, hij was nu eenmaal de Zoon van God” (Jezus noemde zich de zoon des mensen), “Wonderen en genezingen hebben we nu niet meer nodig, we hebben nu de wetenschap, de techniek, dokters en psychiaters” (fijn dat dit er is maar we kunnen lang niet alles).

Als je dit soort dingen hoort, is het goed om de mensen te wijzen op wat waar is. Men kan dan met de opmerking komen: “Ik ben lid van een kerk en geen discipel van Jezus”. Dan is het goed om te wijzen op het belang van discipel worden van Jezus. Alleen dat heeft essentiële betekenis.

8. Liederen en boeken over Jezus
Er zijn veel liederen, die over Jezus gaan en onze relatie met Jezus. Een kleine selectie:
Opwekking 170 – Jezus, Uw liefde raakte mij aan.
Opwekking 562 – U noemde mij bij mijn naam
“His name shall be” van Matt Redman.

Daarentegen zijn er niet veel boeken over Jezus. De voormalige paus Benedictus heeft een kleine serie geschreven over Jezus van Nazareth. Die boeken zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Er is ook een boek van John Ortberg getiteld: “Impact Jezus”, dat over de invloed van Jezus in de geschiedenis gaat. Alleen jammer dat wat wij kunnen doen in de kracht van Jezus helemaal niet in dit boek voorkomt.

9. Opdracht en werkvorm.

Opdracht:
1. Leer enkele teksten over Jezus uit het hoofd.

Johannes 3:16. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft (Jezus). Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.
Johannes 10:14-15. Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij.

Matteüs 20:28. De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Matteüs 26:64. Jezus antwoordde: U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.

2. Als je jezelf verbindt met Jezus en merkt dat de Geest van God je vrede geeft, dan ben je voor deze les geslaagd.

3. Je kunt blijven groeien in het kennen van Jezus. Dat blijft een sleutel voor geluk in je leven. Dat kun je doen door liederen over Hem te zingen, door teksten uit de Bijbel uit je hoofd en met je hart te leren. En door Jezus in andere mensen te ontdekken. Maar vooral ook door zelf als Jezus te zijn.

4. Als je een ander leert om op weg te gaan met Jezus, dan heb je die ander ultiem geholpen. Zo kunnen zij dan de mensen worden zoals God dat voor ogen had. Ontdaan van psychische deuken en butsen, van nare ziekten en van nare omstandigheden. En dat ze zich juist fris voelen, zin in het leven hebben en succesvol zijn.

Werkvorm
Maak er een nieuwe gewoonte van te wandelen met Jezus.

Begin met Hem te praten zodra je wakker wordt.

Dank Hem voor de nieuwe dag.

Nodig Hem uit je voor te gaan.

Vraag Hem om wijsheid in alles wat je doet.

Stel je beschikbaar om het goede dat je van Hem door te geven: vrede, vreugde, dankbaarheid.

Zoek inspiratie in teksten uit de Bijbel en door naar zijn stem te luisteren.

Je zult zijn stem meer en meer leren onderscheiden naarmate je met Hem wandelt.

Tip:
Lees en herlees de beide studies en vooral de teksten uit de Bijbel. Ze bouwen op en geven inzicht.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.