Welk Godsbeeld helpt

Sommige mensen beweren dat er niet iets is als een hogere macht. Er is geen god. Anderen denken dat er wel een hogere macht is. Tussen hen die wel van een hogere macht uitgaan bestaan er heel verschillende godsbeelden.

De vraag is wat het juiste godsbeeld is. En wat voor consequenties het heeft voor je leven als je een bepaald godsbeeld hebt.

Het totaalplaatje

De diverse godsdiensten hebben ieder zo hun eigen beeld van de geestelijke wereld. Opmerkelijk is echter dat er onderling veel overeenkomsten zijn tussen die beelden van die verschillende godsdiensten. Alleen de atheïstische overtuiging wijkt sterk af. Volgens hen is er geen god of een geestelijke wereld. Het Boeddhisme is een apart verhaal.

Het totaalplaatje is als volgt. Je hebt allerlei geestelijke wezens. Goede en kwade. Dit is het beeld van alle godsdiensten. Daar zijn, heb ik de indruk, geen uitzonderingen op.

Er zijn een paar godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam, die ook een almachtige God een Schepper van hemel en aarde zien. Hier het woord zien omdat die God zich niet zondermeer laat zien.

Het totaalplaatje van onze beelden zou je als volgt kunnen schetsen. Die bolletjes zijn de goede en slechte geestelijke wezens. God is wat op afstand. Die vier mensen in het plaatje verbeelden de mensen in de zichtbare wereld. De rest is normaliter niet zichtbaar.

In het jodendom, het christendom en de islam heeft men wel weet van die geestelijke wezens maar doet men er weinig mee.

In het christendom ziet men de zichtbare hemel als de eerste hemel, de geestelijke wezens als de tweede hemel en de hemel van God als de derde hemel.

In andere godsdiensten, men name het hindoeïsme en de zogenaamde natuurgodsdiensten ziet men met name die geestelijke wezens. Er zijn ook allerlei niet tot een godsdienst behorende mensen, die zich met geestelijke wezens bezig houden. Wil je meer weten over deze laag? Zie het onderwerp geestelijke wezens.

Ik heb wel eens met een hindoe meneer gebeden en die zag Jezus als één van die geestelijke wezens. Daar wilde hij zijn relatie graag mee verdiepen. De andere geestelijke wezens vertrouwde hij niet.

Je relatie met Jezus verdiepen dat kan altijd, ook als je hem niet op de juiste plek ziet. In de hemel zullen ze niet vragen of je wel het juist plaatje in je hoofd hebt maar wel of je goed of kwaad hebt gedaan.

Je kunt als mens van alles bedenken maar die geestelijke wereld is zoals die is. Je kunt denken dat die geestelijke wezens niet bestaan of dat God niet bestaat, maar dat zal van geen invloed zijn op het bestaan van die geestelijke wezens.

Hoe je erover denkt zegt alles over jezelf maar niets over het bestaan van die geestelijke wereld. God wordt niet kleiner als jij denkt dat God niet bestaat. Hooguit wordt je zelf kleiner.

Wie en wat is God

Het is al bijzonder dat je weet hebt van een hogere macht. Een alles overstijgende God. Maar wat is er te weten over die macht.

We overdrijven niet als we zeggen dat de Bijbel vooral over God gaat. Zie studie God de Vader. In de Bijbel staan de daden van God, de namen van God in de Bijbel zoals: Ik ben die Ik ben, de Heer en de God van de goden.

Er staan ook aanduidingen van God in de Bijbel zoals ‘Ik ben die geneest’ en ‘Ik ben die voorziet’. En uitdrukkingen als God is liefde, God is goed, God is waarheid.

Je hebt naast de vaderlijke kant van God ook de moederlijke kant van God. En dan nog dat Jezus mensen broers noemt en vrienden.

En dan nog een aparte kant, volgens de Bijbel lijken wij op God. De Bijbel gebruikt daar twee woorden voor. Als twee getuigen.
Genesis 1:26a. God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld (in het Hebreeuws tselem) zijn, die op ons lijken (in het Hebreeuws demuth).
Genesis 1:27a. God schiep de mens als zijn evenbeeld (tselem), als evenbeeld (tselem) van God schiep hij hem.

In  Genesis 5 komen deze uitspraken voor een tweede keer terug.
Genesis 5:1. Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek (demuth) op God.
Genesis 5:3. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek (demuth), die zijn evenbeeld (tselem) was. Hij noemde hem Set.

De mens lijkt op God. Wellicht ons uiterlijk, maar zeker ons innerlijk.

Dus wij een beeld van God. Met onze emoties, onze behoefte aan ergens bij te horen en samen dingen te kunnen doen (verbondenheid), onze behoefte om iets te kunnen betekenen voor een ander, onze behoefte om de diepste dingen te kunnen delen met iemand (intimiteit).

Vandaar ook dat God in de hemel zeker niet alleen is. Hij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omgeven en in verbinding met cherubs en serafs en nog vele andere hemelingen.

God verlangt e.e.a van ons zoals contact, erkenning en gehoorzaamheid. Dat God een vader is, bijvoorbeeld, betekent ook dat Hij voor de mensen zorgt maar dat Hij ons ook opvoedt. En dat doet wel eens pijn. Maar als goede vader komt God ook voor je op als je onrecht wordt aangedaan, maar, let op, je kunt hem ook tegenkomen als je een ander onrecht aandoet.

Er is wel eens gezegd dat als je God alleen maar ziet als superlief dat je dan de neiging hebt om een verwend kind te worden. En als je God alleen ziet als een toornige en straffende God dat je dan een verwaarloosd kind wordt.

Hoe gaan we als mensen ermee om?

Als je contact met God hebt en je ontdekt dat wie Hij is overeenkomt met de Bijbel, dan heb je inderdaad contact met God.

Maar als je merkt dat die god anders is, dan wat overeenkomt met de Bijbel, dan heb je blijkbaar contact met een andere god. Een van die geestelijke wezens. Misschien een mengvorm. Deels God en deels andere god of goden.

Hoe kun je onderscheiden of je al dan niet contact met God hebt? Dit is de proef op de som: werkt wat er tegen je wordt gesproken liefde uit. Of haat. Maakt het je geestelijk, mentaal of lichamelijk gezonder of juist zieker. Maakt het je leven mooier of juist lelijker. Is het eerlijk wat tegen je wordt gezegd of zit er een vervelende bedoeling achter.

Christendom

In het christendom komt oprecht contact met God voor, maar er zijn ook Godsbeelden, die niet kloppen.

Het beeld dat God je in onzekerheid laat verkeren, dat je bijna niet goeds kan doen, dat je niets waard bent, dat je van leiders alles moet accepteren en dat er geen zorg voor je is. Degenen, die hier voor verantwoordelijk zijn lijken meer geïnspireerd door kwade machten?

De Russisch Orthodoxe kerk heeft blijkbaar het beeld dat God het fijn vindt dat onschuldige burgers worden vermoord en dat Rusland een koloniale macht zou moeten zijn.

Kerken in het Midden Oosten hebben blijkbaar het beeld dat God een hekel heeft aan joden en dat die kerken het nieuwe Israël zijn.

Jodendom

Dit is een tekst, die ik van een Joods persoon kreeg.

Joden geloven dat G’d Een is. Dat wil zeggen er is niets anders in deze wereld dan G’d. Hij heeft een wereld geschapen waarop wij leven en de opdracht hebben om Hem gelijkvormig te worden. De instructie hiervoor hebben we op Sinai gekregen. Joden geloven dat het doel van ons bestaan is, niet om in de hemel te komen na dit leven, maar om in deze wereld het goddelijke te brengen door de Torah te leven.
We zien God als Avinu shebashamaim, onze vader die woont in de hemel. Hij stuurt elke gebeurtenis zowel in ons persoonlijk leven als in de wereld om ons heen. Belangrijk is om G’d te geloven op Zijn woord.

G’d is dus heel dichtbij, liefdevol en moeilijke dingen en goede dingen die ons overkomen zijn bedoeld voor de correctie van onze ziel. Alles is ten goede. Tegelijk is Hij volledig transcendent en daarmee valt Hij buiten onze mogelijkheden om Hem te beschrijven en te bevatten.

Onze ziel is het goddelijke in ons, wat G’d in ons heeft gegeven om Zijn partner te zijn in onze wereld, de laagste van alle werelden omdat het geestelijke totaal verborgen is voor onze materiële waarneming. Wij zijn geroepen om de geestelijke wereld, die in de hemelen volledig waarneembaar is, in deze wereld te brengen. Moeilijk vanwege kwade neigingen die ingeschapen zijn in elk mens. Het ’tegengif’ is Torah en het doen van mitsvot (geboden).

Verbazend vind ik hoeveel liefde en vertrouwen G’d in ons heeft, dat Hij deze opdracht aan ons mensen heeft toevertrouwd.

Islam

In de islam komt ook het beeld voor dat God wil dat je zorgt voor andere mensen dat verdraagzaamheid en vrede belangrijk zijn voor een maatschappij.

Er zijn ook moskeeën, die het beeld van God hebben dat god wil dat iedereen moslim moet worden desnoods met geweld en dat je joden moet haten, de vrouwen als minderwaardig moet zien en strenge regels moet opleggen en handhaven.

Wetenschap

Op het terrein van de wetenschap is er ook godsdienstwetenschap. Die onderzoeken en bestuderen de diverse godsdiensten. Met name de menselijke kant van godsdiensten. De gebruiken van de diverse godsdiensten, hun leerregels en hun overtuigingen. En wat die godsdiensten maatschappelijk uitwerken.

De godsdienstwetenschap maakt onderscheid in monotheïstische godsdiensten en niet-monotheïstische godsdiensten. Die laatste categorie vinden ze minder ontwikkeld en de eerste categorie een hogere ontwikkeling.

Het christendom is een monotheïstische godsdienst in die zin dat de godheid een eenheid is. Die godheid bestaat wel uit de Vader, de Geest en de Zoon. Het Jodendom heeft als belangrijkste regel “de HEERE uw God is één”. En dat terwijl er ook oog is voor de Geest van God en er ook een Gezalfde is en mensen, die Gods kinderen worden genoemd. De islam is meest monotheïstisch. Allah is een alleenheerser.

Accepteren we God zoals Hij is?

Accepteren we God als een vader. Wil je een kind van God de vader zijn?

Een vader, die niet alle problemen voor zijn kinderen oplost. Een kind moet op school leren. Een vader gaat niet de repetities voor zijn kinderen maken. Als kinderen domme dingen doen kan en wil een vader dat niet altijd oplossen. Als een kind blijft zitten op school dan is dat zo.

Adam en Eva hadden ook problemen om te zien en te blijven zien zoals Hij is. Ze gingen op een andere stem vertrouwen.

Genesis 3:1-5. Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

Genesis 3:6-7. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Je kunt ook zeggen ik wil God niet als vader. Dat kan. Of alleen als het me uitkomt, als het me niet uitkomt dan niet. Dat kan ook. Maar wat zijn de gevolgen. Is er een alternatief? Die zijn er. Die anderen goden. Die beloven veel net zoals de slang veel beloofde.

Andere bronnen

Ik heb tot nu toe één boek gevonden over dit onderwerp.

Titel:Schrijver:
1Godsbeeld en geloofsbelevingLouis Sanders

Louis Sanders beschrijft hoe God in het begin met het volk Israël omging. Behoorlijk streng. Iemand die te dicht kwam bij de omheining van de berg Sinaï moest worden gestenigd. Iemand die hout ging sprokkelen op sabbat moest worden gestenigd. De zus van Mozes, die kwaad sprak over de vrouw van Mozes werd direct ziek. Rebellerende leiders verdwijnen in een open scheur in de grond. Het was zo’n beetje zoals mensen nogal eens God graag zouden zien. God greep onmiddellijk in.

Later in de tijd van de profeten zocht God toenadering. ‘Ik had gehoopt dat je me Vader zou noemen’. Jeremia 3:19.

Als later in de tijd van het Nieuwe Testament God tot ons mensen komt via Jezus dan ziet het er anders uit. Geboren als baby in een gewoon gezin. Later toen Jezus groot werd ging Hij mensen helpen. Hij stierf aan een kruis. Toch was er in deze tijd ook gezag: Jezus stilde de storm. God de Vader wekte zijn Zoon op uit de dood.

Was God door de tijd verandert? Ik denk het niet. Hebben we te maken met een andere God? Dat is ook wel eens gesuggereerd door theologen. Ook een beetje in dit boek. Ik denk het niet. Het lijkt mij dat de HEER wel in zijn houding naar de mensen is verandert. Steeds meer coulance en begrip. Hij komt steeds meer naar ons toe.

Lessen

Je kunt allerlei beeld over God aannemen of ontwikkelen maar het is verstandig om te zoeken naar het meest juiste beeld van God. Dan weet je waar je op kan vertrouwen en wat er van je wordt gevraagd.

Mijn vrouw en ik hebben al tientallen jaren God als Vader en dat bevalt ons uitstekend.

Er is nog een ander punt. Behoorlijk ingrijpend en misschien vreemd voor je. Als je een beeld van God als een hebt dat helemaal niet overeenkomt met wie God van de Bijbel is, dan heb je een beeld tot je genomen dat van een macht komt die is opgestaan tegen God. Zoals de slang in het paradijs Eva en Adam een verkeerd beeld van God influisterde.

Het is nog erger als je die God waar je een verkeerd beeld van hebt bezig ben te dienen. In het ernstigste geval dien je een andere god dan de God van de Bijbel. Dat is afgoderij.

Beide vormen, alleen een overtuiging of ook nog die God dienen kunnen geweldig aan een mens kleven. Er is een wonder nodig om te gaan zien dat je daarvan af moet komen.

Als je tot inzicht gekomen bent, dan is de bevrijding van die beelden of dat dienen niet moeilijk.

Neem dan de volgende stappen:
1. Vergeef degene van wie je deze overtuiging hebt aangenomen (dat kun je ook zelf zijn).
2. Zeg ‘Heer Jezus vergeef me dat ik die overtuiging in mijn leven heb toegelaten’, En als dat aan de orde is: ‘Heer Jezus vergeef me dat ik een andere god heb gediend’.
3. Zeg ‘Ik verwerp de gedachte van <noem de overtuiging>. ‘Ik verwerp mijn dienen van <noem zoals u god zag’. Jullie stemmen zal ik niet langer als waarheid aannemen. Ik breek nu op gezag van Jezus de macht die deze gedachten over mij hadden.
4. Door het offer dat Jezus aan het kruis bracht weet ik dat ik in de naam van Jezus niet meer schuldig ben, maar dat ik vrij ben.
5. Jezus wat heeft U voor mij in plaats van deze leugenachtige verkeerde gedachten?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.