Studie Nieuwe Maan

Deze studie gaat over wat er in de Bijbel staat over de Nieuwe Maan als dag om speciale handelingen te doen. Om de trompetten of de sjofars te blazen, om te offeren en maaltijd te houden.

Studievragen

Waarom is het feest van de Nieuwe Maan ingesteld en waarom is het zo onbekend bij ons?

Zouden wij de Nieuwe Maansdag ook weer moeten vieren?

Oude Testament

In het Nederlands zit in het woord maand een gelijkenis met het woord maan. En dat terwijl de maanden bij ons afwijken van de maanmaanden.

En hoewel bij Israël de stand van de maan bepaalt wanneer de maand begint en afgelopen is, wordt er een woord gebruikt waarin de naam van de maan niet voorkomt. Er is wel een Hebreeuwse woord voor de maan maar dat is een apart woord.

Yareach de maan

De naam van de maan, die de aarde volgt in haar baan noemt men yareach. Ook is er een naam voor het woord maand. Hier de gegevens van deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1יָרֵחַ
yareach
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H3394De maan
Komt 26 keer voor 26 verzen
KJV: moon (26x).
2יֶרַח
yeraḥ
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H3391Maand
Komt 13 keer in 13 verzen voor
KJV: month (11x), moon (2x).

Beide woorden komen drie keer in de torah voor, Hieronder staan de teksten met deze woorden.

De maan (yareach)
In de beschrijving van een droom van Jozef.
Genesis 37:9. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’

De tekst is een onderdeel van de waarschuwingen van God.
Deuteronomium 4:19. En als u omhoogkijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd.

Deuteronomium 17:2-3. Wanneer zich in een van de steden die de HEER, uw God, u zal geven, iemand bevindt, man of vrouw, die doet wat slecht is in de ogen van de HEER door de regels van het verbond te overtreden, door tegen zijn gebod in andere goden te vereren, de zon, de maan of de sterren, en daarvoor neer te knielen, …

De maand (yerah)
Dit gaat over de moeder van Mozes.
Exodus 2:1-2. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen, drie maanden lang.

Deuteronomium 21:13. Gedurende een maand mag ze in uw huis om haar vader en haar moeder treuren. Daarna mag u met haar slapen en haar ten huwelijk nemen, zodat ze uw vrouw wordt.

Deuteronomium 33:13-14. Over Jozef zei hij: Moge zijn land door de HEERE gezegend zijn, met het beste van de hemel, met dauw, en met het beste van de watervloed die beneden ligt; met de beste opbrengst van de zon, en met het beste wat de maan voortbrengt. [HSV]

Opmerking: het beste wat de maanden voortbrengen zou wellicht een betere vertaling zijn. DE NBV21 maakt er ‘seizoenen’ van.

Chodesh (maand)

Het woord chodesh vertaalt men met maand, maar de wortel van dit woord is een werkwoord, Strong H2318, dat vernieuwen betekent.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1חֹדֶשׁ chodeshZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H2320Maand
Komt 283 keer voor in 224 verzen
KJV: month (254x), new moon (20x), monthly (1x), another (1x).
2 חָדַשׁ chadashWerkwoordH2318Vernieuwen, repareren
Komt 10 keer voor in 10 verzen
KJV: renew (7x), repair (3x)..

Hier de teksten van de eerste vijf keer dat her woord chodash voorkomt.

Genesis 7:11. In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet.

Genesis 8:4-5. Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.

Genesis 8:13-14. In het zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.

Het woord chadash
Het woord chadash komt niet in de torah voor. Hier de drie teksten dat dit woord in het boek van de Psalmen voorkomt.

Psalm 51:12-13. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.

Psalm 103:5. Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

Psalm 104:30. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Chodesh in de betekenis van Nieuwe Maan.
Hier alle keren dat de NBV21 heeft beoordeelt dat het woord chodesh niet over de hele maand gaat maar over de eerste dag van de maand.

Numeri 10 :10. Ook als jullie feestvieren, op de hoogtijdagen en bij nieuwemaan, en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de HEER , jullie God.’

Numeri 28 :11. Bij elke nieuwemaan moet u de HEER als brandoffer twee stieren, een volwassen ram en zeven eenjarige rammen zonder enig gebrek opdragen.

1 Samuel 20:5. … en David antwoordde: ‘Luister, morgen is het nieuwemaan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan de maaltijd moeten aanzitten. Maar als jij me verlof geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker is.

1 Samuel 20:24. David hield zich dus buiten de stad verborgen. Met nieuwemaan zette de koning zich aan het feestmaal.

2 Koningen 4:23. ‘Waarom zou je naar de godsman gaan?’ vroeg hij. ‘Het is toch geen nieuwemaan vandaag, en ook geen sabbat?’ ‘Maak je geen zorgen,’ zei ze.

1 Kronieken 23:30-31. Verder moest bij het brandofferen voor de HEER elke ochtend en elke avond, en op sabbat, nieuwemaan en de andere hoogtijdagen steeds het voorgeschreven aantal Levieten aantreden om de lof van de HEER te zingen.

2 Kronieken 2:3. Nu wil ik beginnen met de bouw van een tempel voor de naam van de HEER , mijn God. Die zal ik aan Hem wijden om Hem er reukoffers te brengen, er met vaste regelmaat toonbroden neer te leggen, en ’s morgens en ’s avonds, op sabbat, nieuwemaan en de hoogtijdagen van de HEER , onze God, brandoffers op te dragen zoals dat aan Israël is opgelegd als een eeuwige verplichting.

2 Kronieken 8:13. Daar bracht hij de offers die Mozes had voorgeschreven voor sabbat, nieuwemaan en de drie grote jaarlijkse feesten: het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.

2 Kronieken 31:3. De koning stond voortaan uit zijn eigen vermogen een vaste bijdrage af voor de brandoffers die in de wet van de HEER zijn voorgeschreven, zowel de brandoffers die elke ochtend en avond worden opgedragen, als de brandoffers op sabbat, nieuwemaan en andere hoogtijdagen.

Ezra 3:5. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op nieuwemaan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de HEER , en verder alle vrijwillige gaven aan de HEER.

Nehemia 10:34. … en wel voor het toonbrood, de dagelijkse graan- en brandoffers, voor de offers op sabbat, nieuwemaan en de hoogtijdagen, en voor de heilige gaven, de offers om verzoening voor Israël te bewerken, en voor de overige diensten in de tempel van onze God.

Psalm 81:4. … blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan en bij vollemaan voor onze feestdag,

Jesaja 1:13. Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.

Jesaja 1:14. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen.

Jesaja 66:23. Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor Mij neer te buigen – zegt de HEER .

Ezechiël 45:17. Vervolgens is het aan de vorst om ervoor te zorgen dat er brandoffers, graanoffers en wijnoffers gebracht worden op de feesten, op sabbat en nieuwemaan, op alle hoogtijdagen van het volk van Israël. Het is de vorst die die de offers beschikbaar moet stellen: het reinigingsoffer, het graanoffer, het brandoffer en het vredeoffer, om verzoening te bewerken voor het volk van Israël.

Ezechiël 46:1. Dit zegt God, de HEER : De oostpoort van de binnenhof moet gedurende de zes werkdagen gesloten blijven, maar op sabbat en op nieuwemaan moet hij geopend worden.

Ezechiël 46:3. De bevolking van het land moet zich op sabbat en op nieuwemaan bij de toegang van die poort neerbuigen voor de HEER .

Ezechiël 46:6. Op nieuwemaan bestaat het brandoffer uit een stier zonder enig gebrek, zes jonge rammen en een volwassen ram zonder enig gebrek.

Hosea 2:13. Aan alle dagen dat zij feestviert, haar hoogtijdagen, nieuwemaan en sabbat, aan al haar feestvreugde zal Ik een einde maken.

Hosea 5:7. Ze zijn de HEER ontrouw geweest en hebben bastaardkinderen voortgebracht. Maar vóór nieuwemaan worden ze met hun bezittingen verslonden.

Amos 8:5. Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal.


Echad Chodesh (eerste vernieuwing)

Op de eerste van de maand, maar je zou misschien beter kunnen vertalen met de eerste van de vernieuwing, echad chodesh Strong nummers H259 H2320 gebeurt er van alles.

Op de eerste van de maand worden de toppen van de bergen gezien als het water van de zondvloed zakt. Genesis 8:5

Op de eerste van de eerste maand is de aarde droog en opent Noach de ark. Genesis 8: 13

Op de eerste van de eerste maand wordt de tabernakel opgezet. Exodus 40:2

Exodus 40:17 op de eerste van de eerste maand in het tweede jaar ‘reared up’

Leviticus 23:24 hier
Numeri 1:1 de eerste van de tweede maand in het tweede jaar
Numeri 1:18 de eerste van de tweede maand in het tweede jaar
Numeri 29:1 de eerste van de zevende maand is een yom teruah H3117 H8643. (In Sefanja 1:!6 gaat het over een yom shofar teruah .. H7782.. en Leviticus 25:9 sjofar teruah

Aäron sterft op de eerste dag van de maand. Numeri 33:38
Mozes houdt zijn toespraak op de eerste dag van de maand. Deuteronomium 1:3
Op de eerste dag van de eerste maand wordt de tempel gewijd. 2 Kronieken 29:17          

Vanaf de eerste dag van de zevende maand ging het volk Israël weer offeren. Ezra 3:6
Ezra 7:9
Ezra 10: 16 en 17
Nehemia 8: 2 van de eerste van de zevende maand
Ezechiël 26: 1 eerste van de maand
Ezechiël 29:17 eerste van de eerste maand
Ezechiël 31:1 en 32:1 eerste van de maand
Ezechiël 45:18 eerste van de eerste maand
Haggai 1:1 eerste van de maand

Rosh Chodesh

(de top/belangrijkste  van de vernieuwing)

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1רֹאשׁ rō’šZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H7218Hoofd, belangrijkste
Komt 600 keer voor in 547 verzen voor
KJV: head (349x), chief (91x), top (73x), beginning (14x), company (12x), captain (10x), sum (9x), first (6x), principal (5x), chapiters (4x), rulers (2x), miscellaneous (23x).

Er wordt in het OT driemaal over Rosh Chodesh H7218 en H2320 gesproken.


Exodus 12:1-2. De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 

Opmerking: die maand, de maand Nissan, zal de belangrijkste maand van het jaar zijn.

Numeri 10:8-10. Ook als jullie feestvieren, op de hoogtijdagen en bij nieuwemaan, en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de HEER, jullie God.’

Opmerking 1: de KJV vertaalt ‘bij het begin van de maand’

Opmerking 2: bij Rosh Chodesh moet op de trompetten of sjofars worden geblazen.

Numeri 28:11-15. Ook aan het begin van elke maand moet u de HEERE een brandoffer aanbieden: twee jonge stieren – de jongen van een rund – één ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek. Verder drie tiende efa meelbloem per jonge stier als graanoffer, met olie gemengd, en twee tiende efa meelbloem als graanoffer, met olie gemengd, per ram, en een tiende efa meelbloem per lam als graanoffer, met olie gemengd. Het is een brandoffer, een aangename geur, een vuuroffer voor de HEERE. En de bijbehorende plengoffers moeten zijn: een halve hin wijn bij de jonge stier, een derde hin bij de ram, en een kwart hin bij het lam. Dit is het maandelijkse brandoffer, voor elke maand van het jaar. En één geitenbok moet als zondoffer voor de HEERE worden bereid, naast het voortdurende brandoffer met het bijbehorende plengoffer.

Elke maand op Rosh-Chodesh en elke week op Shabbat, ieder die leeft zal komen en aanbidden in mijn aanwezigheid,” zegt ADONAI. (Jesaja 66:23)

“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot Nieuwe Maan en van Shabbat tot Shabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heren”.  Jesaja 66:22-23.

Dit is wat ADONAI ELOHIM zegt: ‘De Oostpoort van de Binnenhof moet gesloten zijn op de zes werkdagen, maar op Shabbat moet ze geopend worden, en op Rosh-Chodesh moet ze geopend worden.’ (Ezech.46:1). Het volk van het land moet zich ook in aanbidding voor ADONAI ter aarde werpen aan de ingang van die poort op Shabbat en op Rosh-Chodesh. (Eze.46:3)

David antwoordde Jonathan: “Kijk, morgen is het Rosh-Chodesh, en ik zou moeten dineren met de koning.” 1 Samuel 20:5. 

Hij vroeg, “Waarom gaat U vandaag naar hem? Het is geen Rosh-Chodesh en het is geen Shabbat” Zij zegde, “Het is goed.”  2 Koningen 4:23. 

“Blaast de bazuin op Rosh-Chodesh (Nieuwe Maan) en op volle maan voor het pelgrimsfeest. Want dit is voor Israël een inzetting, een verordening van Jacobs G’d. “(Psalm 81: 3) <<>>

In het verhaal van de zondvloed, Genesis 8:5, zie vorige paragraaf, komt ook het woord rosh voor. Hier wordt gesproken over de eerste dag (echad) van de maand (chodesh), dat dan de toppen (rosh) van de bergen wordt gezien.

Yom Chodesh

In Ezechiël 46:6 staat een uitdrukking, die alleen in dit vers voorkomt namelijk de yom chodesh, de dag van de nieuwe maan.

Ezechiël 46:1-3. Dit zegt God, de HEER: De oostpoort van de binnenhof moet gedurende de zes werkdagen gesloten blijven, maar op sabbat en op nieuwemaan moet hij geopend worden. Dan komt de vorst van buiten door de voorhal de poort binnen en stelt zich op bij de deurpost van de poort, en de priesters brengen zijn brandoffer en zijn vredeoffer. Dan moet hij zich neerbuigen op de drempel van de poort en weer naar buiten gaan. De poort mag tot de avond niet gesloten worden. De bevolking van het land moet zich op sabbat en op nieuwemaan bij de toegang van die poort neerbuigen voor de HEER.

Opmerking: in het Hebreeuws staat hier ha chodesh dat de NBV met nieuwemaan vertaald.

Ezechiël 46:4-7. Het brandoffer dat de vorst op sabbat aan de HEER aanbiedt, bestaat uit zes jonge rammen en een volwassen ram, zonder enig gebrek, en als graanoffer bij de volwassen ram een efa graan, als graanoffer bij de jonge rammen zo veel hij missen kan, en bij elke efa graan een hin olie. Op nieuwemaan bestaat het brandoffer uit een stier zonder enig gebrek, zes jonge rammen en een volwassen ram zonder enig gebrek, en als graanoffer moet de vorst bij elke stier en bij elke volwassen ram een efa graan doen, bij de jonge rammen wat hij zich kan veroorloven, en bij elke efa graan een hin olie.

Opmerking: het offer bij nieuwe maan is groter dan die voor een sabbat.

Nieuwe Testament.

Het feest van de Nieuwe Maan wordt eenmaal in het Nieuwe Testament genoemd. Het is het woord νουμηνία nouménia Strong G3561.

Kolossenzen 2:16-18. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels menen heel wat te zijn. 

De Joden in die tijd namen het feest van de Nieuwe Maan in acht. De oproep was om dat gewoon te blijven doen en zich niet door iemand anders iets anders te laten voorschrijven.

Andere Bronnen

Deze tekst is van Bert Otten een messiaanse broeder woonachtig in Gouda.

“ADONAI sprak tot Mozes en Aäron in het land van Egypte, Hij zei: ‘Je zult je kalender beginnen met deze maand, het zal voor jullie de eerste maand van het jaar zijn.”

De overgang van de maan van duister naar licht is een beeld van G’ds verlossing en onze persoonlijke bevrijding uit de duisternis naar het licht. Noteer dat het woord voor maand (vn in) chodesh etymologisch gerela­teerd is aan (vy’in) chadash, wat “nieuw” betekent.

Er worden in de Schrift weinig bijzonderheden gegeven, over hoe de Nieuwe Maan te vieren. Op verschillende plaatsen wordt het feest gelijk gesteld met Shabbat  en de andere feesten, wat ons een hint geeft. Net zoals we verjaardagen e.d. op verschillende manieren vieren, zo kan de Nieuwe Maan ook op verschillende wijzen gevierd worden. Zelfs Sha’ul (Paulus) zei dat we de vrijheid hebben om te kiezen hoe we het Nieuwe Maanfeest houden. Zie Kolossenzen.

Als de Nieuwe Maan op natuurlijke wijze het begin van de nieuwe maand aankondigt, mogen we ons aangemoedigd voelen om een inventaris te maken van ons individueel leven tijdens de voorbije maand, en doelen voorop te stellen voor ons leven in de komende maand. We waren gewoon aan een gelijkaardige inspanning met Nieuwjaar, maar de Nieuwe Maan geeft ons een kans de leiding in ons leven rondom Bijbelse principes te verfijnen. Enkelen houden hun dagboek dagelijks bij; maar zo’n maande­lijks overzicht lijkt voor de meeste van ons meer natuurlijk en realisti­scher. Regelmatig terugkijken naar onze doelstellingen, wat we bereikten, onze noden en gewoonten, zal ons belonen met een gericht leven, in tegenstelling tot een lukraak bestaan.

Hier volgen enkele suggesties voor het vieren van de Nieuwe Maan met de familie. Voel u vrij om deze suggesties aan te passen naar de omstandig­heden, die bij u en uw familie passen. En u zult waarschijnlijk ervaren dat u vieringen van de ene maand tot de andere verschillen. De intentie van deze voorgestelde viering is u te voorzien van een schema, een opzet voor de inachtneming van Rosh Chodesh. Hoewel het niet mijn intentie is een formule te creëren voor de inachtneming van Rosh Chodesh, kan deze ceremonie dienst doen als basis. Het is als een tapijt, een weving van draden, altijd open om draden toe te voegen of weg te halen. 

Op welke avond begint de nieuwe maancyclus, wanneer zeggen we: nu is het nieuwe maan? Dat is als het eerste reepje van de maan zichtbaar wordt. Het wordt zichtbaar omdat de maan dan weer een stukje van het zonlicht naar de aarde reflecteert.

Als er wolken zijn kan het lastig zijn om vast te stellen of er sprake is van de Nieuwe Maan. Dan is het wel handig dat anderen de komst van de nieuwe maan hebben bepaald.

Historisch was het de Hoge Priester of het Sanhedrin, die de waarneming 7 van de voorbije nacht, door tenminste twee getuigen, bekrachtigden en zij machtigden de aankondiging van Rosh Chodesh doorheen heel Israël, door het uitzenden van vuur- signalen boven op uitgekozen bergtoppen. In de vierde eeuw werden wiskundige en sterrenkundige berekeningen ontdekt, die nauwkeurige bepalingen van de Nieuwe Maanstijden toelaten en Hillel II maakte hun uitkomsten bekend, die nu op de Hebreeuwse kalenders van vandaag voorkomen.

Resultaten van gelijkaardige berekeningen zijn bijvoorbeeld ook gepubliceerd op http://aa.usno.navy.mil/cgibin/aa_moonill.pl. Vandaag hebben we het idee van het loslaten van vuursignalen doen herleven door de moderne technologie van het internet. Waarnemers e-mailen ons wanneer zij de Nieuwe Maan hebben waargenomen. Kennis­geving van tenminste twee getuigen resulteert in een e-mail- aankondiging dat de Nieuwe Maan waargenomen is. Stuur een e-mail naar mike@joinedtohashem.org met de vraag om toegevoegd te worden aan de lijst, om maandelijks dit bericht toegestuurd te krijgen. 

Nadat de vader of een ander hoofd van het gezin de familie voor het feest samengeroepen heeft, nodigt hij hen uit om samen de Nieuwe Maan te gaan bekijken, voor zover dat mogelijk is. Dikwijls verhinderen wolken het, of maakt het uur van de dag het onmogelijk om de Nieuwe Maan te zien, maar het is een heerlijk zicht om te aanschouwen, om velerlei rede­nen. Vooreerst, omdat G’d haar maakte:  “En G’d maakte beide grote lichten – het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. ” 

Zij is daarboven reeds lange tijd. De aartsvaders keken naar precies de­zelfde maan. Poëten schreven er over. Geliefden staarden ernaar. Haar beweging beïnvloedt de getijden. In de oudheid werd de tijd ermee bijge­houden. Ja, precies diezelfde maan. 

Vooraleer je de Shofar blaast, wordt de zegening uitgesproken: Gezegend zijt Gij, Heer, Koning van het heelal, die ons geheiligd heeft met Zijn verordeningen en ons gebood te luisteren  naar het geluid van de Shofar. 

Overwegingen

Als het in de Bijbel over een belangrijk onderwerp gaat, dan gebruikt de Bijbel verschillende woorden om de diverse kanten te belichten. Dat is ook zo met de Nieuwe Maan.

In Nederland heet de stand van de maan als die weer zichtbaar is in de hemel ‘Nieuwe Maan’. In Israël heet die ‘Echad Chodesh’ of ‘Rosh Chodesh’, in het Oude Testament staat dikwijls kortweg ‘chodesh’.

Je kunt aan de context zien bij het woord chodesh of het gaat om de hele maand of alleen om de eerste dag. De NBV21 vertaalt als het lijkt te gaan over de eerste dag met ‘nieuwemaan’ en de HSV met ‘nieuwemaansdag’.

Voor de maan van de aarde zelf is er dan ook nog weer een apart woord.

Als het gaat om de namen voor de dag. Het woord echad is gewoon een nummer, namelijk nummer één. Het woord rosh betekent belangrijkste, het hoofd.

Het is goed om te weten dat het woord chodesh etymologisch is verbonden met het woord vernieuwen.

In de Bijbel staan allerlei zaken die ontdekt moeten worden. Zo staat in de Bijbel niet wat de doelen zijn van de sabbat, de nieuwe maan en de voorjaars- en najaars-feesten. De bedoelingen van deze dagen zijn wel te ontdekken. Zo lijkt mij het doel van het Nieuwe Maan feest te liggen in het opnieuw met goede moed een nieuwe start te maken. Net zoals de maan met Nieuwe Maan een start maakt.

Lessen

In de tijd van het volk Israël was de stand van de maan onderdeel van het leven. Immers rond de tijd van de Nieuwe Maan was het donker zodra de zon was ondergegaan. Er waren in die tijd geen lantaarnpalen en lampen. Donker was donker op een enkel olielampje en een vuurtje na. Terwijl daarna als de maansikkel weer groter werd je ’s nachts weer relatief veel kon zien tenminste als de hemel onbewolkt was.

De komst van het licht ’s nachts was een natuurlijk moment om te gedenken. Om God dankbaar te zijn voor het licht.

En ook, dat is gedachte die leeft in de messiaanse gemeenschap, de Nieuwe Maan te zien als een nieuwe start voor je leven. Tenslotte is de betekenis van het Hebreeuwse woord voor maand verbonden met vernieuwen. Goed om het begin van iedere maand weer een start te maken met het nalaten van verkeerd gedrag en gewoonten en juist te doen wat je zou moeten doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.