Studie Spreken in Tongen

Het ‘spreken in tongen’ is een geestelijk verschijnsel dat in het Nieuwe Testament voor het eerst voorkomt op dat bijzondere Pinksterfeest na dat bijzondere Paasfeest toen Jezus opstond uit de dood. Het is één van die verschijnselen, die ontstaat als de hemel de aarde raakt.

Dat bijzondere verschijnsel bleef na dat bijzondere Pinksterfeest voorkomen bij de gemeente van Jeruzalem en daarna overal waar het evangelie kwam. Tot op de dag van vandaag. Nu vooral bij geloofsgemeenschappen in Azië, Afrika en Zuid Amerika, maar ook in enkele christelijke gemeenten in Nederland en bij individuele gelovigen bij welke kerk of geloofsgemeenschap ze ook horen.

De apostel Paulus besteedt in zijn eerste brief aan de Korintiërs een flink aantal zinnen aan onderwijs over het ‘spreken in tongen’.

De citaten van teksten zijn uit de NBV vertaling. Tenzij die vertaling een ander beeld geeft van de tekst in het Hebreeuws of het Grieks. Er is dan aangegeven welke andere vertaling dan is geciteerd.

Studievragen

Bestaat er zoiets in de Bijbel als met een aparte klanktaal spreken en komt dat in de praktijk ook voor?

Spreekt de Bijbel daar positief over of juist niet?

Hoe kun je het spreken in tongen ontvangen? Is het goed voor je en voor anderen als je regelmatig in tongen spreekt.

Heeft Jezus ook in tongen gesproken? (heb ik nog geen antwoord op)

Beetje rare uitdrukking ‘spreken in tongen’. Is er een betere uitdrukking?

De antwoorden staan aan het begin van het hoofdstuk ‘Overwegingen’.

Context

Wat mij opviel bij dit onderwerp is, dat het goed is om die aparte klanktaal te beschouwen in de context van het geheel van het spreken in talen.

Wat ons kan opvallen is, dat in zowel in het Grieks als in het Hebreeuws er geen apart woord voor ’taal’ is. Er is een woord voor de tong en een woord voor lippen en nog allerlei andere uitdrukkingen, zoals ‘ze spraken eendere woorden’, waarmee ze dan ons begrip taal bedoelen.

In deze studie zullen we daarom de teksten over tongen en lippen en een enkele keer ook over monden bekijken. Het lijkt er op dat rond de taal veel soorten wonderen mogelijk zijn. Ook het verstaan van een taal die je niet kent en het bestaan van bijzondere welsprekendheid.

Er is een glijdende schaal in te ontdekken in het gebruik van je tong. Sommige mensen zijn wat betreft het gebruik van hun tong niet of nauwelijks in staat om hun tong te gebruiken en kunnen dus ook geen taal produceren. Dat is een ernstige handicap.

In de evangeliën lezen we van iemand met zo’n handicap, die wordt genezen. Het is de geschiedenis van de stomme man in Marcus 7, zie verderop in deze studie.

Anderen kunnen normaal spreken in een taal. Weer anderen kunnen in een extra taal spreken of zelfs in meer extra talen.

Het is ook mogelijk dat mensen spreken in een geestelijke taal, je zou dat ook een hemelse taal kunnen noemen. De NBV noemt dat klanktaal, andere vertalingen ‘spreken in tongen’.

Het is taal, die ontstaat vanuit innerlijke drang door de Heilige Geest van God aangedreven als het goed is. Wellicht hebben die woorden geen directe betekenis zoals dat ook is met instrumentale muziek. Er kan ook wel inhoudelijke betekenis bij zijn. Het is een aparte gave om die spraak te kunnen vertalen.

Als je kunt spreken in tongen is er daarin een ontwikkeling mogelijk. Sommige spreken gebrekkig in tongen. Ik ken iemand, die had eerst steeds slechts één woord. Dat bleek trouwens een mooi Hebreeuws woord te zijn. Andere spreken uitgebreider in tongen of zelfs vloeiend. Trouwens je kunt ook in tongen zingen.

Spreken in tongen is communicatie geleid door de Heilige Geest. Maar als je in een gewone taal spreekt kan dat ook van de Heilige Geest zijn. Wat een overvloed aan mogelijkheden om te communiceren!

Als het gaat om in tongen spreken is het wel duidelijk dat je daar geen taalstudie voor hoeft te doen. Er is wel een verandering in houding nodig om het spreken in tongen te leren ontvangen. Dat is vooral een praktische oefening.

Het is heel anders dan een gewone taal leren. Spreken in tongen kun je ook ontvangen als je moeilijk een vreemde taal leert. Het zou best kunnen dat je daar juist meer gave voor hebt.

Oude Testament

In het Oude Testament gaat het om allerlei kanten van taal. Alleen profeteren kan op zoiets als tongentaal lijken.

Tong, lippen en mond

Er zijn twee woorden in het Hebreeuws, die met taal kunnen worden vertaald en nog een woord waarmee we kunnen spreken.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1לָשׁוֹן 
lashown
Zelfstandig
naamwoord mannelijk
H3956Tong of taal
Komt 117 keer voor in 115 verzen
KJV: tongue (98x), language (10x), bay (3x), wedge (2x), babbler (1x), flame (1x), speaker (with H376) (1x), talkers (1x)
2שָׂפָה
saphah
Zelfstandig
naamwoord vrouwelijk
H8193Lip of taal
Komt 176 keer voor in 164 verzen
KJV: lip (112x), bank (10x), brim (8x), edge (8x), language (7x), speech (6x), shore (6x), brink (5x), border (3x), side (3x), prating (2x), vain (2x), miscellaneous (4x)
3פֶּה
Zelfstandig
naamwoord mannelijk
H6310Mond
Komt 498 keer voor in 460 verzen
KJV: mouth (340x), commandment (37x), edge (35x), according (22x), word (15x), hole (6x), end (3x), appointment (2x), portion (2x), tenor (2x), sentence (2x), miscellaneous (32x)

Zoals in de tabel is te zien betekent het eerste woord tong en het tweede lip, maar beide woorden worden door de KJV ook vertaald met ‘language’ met taal dus. Het derde woord hanteert het Oude Testament ook in verbande met spreken. De KJV vertaalt dit niet met taal.

Het Oude Testament gebruikt het woord lashown, tong, ook andere betekenissen dan de menselijke tong. Bijvoorbeeld ook een beeld voor een baai. Dat is eigen een zeetong. In het Nederlands spreken we van een landtong.

Het Oude Testament gebruikt het woord saphah lippen ook om de oevers van de rivier en de kustlijn bij de zee mee aan te duiden. Als het ware de lippen van de rivier en de zee.

Het Oude Testament gebruikt het woord pê, mond, ook voor de mond van een bron en de opening van een zak en om eten of spreken aan te geven.

Één taal over meer talen
Op school heeft u wellicht geleerd dat bij de torenbouw van Babel er verwarring ontstond omdat ze vanaf dat moment andere talen gingen spreken. Dat staat in Genesis 11.

Genesis 11:1-9. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. [HSV]

Opmerking 1: in deze tekst komt voor het eerst in de Bijbel het woord שָׂפָה saphah dat lip betekent, maar dat je ook met taal kunt vertalen. Het woord komt vijf keer voor in dit deel.
Opmerking 2: in vers 1 gaat het om ‘eendere woorden’, in het Hebreeuws staat er één in het meervoud en ‘bekarim’ dat is het meervoud van het woord woord. Oftewel men noemde dezelfde zaken ook met dezelfde woorden.
Opmerking 3: het verwarren van de eenheid in de taal leidde er toe dat men uit elkaar ging en zo de aarde verder ging bevolken. Ook de overmoed en de hoogmoed verdween.

Opvallend is dat het eerste woord, het woord לָשׁj lashown, dat je met tong maar ook met taal kunt vertalen al een hoofdstuk eerder, in Genesis 10 dus, voorkomt.

Hier staat al een overzicht van de families en volken, die van Noach afstammen.
Genesis 10:1-5. Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen. Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. Zonen van Gomer: Askenaz, Rifat en Togarma. Zonen van Jawan: Elisa en Tarsis; andere nakomelingen van Jawan: de Kittiërs en de Dodanieten. Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal.

Genesis 10:20. Dit waren de nakomelingen van Cham, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.

Genesis 10:31. Dit waren de nakomelingen van Sem, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.

In Genesis 10 worden allerlei landen en volken die hun talen (lippen) hebben beschreven. In Genesis 11 wordt geschreven dat er één taal (tong) is met eendere woorden.

Overwegingen: De NBV vertaalt zowel in Genesis 10 als in 11 met ’talen’ zodat het lijkt alsof het in hoofdstuk 10 er allerlei talen terwijl in hoofdstuk 11 staat dat er slechts één taal was.

De verschillende woordkeus tussen hoofdstuk 10 en 11 is natuurlijk bewust gedaan. Wat zouden deze twee hoofdstukken die tegenstrijdig lijken ons aan willen geven? <<daar ben ik nog op zoek naar>>

Zwaar van mond en zwaar van tong
Het Hebreeuwse woord voor mond, pê, Strong H6310, hanteert het Oude Testament ook om er spreken mee aan te duiden.

Exodus 4:10-12. Toen zeide Mozes tot de Heere: Och Heere! ik ben geen man wel ter tale, noch van gisteren, noch van eergisteren, noch van toen af, toen Gij tot Uw knecht gesproken hebt; want ik ben zwaar van mond, en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem: Wie heeft de mens de mond gemaakt, of wie heeft de stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben Ik het niet, de Heere? En nu ga heen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat gij spreken zult. [Statenvertaling]

Opmerking 1: Het woord כָּבֵד (kāḇēḏ) Strong H3515 is hier met zwaar vertaalt.

Overweging: Het woord is verwant aan het woord kabod, dat je ook met heilig kunt vertalen. Dat zou de betekenis zijn: Ik ben niet zo heilig of ik kan niet zo heilig spreken. Bij dat laatste denk ik aan de tekst in het Nieuwe Testament dat de Heer belooft dat Hij je zal helpen om te spreken. Lukas 12:12. Hier dan alvast de versie van het Oude Testament.

Onbesneden taal
Mozes spreekt twee keer van zichzelf over zijn manier van spreken. Hij noemt dat ‘aral spehataïm, dat je ook kunt vertalen met onbesneden lippen. Het woord ‘aral is Strong H6189.

Exodus 6:12. Maar Mozes antwoordde: ‘Als de Israëlieten al niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden.’

Exodus 6:30. Mozes antwoordde: ‘Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de farao zal niet naar me luisteren.’

Je aan zou bij het woord ‘aral aan verschillende dingen kunnen denken. De KJV vertaalt ‘how then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips?’

De Nederlandse vertalingen kiezen in tegenstelling tot de KJV dikwijls voor de kwaliteit van spreken. ‘Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden’ vertaalt de NBV21. ‘Bovendien ben ik niet welbespraakt’ vertaalt de HSV.

Je zou ook letterlijk kunnen opvatten dat de lippen van Mozes misvormd zijn, of dat hij een voor de Egyptenaren niet te verbergen tongval of dialect heeft.

Je zou het woord ‘aral ook geestelijk kunnen interpreteren zou gaat het in Leviticus 26:1 over onbesneden harten. Mozes zou zich onvoldoende geestelijk kunnen vinden zoals dat als vertegenwoordiger van God hoort. Of wellicht niet in staat is de juiste voor de Farao geestelijke dingen te spreken.

Wat in ieder geval wel zou is, is, als je door de kracht van de Heilige Geest, spreekt dan is je taal niet ‘onbesneden’.

Profeteren in onbegrijpelijke taal

Soms staat er in de tekst van het Oude Testament een woord dat we met profeteren vertalen, maar uit het verband met de tekst lijkt het om spreken in tongen te gaan. Je kunt denken aan de geschiedenis van het volk Israël bij de berg Horeb en als koning Saul de profeten in Bethel bezoekt.

Numeri 11:24-30. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!’ ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ Daarop keerden Mozes en de oudsten van Israël naar het kamp terug.

Opmerking 1: de zin ‘dat is daarna niet opnieuw gebeurd’, vers 25 heeft de schrijver van het boek Numeri daarna niet meer meegemaakt. Bij de profetenscholen, zie hieronder kwam het ook voor en later bijd e gemeente van het Nieuwe Testament zeker nog veel meer.

Opmerking 2: de uitspraak van Mozes: ‘profeteerde iedereen maar!’, vers 29, komt in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe terug als ‘ik wilde wel dat iedereen in tongen spraak’.

Een geschiedenis van koning Saul.
Hieronder het hele verhaal in vier stukken tekst.

1 Samuel 10:1-4. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Zelzah. Die zullen tegen u zeggen: De ezelinnen die u bent gaan zoeken, zijn gevonden, en zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is nu bezorgd over u en zegt: Wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar verdergaat en bij Elon-Tabor aankomt, zullen drie mannen u daar ontmoeten, die op weg zijn naar God, in Bethel; één draagt er drie bokjes, één draagt drie ronde broden en één draagt een kruik wijn. Zij zullen u naar uw welstand vragen en u twee broden geven; die moet u uit hun hand aannemen.

1 Samuel 10:5-7. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich, en zijn aan het profeteren. Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn.

1 Samuel 10:8-9. Ga voor mij uit naar Gilgal; zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. Zeven dagen moet u daar wachten, totdat ik bij u kom en u bekendmaak wat u moet doen. En het gebeurde, toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde; en al die tekenen overkwamen hem op die dag.

1 Samuel 10:10-13. Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem, en hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij – zie! – met de profeten profeteerde, zei het volk, de een tegen de ander: Wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Toen antwoordde iemand daarvandaan: En wie is hun vader? Daarom is het een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten? Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte.

Uit de profetie van de profeet Joel
Joël 3:1-2. Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Opmerking 1: In de HSV vertaling is dit Joël 2:28-29.
Opmerking 2: dit is de tekst waarnaar de apostel Petrus verwijst op de Pinksterdag. Handelingen 2:16-17. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.
Opmerking 3: Wat op de Pinksterdag gebeurde noemt Petrus dus profeteren.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
In het Oude Testament is het spreken in tongen een vorm van of een soort profeteren. Vanuit de praktijk is bekend dat een tijd spreken in tongen meestal vooraf gaat aan profeteren zoals wij profeteren begrijpen.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament gaat het ook om allerlei kanten van taal. Echter in het Nieuwe Testament is er een apart begrip of aparte uitdrukking die over tongentaal gaat.

Eerst wat er in het algemeen over taal wordt gezegd en daarna specifiek over tongentaal.

Lippen

Er is één woord in het Grieks dat met lip kan worden vertaald.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1χεῖλος
cheilos
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G5491
SB4808
Lip
Komt 7 keer voor in 7 verzen
KJV: lip (6x), shore (1x)

Het woord lippen komt zeven keer voor waarvan zes keer in de betekenis van de lippen van een mens.

Er is één tekst dat de lippen zouden kunnen worden gebruikt voor het spreken of zingen in tongen.

Hebreeën 13:12-16. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij Hem voegen en delen in zijn vernedering. We hebben hier immers geen blijvende stad, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus’ tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen: het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.

Opmerking: de HSV vertaalt vers 15 met ‘Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden’. Het woord ‘lofoffer’ letterlijk ‘a sacrifice of praise’ komt alleen in deze tekst voor.

1 Korintiërs 14:21. In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. [HSV]
Opmerking: het lijkt hier te gaan om mensen, die een andere taal spreken dan het volk Israël.

De andere teksten gaan over huichelachtige taal, die van de lippen komt.
Matteüs 15:8. “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij;
Marcus 7:6. Maar Hij antwoordde: ‘Hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij;

Dit gaat over adviezen en waarschuwingen om het goed te doen.
1 Petrus 3:10. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog.

Dat gaat over taal met slechte bedoelingen.
Romeinen 3:13. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder,

Tong of taal

Er is één woord in het Grieks dat met tong of taal kan worden vertaald. En een uitdrukking spreken in tongen of talen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1γλῶσσα  glōssa  Zelfstandig naamwoord vrouwelijkG1100 SB975Tong of taal.
Komt 50 keer voor in 47 verzen.
KJV: tongue (50x).

Het Griekse woord glossa betekent tong of taal. Het gaat over spreken met of in talen en tongen. Daar gaan de volgende hoofdstukken over. In dit hoofdstuk komen die teksten aan de orde als het niet over de gave van het spreken in tongen gaat, zoals bij deze genezing.

Jezus raakte de tong aan van de stomme man in Marcus 7.
Marcus 7:32-36. Daar werd iemand bij Hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte Hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Daarop gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.

En hier nog een genezing.
Matteüs 9:32-33. Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld en zei: ‘Zoiets is in Israël nog nooit vertoond!’
Opmerking: hier gaat het over spreken wat eerst niet kon. Zie ook Lukas 11:14.

En dan is er ook nog de betekenis van een vorm van een tong. Handelingen 2:3. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.

Apart, er waren, ik neem aan, geestelijke vuurvlammen te zien, die de vorm van een tong hadden. Niet heel vreemd voor een vuur. En de mensen gingen ook iets bijzonders met hun tong doen. Heel opmerkelijk die overeenkomst.

Het boek Openbaring spreekt over volken en naties en noemt in dat rijtje ook zes keer tongen of talen. Een onderscheidende groep dus, een groep mensen, die een bepaalde taal spreekt.

Nog een tekst met een citaat uit het Oude Testament, die aansluit bij de gedachte dat een tong een hele groep mensen is.
Romeinen 14:11. … want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 
Opmerking: het staat in Jesaja 45:23 geschreven.

En dan tenslotte nog deze tekst, die gaat over elke tong, die zal belijden, dat is gewoon een ander woord voor iedereen.
Filippenzen 2:10-11. … opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Spreken in of met tongen

In de volgende verzen gaat het om spreken met of in tongen. Tongen zijn hier het meewerkend voorwerp, de dativus, de derde naamval. Vandaar het voorzetsel met of in. Spreken met talen zou je ook kunnen vertalen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1λαλέω γλῶσσα laleō glōssaCombinatie
met
werkwoord
G2980 G1100Spreken tongen/talen
Komt in 18 verzen voor
KJV: speak with tongues (12x), speak in unkown tongues (5x)

De uitdrukking ‘spreken met of in tongen’ komt 18 voor in het Nieuwe Testament met allerlei varianten. In 1 Korintiërs 14 komt het 11 keer voor.

De KJV voegt het woord ‘unknown’ vijf keer toe om maar aan te geven dat het geen bekende taal is.

Spreken in nieuwe tong/taal, καινός γλῶσσα kainos glōssa, Strong G1100 en G2537, komt ook eenmaal voor namelijk in Marcus 16:17.

Spreken in andere talen ἕτερος γλῶσσα heteros glōssa, Strong G1100 en G2087, komt eenmaal voor namelijk in Handelingen 2:4.

Spreken in andere soorten van tongen, ἕτερος  γένος γλῶσσα heteros genos glōssa, Strong G1100, Strong G1085 en G2087, komt eenmaal voor namelijk in Korintiërs 12:10

Acht keer in negen verzen staat er ‘speken met tongen’. Soms wordt er nog iets aan de uitdrukking toegevoegd, zoals spreken met nieuwe tongen (1x in Marcus 16:17), spreken met andere tongen (1x in Handelingen 2:4) en spreken in onze talen (1x, Handelingen 2:11).

Marcus 16:17-18. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Opmerking: er staat in het Grieks ‘kainos’, dat woord betekent nieuw en niet onbekend zoals de NBV21 vertaalt. De HSV maakt er ‘vreemde talen’ van, zoiets als Nederlanders, die Frans of Duits moeten leren. De Statenvertaling en NBG vertalen exact ‘nieuwe tongen’. Bravo. Willibrord vertaling: ‘nieuwe talen’. Ook goed.

En dit is dé tekst van het Pinksterfeest.
Handelingen 2:4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. [HSV]

Opmerking: andere talen is hier de goede vertaling. De NBV21 heeft hier nu opeens ‘vreemde talen’.

Handelingen 2:8-11. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. [HSV].

Opmerking 1: er staat meervoud ‘wij horen hen spreken in onze talen’. Meervoud.
Opmerking 2: op het Joodse Pinksterfeest werd er door de joden ook Arabisch gesproken!! Mooi toch?

Handelingen 10:45-47. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.

Opmerking: de HSV maakt er hier van ‘spreken in vreemde talen’. Het woord ‘vreemde’ is hier terecht schuimgedrukt. Daarmee bedoelt de HSV dat het niet in de Griekse tekst staat.

Handelingen 19:5-6. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.
Opmerking: de HSV hier ook weer ‘spraken in vreemde talen’

1 Korintiërs 12:7-10. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; 1en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.

Opmerking: in het Grieks staat er soorten, gene Strong G van tongen. De NBV voegt het woord spreken toe.

1 Korintiërs 12:28. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.

Opmerking: het woord spreken voegt de NBV toe.

Deze tekst staat in de rij van de genadegaven.
1 Korintiërs 12:30. Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

Opmerking 1: de HSV maakt er heel rare vertaling van ‘Spreken zij soms allen in talen? Suggereert de HSV dat je in iets anders dan een taal kan spreken?
Opmerking 2: dat uitleggen komt bij de gave van vertolking van tongen aan de orde.

Deze tekst komt uit het hoofdstuk 1 Korintiërs 13 de liefde gaat boven alles.
1 Korintiërs 13:1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. [HSV]
Opmerking: er is wel eens gesuggereerd dat tongentaal of de klanktaal een taal van engelen is.

1 Korintiërs 13:8. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan.

In het 14de hoofdstuk van de eerste brief aan Korinthe staat veel over spreken in tongen/klanktaal.

1 Korintiërs 14:2. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij geheimtaal.

Opmerking 1: de NBV21 suggereert dat de tongentaal ‘geheimtaal’ is. Er staat ‘geheimenissen’ dat betekent dat je het pas kunt begrijpen als het ontsluierd is.
Opmerking 2: ook wel weer bijzonder hoe de HSV vertaalt: ‘Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen’. Het woord ‘andere’ moest men wel toevoegen, anders klopte de zin niet.

1 Korintiërs 14:4-5. Wat iemand in klanktaal zegt is alleen opbouwend voor hemzelf; de woorden van iemand die profeteert, zijn opbouwend voor de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat het opbouwend is voor de gemeente.

Opmerking 1: dat het opbouwt voor jezelf is prachtig. Het woord ‘alleen’ staat er omdat profeteren wat erna wordt genoemd opbouwend is voor de hele gemeente.
Opmerking 2: ‘opbouwend voor jezelf’ vertaalt de NBV, andere vertalingen ‘bouwt zichzelf op’ [HSV] “sticht zichzelf” [SV en NBG]
Opmerking 3: als je klanktaal uitlegt dan is het een soort profeteren.

1 Korintiërs 14:6-12. Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken en me niet tegelijkertijd tot u zou richten met een openbaring, met kennis, met een profetie of met onderricht? Het is als met een muziekinstrument, bijvoorbeeld een fluit of lier: als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er gefloten of getokkeld wordt? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets. Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld, iedereen heeft zijn eigen taal. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. Dit geldt ook voor u: als u zo graag gaven van de Geest bezit, streef er dan naar uit te blinken in gaven die de gemeente opbouwen.

Opmerking: door tongentaal herkent men niet wat je zegt, je woorden verdwijnen in de lucht. De NBV vertaalt met ‘Uw woorden verdwijnen in het niets’. De HSV vertaalt met ‘U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt’.

1 Korintiërs 14:13. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. 

1 Korintiërs 14:18-19. Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken; maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal.
Opmerking: de NBV voegt het woord ‘gave’ in deze tekst toe: Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken.

1 Korintiërs 14:22-23. Klanktaal is dus een teken dat niet bij gelovigen hoort maar bij ongelovigen, en profeteren hoort niet bij ongelovigen maar bij gelovigen. Stel nu dat de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit. Zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent?

Opmerking: klanktaal is een teken voor ongelovigen. Maar als iedereen dat doet in een samenkomst dan ziet dat er vreemd uit. De NBV21 gebruikt het woord ‘krankzinnig’, de HSV ‘buiten zinnen’. In het Grieks staat er mainomai, Strong G3105. Het woord maniak en maniakaal zijn van dit Griekse woord afgeleid.

1 Korintiërs 14:26-27. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een vorm van onderricht, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft.

Opmerking 1: De uitdrukking ‘echei glossa’ betekent ‘heeft een tong/taal’. De NBV21 vertaalt met een ‘uiting in klanktaal’
Opmerking 2: dit was het advies van Paulus aan de gemeente van Korinthe. laat twee, hoogstens drie in klanktaal spreken.

1 Korintiërs 14:39. Kortom, broeders en zusters, richt u op het profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Er bestaat zoiets van het spreken in bepaalde nieuwe of andere woorden en klanken.

Dit gaan mensen doen onder invloed van de Heilige Geest. Het is juist ook goed als dat gebeurt. Stimuleer het en verhinder het niet.

Zorg voor evenwicht. Als je vooral met tongentaal bezig bent, bedenk dan dat andere gaven er ook zijn om de gemeente op te bouwen.

Zorg in samenkomsten dat het niet chaotisch wordt.

Het uitleggen van dat vreemde spreken is belangrijk. Dan is het als een profetie.

Bidden in tongen

Ook dit komt voor in de tekst van het Nieuwe Testament: proseuchomai, glossa. Proseuchomai, Strong G4336, is een woord dat 87 keer voor komt. De uitdrukking zou je kunnen vertalen met ‘bidden in een klanktaal’.

1 Korintiërs 14:14-17. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar mijn verstand doet niet mee. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met ‘amen’ kunnen bevestigen? Hij begrijpt immers niet wat u zegt. Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is het niet opbouwend voor de ander.

Je kunt lezen van bidden voor, bidden tot, bidden over, opnieuw bidden en ook ernstig bidden.

Vertolking van tongen

In de christelijke wereld is deze gave bekend onder ‘vertolking van tongen’. Je zou het ook kunnen noemen: uitleggen of interpreteren van klanktaal.

Het spreken in tongen en de vertolking van tongen, hoe je het ook noemt, lijken samen op profetie. Ze hebben samen dezelfde bedoeling namelijk iets van God of wat God wil openbaren naar voren brengen.

Het vertolken van tongen heb ik zelf nog nooit gedaan. Andere, die het wel deden heb ik navraag gedaan. Ze vertelden mij het volgende. Als ze iemand in tongen horen spreken in een samenkomst dan kregen ze een innerlijke drang om te vertalen. Alleen weten ze nog niet wat ze moeten zeggen. Maar op het moment dat ze in geloof hun mond openen komen de woorden vanzelf.

Als je in een samenkomst hardop in tongen gaat spreken, zodat iedereen in de samenkomst er naar luistert, dan moet je dat pas doen als je ook het geloof hebt, dat er een vertaling zal komen. Of van jezelf of van een ander. Dat is het advies dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe geeft.

Dit zijn de gegevens over de Griekse woorden, die worden gebruikt in de teksten.

WoordSoort WoordStrongOpmerkingen:
1διερμηνεύω
diermēneuō
WerkwoordG1329Uitleggen, interpreteren
Komt zes keer voor.
KJV: interpret (4x), by interpretation (1x), expound (1x).
2ἑρμηνεία
hermēneia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2058Uitleg, interpretatie
Komt 2 keer voor.
KJV: interpretation (2x).

Er zijn zes teksten in de Bijbel waar het uitleggen, vertolken, interpreteren of vertalen van klanktaal aan de orde komt. Hieronder staan ze.

1 Korintiërs 12:8-10. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.
Opmerking: er staat een zelfstandig naamwoord het gaat dus om de uitleg van de klanktaal.

1 Korintiërs 12:30. Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

1 Korintiërs 14:5b. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de ​gemeente​ er baat bij heeft.
1 Korintiërs 14:13. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt ​bidden​ om de gave die te kunnen uitleggen.

1 Korintiërs 14:26-27. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. [HSV]

En dan zijn er nog twee teksten, die over iets anders gaan dan een uitleg van een klanktaal. Het gaat over wat Mozes en de profeten hebben geschreven en als tweede over een naam met een betekenis, die mogelijk niet alle lezers begrijpen. Hieronder deze teksten.

Dit doet en zegt Jezus tegen de Emmaüsgangers.
Lukas 24: 27. En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. [HSV]

Handelingen 9:36. En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het uit kunnen leggen van tongentaal is ook een gave van de Geest. Een belangrijke gave om die te willen ontvangen.

Het is pas goed als in een samenkomst in tongen wordt gesproken als het ook wordt uitgelegd. Als dat gebeurt is de tongentaal net zo belangrijk als profeteren.

Andere bronnen

Herman Boon heeft bij een studie ons eens het volgende rijtje gegeven van wat je aan spreken in tongen hebt:
Het bouwt je geloof op.
Het geeft nieuwe energie.
Het geeft kracht om te getuigen.
Het verfrist (een geestelijke douche).
Geeft nieuwe moed.
Machtig wapen in de geestelijke strijd.
Je kunt zo leiding ontvangen.
Je kan de Heer meer prijzen en aanbidden.
Voorbede doen voor andere mensen Romeinen 8: 26 en 27. De Geest pleit voor ons met woordloze zuchten.
Aandacht trekken van buitenstaanders, zie Handelingen 2.
Het kruisigt je vlees.

Boek:
1Tom de Wal Titel: Spreken in tongen. Ondertitel: 50 redenen om te spreken in tongentaal. Is aanvullend op deze studie. <<kun je gratis bij mij ophalen>>
2Jack Hayford. Titel: De schoonheid van geestelijke taal. Ondertitel: Het mysterie van spreken in tongen ontsluierd

Overwegingen

Bestaat er zoiets in de Bijbel als met een aparte klanktaal spreken en komt dat in de praktijk ook voor? Spreekt de Bijbel daar positief over of juist niet? Zeker.

In het Oude Testament hoorde het bij profeteren. Ik denk zelfs dat voordat een profetie werd uitgesproken met tijdenlang aan het spreken in tongen was.

In het Nieuwe Testament is het onderdeel van de persoonlijke geloofsbeleving en ook van de gemeentelijke geloofsbeleving.

Hoe kun je het spreken in tongen ontvangen? Zie apart hoofdstuk. Is het goed voor je en voor anderen als je regelmatig in tongen spreekt? Zeker.

Heeft Jezus ook in tongen gesproken? Daar heb ik nog geen antwoord op.

Beetje rare uitdrukking ‘spreken in tongen’. Is er een betere uitdrukking?

Dat je spreekt in een taal zou je een pleonasme kunnen noemen. Het is dubbel op, net als witte sneeuw of rood bloed. Natuurlijk spreek je in een taal. Waarin zou je anders spreken?

Omdat het spreken in tongen iets was waar geen woorden voor waren hebben de schrijvers van de boeken van de Bijbel er woorden voor proberen te vinden. Evenzo de vertalers van de boeken van de Bijbel.

Ook de vertalers van de Bijbel hebben moeite om dit met goede woorden te vertalen. Zeven keer vertaalt de NBG vertaling met spreken in tongen. De SV en de HSV vertalen het steeds weer anders. De NBV vertaalt  het vrij consequent met een nieuw bedacht woord ‘klanktaal’. Het komt 21 keer in de NBV voor in 20 verzen. Alleen Marcus 16:17 vertaalt de NBV met “spreken in onbekende talen“. Door dat nieuwe woord te gebruiken is het Pinksterfenomeen het meest zichtbaar in de NBV vertaling. Handig als je nog eens een studie over spreken in tongen moet geven. Gebruik dan de NBV21 vertaling.

In wat oudere boeken wordt ook wel het woord ‘glossalalie’ gebruikt. Dat is in navolging van het Griekse woord voor taal ‘glossa’. Men noemt spreken in tongen ook wel ‘geestelijke taal’ of ‘hemelse taal’, de taal van de hemel. Persoonlijk vind ik ‘spreken in nieuwe talen’ de beste uitdrukking. De vondst van de evangelist Marcus, zie Marcus 16:17 in het Grieks.

Overigens is het goed om te beseffen dat de wonderen rond talen zich niet beperken tot ‘spreken in nieuwe talen’. Bij het Pinksterfeest bleek het bestaande aardse talen te zijn, die anderen konden begrijpen. Dat blijkt in de praktijk wel meer voor te komen. Wonderlijk. Is het dan een spreekwonder of een hoorwonder of beide?

Wat opvalt is dat vertalingen van de Bijbel bij dit onderwerp weinig concordant vertalen. Dat is verwarrend voor lezers.

Hoe kun je het spreken in tongen ontvangen?

Kenmerkend van spreken in tongen is dat het spreken is wat buiten je verstand om gaat. Je laat je tong bewegen zoals je het gevoel hebt dat de Heilige Geest dat van je vraagt. Een beetje zoals bij  jazz de muzikant speelt aan de hand van zijn intuïtie.

Spreken in tongen gaat niet buiten je wil om. Je kan Gods nabijheid zoeken om te gaan spreken in tongen. Als je spreekt in tongen kun je ook besluiten om ermee op te houden. Je kan het luid doen of zachtjes voor jezelf.

We hebben hier te maken met een familie aan verschijnselen. Net zoals de Heere God een variëteit aan een bepaalde plantenfamilie heeft geschapen zo is het ook met deze gave. Je kan spreken of zingen, stamelen of roepen, kan complex of simpel klinken, om maar wat te noemen. IK heb ook wel gehoord van mensen, die ongemerkt in een taal spraken, die ze niet konden kennen, bijvoorbeeld Hebreeuws. Zo was het ook op de Pinksterdag. Buitenlanders hoorden de Jezus volgelingen in hun eigen taal spreken.

Hoe kan je het spreken in tongen ontvangen?
Om te spreken in tongen is overgave is belangrijk. Het niet erg vinden om dwaas voor jezelf en anderen te zijn.

Het is moeilijk om te ontvangen voor mensen, die gewend zijn vooral met hun verstand te geloven en minder met hun hart. Of voor hen, die graag controle willen houden.

Hoe kan je deze gave ontvangen? Onder handoplegging van een gelovige broeder of zuster. Eerst de doop in de Geest. Dan: laat je tong maar eens bewegen afgestemd op Gods Geest.

De gaven van de Geest mag je oefenen. Het mooie van de gave van spreken in tongen is, dat je jezelf en anderen er geen kwaad mee kan doen. Mits je natuurlijk de Geest van God binnen laat komen en geen geest, die niet van God is.

Het rijk van de duisternis haat alle bovennatuurlijk gaven. Het zijn namelijk de wapenen van de christenen in de geestelijke strijd. Dat geldt ook voor het spreken in tongen.  Er zijn verschillende trucjes van het rijk van de duisternis om je tegen te houden:

De gedachte: je doet het zelf.
Of: het wordt toch niets.
Of: doe niet zo raar.
Of: je hebt er toch niets aan.
De teleurstelling van een vorige keer, dat het niet lukte.
De leugen dat de Bijbel er niet positief over is.
De leugen dat het alleen bedoeld was voor de begin tijd van de kerk.

Tegenstanders van spreken in tongen hebben soms de volgende methode. Ze citeren overtrokken uitspraken waarvan ze beweren dat voorstanders van spreken in tongen die gebruiken. Om ze vervolgens te proberen te ontkrachten. De teksten uit het Woord van God, hierboven, geven geen mogelijkheid voor onduidelijkheid.

Wat bovendien aan de orde is, is dat de praktijk spoort met het woord van God. Het spreken in tongen bouwt je op. Dat merk je. En het maakt het gebed ook krachtiger. Dat merk je ook.

Soms komt het voor dat als mensen spreken in tongen dat het een bestaande taal blijkt te zijn. Heel opmerkelijk. Dat gebeurde ook op die bijzondere Pinksterdag. Wel helemaal een teken dat deze gave nog steeds functioneert.

In het rijk van de duisternis kom je een vergelijkbaar verschijnsel als spreken in tongen tegen. Men brengt zichzelf in trance en extase om zo in contact te komen met de duistere wereld zodat men daar woorden of macht ontvangt om die te gebruiken in de zichtbare wereld.

Overig
In het pastoraat is het niet verstandig om te spreken in tongen als hulpvragers er niet mee bekend zijn. Tijdens onze pastorale hulp spreken we niet hardop in tongen waar de hulpvragers bij zijn.

Kun je al in tongen spreken?

Ja? Doe het dan ook regelmatig.
Nee? Neem deze studie door, zoek het aangezicht van God en vraag een ervaren broeder of zuster in het geloof om de handoplegging om in tongen te kunnen spreken.

In ieder geval: Streef naar groei in het spreken in tongen.

Ben je al actief in Gods Koninkrijk?
Nee? Ga dat dan wel doen. De gaven en dat geldt ook voor het spreken in tongen is bedoeld om te gebruiken in Gods Koninkrijk.

Lessen

Er is een heel palet van spreken in talen. In Markus 7 is beschreven hoe Jezus de tong van iemand aanraakt waardoor belemmeringen los gaan en de man kan spreken. Er staat bij ‘hij kon daarna normaal spreken’

Als we leren spreken in tongen, dan komt onze tong los en kunnen we in klanktaal spreken. Een nieuwe dimensie van spreken.

Het spreken in tongen is een gave van God. God geeft deze gave aan de leden van de christelijke gemeente voor het werk in het Koninkrijk van God. Het is het cadeau van God op het Pinksterfeest, zie Handelingen 2:4.

Zou God iets geven wat nutteloos of van weinig waarde is? Natuurlijk niet. In de tijd van het nieuwe verbond deelt God in principe aan allen uit. Daarom staat er: allen gingen in voor hen onbekende talen spreken.

Dat het op de Pinksterdag niet om een eenmalig spreken in tongen ging is op te merken omdat in de gemeenten waar Paulus aan schreef, tientallen jaren na Pinksteren, het spreken in tongen nog steeds belangrijk was.

In het evangelie van Marcus in hoofdstuk 16 vers 17 staat spreken in tongen in het rijtje van dingen waar de gelovigen aan te herkennen zullen zijn. Dat schrijft Marcus heel wat jaren na Pinksteren.

Het is het eerste wat Paulus doet in de gemeente van Efeze toen bleek dat ze de Heilige Geest nog niet kenden.
Handelingen 19:6. … en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Dit is wat spreken in tongen is.
1 Korinthe 14:2. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.

Het hoeft trouwens niet altijd onbegrijpelijk te zijn. Soms is het een bestaande taal op de aarde. En als het geen bestaande taal is, is ook uitleg mogelijk. Dat is weer een andere geestelijke gave, namelijk ‘de vertolking van tongen’.

De apostel Paulus geeft in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe aan waarom spreken in tongen belangrijk is.
1 Korintiërs 14:4. Wat iemand in klanktaal zegt is opbouwend voor hemzelf.
1 Korintiërs 14:5. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken.
1 Korintiërs 14:18. Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek (NBG)

De adviezen van Paulus gaan vooral over het gebruik van spreken in tongen in de gemeente. Gebruik het spreken in tongen niet als je een spreker bent in de samenkomst, want de meesten zullen het niet begrijpen. Een heel praktisch advies. Tenzij er uitleg is. Maar beperk het dan tot ten hoogste drie mensen die iets spreken (vers 29).

Ga niet spreken in tongen als er buitenstaanders zijn, want die zullen denken dat de gemeenteleden krankzinnig zijn geworden (vers 23).

Profetie in de vorm van begrijpelijke taal heeft trouwens voorrang, want dat is meer tot opbouw van de gemeente. Dat is voor de mensen begrijpelijk en omdat ze door de Geest geïnspireerd zijn, kunnen ze direct het hart raken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.