Studie Hemelvaart

De Hemelvaart van Jezus wordt in het Nieuwe Testament genoemd, maar ook komen al dergelijke dingen het Oude Testament voor. Ook daar besteedt deze studie aandacht aan.

<<deze studie is nog in beginfase>>

Uit het Nieuwe Testament

De hemelvaart is beschreven in Handelingen 1.

Het boek en het hoofdstuk begint met een samenvatting waar de hemelvaart ook in voorkomt.
Handelingen 1:1-2. In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3

Na de opstanding sprak Jezus veertig dag met zijn discipelen.
Handelingen 1:3. Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.

Jezus geeft hen alvast een opdracht mee voor na de hemelvaart.
Handelingen 1:4-5. Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’

Jezus beantwoordt ook nog een relevante vraag met nogmaals de aankondiging van Pinksteren.
Handelingen 1:6-8. Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

En dan de Hemelvaart gebeurtenis.
Handelingen 1:9. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.

Wat er direct daarna gebeurde.
Handelingen 1:10-12. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.

Er was al eerder over de hemelvaart gesproken.

Johannes 7:39. De eerste tekst in het Johannesevangelie die de Hemelvaart vermeldt, is hoofdstuk 3:13: En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. Verder in Johannes 6:62: Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren waar Hij tevoren was?

Uit het Oude Testament

In het Hebreeuws kom je diverse uitdrukking tegen over opstijgen naar de hoogte. Ik heb er uiteindelijk één gevonden, die duidt op een opvaren naar de hemel. En toch is dat wat er is gebeurd.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עָלָה ʿālâWerkwoordH5927Opgaan, opstijgen
Komt 894 keer in 817 verzen voor.
KJV: (come, etc…) up (676x), offer (67x), come (22x), bring (18x), ascend (15x), go (12x), chew (9x), offering (8x), light (6x), increase (4x), burn (3x), depart (3x), put (3x), spring (2x), raised (2x), arose (2x), break (2x), exalted (2x), miscellaneous (33x).
2מָרוֹם mārômZelfstandig naamwoord
mannelijk
H4791Hoogte
Komt 54 keer voor 52 verzen.
KJV: high (29x), height (10x), above (5x), high places (4x), highest places (1x), dignity (1x), haughty (1x), loftily (1x), high ones (1x), upward (1x).
3CombinatieDe combinatie komt in vijf keer voor.

Van al die woorden van opklimmen heb ik alleen deze gevonden.

Psalm 68:18-21. De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. [HSV[

Opmerkingen: bij de HEER zijn uitkomsten tegen de dood.

Bij 2 Koningen 19:23 en Jesaja 37:24, zelfde tekst, gaat het om opklimmen naar hoge bergen en in Jeremia 51:53 staat: ‘Al klom Babel op naar de hemel’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.