Studie Tekenen

Tekenen zijn iets uit de onzichtbare wereld, die in onze zichtbare wereld te zien zijn. Het is een voor ons merkwaardige signaal dat ergens op wijst.

Van de tekenen zijn die teksten bekeken, die in de torah voorkomen en die in de boeken Matteüs en Marcus voorkomen.

De teksten uit de Bijbel zijn geciteerd uit de NBV vertaling, tenzij een andere vertaling, naar mijn idee, de betekenis beter aangeeft. De dan gehanteerde vertaling is aangegeven.

Studievragen

Wat zijn tekenen volgens de Bijbel en waartoe dienen tekenen.

Oude Testament

Er is één Hebreeuws en één Aramees woord in het Oude Testament, die met teken of tekenen is te vertalen. Hier de gegevens van deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1אוֹת
‘owth
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H226Teken
Komt 79 keer voor in 77 verzen
KJV: sign(s) (60x), token(s) (14x), ensign(s) (2x), miracles (2x), mark (1x)
2אָת
‘ath (Aramees)
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H852Teken
Komt 3 keer voor in 3 verzen
KJV: sign (3x)

Als het in het Hebreeuws over owth gaat, dan zijn dat tekens van God. Het woord owth komt 39 keer in de eerste vijf boeken van Mozes voor. Hier alle 39 teksten.

Het Aramese woord voor teken komt drie keer voor in het boek Daniël namelijk in hoofdstuk 4: 2 en 3 en 6:27.

Genesis 1:14. God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren,
Opmerking: voor nacht en dag de dagen, de zon, die weer terug komt de jaren en ook de start van de feestcyclus van de voorjaar en najaarsfeesten.

Genesis 4:15. Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.
Opmerking: de HEER geeft Kaïn bescherming door hem een teken te geven. Welk teken zou dat geweest kunnen zijn?

Genesis 9:12-13. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
Genesis 9:17. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Opmerking: de regenboog is het teken van het verbond tussen God en alle levende wezens en God en de aarde

Genesis 17:11. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie.
Opmerking: de besnijdenis is het teken van het verbond tussen Abraham, die bij hem horen en zijn nakomelingen.

Genesis 38:28. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien.
Opmerking: het gaat hier om Zerah, het kind dat toch als tweede geboren zal worden bij de schoondochter van Juda de zoon van Jacob.

Exodus 3:12. God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’
Opmerking: dat gaat t.z.t. ook gebeuren. Jaren later komt Mozes met zijn volk bij deze berg.

Exodus 4:8-9. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zijn dat zij zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen, veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. [HSV]
Opmerking: het gaat hier om wonder tekenen. Mozes kon een stok in een slang laten veranderen en andersom en Mozes kon als tweede teken zijn hand zijn boezem insteken en uithalen waarbij die hand melaats was en andersom ook weer die hand laten genezen.

Exodus 4:14-19. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat híj uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En híj zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het  zijn: Híj zal voor u tot een mond zijn en ú zult voor hem tot een god zijn. Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen. [HSV]

Exodus 4:28-30. Mozes vertelde Aäron al de woorden van de HEERE, Die hem gezonden had, en al de tekenen die Hij hem opgedragen had. Toen ging Mozes op weg, met Aäron, en zij verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. Aäron sprak al de woorden die de HEERE tot Mozes gesproken had, en deed de tekenen voor de ogen van het volk. [HSV]

Opmerking: de NBV21 vertaalt in Exodus 4 de woorden met tekenwonderen en met wonderen.

Exodus 7:3. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en Ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten.

Exodus 8:23. Ik zal Mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. Morgen zal dit teken gebeuren. [HSV]

Exodus 10:1-2. Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe, want Ík heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, zodat Ik deze tekenen van Mij in zijn midden kan verrichten, en zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Exodus 12:13. Maar jullie zal Ik voorbijgaan: aan het bloed zal Ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee Ik Egypte straf, jullie niet treffen.
Opmerking: hier geeft de NBV21 vertaling het woord merkteken. Is een teken van geloof van de Israëlieten.

Exodus 13:9. Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd.
Opmerking: hier geeft dus de NBV21 vertaling herinneringsteken.

Exodus 13:16. Laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band op uw voorhoofd, om u eraan te herinneren dat de HEER ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd.’

Exodus 31:13. ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor Mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat Ik, de HEER , jullie geheiligd heb.

Exodus 31:16-17. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor Mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft Hij gerust om op adem te komen.’
Opmerking: het in acht nemen van de sabbat is een teken van geloof van het volk Israël.

De NBV21 vertaalt in Leviticus 2:2, Leviticus 2:9. Leviticus 2:13. Leviticus 2:16. Leviticus 5:12. Leviticus 6:8. Leviticus 13:15. Leviticus 24:7 met het woord teken terwijl dat helemaal niet in het Hebreeuws staat.

Numeri 2:1-2. De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie.

Numeri 14:11. En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? [HSV]

Numeri 14:22. Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, [HSV]

Numeri 16:36-38. En de HEERE sprak tot Mozes: Zeg tegen Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat hij de vuurschalen uit de vlammen moet halen en het vuur weg moet strooien, ver weg; want ze zijn heilig, te weten de vuurschalen van deze mensen die ten koste van hun leven gezondigd hebben. En maak er platgeslagen platen van, als een beslag voor het altaar. Zij hebben ze immers voor het aangezicht van de HEERE gebracht, daarom zijn ze heilig. Zo zullen ze voor de Israëlieten tot een teken zijn. [HSV]

Numeri 17:10. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Breng de staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om hem te bewaren, als teken voor de opstandigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over Mij, opdat zij niet sterven.
Opmerking: de NBV21 vertaalt met ‘als waarschuwing’. Dat het een waarschuwing is veronderstelt de NBV.

De NBV21 vertaalt in Numeri 5:26, Numeri 6:7, Numeri 6:18 met het woord teken terwijl dat helemaal niet in het Hebreeuws staat.

Deuteronomium 4:34. Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen?

Deuteronomium 6:8. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

Deuteronomium 6:22. Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof.

Deuteronomium 7:19. Herinner u de grootse daden die u met eigen ogen hebt gezien, de tekenen en wonderen en uw bevrijding met sterke hand en opgeheven arm! Zo zal de HEER ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen.

Deuteronomium 11:3. Zijn tekenen en Zijn daden die Hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land, [HSV]

Deuteronomium 11:18. Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

Deuteronomium 13:2. Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Opmerking: in andere vertalingen is dit Deuteronomium 13:1.

Deuteronomium 26:8. En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen.

Hier gaat het er over als de vervloekingen in het leven van de mensen uitwerken. Die zullen voor altijd een teken zijn.
Deuteronomium 28:46. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid. [HSV]
Opmerking: de NBV21 vertaalt met afschrikwekkend voorbeeld.

Deuteronomium 29:2. U was getuige van zijn grootse daden en tekenen en wonderen,

Deuteronomium 34:11. Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

De sabbat is een teken van het verbond met God. Exodus 31:16-17

Het Hebreeuwse woord gebruikt met ook voor zoiets als een beeldmerk, een wapen van de familie. Numeri 2:1-2

God verwacht dat als Hij wonderen doet dat het op zijn volk indruk maakt. Numeri 14:11.

Dikwijls gaan tekenen vergezeld van wonderen. Soms ook vergezeld van daden. Deuteronomium 29:2.

Mensen kunnen een middel zijn waardoor God tekenen en wonderen kan doen. Deuteronomium 34:11

Mensen kunnen ook een teken doen. Het is dan meer iets als teken laten zien. Bijvoorbeeld als je met een Bijbel rondloopt dat is dat een teken dat die persoon gelooft in de God van de Bijbel. Deuteronomium 11:18.

Nieuwe Testament

Er is een zelfstandig naamwoord en een werkwoord in het Grieks dat rond het woord teken of tekenen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1σημεῖον
sēmeion
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G4592
SB3995
Teken
Komt 77 keer voor in 69 verzen
KJV: sign (50x), miracle (23x), wonder (3x), token (1x).
2σημαίνω
sēmainō
WerkwoordG4591
SB3994
Signaleren
Komt 6 keer voor in 6 verzen
KJV:  signify (6x)

Het Grieks zelfstandig naamwoord gebruikte men voor allerlei soorten tekens voor onderscheiding of herkenning. Een teken van bewijs of een wonderteken. Het Griekse werkwoord gebruikte men voor het geven van geluid, licht of rooksignalen.

Hier de teksten uit het boek Matteüs waarin het woord sēmeion voorkomt.

Lucas 2:12. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’
Opmerking 1: als de herders uit de velden een kind zullen vinden dat in doeken is gewikkeld, duidt dat op de de geboorte van hun redder, de messias, de Heer.
Opmerking 2: de herders zullen worden geleid, hoe bovennatuurlijk. Ze zullen zekerheid krijgen van de juistheid van die leiding als ze het teken zien.

Lucas 2:34. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt.
Opmerking 1: Jezus was een teken van God zelf. Alleen, de mensen wilden niet allen hem als zodanig zien. Er werd weersproken dat Hij van God kwam.

Matteüs 12:38-39. Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: ‘Meester, we zouden graag een teken van U zien.’ Hij antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.
Opmerking: het teken waar Jezus naar wijst is de drie dagen en drie nachten dat Jona in de vis in de zee was. Het is mij niet duidelijk of ze dat toen al begrepen of wilden begrijpen. Wellicht dat ze achteraf hebben opgemerkt, dat Jezus drie nachten in de dood was.

Marcus 8:11-12. Daar kwamen de farizeeën op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiëren. Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’
Opmerking: de tekenen in dit hoofdstuk zijn bijna allemaal tekenen uit de hemel.

Matteüs 16:1-4. De farizeeën en de sadduceeën kwamen Hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.’ En Hij liet hen staan en vertrok.

In het evangelie van Lukas komen deze teksten ook voor.
Lucas 11:16. Anderen verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem op de proef te stellen.
Lucas 11:29-30. Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij: ‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn.

Er zijn een aantal teksten, die gaan over het eind van de tijd.

Matteüs 24:3. Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
Opmerking: wat zou het teken zijn van de komst van Jezus?

Matteüs 24:23-24. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden.

Matteüs 24:30. Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

Marcus 13:4. ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’

Marcus 13:22. … want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk Gods uitverkorenen te misleiden.

Lucas 21:7. Ze stelden Hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’

Lucas 21:11. … er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.
Lucas 21:25-26. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.

Rond de tijd van de kruisiging en de opstanding van Jezus.

Matteüs 26:48. Judas, die Hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’

Lucas 23:8. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden. [HSV]

Marcus 16:17-18. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Marcus 16:20. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen .

Tekenen in het evangelie van Johannes.
Johannes ziet de bijzondere daden, die in het normale leven niet kunnen, wij zouden zeggen wonderen als tekenen. Hij heeft er steeds over ‘die Jezus verricht’. In het Grieks staat wat met verricht is vertaald, het gewone woord voor maken of doen, poieó G4160. Je kunt ook zeggen de wonderen, die Jezus deed.

Jezus veranderde water in wijn.
Johannes 2:11. Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Johannes 2:18. Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’

Johannes 2:23. Toen Jezus op het pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die Hij verrichtte.

Johannes 3:2. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’

Johannes 4:48. Jezus zei tegen hem: ‘Jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet!’

Johannes 4:54. Dit deed Jezus toen Hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede teken.

Johannes 6:2. Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen Hij bij zieken verrichtte.

Johannes 6:14. Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’

Johannes 6:26. Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.

Johannes 6:30. Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen?

Opmerking: er zijn mensen die tekenen niet kunnen zien.

Johannes 7:31. Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want,’ zeiden ze, ‘wanneer de messias komt, zal die niet meer tekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.’

Johannes 9:16. Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid.

Johannes 10:41. Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen tekenen verricht, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’

Johannes 11:47. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen ..

Johannes 12:18. Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht.

Johannes 12:37. Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem.

Johannes 20:30. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan,

Deze dertien plaatsen uit het boek Handelingen.

Handelingen 2:19. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

Handelingen 2:22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.

Handelingen 2:43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

Handelingen 4:14-16. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. [HSV]

Handelingen 4:22. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. [HSV]

Handelingen 4:29-31. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig.

Handelingen 5:12. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,

Handelingen 6:8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.

Handelingen 7:36. Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.

Handelingen 8:6-8. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen.
En er ontstond grote blijdschap in die stad. [HSV]

Handelingen 8:13. Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Handelingen 14:3. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten.

Handelingen 15:12. Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht.

Waar in de brieven van Paulus over tekenen wordt gesproken

Romeinen 4:11. Het teken van de besnijdenis ontving hij later, om te bezegelen dat hij, als onbesnedene, rechtvaardig was door zijn geloof. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, opdat ook zij als rechtvaardigen aangenomen zouden worden.

Romeinen 15:19. … door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Illyrië overal het evangelie van Christus verspreid.

1 Korintiërs 1:22-23. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.

1 Korintiërs 14:22. Klanktaal is dus een teken dat niet bij gelovigen hoort maar bij ongelovigen, en profeteren hoort niet bij ongelovigen maar bij gelovigen.

2 Korintiërs 12:12. Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: volharding in alles, tekenen, wonderen en grote daden.

2 Tessalonicenzen 2:9. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,

2 Tessalonicenzen 3:17-18. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Hebreeën 2:4. Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door overeenkomstig zijn wil steeds de heilige Geest te schenken.

Openbaring 12:1. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

Openbaring 12:3. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon.

Openbaring 13:13-14. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

Openbaring 15:1. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt.

Openbaring 16:14. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 13:17. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

In deze tekst staat in de vertaling het woord merkteken.
Openbaring 19:20. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Opmerking: Hier gaat het om het merkteken van het beest in het Grieks charagma, Strong 5480. Dit woord komt acht keer voor.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het veranderen van water in wijn door Jezus wordt het eerste teken genoemd. Johannes 2:11. Waar is het dan een teken van? Van de goddelijke betrokkenheid op het leven van ons mensen?

Er zijn mensen, die tekenen niet kunnen zien. Johannes 6:30.

De tegenstander doet ook tekenen. 2 Tessalonicenzen.

Andere bronnen

Ik heb nog geen boeken gevonden, die ’tekenen’ als onderwerp hebben.

Een belangrijk teken van christenen is het kruis. Het is christenen opgevallen dat de oude schrijfwijze van de laatste letter van het Hebreeuws lijkt op een kruis. Hieronder de ontwikkeling van de vorm van de letter.

De NBV vertalingen gebruiken het Nederlandse woord teken ook wel als vertaling van andere Hebreeuwse of Griekse woorden. Let daar op als je die vertaling leest. Dan is dat dus anders dan wat je hier leest.

Lessen

Tekenen van God zijn er om het geloof te versterken. Probeer ze te zien en te ontvangen.

Het Hebreeuwse woord oth en het Griekse woord semeion dat je met ’teken’ kunt vertalen is altijd iets van God. Het is een signaal uit de hemel, let op, ik ben er. Voor mensen goed om te zien en op te merken. Anders denken we wellicht dat we er alleen voor staan, gaan we ons alleen en eenzaam voelen.

Een teken is een direct signaal van God of iets wat God doet in een mens. De lichten in de hemel, de zon, de maan en de sterren worden tekens genoemd, maar ook iemand, de spontaan geneest en vele andere dingen.

Er zijn ook mensen, die tekenen niet kunnen zien. Johannes 6:30.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.