Studie Geestelijke Strijd

<<deze studie is nog lang niet compleet>>

Vroeger dacht ik dat de strijd van het licht en de duisternis tussen de kerk en de wereld ging. Maar dat klopt niet. Er is in de wereld ook licht en in de kerk is ook duisternis.

Vroeger was dat ook zo met het volk Israël. In tijden dat ze dichtbij God bleven waren ze sterk als de duisternis op hen af kwam. Maar als ze van God waren afgedwaald waren ze kwetsbaar.

Hoewel als je licht in de duisternis brengt, dat zonder enige strijd lijkt te gaan, is dat in de geestelijke wereld toch wel wat complexer. Het rijk van de duisternis wil mensen verblinden, zodat ze het licht niet kunnen zien.

En als je het licht niet kunt zien, dan ben je gemakkelijk te verleiden tot iets wat leidt tot je eigen ondergang. Goed om je te toe te rusten voor deze geestelijke strijd.

Overigens is niet alleen strijd om personen, maar ook om families, gemeenschappen, volken en landen en om de hele wereld.

Soms is die strijd te zien

Soms is het rijk van de duisternis in zijn strijd in de wereld te zien.

Denk aan het verhaal in Genesis als de boze in de hoedanigheid van een slang Eva en Adam gaat verleiden.

Denk aan Balak, de koning van de Moabieten, die de grote tovenaar Bileam uitnodigt om Israël te vervloeken toen ze langs zijn land trokken.

En dit is ook een mooi voorbeeld van wat er onzichtbaar voor ons, zich kan afspelen.
2 Koningen 6:15-17. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen, heer?’ riep hij uit. Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

We kunnen lezen in het boek Daniël hoe Daniël bad en welke macht de hulp, die voor hem was tegenhield. Dat was een strijd om volken en landen.
Daniel 10:12-21.

We kunnen ook achter de schermen kijken in het boek Openbaring over hoe de strijd plaatsvindt.
Openbaring 12: de vrouw en de draak
Openbaring 13: vormgeving strijd. Het beest uit de zee: via regeringen en machthebbers vervolgen. Het beest uit de aarde: doet zich voor als het lam, maar spreekt als de draak.

Strijd

Het begrip ‘geestelijke strijd’ heb ik niet in de Bijbel gevonden. Het begrip strijd komt wel voor.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1πόλεμος polemosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G4171Strijd, oorlog
Komt 18 keer voor in 16 verzen.
KJV: war (12x), battle (5x), fight (1x).
2ἀγών
agōn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G73Conflict
Komt 6 keer voor in 6 verzen.
KJV: conflict (2x), fight (2x), contention (1x), race (1x).
3ἀγωνίζομαι
agōnizomai
WerkwoordG75
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: strive (3x), fight (3x), labour fervently (1x).
4στρατεύω strateuōWerkwoordG4754Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: war (5x), goeth a warfare (1x), soldier (1x).

Romeinen 7:20. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst.
Romeinen 7:23. maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft.

Als het gaat om polemos, oorlog of strijd, dan gaat het steeds over oorlogen zoals wij die in deze wereld kennen. Behalve deze tekst in Jakobus.
Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

En verder gaat het in Openbaringen ook negen keer over strijd. Is dat een geestelijke strijd of een toekomstige gewone oorlog hier op aarde?

Strijd (Agon) en strijden agōnizomai

Filippenzen 1:30. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.

Kolossenzen 1:29. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

Kolossenzen 2:1. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en

1 Timoteüs 6:12. Strijd (G75) de goede strijd (G73) van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

2 Timoteüs 4:7. Maar ik heb de goede strijd (G75) gestreden (G73), de wedloop volbracht, het geloof behouden.

Strijden tegen antagōnizomai G464
Hebreeën 12:4. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.

Wenst tegen
Galaten 5:17. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. [er staat: wenst tegen.]

Worstelen G4171
Dit woord komt maar eenmalig in de Bijbel voor.

Efeziërs 6:12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Werkwoord strateuō
Van de zeven keer dat dit woord wordt gebruikt, gaat het wel vijf keer over een of andere geestelijke strijd.

2 Korintiërs 10:3-5. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen 6en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.

1 Timoteüs 1:18-19. Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. 

2 Timoteüs 2:3-7. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.

Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

1 Petrus 2:11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. [HSV]

Wapen in de strijd: verblinding

In de geestelijke strijd gaat het wederzijds over verblinden of blind maken.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1τυφλόω typhloōWerkwoordG5186Verblinden
Komt drie keer voor in drie verzen
KJV: blind (3x).
2τυφλός typhlosBijvoeglijk
naamwoord
G5185Blinde
Komt 53 keer voor in 48 verzen.
KJV: blind (44x), blind man (9x).

God kan ogen verblinden. Daar gaat het hier over.
Johannes 12:37-40. Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’

De god van deze wereld kan ook mensen verblinden, dat is zijn tactiek.
2 Korintiërs 4:3-4. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 

En je kan ook zelf de oorzaak zijn van verblinding, namelijk door de haten.
1 Johannes 2:11. … maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

En dit is de remedie daartegen:
2 Korintiërs 4:5-6. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Stelen en roven

Net als in een strijd, die we op aarde kennen als mensen met elkaar slaags raken, wordt er ook in de geestelijke strijd gestolen en geroofd. Het koninkrijk van het licht, dat van de duisternis en andersom.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1κλέπτω
kleptō
WerkwoordG2813Stelen, roven.
Komt 13 keer voor in 11 verzen.
KJV: steal (13x).
2κλέπτης
kleptēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G2812Dief, rover.
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: thief (16x)
3λῃστής
lēstēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3027Dief, rover.
Komt 15 keer voor in 15 verzen
KJV: thief (11x), robber (4x).
4διαρπάζω
diarpazō
WerkwoordG1283Komt 4 keer voor in 2 verzen
KJV: spoil (4x).

Een lestes is meer iemand, die in de natuur de mensen overvalt en plundert en een kleptes pakt het wat fijnzinniger aan. Met minder geweld. Het woord lestes wordt dan ook gebruikt voor de rover, die de man onderweg naar Jericho overvalt en later door de barmhartige Samaritaan wordt geholpen.

De apostel Paulus noemt in 2 Korintiërs 11:26 zijn ontberingen waaronder het gevaar van rovers onderweg.

De twee mannen, die gelijk met Jezus ook werden gekruisigd, waren rovers. Evenals Barabbas. Die vrijgelaten werd gelaten in plaats van Jezus.

Jezus zegt trouwens dat hij terug zal komen als een dief in de nacht.

Diarpazo
Dit zijn de twee teksten waarbij het woord diarpazo wordt gebruikt.

Een tekst waarbij Jezus oproept om het huis van de sterkere leeg te roven.
Matteüs 12:29. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.
Marcus 3:27. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen.

Rovers en dieven
Dit zijn teksten, die in het verhaal van Jezus voorkomen als hij spreekt over de goede herder. Beide woorden dief en rover komen hier voor.
Johannes 10:1. ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
Johannes 10:8-10. Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Die mensen, die naar de stem van Jezus luisteren kunnen niet uit de hand van Jezus of de Vader worden geroofd.
Johannes 10:29-30. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Hartstochten

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1ἡδονή hēdonēWerkwoordG2237Hartstochten
Komt 5 keer voor in 5 verzen.
KJV: pleasure (3x), lust (2x).
2ἐπιθυμία epithymiaZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G1939Verlangen naar wat niet goed is.
Komt 38 keer voor in 37 verzen.
KJV: lust (31x), concupiscence (3x), desire (3x), lust after (1x).

Hartstochten.

Lukas 8:14.

Titus 3:3.

Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

4:3

2 Petrus 2:13.

Verlangen naar wat niet goed is.

Hier gaat het om lichamelijke of vleselijke, verlangens, lusten of begeerten. G4559 σαρκικός (sarkikos) en G1939 ἐπιθυμία (epithymia) en begrip dat alleen maar hier voorkomt.

1 Petrus 2:11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. [HSV]

Waar de aanvallen plaatsvinden


Denken: ontkrachting van Gods Woord (Gen3:1,4,5; Joh. 8:44). Remedie weerleggen, bolwerken slechten, krijgsgevangen maken van Christus 2 kor 10:3-6, Ef 6:17 zwaard, en denken vernieuwen Rom 12:2 tot een leven van overgave, Ef 6:14 (gordel)

Verleiding van de wil: als God willen zijn (Gen 3:5, Jes 14:12-15) gevolg: Gal 5:19-21. Remedie: kruisigen van eigen wil en begeerten Gal 5:23; Romeinen 8:13. Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde (Matth 26:39). Vernieuwing van onze wil is nodig (Fil 2:12,13 en de dienstbare gezindheid van Christus (fil2:4,5). Dan is de gerechtigheid als een pantser die ons beschermt (Ef 6:14)

Begeerte wekken via de ogen (Gen 3: 6; 13:10; 2 Sam. 11:2; Job 31:7, Matth 4:8) Remedie verbond met de ogen (Job 31:1) en kijken met geestelijke ogen (Ef 1:18, Hebr 12:2, Matth. 9:36; Luk 15:20) Zicht hebben op de geestelijke strijd Ef 6:12

Aanvallen in onze emotie. Vurige pijlen van veroordeling, afkraken, geestelijk vermoorden (Ef. 6:16, Joh 8:44). Onze verwondheid is vaak de invalshoek van de boze. Remedie: schild van het geloof (weerbaarheid) en gebed om genezing

Het gevecht om onze geest. Verleiding tot vervulling met afgoderij. Streven naar bezetting (Marc 5). Middelen Deut 18:10,11. Remedie Deut 8:12-22, reiniging (Heb 9:14) vervulling (Ef 5:18) en leiding (Joh 16:13)kracht, liefde en wijsheid door Gods Geest (2 tim 1:7) Zo weerbaar: helm van het heil (Ef 6:17). Jezus is gekomen om mensen te bevrijden (Hand 10:38) en ons daar bij in te schakelen (Luk 9:1). Cursus hierover van Karpos leerhuis (dienst der bevrijding in de kerk). Voorbeeld.

Lessen in de geestelijke strijd

Als je actief wordt: zegen Matth 3:17 en aanval als je moe bent (Mattheus 4:2). Verzoeking eindigt met Matth 4:11. Belang van waakzame geest

Als je met geestelijk pensioen gaat 2 Samuel 11:1. De verveling als invalshoek 2 sam 11:2-4. Belang van evenwicht tussen rust en blijvende betrokkenheid bij de geestelijke strijd. Ef 6:15 inzet voor evangelie als sandalen aan uw voeten.

Als je faalt en de aanklager komt (Op 12:10). Matth 11:28-30. Belang van leven uit genade.

Als je overwint, komt de rover langs (1 koningen 19:2,3) De duivel intimideert en isoleert. God bemoedigt, brengt je terug naar de kern en verbindt je met andere strijders (1 Koningen 19:6-18) Belang van bemoediging en gemeenschap met andere gelovigen.
De duivel valt aan op de zwakste plek (Deut 25:17,18). Overwinning door gezamenlijke strijd en gezamenlijk gebed (Exodus 17:8-18)

Kijk op de overwinning


Mooi als jij persoonlijk de overwinning kan halen. Hier het advies van de apostel Jacobus, die helpt.
Jacobus 4:7. Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

En hier als je met vele anderen wilt overwinnen. Uiteindelijk worden de kwade machten van deze wereld verdreven.
Openbaring 20:10. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Openbaringen 21:7-8. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.