Studie Geestelijke Strijd

Tot voor kort dacht ik dat de strijd van het licht en de duisternis tussen de kerk en de wereld ging. Maar dat klopt niet. Er is in de wereld ook licht en er is in de kerk ook duisternis.

Vroeger was dat ook zo met het volk Israël. In tijden dat ze dichtbij God bleven waren ze ´zo licht´ dat, als de duisternis op hen af kwam, ze onkwetsbaar waren. Maar vanaf het moment dat ze van God afdwaalden kwamen ze steeds meer in de duisternis.

Het gaat in de Bijbel dikwijls over de strijd, die er is om de mens, zijn goede keuzen en daardoor zijn welzijn en zijn mooie toekomst of juist zijn slechte keuzen en daardoor de ellende en narigheid.

Veel studie plezier. De citaten zijn uit de NBV vertaling tenzij anders aangegeven.

Voorbeelden van geestelijke strijd

Het oudste voorbeeld is het verhaal uit het boek Genesis, hoofdstuk 3. De boze, als een slang, probeert Eva en Adam te verleiden. En het lukt ook nog. Met desastreus gevolg voor de mensheid.

Voorbeelden van geestelijke strijd in het oude Israël.

Balak, de koning van de Moabieten nodigt de grote tovenaar uit die tijd, Bileam, uit Israël te vervloeken toen ze langs zijn land trokken. Zou het Bileam lukken? Het verhaal is te vinden in het boek Numeri in de hoofdstukken 22 tot en met 24. Uiteindelijk wordt Israël gezegend en ontvangt mooie beloften.

Voor het tweede voorbeeld kies ik een geschiedenis van Elisa, die is beschreven in 2 Koningen 6:8-23. Het leger van de koning van Syrië probeert Elisa gevangen te nemen maar dat gaat niet lukken.

2 Koningen 6:15-17. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen, heer?’ riep hij uit. Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

De ogen van Elisa en de knecht van Elisa werden de ogen voor de onzichtbare wereld geopend, maar bij die van de soldaten van het leger werden ze juist voor de zichtbare dingen toegesloten zodat ze niets kwaads konden doen tegen Elisa en tegen Israël.

Een derde voorbeeld komt uit het boek Daniël. Daniël bad dat er geestelijke hulp op hem zou worden afgestuurd. Maar die hulp werd door een vorst uit de duisternis tegen gehouden. Het gaat hier om strijd om volken en landen.

Daniel 10:12-13. Toen zei hij (een boodschapper uit de hemel): ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. 

Daniël 10:19-21. Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’ Toen zei hij: ‘Weet je waarom ik naar je toe gekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden, en zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je vorst Michaël.

In het Nieuwe Testament lezen we bij Jezus van de storm op het meer. Het lijkt er op dat de natuur Jezus wil ombrengen. En bij de kruisiging reageert de natuur ook: duisternis tijdens de dag en een aardbeving als Jezus sterft.

De discipelen hadden na de opstanding van Jezus ook te maken met geestelijke strijd. Ze werden gevangen genomen, gegeseld en streng toegesproken. Maar ze bleven hun werk doen.

Bij het lezen in het boek Openbaring kijken we ook hoe de strijd in de geestelijke wereld plaatsvindt. Voorbeelden zijn in Openbaring 12: de vrouw en de draak en in Openbaring 13 de twee beesten. Het beest uit de zee, via regeringen en machthebbers zal hij mensen vervolgen. En het beest uit de aarde: die zich voordoet als het lam, maar spreekt als de draak.

Nieuwe Testament

Het gaat niet alleen om de strijd, maar ook hoe die strijd kan ontstaan en wat de gevolgen zijn als je de strijd verliest.

Strijd, oorlog

Het begrip ‘geestelijke strijd’ heb ik niet in de Bijbel gevonden. Het begrip strijd komt wel voor. In het Nieuwe Testament zijn er verschillende woorden voor, hier staan ze.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πόλεμος polemosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G4171
SB<<>>
Strijd, oorlog
Komt 18 keer voor in 16 verzen.
KJV: war (12x), battle 5x), fight (1x).

Er zijn wel drie verschillende soorten woorden voor strijd. Zouden ze verschillende kanten van een strijd of oorlog belichten?

Polemos
Het woord polemos komt achttien keer voor in zestien verzen. Het kan gaan om oorlog of strijd zoals wij dat in de wereld kennen, maar deze drie keer gaat het om geestelijke strijd. Hieronder alle teksten met dit woord.

Matteüs 24: 3-6. Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.

Opmerking 1: je kunt deze tekst opvatten als dreiging van ‘normale’ oorlogen. Wellicht zijn geestelijke oorlogen bedoeld. In de huidige tijd lijken oorlogen steeds meer een oorlog van het licht tegen de duisternis te zijn.
Opmerking 2: deze tekst staat ook in Markus 13:8 en Lukas 21:9.

Lukas 14:31-33. En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.
Opmerking: in de geestelijke strijd gaat het ook om de risico’s en de kansen in te schatten.

1 Korintiërs 14:6-11. Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken en me niet tegelijkertijd tot u zou richten met een openbaring, met kennis, met een profetie of met onderricht? Het is als met een muziekinstrument, bijvoorbeeld een fluit of lier: als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er gefloten of getokkeld wordt? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets. Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld, iedereen heeft zijn eigen taal. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. 
Opmerking: spreken in tongen zonder vertolking is als een onduidelijk signaal in de strijd.

Hebreeën 11:32-34. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die in zwakheid kracht ontvingen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen.
Opmerking: hier was de geestelijke strijd ook een strijd met daadwerkelijk geweld.

Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

In het boek Openbaring gaat het negen keer over strijd. Is dat een geestelijke strijd of een toekomstige gewone oorlog hier op aarde?

Openbaring 9:7-11. Zo zagen die sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens. Hun haar was lang als het haar van een vrouw, hun tanden waren als leeuwentanden. Hun borst leek een pantser van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.

Het gaat hier over de twee getuigen, die 1260 dagen profeteren.
Openbaring 11:7. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden.

Openbaring 12:7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand.

Openbaring 12:17. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Dit gaat over het beest.
Openbaring 13:7. Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

Openbaring 16:13-14. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 19:19. Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.

Openbaring 20:8. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zo veel mensen als er zand is bij de zee.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
<<nog invullen>>

Agon en agōnizomai
Deze woorden komen totaal dertien keer voor. Hieronder ale teksten met deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἀγών
agōn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G73Strijd
Komt 6 keer voor in 6 verzen.
KJV: conflict (2x), fight (2x), contention (1x), race (1x).
2ἀγωνίζομαι
agōnizomai
WerkwoordG75Strijden
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: strive (3x), fight (3x), labour fervently (1x).

Lukas 13:23-27. En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt.
Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.

Opmerking: mijn uitleg van deze tekst is: ook al ben je lid van een mooie kerk, het gaat er om dat je eerlijk bent, mensen geeft waar ze recht op hebben.

Johannes 18:36-37. Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’

Opmerking: dit is de kern van het verschil tussen de strijd in de wereld, de volgelingen van Jezus hanteren geen lichamelijk geweld, maar ze getuigen van de waarheid en gehoorzamen aan die waarheid.

1 Korintiërs 9:24-27. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Filippenzen 1:30. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.

Kolossenzen 1:29. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

Kolossenzen 2:1. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.

Kolossenzen 4:12. Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. 

1 Thessalonicenzen 2:2. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft. [HSV]

Hieronder twee teksten waarin zowel het zelfstandig naamwoord als het werkwoord in voorkomt.

1 Timoteüs 6:12. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

2 Timoteüs 4:7. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

In deze tekst komen twee vormen van het woord agon voor.
Hebreeën 12:1-4. Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.

Opmerking: in de laatste tekst komt het woord antagōnizomai, Strong G464 voor. Dit woord komt slechts eenmaal voor en is ook vertaald met ‘strijden tegen’.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
<<nog invullen>>

Strateio en strateuō
Negen keer worden deze woorden gebruikt. Hier alle teksten.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1στρατεία strateiaZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4752Oorlog
Komt twee keer voor
KJV: warfare (2x).
2στρατεύω
strateuō
WerkwoordG4754Oorlog voeren
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: war (5x), goeth a warfare (1x), soldier (1x).

2 Korintiërs 10:3-6. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.

Deze tekst wordt besproken in het hoofdstuk wapenen

1 Timoteüs 1:18. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. [HSV]

2 Timoteüs 2:3-7. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.

Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

1 Petrus 2:11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
<<nog invullen>>

Worsteling

Er is ook nog een woord dat eenmaal wordt gebruikt.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πάλη
palē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3823
SB<<>>
Worsteling
Komt eenmaal voor
KJV:  wrestle (1x)

Het woord pale komt eenmaal in de Bijbel voor. Het woord werd gebruikt voor Griekse worstelwedstrijden.

Efeziërs 6:12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Opmerking: waarom zou trouwens Paulus het woord worsteling gebruiken en niet een woord voor strijd? Bij worstelen heb je intiem contact met elkaar.

zijn buiten de woorden in de tabel hierboven nog twee woorden die met ‘strijd’ zijn vertaald. Hieronder staan ze.

epithymeō

We is nog een woord dat kan duidt op een heftige emotie en als je die niet wilt is het innerlijke strijd.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἐπιθυμέω
epithymeō
WerkwoordG1937
SB<<>>
Over de top over iets zijn
Komt 16 keer voor in 16 verzen
KJV:  desire (8x), covet (3x), lust (3x), lust after (1x), fain (1x).

Het woord bestaat uit epi, dat op of over betekent en thymos dat een heftige emoties betekent: passie, haat, wraak. Iemand die over de top is. Als je dat niet wil dan kan dat een hevige tweestrijd zijn.

Galaten 5:17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Wat kunnen we van deze tekst leren?
<<nog invullen>>

Verloop van de strijd

De duisternis hanteert diverse wapens om met ons de strijd aan te gaan. Een wapen is de leugen. Zie de studie waarheid en leugen.

Een ander wapen is verleiding en misleiding. Zie de studie mis- en verleiden.

De duisternis kan ook binnenkomen door innerlijke pijn en trauma’s. Aanvallen in onze emotie. Vurige pijlen van veroordeling, afkraken, geestelijk vermoorden (Ef. 6:16, Joh 8:44). Onze verwondheid is vaak de invalshoek van de boze. Remedie: schild van het geloof (weerbaarheid) en gebed om genezing. Wellicht kan daar een aparte studie voor komen.

Je bent kwetsbaar als je moe en hongerig bent.
Matteüs 4:2-3a. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe.

Deuteronomium 25:17-19. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet het niet!

Als je te vroeg met pensioen gaat, de verveling als invalshoek, zie het verhaal van David en Batseba.
2 Samuel 11:1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 

Opmerking: het is beter als je je inzet voor het evangelie als sandalen aan je voeten. Efeziërs 6:15.

Als je overwint, ben je ook kwetsbaar, zie het verhaal van Elia.
1 Koningen 19:1-3. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. 

Als deze wapens ons treffen dan kan dat er toe leiden dat we verkeerde keuzen maken. En dat kan leiden tot doofheid en verblinding. En dat kan dan weer leiden dat we bestolen en beroofd worden.

Gevolg: blindheid en doofheid

In de geestelijke strijd gaat het wederzijds over verblinden of blind maken.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1τυφλόω typhloōWerkwoordG5186Verblinden
Komt drie keer voor in drie verzen
KJV: blind (3x).
2τυφλός typhlosBijvoeglijk
naamwoord
G5185Blinde
Komt 53 keer voor in 48 verzen.
KJV: blind (44x), blind man (9x).

God kan ogen verblinden. Daar gaat het hier over.
Johannes 12:37-40. Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’

De god van deze wereld kan ook mensen verblinden, dat is zijn tactiek.
2 Korintiërs 4:3-4. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 

En je kan ook zelf de oorzaak zijn van verblinding, namelijk door de haten.
1 Johannes 2:11. … maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

En dit is de remedie daartegen:
2 Korintiërs 4:5-6. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

<<nog toevoegen doofheid>>

Gevolg: bestolen en beroofd

Net als in een strijd, die we op aarde kennen als mensen met elkaar slaags raken, wordt er ook in de geestelijke strijd gestolen en geroofd. Het koninkrijk van het licht, dat van de duisternis en andersom.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1κλέπτω
kleptō
WerkwoordG2813Stelen, roven.
Komt 13 keer voor in 11 verzen.
KJV: steal (13x).
2κλέπτης
kleptēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G2812Dief, rover.
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: thief (16x)
3λῃστής
lēstēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3027Dief, rover.
Komt 15 keer voor in 15 verzen
KJV: thief (11x), robber (4x).
4διαρπάζω
diarpazō
WerkwoordG1283Komt 4 keer voor in 2 verzen
KJV: spoil (4x).

Hier twee soorten dieven. Een lestes is iemand, die in de openbare ruimte de mensen overvalt en plundert en een kleptes pakt het wat fijnzinniger aan, met minder geweld. Het woord kleptomaan kennen wij ook in het Nederlands.

Het woord lestes wordt gebruikt voor de rover, die de man onderweg naar Jericho overvalt en later door de barmhartige Samaritaan wordt geholpen.

De apostel Paulus noemt in 2 Korintiërs 11:26 zijn ontberingen waaronder het gevaar van rovers onderweg.

De twee mannen, die gelijk met Jezus ook werden gekruisigd, waren rovers. Evenals Barabbas, de man die werd vrijgelaten toen tussen hem en Jezus werd gekozen.

Jezus zegt trouwens dat hij terug zal komen als een dief in de nacht. <<>>

Diarpazo
Dit zijn de twee teksten waarbij het woord diarpazo wordt gebruikt.

Een tekst waarbij Jezus oproept om het huis van de sterkere leeg te roven.
Matteüs 12:29. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.
Marcus 3:27. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen.

Rovers en dieven
Dit zijn teksten, die in het verhaal van Jezus voorkomen als hij spreekt over de goede herder. Beide woorden dief en rover komen hier voor.

Johannes 10:1. ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.

Johannes 10:8-10. Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Johannes 10:29-30. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Die mensen, die naar de stem van Jezus luisteren, kunnen niet uit de hand van Jezus of de Vader worden geroofd. Johannes 10:29-30

Wapenrusting.

De beschrijving van de apostel Paulus over de geestelijke wapenrusting of de wapenuitrusting voor de geestelijke strijd is alom bekend.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πανοπλία
panoplia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3833Wapenrusting
Komt drie keer voor
KJV: whole armour (2x), all … armour (1x).
2ὅπλον hoplonZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G3696Wapens
Komt zes keer voor in vijf verzen.
KJV: weapon (2x), instrument (2x), armour (2x).
G3695Bewapenen.
Alleen in 1 Petrus 4:1
G2528Alleen in Lukas 11:21.

De wapenrusting of de wapenuitrusting van een strijder bestaat uit verschillende wapens.

De wapenrusting komt drie keer genoemd. De eerste keer in het evangelie van Lukas als Jezus spreekt over de strijd van het rijk van de duisternis en mensen, die het koninkrijk van God vertegenwoordigen.

Lukas 11: 18-23. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! Als ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.

Opmerking: Hier wordt een beeld van de zichtbare wereld gebruikt om de werking in de onzichtbare wereld uit te leggen. In deze wereld kun je zowel als je van de duisternis bent of van het licht bent goed bewapend zijn. Maar de sterkere kan zijn wapenrusting afnemen.

De andere twee keer dat het woord wapenrusting voorkomt is in onderstaande tekst in de brief aan de gemeente van Efeze. De hele perikoop, Efeziërs 6:10-20, gaat over de wapenrusting voor de geestelijke strijd.

Eerst gaat het over het doel van de wapenrusting.
Efeziërs 6:10-14. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

In de brief aan Polycarpus van apostolische vader Ignatius staat nog een variant op de wapenrusting. Dat luidt als volgt: Laat niemand een deserteur blijken te zijn. De doop moet uw arsenaal blijven, het geloof uw helm, de liefde uw speer, de volharding uw harnas”. (VI 2)

Dan over de wapens.
Efeziërs 6: 14-17. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

1. De gordel van de waarheid. Daarom is goed om te weten wat er in de Bijbel staat. Dat is je basis. Dat houdt alles op zijn plaats. Daarom is het goed om prioriteit te geven aan ‘wat staat er nu in de Bijbel. Als je weet wat de waarheid is, ben je sterk en vrij.

2. Het harnas van de gerechtigheid. Dat is een juridische term. Wij op Jezus vertrouwd is zijn kind en niet meer aan te klagen. Je maakt fouten, je doet soms dingen, die niet volgens Gods wil zijn, maar toch sta je sterk. En je bent vrij.

3. Beschermde voeten, sandalen staat in de NBV, maar dat lijkt kwetsbaar. Een soldaat had schoeisel die bescherming boden bij waar men liep. Het gaat om bereid te zijn om het evangelie van de vrede overal te brengen. Hoe krijg je vrede in je hart.

4. Het schild van het geloof. Natuurlijk zijn er allerlei mensen, die je van het werk in Gods Koninkrijk proberen af te houden. Negativiteit. Kritiek. Roddel. Diefstal. Geweld. Jaloersheid.

5. De helm van het heil of de redding (bijvoeglijk naamwoord soteriou) oftewel de heilhelm, de reddingshelm. Zoals de brandweer met helm op een brandend gebouw binnengaat om mensen te redden.

6. Het zwaard. Het is het zwaard van de Geest, Pneumatikos met een hoofdletter, dat is dé Heilige Geest. En dan staat er achteraan ‘dat is het woord van God. het rhema woord, dat woord voor de juiste tijd en de juiste plaats. Dat woord dat je nodig hebt in de woordenstrijd, maar ook het woord dat bergen kan verzetten.

Er wordt wel eens gezegd dat het allemaal wapen zijn ter verdediging. Maar dat geldt zeker niet voor alle wapens. De waarheid is al om de wereld te veranderen. Je zou kunnen zeggen aanvallen. Met de geschoeide voeten betreedt je het slagveld. De reddingshelm heb je op bij je missie. Het woord van God wil dingen veranderen. Het harnas en het schild beschermen je dan inderdaad, maar die beschermen je bij de aanval.

Het is dan ook logisch dat de tekst met dit verder gaat.
Efeziërs 6:18-20. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

Zes keer in vijf verzen wordt over wapens gesproken. Hieronder staan alle teksten en ik laat daarbij ook de context zien omdat die het strijdperk aangeeft.

Romeinen 6:12-13. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.

Waarom ik het woord ‘werktuig’ waarmee de NBV vertaalt in plaats van ‘wapen’ niet verstandig vind kunt u lezen in de samenvatting.

Romeinen 13:11-14. U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

2 Korintiërs 6:4-7. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, we worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld, we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

2 Korintiërs 10:3-6. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. [HSV]

Hier worden ook doelen genoemd, die moeten worden afgebroken.
Ochyrōmatōn, Strong G3794, bolwerken, forten, vestingen. Het woord komt eenmaal voor.
Logismos, Strong G3053. redeneringen, argumenten, speculaties om de publieke opinie te beïnvloeden. Het woord komt ook nog in Romeinen 2:15 voor.
Hypsoma, Strong G5313: een hoogte, een wal, een schans. Het woord komt ook nog in Romeinen 8:39 voor in een andere betekenis.

In de tekst hieronder komt het woord bewapenen voor. Petrus schrijft dat we ons moeten bewapenen met een bepaalde gedachte.

1 Petrus 4:1-2. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.

Opmerking: Met welke gedachte moeten we ons wapenen? Misschien dienen we het zo te begrijpen. Dat wie in het aardse leven geleden heeft, en dat hebben wij omdat we ons met Christus en zijn lijden vereenzelvigen, als je dat beseft laat je je niet meer leiden door menselijke verlangens maar laat je je leiden door Gods wil.

Overwinning

Overwinning door gezamenlijke strijd en gezamenlijk gebed.
Exodus 17:10-13. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.

In de hemel helpen ze mee in de geestelijke strijd. Zie bij Jezus hoe voor de verzoeking in de woestijn hij werd bemoedigd door een woord uit de hemel.
Matteüs 3:16-17. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Als je de beproeving doorstaat, laat de duivel je met rust.
Matteüs 4:11. Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Mooi als jij persoonlijk de overwinning kan halen. Hier het advies van de apostel Jacobus, die helpt.
Jacobus 4:7. Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Openbaringen 21:7-8. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

Andere bronnen

Lessen

Voor de goede orde. De geestelijke strijd is niet een strijd van het Koninkrijk van God tegen het rijk van de duisternis. Het Koninkrijk van God is onaantastbaar voor het rijk van de duisternis.

En tussen God en de duivel is zeker geen strijd. Als God als rechter van hemel en aarde de duivel veroordeelt en opdracht geeft om de straf te voltrekken is de duivel ‘het haasje’.

Wat is de geestelijke strijd dan wel? Het is de strijd van mensen, die behoren tot het koninkrijk van God, tegen het rijk van de duisternis. In hun persoonlijk leven, in hun omgeving en wereldwijd.

Als het gaat om strijd is ook te begrijpen dat beelden van het leger worden gebruikt. Wij zijn als soldaten, die een wapenrusting nodig hebben. Niet de gebruikelijke wapens maar geestelijke wapens: waarheid tegen leugens, geloof tegen ongeloof, heil tegen onheil, bereidheid tegen luiheid.

Persoonlijke lessen
Dikwijls zijn het de verleidingen waar een mens onvoldoende een halt toe roept, waardoor hij in de duisternis komt. En als je eenmaal in de duisternis verzeild bent geraakt dan kan je slecht zien. En daardoor kun je de waarheid niet meer zien en dan ga je verkeerde keuzen maken.

Niet individuele personen kunnen deze weg gaan maar ook hele gezinnen, families, gemeenschappen en zelfs hele volken en landen. Zo zucht een belangrijk deel van de wereld in de duisternis.

Het gevolg kan zijn dat de kinderen van het licht worden bestreden. Men snijdt zich af van de weg terug naar het heil.

Gelukkig dat wij in een vrij land leven en dat de overheid ons beschermt tegen de soms gewelddadige dwalers.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.