Wat Zegt de Bijbel over de Bijbel

Je kunt geen beschouwing in de Bijbel vinden over de Bijbel zelf. Wat daar nog het meest dichtbij komt staat in het volgende hoofdstuk.

Maar het valt wel op dat de teksten stellig zijn, niet twijfelachtig. De teksten geven aan: zó is het, dit heeft God gezegd. Dat spreekt als het ware de Bijbel over zichzelf.

Wat wel zo is, is, dat in de nieuwere boeken van de Bijbel uitspraken worden gedaan over de oudere boeken van de Bijbel? Hoe dikwijls denk je dat dat gebeurt? Wil je raden? Aan het eind van dit artikel staat het antwoord.

Wel goed om te beseffen dat wat wij de Bijbel noemen, dat men dat destijds anders noemde. Men noemde dat de Schrift. Men sprak ook wel over de Wet, of over de Profeten, beiden een deel van de Schrift. Of men sprak over de Wet en de Profeten. En dan had je ook nog de Geschriften, zoals de Psalmen bijvoorbeeld, maar men kon met dit woord ook het geheel aanduiden.

De tekst, die het best overzicht geeft.

De tekst, die naar mijn idee het meest duidelijk maakt wat we aan de Bijbel hebben staat in 2 Timoteüs 1:16. We gaan deze tekst bekijken vanuit de originele Griekse tekst.

De eerste twee woorden zijn letterlijk vertaald: ‘Iedere schrift’. Met schrift bedoelde men in die tijd het Oude Testament.

En dan volgt het Griekse woord ’theopneustos’. Daar zit het woord theos in en pneuma. Theos is God en pneuma kan geest, adem of wind zijn. Het is een woord dat maar eenmaal voorkomt in de Bijbel en ik denk door Paulus of zijn omgeving bedacht. Een vertaling van dit woord zou kunnen zijn God-doorademd.

En daarmee zou je de eerste woorden van deze tekst kunnen vertalen met: Iedere schrift God-doorademd.

Dus iedere schrift, van wat wij de boeken van de Bijbel noemen is God-doorademd. Het is meer dan een menselijk boek. En aan de andere kant geldt God-doorademd voor ieder schrift en niet voor iedere zin of vers. ‘Wij geloven in de Bijbel van kaft tot kaft’ klinkt wel als duideliijk, maar is een overdrijving t.o.v. de Bijbel zelf zegt. Overdrijvingen kunnen leiden tot rare misvattingen.

Dan staat er verder in de tekst waar de schrift voor is namelijk:
– nuttig voor instructie
– nuttig om te overtuigen
– nuttig voor correctie om je te verbeteren
– nuttig voor training in rechtvaardigheid

Dd gehele tekst letterlijk vertaald is:  iedere schrift theopneustos en nuttig voor instructie voor overtuiging voor correctie en voor training in rechtvaardigheid zodat compleet mag zijn de God mens tot ieder werk goed geoefend.

Welk doel heeft de Schift?

De tekst, die het belangrijkste doel aangeeft staat is het vers dat voor het vers staat van het vorige hoofdstuk.
2 Timoteüs 3:15. … en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.

De geschriften geven je wijsheid en als je die wijsheid gebruikt dan zie je ook welke weg je moet gaan in het leven. De basis daar van is het geloof in Christus Jezus.

Er is redding mogelik voor als je het moeilijk hebt, als je persoonlijke prolemen hebt, als je lichamelijke, psychische of geestelijke conditie niet goed is. Als je bang bent voor de hel of voor veroordeling . Etc.

Wat kun je zeggen over de status van de schrift.

Er was eens een heftige discussie van Jezus met de schriftgeleerden van die tijd of Jezus zichzelf de zoon van God mocht noemen. De schriftgeleerden waren daar verontwaardigd over. Maar Jezus haalt een woord uit de Schrift aan. Hij zegt dan dit, wat het twistgesprek direct beëindigde.

Johannes 10:35. De Schrift blijft altijd van kracht.

Dat zegt de Bijbel dus over de Bijbel: de Schrift blijft altijd van kracht.

De NBG vertaling van 1951 vertaalt met: ‘kan niet gebroken worden’. In het Grieks staat een woord dat je met losmaken kunt vertalen of met ontbinden. Dat losmaken of ontbinden kan niet met de woorden uit de Bijbel. Ze blijven altijd van kracht.

De Emmaüsgangers

In het verhaal van de Emmaüs gangers in Lukas 24:13-35 staat op gegeven moment hoe Jezus uitlegt vanuit de Wet en de Profeten dat die over hem spraken, zie
Lukas 24: 25-27. Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Dus dit zegt de Bijbel over de Bijbel: dat wat er eerder geschreven is, ook zo is gaan gebeuren, in vervulling is gegaan.

Dat gaat dan over het lijden van Jezus om zijn glorie in te gaan. Maar ook in het algemeen dat er zowel in de wet (Mozes) als in de profeten veel over hem, Jezus, is gesproken.

Dit stuk tekst in Lucas bij de Emmaüsgangers is maar één voorbeeld van vele andere teksten in het Nieuwe Testament waar ook duidelijk wordt gemaakt dat wat nu gebeurt ook destijds al is aangegeven.

En niet alleen is dat zo met het leven van Jezus, maar ook wat betreft de uitstorting van de Heilige Geest en hoe daarna een nieuw soort gemeenschap zal ontstaan met een als het ware nieuw soort mensen. De evangeliën laten de uitwerking zien van het leven van Jezus. En de Handelingen en de brieven laten de uitwerking zien van wat in het Oude Testament werd aangekondigd als het Nieuwe Verbond.

En daarom kunnen we ook met vertrouwen uitzien naar de toekomst waar een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid wonen zal. Via de najaarsfeesten in het Oude Testament leren we al hoe het dan zal zijn.

De weg om meer te begrijpen van de Schrift

Er zijn twee bewegingen, die je kunt maken in het omgaan met de Schrift. Als je de Schrift niet volgt, dan zal je steeds minder gaan begrijpen. Maar als je de Schfit wel volgt zal je steeds meer gaan begrijpen.

Dit is een voorbeeld van een tekst als je steeds meer wil begrijpen.
Johannes 6:45. Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.

Opmerking: bij naar de Vader luisteren hoort ook het doen, anders luister je niet echt. Als je dat doet krijg je persoonlijke les van God. Dan ga je steeds meer begrijpen.  

En dit is een voorbeeld van een tekst als je niet luistert
Handelingen 7:42. Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden, zoals in het boek van de Profeten geschreven staat: “Hebben jullie mij soms dierenoffers en brandoffers gebracht toen jullie veertig jaar door de woestijn trokken, volk van Israël? 

Opmerking: het volk Israël luisterde niet naar God en daarom keerde God zich van hen af en werden ze zo dom om sterren en hemelgoden te aanbidden, wat leidde tot hun ondergang.

Antwoorden op vragen

Vraag: er staan ook veel oorlogen in de Bijbel en er worden mensen gedood omdat God het zou willen. Is dat ook allemaal wat God wil?

Antwoord: let op, er staat ‘Iedere Schrift is God-doorademd’. Er staat niet dat alles, wat over koningen wordt gexegd en wat mensen over God zeiden door God gewild is.

Het valt ook op dat Jezus en de boeken van het Nieuwe Testament uit het ene boek veel meer citeren dan uit het andere boek. Het ene boek of specifieke teksten daar uit hebben ons veel meer te zeggen dan het andere boek.

Speelt nog mee dat het goed is om meer te weten over de onderwerpen ‘leven en dood’ en ‘goed en kwaad’ en dat in persoonlijk en maatschappelijk perspectief.

Antwoord op de raadvraag, zie begin van deze tekst.

De vraag was: Wat is het aantal maal dat er in het Nieuwe Testament naar een boek of en serie boeken in Oude Testament wordt verwezen.

Als ik goed heb geteld zijn er 51 verzen, die verwijzen naar de Schrift, bij 85 verzen staat er: ‘er staat geschreven’. In 185 verzen is er een verwijzing naar de Wet, circa 50 verwijzen naar Mozes als de Wet, 36 verzen verwijzen naar een boek of alle boeken van de profeten, naar de Psalmen verwijzen er 7 en naar Jesaja 21 en dan zijn er nog enkele andere boeken waar naar wordt verwezen. Totaal zo’n 440 keer.

Meestal zijn Nieuwe Testamenten ruim 300 bladzijden, dus dat is bijna 1 1/2 keer per bladzijde dat er met naam wordt verwezen naar het Oude Testment. En dan zijn er nog vele verwijzingen waar het niet met name is genoemd.

En tenslotte de toepassingsvraag: wil jij ook de autoriteit van Bijbel erkennen zoals de Bijbel dat zelf ziet?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.