Studie De Heilige Geest

Met deze studie willen we duidelijk maken wat er over de Heilige Geest of de Geest van God in de Bijbel staat.

Nu is er zowel in het Hebreeuws als in het Grieks slechts één woord die zowel de Geest van God als de menselijke geest aanduidt. De opdeling om hier over de Geest van God te spreken en in een volgende studie over de geest van de mens is daarom ook wat kunstmatig.

En wat de Geest van God in mensen uitwerkt komt in diverse andere studies meer in detail terug.

1. De Geest in het Oude Testament

<moet nog worden toegevoegd>>

Hebreeuws woord Soort woord Strong nummer Opmerkingen:
1. רוּחַ
ruwach
Zelfstandig naamwoord vrouwelijk H7307Geest, wind, adem.
Komt 378 keer voor in 348 verzen.
KJV: Spirit or spirit (232x), wind (92x), breath (27x).
1.ר֫וּחַ ruwach Zelfstandig naamwoord vrouwelijk H7308De Aramese versie van ruach, komt 11 keer in het boek Daniel voor.
2.יְהֹוָה ר֣וּחַ ruach JHWH Combinatie H7307 H3068 De Geest van JHWH. Deze combinatie heb ik 25 keer gevonden. Voor het eerst in Richteren 3:10 en dan verder in 6:34, 11:29, 13:25, 14:6 en 9, 15:14. Verder vier keer in 1 en 2 Samuel, vier keer in Koningen en Kronieken, vijf keer in Jesaja, twee keer Ezechiël, drie keer bij de kleine Profeten. 
3.אֱלֹהִ֔ים  ר֣וּחַ ruwach elohim CombinatieH7307 H430 Deze combinatie komt 15 keer voor, waarvan zes keer in de Torah. Voor het eerst in Genesis 1:2.
4. קֹדֶשׁ ר֣וּחַ  ruach kodesh CombinatieH7307 H6944 Heilige Geest.
Komt drie keer voor.
5. אֱלָהּ קַדִּישׁ ר֫וּחַ ruwach qaddiysh ‘elahh   CombinatieH7308 H6922 H426 Aramese schijfwijze. Geest van de Heilige Gods.
Daniel 4:8, 9 en 18 en Daniël 5:11.
        1 Kronieken 28:12

We kennen de Geest van God vooral bij de naam Heilige Geest. Maar die aanduiding komt weinig in het Oude Testament voor. Drie keer in het Hebreeuws en vier keer in het Aramees.

1.1 Ruach Geest

We kunnen ruach zowel met de Geest, die van God is, als de geest, die van de mens is als met wind of adem vertalen.

De Hebreeuwse taal heeft mogelijkheden om indirect allerlei betekenis over te dragen. Dat er slechts één woord is om de Geest van God, de geest van de mens en dergelijke aan te duiden heeft ook een betekenis. Het laat zien dat er veel gelijkenis is, je zou ook kunnen zeggen een koppeling en een overlap. Het gaat verder dan de taal, het zal ook de werkelijkheid moeilijk zijn om het onderscheid tussen de Geest van God en mijn geest te maken.

De eerste keer komt ruwach in Genesis 1:2 voor.
Genesis 1:1-2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. [HSV]

Genesis 3:8. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen ​Adam​ en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. [HSV]

Genesis 6:3. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. [HSV]

Genesis 6:17. En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. [HSV]

Over de levensgeest, ruach chaim, letterlijk ‘geest van het leven’, KJV: breath of life, spreken ook de teksten in Genesis 7:15 en 7:22. Overigens gaat het in Genesis 2:7 ook over de levensgeest maar dan staat er in het Hebreeuws neshama.

De werkelijkheid rond ruach is nog een paar slagen ingewikkelder. Voor degene, die zijn geïnteresseerd, bekijk de varianten op deze pagina op internet, zie link http://biblehub.com/hebrew/7307.htm.

Een opmerkelijke tekst is 1 Koningen 18:12 waar uit blijkt dat door de Geest van plaats veranderen gewoon is.

1.2 Ruach JHWH

<<nog invullen>>

2. De Geest in het Nieuwe Testament

In het Grieks van het Nieuwe Testament is er ook één woord dat wordt gebruikt om de Geest van God te beschrijven. Dat woord is pneuma. Een woord dat ook diverse andere zaken kan aanduiden.

Hoe moeten we ons de Geest van God voorstellen? Er is wel een beeld van Hem namelijk een duif. En over de werking van de Geest zijn ook beelden: vuur, levend water.

Over wie de Heilige Geest is wordt weinig vermeld. In de gedaante van een duif. Van wie hij uitgaat namelijk van de Vader of Jezus. Of wat hij uitwerkt: waarheid. Het Troostaspect is zelfs zo groot dat daarvoor een aparte naam is, de Trooster. Zie verderop.

Er staat dikwijls een bijvoeglijk naamwoord voor: de heilige Geest. En zijn ook diverse uitdrukkingen over van wie de Geest is. Zie de tabel hieronder.

2.1 De Geest of de geest

Hier een overzicht van het woord pneuma wat o.a. kan duiden op de Geest van God. En ook van wie deze Geest afkomstig kan zijn. En tenslotte kan het ook gaan over dé Geest.

Griekse woord Soort woord Strong Opmerkingen:
1.πνεῦμα pneuma Zelfstandig naamwoord onzijdig G4151 SB3618   Geest (van God) of geest van een mens.
Komt 385 keer voor in 350 verzen.
KJV: Spirit (111x), Holy Ghost (89x), Spirit (of God) (13x), Spirit (of the Lord) (5x), (My) Spirit (3x), Spirit (of truth) (3x), Spirit (of Christ) (2x), human (spirit) (49x), (evil) spirit (47x), spirit (general) (26x), spirit (8x), (Jesus’ own) spirit (6x), (Jesus’ own) ghost (2x), miscellaneous (21x).
2. ἅγιος πνεῦμα hagios pneuma Combi met bijvoeglijk naamwoord G40 G4151 Heilige Geest.
Deze combinatie komt 91 keer voor.
KJV: Holy Ghost (88x), Holy Spirit (3x) Efeziërs 1:13, 4:30 en 1 Tessalonicenzen. Waarom? Mij niet bekend.  
3.Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς
pneuma tou patros
Combi met zelfstandig
naamwoord
G4151Geest van de Vader.
Komt eenmaal voor (en zes keer indirect)
KJV: Spirit of your Father (1x)
4.πνεῦμα 
θεός
pneuma theos  
Combi met zelfstandig naamwoord mannelijk G4151 G2316 Geest van God.
Komt 16 keer voor.
KJV: Spirit of God (15x), Spirit of the living God (1x)
5.πνεῦμα  κύριος pneuma
kyrios
Combi met zelfstandig naamwoord mannelijkG4151 G2962   Geest van de Heer.
Komt vijf keer voor.
KJV: Spirit of the Lord (5x)
6. πνεῦμα  Ἰησοῦς pneuma Iēsous Combi met eigennaam G4151 G2424 Geest van Jezus.
Komt twee keer voor.
7.πνεῦμα  Χριστός pneuma Christos Combi met bijvoeglijk naamwoord G4151 G5547 Geest van Christus
Komt twee keer voor.
Deze combinatie komt twee keer voor, namelijk in Romeinen 8:9 en 1 Petrus 1:11.  
8.τὸ πνεῦμα to pneuma Idem met lidwoord er voor.G3588 G4151Dé Geest
Komt meer dan twee keer voor.

De Studiebijbel geeft aan dat het Griekse woord ‘pneuma’ wel zes verschillende betekenissen kan hebben, zoals de wind, het uitademen van God, de levensadem van de mens, het innerlijk van de mens, een geestelijk wezen, dat kan ook een slechte geest zijn en ook de Geest van God.

Over pneuma in de betekenis van de Geest van God gaat het in deze studie. In de Griekse tekst is als het om de Geest van God gaat het woord pneuma met een hoofdletter geschreven.

Bij het uitademen van God, wellicht een onbekende betekenis, wordt deze tekst als voorbeeld genoemd.
2 Tessalonicenzen 2:7-8. Hoewel in het verborgene de ​wetteloosheid​ nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de ​Heer​ ​Jezus​ hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst

Efeziërs 2:18. … dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

2.2. De Heilige Geest

In het Grieks komen we 91 keer de uitdrukking heilige Geest tegen. Dan is zonder meer duidelijk dat het om dé Geest van God gaat. Dat lijkt een toevoeging te zijn om misverstanden te voorkomen dat het niet om de Geest van God gaat.

De Geest van God is vanzelfsprekend heilig, want alles wat van God komt en wat met God te maken heeft is heilig.

Handelingen 6:5. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stephanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest.
Handelingen 11:4. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de ​heilige​ Geest. [het gaat hier over Barnabas]

Bij al die teksten waar het over de Geest van God gaat is er een grenzeloos vertrouwen. De beste aanbeveling is iemand, die vol is van de Geest van God. Hier de twee voorbeelden van wie dit gezegd wordt. Het is in beide keren in combinatie met ‘gelovig’.

2.3 Is de Geest van de Vader of de Zoon?

Jezus kondigt aan dat de heilige Geest tot ons zal worden gezonden. Komt hij van de Vader of van de zoon Jezus? Van allebei, dit zijn de uitdrukkingen, die we in de Bijbel tegen komen: de Geest van de Vader, de Geest van God, de Geest van de Heer, de Geest van Jezus en de Geest van Christus. Het gaat natuurlijk steeds om dezelfde Geest, die zowel bij God de Vader als bij Jezus Christus hoort.

Hieronder alle teksten waar deze uitdrukkingen in voorkomen.

De Geest van de Vader.
Het gaat eenmaal om de Geest van de Vader. Zes keer gaat het indirect om de Geest en de Vader.

Matteüs 10:20. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. [als je een getuigenis moet afleggen voor gouverneurs en koningen]

Lucas 11:13. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Johannes 14:26. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 15:26. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Handelingen 2:33. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.

Galaten 4:6. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept.

Efeziërs 1:17. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

Iedere keer als het om de Geest gaat en de Vader dan is er een vaderlijke actie. Hij voorziet, met de Geest, Hij bemoedigt, stelt ons gerust, wij mogen Abba, Vader, pappie, zeggen.

De Geest van de God.
Hieronder 16 teksten,die spreken over de Geest van God, waaronder eenmaal de Geest van de levende God in 2 Korintiërs 3:3, in het Hebreeuws Ruach Elohim Chayim.

Matteüs 3:16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

Matteüs 12:28. Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.

Romeinen 8:9. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Romeinen 8:14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Romeinen 15:18-19. Ik zal over niets anders spreken dan wat ​Christus​ door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanuit ​Jeruzalem​ en helemaal tot aan Illyrië het ​evangelie​ van ​Christus​ verspreid,

1 Korintiërs 2:10-11. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de ​Geest van God​ in staat om God te kennen.
1 Korintiërs 2:14. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

1 Korintiërs 3:16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

1 Korintiërs 7:40. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit.

1 Korintiërs 12:3. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.

2 Korintiërs 3:2-3. U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons ​hart​ geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van ​Christus, door ons opgesteld, niet met ​inkt​ geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het ​hart​ van mensen.

Efeziërs 4:30. En bedroef de ​Heilige​ Geest van God niet, door Wie u ​verzegeld​ bent tot de dag van de verlossing. [HSV]

Filippenzen 3:3. Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf.

1 Petrus 4:14. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

1 Johannes 4:1. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

1 Johannes 4:2. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Als het om, zoals het wordt genoemd, de Geest van God gaat, gaat het vooral om de niet persoonlijke kanten voor ons van de Geest van God. Dat in tegenstelling als het om de Geest van de Vader gaat.

En verder spreekt Openbaringen 3:1,4:5 en 5:6 nog over de zeven geesten van God. Hierover meer bij de studie geestelijke wezens.

De Geest van de Heer.
Wie wordt met de Heer bedoeld? God de Vader of Jezus zijn Zoon? De eerste keer moet het wel de Geest van de Heer in de zin van de Geest van God de Vader. Daarna zou met ‘Heer’ Jezus kunnen zijn bedoeld.

Als het om de Geest van de Heer gaat het vooral om die kant van de Geest, die macht en kracht bewerkt.

Lucas 4:18. ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. [tekst komt overeen met Jesaja 61:1]

Handelingen 5:9. Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’

Handelingen 8:39. Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.

2 Korintiërs 3:17-18. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

De Geest van de Heer geeft Jezus de kracht om zijn bijzondere missie te doen. Lukas. De gemeente te disciplineren door een zware ingreep. Handelingen 5. Filippus laten verplaatsen. Handelingen 8. Vrijheid te veroorzaken. Dat is veel kracht voor nodig. 1 Korintiërs 3.

De Geest van Jeshoea (onze Messias)
Deze combinatie komt twee keer in de Bijbel voor.

Handelingen 16:7. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.

Filippenzen 1:18b-19. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. [beter te vertalen met Jeshoea onze Messias]

De Geest van Jezus leidt in het werk bij de verbreiding van het evangelie. Logiscch Jezus was ook degene, die opdracht voor de verbreiding van het evangelie had gegeven.
Hier wordt ook de Geest als helper voorgesteld.

De Geest van Christus
Deze combinatie komt twee keer voor, namelijk in Romeinen 8 en in 1 Petrus.

Romeinen 8:8-9. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

1 Petrus 1:10-12. Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.

Het gaat beide keren over een verbinding van ons met Christus. Door de Geest van Christus horen ook wij Christus toe. En door de Geest van Christus begrijpen we ook zijn lijden en zijn luister.

2.4 Dé Geest

De Blue Letter Bible heeft bij twee teksten ook het lidwoord geregistreerd, namelijk bij Romeinen 8:5 en 1 Korintiërs 2:14.

Romeinen 8:5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.

1 Korintiërs 2:14-15. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.

Er is waarschijnlijk veel meer, omdat de Blue Letter Bible het lidwoord meestal niet meeneemt in het overzicht. Een andere bron gaf de volgende teksten aan: Handelingen 2:4; Romeinen 8:1; 1 Korintiërs 2:4, 10; 1 Korintiërs 2:11-12; 2 Korintiërs 1:22; 3:6 en Galaten 3:2.

2.5 Kenmerken van de Geest

Er worden diverse kenmerkend dingen over de Geest gezegd. Deze zes heb ik gevonden.

Nr.Griekse woord Soort woord Strong Opmerkingen:
1.πνεῦμα  ἐπαγγελία pneuma epaggelia Idem en zelfstandig naamwoord vrouwelijk G4151 G1860 De Geest van de belofte of de belofte van de Geest. Komt drie keer voor.
2.πνεῦμα ἀληθείας pneuma alētheias Idem en zelfstandig naamwoord vrouwelijk G4151 G225 Geest van de waarheid.
Komt vijf keer voor.
KJV: the Spirit of Truth (5x)
3.παράκλητος paraklētos Zelfstandig naamwoord mannelijk G3875 Voorspraak, Trooster. Helper (John 14:26; 15:26). Het woord komt vijf keer voor.
KJV: comforter (4x), advocate (1x).
4.πνεῦμα σοφίας pneuma sophias Idem en zelfstandig naamwoord vrouwelijk G4151 G4678 Geest van wijsheid. Efeziërs 1:17. Ruach HaChokhmah. Er zijn nog zes andere teksten die aangeven dat vol zijn met de Geest voor wijsheid zorgt.
5.πνεῦμα ἀποκαλύψεως pneuma apokalypseōs Idem en zelfstandig naamwoord vrouwelijk G4151 G602   Geest van openbaring. Alleen in Efeziërs 1:17. Ruach he-Chazon.
6.πνεῦμα αἰώνιος pneuma aiōnios Idem en bijvoeglijk naamwoord G4151 G166 Geest van de eeuwen.
Komt eenmaal voor in Hebreeën 9:14. Er zijn wel twee andere teksten met de Geest en eeuwen
7.τὸ πνεῦμα to pneuma   Idem en lidwoord G3588 G4151 Twee teksten.

1. De Geest van de belofte
Drie keer komt de belofte van de Geest voor in de Bijbel en twee keer de belofte van de Vader. Die belofte was het kunnen ontvangen van de Geest. Hier de teksten .

Handelingen 2:32-33. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.

Galaten 3:14. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Efeziërs 1:13-14. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Twee keer komt voor de belofte van de Vader. Jezus zorgde er voor dat die belofte werd ingelost. Tot zolang moesten de discipelen wachten.
Lukas 24:49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.
Handelingen 1:4. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.

Je kunt het noemen de Geest van de belofte of de belofte van de Geest. Jezus heeft de Geest, die ons beloofd is ontvangen en op ons doen neerdalen. De belofte is dat wij door het geloof de Geest zullen ontvangen. De Geest is ons beloofd als voorschot op onze erfenis.

Dé belofte van de vader is de uitstorting van de Heilige Geest.

2. Geest van de waarheid
Er zijn vijf teksten, die spreken over de Geest van de waarheid, n het Hebreeuws de Ruach HaEmet. Hier zijn de teksten.

Johannes 14:15-17. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Johannes 15:26. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Johannes 16:13. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.

1 Johannes 4:6. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.
1 Johannes 5:5-6. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. [Het lijkt mij dat het water van Jezus spreekt van reiniging en dat je vol van de Geest kunt zijn, levend water in je. Het bloed spreekt van verzoening, waardoor je dichtbij God kunt zijn]

Verder zijn er nog vier teksten die een sterke relatie leggen van de Geest met de waarheid. Hier zijn ze.

Johannes 4:23-24. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid.

Efeziërs 5:9. … want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en ​rechtvaardigheid​ en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. [HSV]

1 Petrus 1:22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een ​rein​ ​hart. [HSV]

Wat kunnen we hiervan leren?
De Geest van God geeft dat we weten wat we nodig hebben in het leven.

Door de Geest van de waarheid kan je op koers komen en blijven in je leven. Die Geest getuigt van Jezus. Als je vol bent van de Geest kun je opmerken in wie de geest van de waarheid en de geest van de dwaling woont. Jezus is gekomen door water en bloed. Dat is een enorme waarheid.

3. Pleitbezorger, Trooster en Voorspraak.
Dit woord komt vijf keer voor. Hieronder staan de alle vijf. De NBV vertaalt altijd met pleitbezorger. De SV, HSV en NBG vertalen alle drie de eerste vier teksten met Trooster en de laatste tekst alle drie met Voorspraak.

Johannes 14:16-17. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Johannes 14:26. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 15:26. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Johannes 16:7. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

1 Johannes 2:1. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

4. en 5. Geest van wijsheid en openbaring.
Hier in de brief aan de Efeziërs wordt benoemd waarvoor de Geest zorgt om Jezus te leren kennen.
Efeziërs 1:17. … opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen [NBG]

6. De Geest van de eeuwen.
De teksten benadrukken dat het werk van de Geest eeuwen omspant. Alleen de eerste tekst spreekt over de Geest van de eeuwen, de twee erna leggen de verbinding van de Heilige Geest met eeuwig mislopen van de vergeving en het oogsten van eeuwig leven.

Hebreeën 9:13-14. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Marcus 3:29. Zie de tekst hieronder over de zonde tegen de Heilige Geest. Ook in de komende eeuwen is er geen vergeving voor.

Galaten 6:8. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.

3. Wat werkt de Geest uit?

Het zijn veel verschillende dingen, die de Geest van God uitwerkt. Hier alleen die zaken waar ook met name over de Geest van God wordt gesproken.

De Geest van God creëert.
Net als bij de schepping creëert de Geest ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Twee keer gaat het er over dat een mens wordt verwekt.
Zo bleek Maria zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Matteüs 1:18 en 20.
Abraham had twee zonen, één ervan was naar het vlees verwekt, Ismaël, en één naar de geest, Isaak. 2 Korintiërs 4:29.

Geeft sterkte. Jezus werd gesterkt door de Geest. Lukas 1:80.

Geeft kracht. Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. Lukas 4:14.

Geeft blijdschap. Jezus verblijdde zich door de Geest. Lukas 10:21

Geeft ons de waarheid, die ons de weg wijst. We ontvangen de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Johannes 14:17. Die geest van de waarheid zal ons de weg wijzen. Johannes 16:13.

Is als een trooster, voorspraak, advocaat. Johannes 14:26. Maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Geeft besnijdenis van het hart. Romeinen 2:29. … maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. Dan ben je een Jood.

Stort de liefde van God in ons hart uit. Romeinen 5:5. de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest.

Helpt ons op een goede manier door het leven te gaan, te wandelen. Romeinen 8:1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Maakt ons vrij van de wet van de zonde en de dood. Romeinen 8:2. De wet van de Geest die in ​Christus​ ​Jezus​ leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de ​zonde​ en de dood.

Helpt ons te richten op wat God wil. Romeinen 8:5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.

Geeft leven en vrede. Romeinen 8:6. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en ​vrede.

Geeft leiding. Hij leidde Jezus naar de woestijn. Matteüs 4:1.

De Geest spreekt door ons. Tegen de discipelen, die Jezus uitzond zegt Hij: “Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt”. [HSV] Matteüs 10:20.

Helpt demonen uit te drijven. Jezus dreef door de Geest Gods boze geesten uit. Matteüs 12:28.

Zorgt voor inzicht. Koning David noemde door inzicht van de Geest zijn nakomeling Heer. Matteüs 22:43.

Kan openbaring geven. Aan Simeon “was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien”. Lucas 2:26.
Simeon “kwam door de Geest in de tempel” Lukas 2:27.

Maakt levend. Johannes 6:63. “De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven”. [HSV]

Helpt om opdrachten te geven. Handelingen 1:2. Jezus had door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten gegeven.

Helpt om getuigen te zijn. Handelingen 1:8. … en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Helpt ons andere talen te spreken. Handelingen 2:4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zie ook 1 Korintiërs 14:2.

Geeft dromen en visioenen. Handelingen 2:17. Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Laat ons profeteren. Handelingen 2:18. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Geeft woorden, die we in vrijmoedigheid spreken. Handelingen 4:8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!

Geeft wijsheid en woorden. Handelingen 6:10. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan. [gaat over Stefanus]

De Geest helpt de gemeente door in de leden aan het werk te zijn. 1 Korintiërs 12:7. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de ​gemeente.

Zorgt voor wijsheid en kennis. 1 Korintiërs 12:8. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 

Geloof en gaven van genezingen. 1 Korintiërs 12:9. … de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.

Geeft kracht om wonderen te verrichten. Helpt om geesten te onderscheiden. De betekenis van klanktaal uit te leggen. 1 Korintiërs 12:10. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.

Zorgt voor eenheid. 1 Korintiërs 12:13. Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu ​Joden​ of Grieken zijn, of we nu ​slaven​ of vrije mensen zijn.

Bewerkt in ons een innerlijke verandering, de Bijbel noemt dat de vrucht van de Geest. Galaten 5:22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

4. De Geest is een zegel en onderpand

In dit hoofdstuk teksten uit de Bijbel om ons zekerheid te geven dat we bij God horen.

Hier komen we de woorden zegel en onderpand tegen.
2 Korintiërs 1:22. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.
We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte Efeziërs 1:13.

Efeziërs 4:30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
2 Korintiërs 5:5. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.

Een zegel heeft twee functies. Het laat zien van wie je bent. En je wordt pas geopend op de dag van de verlossing. De Geest helpt ons nu om het werk te doen, maar straks gaan we het werk met Jezus doen.

Als je wilt weten of je de Heilige Geest hebt ontvangen, zijn dit goede graadmeters.
Romeinen 8:16. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
Als je in een andere taal bidt, of als je bidt met je geest. 1 Korintiërs 14:14.
Als je in de geest lofzingt. 1 Korintiërs 14:15.
Als je met je geest dankzegt. 1 Korintiërs 14:16.

5. Waarschuwingen

Als eerste een tekst, die een belangrijke waarheid naar voren brengt. Het zaaien geeft aan waar je mee bezig bent.
Galaten 6:8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

Romeinen 8:9b. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

We kunnen ook de Geest van God tegenhouden en zelfs lasteren.
De lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Matteüs 12:31-32. Marcus 3:30 geeft de aanleiding van deze uitspraak. Omdat ze Jezus hadden beschuldigd bezeten te zijn. [Zou dit ook gelden als wij met de Heilige Geest vervulde mensen beschuldigen bezeten te zijn?. Ik denk het wel. Wees dus voorzichtig]

Ananias loog tegen de Heilige Geest. Hij had met zijn vrouw afgesproken om de Geest van de Heer te verzoeken. Ze vielen dood neer. Handelingen 5:3-10.

Je kunt je ook verzetten tegen de Heilige Geest. Stefanus noemde hen hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Handelingen 7:51

6. Samenvatting

Een belangrijke levensles is dat je je richt op,laat leiden niet door je eigen wil met door de Geest van God. Als je je niet laat leiden hoor je Christus niet toe. Romeinen 8:8.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.