Studie Bijbel

Wat zeggen de boeken van de Bijbel over de boeken van de Bijbel. Daar gaat het in deze studie over. Zijn ze kritisch over elkaar zoals je wel kritiek aantreft in de kerk over de Bijbel of juist niet.

Het Nieuwe Testament over het Oude Testament.

In de boeken van het Nieuwe Testament wordt waarderend gesproken over de eerdere boeken. Maar ook in de Psalmen kom je al veel verwijzingen tegen naar de wet. Het meest bekende is Psalm 119. Ik denk dat hierbij naar de boeken van Mozes wordt verwezen, de wet, maar ook naar de woorden, die God in het dagelijks leven spreekt en die ook inhouden wat we moeten doen.

Naar welke boeken verwijst men?

Men verwijst soms specifiek naar een schrijver of een boek in het Oude Testament. Men verwijst ook naar verzamelingen. Daarvan zijn er een drietal. Die staan hier in de tabel.

Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen
1γραφή grapheZelfstandig naamwoord vrouwelijkG1124 SB997Geschriften.
Komt 51 keer voor.
KJV: scripture (51x).
2γράφω graphōWerkwoordG1125
SB998
Schrijven.
Komt 915 keer voor in 183 verzen.
KJV: write (206x), writing (1x), describe (1x), variations of ‘write’ (1x).
3νόμος nomosZelfstandig naamwoord mannelijkG3551 SB3037Torah, wet.
Komt 197 keer voor. KJV: law (197x).
4προφήτης prophētēsZelfstandig naamwoord mannelijkG4396 SB3853De profeet of de profeten. Komt 149 keer voor.
KJV: prophet (149x).

Er is ook een uitdrukking van een combinatie van deze woorden, namelijk de uitdrukking ‘de wet en de profeten’. Die komt elf keer voor.

De combinatie wet, profeten en geschriften komt niet voor in het Nieuwe Testament. Wel komt eenmaal de combinatie wet, profeten en Psalmen voor. De Psalmen zijn in Joodse ogen een geschrift.

Verwijzing naar de Geschriften.

In het Nieuwe Testament gaat het 51 keer over graphe, de geschriften. De NBV vertaalt 26 keer met het woord de schrift, 16 keer met de schriften en vijf keer met geschriften . Waarom al die verschillende woorden, die de indruk geven dat er om verschillende dingen gaat?

Het woord komt het eerst voor in het boek van Matteüs waar Jezus een tekst uit Psalm .. citeert.
Matteüs 21:42. Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” [uit Psalm 118]

Uit deze tekst is af te leiden dat in ieder geval de boeken van Mozes, de wet en de profeten onder de geschriften vallen. Er horen dus ook andere boeken bij.
Lucas 24:27. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. [we zagen bij de vorige tekst al dat de Psalmen er ook toe hoorden].

Het noemen van de Geschriften heeft diverse doelen:
1. Als bron of basis om te komen tot een overtuiging. Zoals in de tekst hierboven van Matteüs.
2. Om aan te geven wat in de Geschriften staat in vervulling ging. Dat heeft dikwijls betrekking op het leven van Jezus.
3. De Geschiften als middel voor ons geloof.
4. Wat direct gaat over de kwaliteit van de Geschriften.

Aangezien de voorbeelden van 1. bij de diverse onderwerpen aan de orde komen en 2. bij de studie van Jezus, hieronder de teksten van de soort 3. en 4.

Geschriften als middel voor je geloof

Marcus 12:24. Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. [bijna zelfde tekst in Matteüs 22:29]

Lucas 24:32. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’
Lucas 24:45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Johannes 2:22. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Johannes 5:39. U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,

Handelingen 18:24. Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de Schriften.

Romeinen 15:4. Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

Romeinen 16: 25-27. Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 1:20-21. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Wat kunnen we leren van deze teksten?

Het is mogelijk hoewel je dagelijks bezig bent met de Schiften dat je ze toch niet kent. De kracht God kennen is daarbij belangrijk. Marcus.

Wat nodig is voor ons, is het ontsluiten van de Schriften. En dat ons hart ontvankelijk wordt voor het begrijpen. Lukas.

Het onderzoeken van de Schriften levert niet het eeuwige leven op.

Over de kwaliteit van de geschriften

Johannes 10:35. De Schrift blijft altijd van kracht. [NBG: kan niet gebroken worden]

Johannes 13:18. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” [HSV en NBG: moet vervuld worden]

2 Timoteüs 3:15-16. … en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.

In 2 Petrus 3:15-16 spreek Petrus over de geschriften van Paulus en de overige geschriften.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Er was nog geen afgebakende set van wat precies bij de Geschriften hoorde. In ieder geval de verzamelingen wet en de profeten en Psalmen. Maar wellicht nog meer. Matteüs en 2 Petrus.

Die teksten, die door God waren geïnspireerd gingen tot de heilige geschriften horen. Die kan men gebruiken voor onderwijs. 2 Timoteüs.

De Schriften blijven altijd van kracht en moeten worden vervuld. Johannes.

Verwijzing naar wat er is geschreven

Het werkwoord schrijven komt 195 keer voor. Daarbij gaat het vrijwel altijd in het Nieuwe Testament over wat er vroeger is geschreven. Gegraveerd zou je kunnen zeggen. Dikwijls staat er: er staat geschreven.

Verwijzing naar de Torah, de Wet.

Het woord nomos duidt op de wet, in dit geval de wet van Mozes. Een verwijzing naar de eerste vijf boeken van de Bijbel. Ook dit woord komt voor het eerst in Matteüs voor.

SB nummer uit Mat 5:17

Er is het volgende te zeggen over de verwijzingen naar de wet in het Nieuwe Testament.

… keer een verwijzing naar een concreet gebod in de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes.

… keer een verwijzing naar een concrete tekst in het Oude Testament, die niet in de wet staat.

…. Keer een algemene verwijzing naar het Oude Testament

… keer zo de verwijzing ook kunnen gaan over andere tekst, dan die in het Oude Testament.

Verwijzing naar de Profeten

Zou wel opvallend zijn als alle verwijzingen naar de profeten gaan over het Oude Testament.

… keer een verwijzing naar een concreet woord van een profeet.

… keer gaat het om profeten uit de Nieuwe Tijd. Over Jezus of Johannes de Doper.

Geen enkele keer is er ook maar een zweem van kritiek op de woorden van de profeten. Bij Jezus, Paulus etc. tref je alleen maar respect aan voor de profeten.

Matteüs 5:17. Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Het Griekse woord prophētēs, προφήτης, Strongnummer  G4396 wordt 149 keer in het NT gebruikt. Het komt zowel in het enkel als in het meervoud voor. De eerste keer in enkelvoud in Matteüs 1. Matteüs 1:22. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd”. Wat was gezegd dat was dat de maagd zwanger zal worden en een zoon baren.
De eerste keer in het meervoud staat in Matteüs 2:23. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Verwijzing naar de Wet én de Profeten.

Elf keer komen we in het Nieuwe Testament de uitdrukking ‘de Wet en de Profeten’ tegen. Hier staan ze alle elf. In Lukas 24 wordt er ook nog de Psalmen er aan toegevoegd.

Matteüs 5:17. Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Matteüs 7:12. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Matteüs 11:13. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes.

Lucas 16:16. De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.

Matteüs 22:40. ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat’.

Lucas 24:44. ‘Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’

Johannes 1:45. Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’

Handelingen 13:15. Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’

Handelingen 24:14. Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat;

Handelingen 28:23. Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen.

Romeinen 3:21. Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Er staat ook een opmerkelijke afbakening. ‘De profetieën van de profeten en de wet’ of gewoon ‘de wet en de profeten’ reiken tot de dagen van Johannes de Doper. Matteüs en Lukas. Zegt het iets over de tijd na de tijd van Johannes de Doper? Zeker, toen kwam het Koninkrijk Gods. Een nieuwe tijdperk. Alleen helaas, dat hebben we ons uit de handen laten glippen. Laten we de wet en de profeten opnieuw waarderen en vandaar uit verder zoeken naar het Koninkrijk van God.

Jezus maakt alles waar wat in de wet en de profeten en de Psalmen over de gezalfde staat. Lukas 24. Natanaël had hem gevonden. Johannes 1.

Het grote gebod, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf, de liefde dus, is de basis van alles wat in de wet en de profeten is geschreven. Matteüs 22:40. De tekst in Matteüs 7 is een aanloop hiertoe namelijk behandel elkaar etc.

In de synagoge is gebruikelijk om de wet en de profeten te lezen op sabbat. Handelingen 13.

De apostel Paulus gelooft alles wat in de wet en de profeten staat. Een goed voorbeeld om na te volgen. Handelingen 24.

Joodse mensen kun je blijkbaar op grond van de wet en de profeten voor Jezus winnen. Handelingen 28.

Citaten

Er zijn ook  tientallen keren citaten om het onderwijs te ondersteunen of gebeurtenissen te duiden. Zie je wel dat dit moest gebeuren want er was al een profetie, die dit aangaf. Dat is dan de boodschap.

W

Wat zeggen de boeken van OT over elkaar?

In de boeken van het Oude Testament wordt ook naar andere boeken van het Oude Testament verwezen. Daar worden de volgende woorden voor gebruikt.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1כָּתַב kathabWerkwoordH3789KJV: write (210x), describe (7x), subscribe (4x), recorded (1x), write up (1x).
2סֵפֶר cepherZelfstandig naamwoord
mannelijk of vrouwelijk
H5608Boek, rol, brief.
Komt 184 keer voor in 174 verzen
KJV: book (138x), letter (29x), evidence (8x), bill (4x), learning (2x), register (1x), learned (with H3045) (1x), scroll (1x).

Dat ‘schrijven’ in oude tijden kon op allerlei manieren gebeuren. Graveren in steen of vastleggen op ander materiaal.

Wat men vastlegde waren de woorden van God of men legde bepaalde gebeurtenissen vast. Zo ontstonden de boeken van de Bijbel. Er staat men ‘schreef de woorden’ kathab en dabar H1697. De combinatie komt 93 keer voor. Soms gaat het er over dat de woorden van een persoon worden geschreven. Samuël, Natan, Gad, Jedo, Semaja, Iddo, Jehu en Chosai. De geschriften van Samuël zijn opgenomen in de Bijbel, die van de anderen zijn mij niet bekend.

Samenvatting

Zowel bij Jezus als de schrijvers van het Nieuwe Testament vind je geen kritische opmerkingen over het Oude Testament. Het boek dat de joden de Tenach noemen. Er zijn wel kritische noten als het gaat om de andere boeken, die de joden in de tijd van Jezus belangrijk vonden. Zie ook de studie Jezus en de tradities.

De tekst van het Nieuwe Testament kan bij eerste lezingen het meest aanspreken. Maar je zult ontdekken dat de bron en de basis van het Nieuwe, het Oude Testament is. Als je dan het Oude Testament gaat bestuderen begrijp je vervolgens dan ook beter het Nieuwe Testament.

De boeken van het Nieuwe Testament verwijzen naar de Tenach en voegen ook zaken toe. Het Nieuwe serieus nemen en het Oude Testament niet serieus nemen, dat gaat niet. De boeken van de Bijbel zijn in totaliteit net een gebouw. Als je de onderste verdiepingen weghaalt stort het hele gebouw in.

Je moet er serieus rekening mee houden dat je eventuele aversie van het Oude Testament een duistere oorsprong heeft. Eeuwenlang was de aversie tegen het volk Israël de wortel van de aversie tegen het Oude Testament. Zeg maar een soort van antisemitisme. Als dit bij je aan de hand is, dan heb je bevrijding nodig.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.