Studie Geloven

In deze studie gaat het er over wat er in de Bijbel staat over geloof en geloven en ook over ongeloof en klein geloof.

1. Geloof

Het is één familie van woorden dat met ons woord geloven of vertrouwen is te vertalen. Dit is het overzicht.

  Grieks woord Soort woord Strong Opmerkingen:
1. πιστεύω pisteuō Werkwoord G4100 SB3567 Geloven.
Komt 264 keer voor in 220 verzen. KJV: believe (239x), commit unto (4x), commit to (one’s) trust (1x), be committed unto (1x), be put in trust with (1x), be commit to one’s trust (1x), believer (1x).
2.πιστικός pistikos Bijvoeglijk naamwoord G4101
SB3568
Echt of puur.
Komt twee keer voor in combinatie met Nardus, een parfum. Marcus 14:3 en Johannes 12:3.
KJV: spikenard (with G3487) (2x).
3. πίστις pistis Zelfstandig naamwoord vrouwelijkG4102 SB3569 Geloof.
Het woord komt 244 keer voor in 228 verzen.
KJV: faith (239x), assurance (1x), believe (with G1537) (1x), belief (1x), them that believe (1x), fidelity (1x).
4.πιστός pistos   Bijvoeglijk naamwoordG4103 SB3570 Gelovig.
Komt 67 keer voor in 62 verzen. KJV: faithful (53x), believe (6x), believing (2x), true (2x), faithfully (1x), believer (1x), sure (1x), not translated (1x).
5.πιστόω pistoō WerkwoordG4104 SB3571 Komt eenmaal voor
KJV: be assured of (1x). 2Ti 3:14

<<Hier is nog het volgende werk te verrichten. Via de Strong in de Blue Letter Bible kom je te weten in welke 400 teksten het gaat om geloven.

Vervolgens kun je bekijken waar het over gaat bij geloven. Je kunt de verschillende teksten categoriseren. Op wie geloven we. Waar op geloven we. Waar komt geloof vandaan. Wat is het karakter van geloven. Wat kan geloof uitwerken.

Via de Biblehub.com kun je bij twijfel over de juistheid van de vertaling nazoeken wat de bedoeling van de tekst is.

Als je de teksten hebt gecategoriseerd kun je in de volgorde van de boeken van de Bijbel weergeven. Gezien het grote aantal zou ik selecteren.

Vervolgens kun je bekijken wat we kunnen leren van de teksten. Wie wil meehelpen aan dit werk?>>

Hieronder enkele voorbeelden van teksten over geloof.

Geloof als krachtbron
Marcus 11 :23-24. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Geloof als een gave van God.
Efeziërs 2:8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. [NGB]

Marcus 11 :22. Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt het geloof van God” (letterlijke vertaling).

Verschil ‘geestelijk’ geloof met een natuurlijk geloof.
Een zogenaamd natuurlijk geloof is vertrouwen in de alledaagse dingen, meestal gebaseerd op onze zintuiglijke waarnemingen. Als je de kraan opendoet vertrouw je erop dat er water uitkomt. Als je in de auto de rem indrukt, dan vertrouw je erop dat het werkt en je vaart gaat minderen. Je weet trouwens ook wel dat er iets met de watertoevoer en met de auto mis kan zijn.

Als we echter in Gods’ onzichtbaar – geestelijk – koninkrijk willen leven, hebben we geestelijk geloof nodig. Dit is een geloof dat niet gefundeerd is op de zichtbare wereld en onze zintuigen. Het is gefundeerd op Gods woord, Gods Heilige Geest en het karakter van God.

Door het horen en gehoorzamen van Gods woord wordt dit geloof opgewekt. We kunnen wedergeboren worden, waarna we gaan groeien in dit geloof. Door dit geloof in God, kunnen we Hem gehoorzamen, Zijn rijkdommen, Zijn gaven en Zijn Geest ontvangen.

Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. [die niet ervaren worden door de zintuigen]

Hebreeën 11 :3. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.”

Hebreeën 11 :27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.” [NBG]

2 Korintiërs 4:18. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. [NBG]

2. Ongeloof en klein geloof

Er wordt ook over ongeloof en klein geloof geschreven in de Bijbel. In het Nieuwe Testament in 45 teksten. Hier het overzicht.

  Grieks woord Soort woord StrongOpmerkingen:
1. ἀπιστέω apisteō Werkwoord G569Ongelovig zijn.
Komt acht keer voor in zeven verzen.
KJV: believe not (7x).
2.ἀπιστία apistia Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G570Ongeloof.
Komt 12 keer voor in 12 verzen. KJV: unbelief (12x).
3. ἄπιστος apistos Bijvoeglijk naamwoord G571Ongeloof.
Komt 23 keer voor in 21 verzen. KJV: that believe not (6x), unbelieving (5x), faithless (4x), unbeliever (4x), infidel (2x), thing incredible (1x), which believe not (1x).
4. ὀλιγόπιστος oligopistos Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3640Weinig geloof, klein geloof. Komt 5 keer voor in 5 verzen.
KJV: of little faith (5x).

Er zijn twee categorieën ongeloof en klein geloof. Wat zou de Bijbel over deze dingen zeggen?

2.1 Ongeloof

Matteüs 13:58. En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.
Matteüs 17:17. Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.’

<<dit moet ik nog verder aanvullen>>

Dat er weinig wonderen gebeuren is ongeloof. Ongeloof is niet zo verwonderlijk want we zitten in een wereld inclusief kerken waar ongeloof aan de orde van de dag is. We zijn als het ware gedoopt in ongeloof. Hoe komen we daarvan af?  Door te groeien in geloof.

2.2 Klein geloof

Klein geloof heeft te maken met dat je klein denkt over God.

Je denkt klein over het zorgen van God voor jou.
Matteüs 6:30 en Lucas 12:28 . Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?

Doordat je klein denkt durf je de problemen niet aan te pakken.
Matteüs 8:26. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.

Doordat je klein denkt, denk je dat het God uit de hand loopt.
Matteüs 16:8. Jezus merkte het en zei: ‘Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt?’

Klein geloof is nog wel hier en daar populair in de kerk. Vreemd.

2.3 Moeilijke tekst?

Matteüs 17:20. Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof (oligopistos oftewel klein geloof). Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Deze tekst lijkt een tegenspraak in zichzelf te bevatten. Klein geloof doet niets zegt Jezus. Maar geloof als een mosterdzaadje, dat is toch ook een klein geloof, heeft een ongelooflijk effect. Hoe kunnen we dit begrijpen?

De oorzaak zou kunnen zijn dat de handschriften waarop de vertalingen zijn gebaseerd twee verschillende woorden hier hanteren namelijk ongeloof en klein geloof. SV en HSV kiezen hier voor het woord ongeloof. Ongeloof werkt helemaal niets moois uit natuurlijk.

De Studiebijbel heeft als antwoord: ‘Het gaat niet om de mate van geloof, die uiteindelijk beslissend is, maar de grootheid, waarin men gelooft, de almacht van de God en Jezus’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.