Studie Bidden en Voorbede

Er zijn allerlei vormen van gebed. Eén daarvan is bidden voor andere mensen wat ook wel wordt genoemd als voorbede doen.

Een betere benaming zou kunnen zijn tussen beide komen. In het Engels gebruikt met ook wel het woord ‘intercession’.

Studievragen

Bidden bij de Joodse mensen zijn vooral gebeden met een vaste tekst. Hoe zagen de gebeden er uit bij Jezus en de eerste christengemeenten?

In veel kerken en christelijke gemeenten is er voorbede. Komen we dat ook tegen in de Bijbel. Waar en hoe komen we dat tegen in de Bijbel?

Is dat voor een mens mogelijk om tussenbeide te komen tussen God en een mens?

Hoe kunnen we dat tussenbeide komen doen?

Oude Testament

Er zijn twee werkwoorden, die voorbede kunnen betekenen namelijk palal en paga.

Palal Bidden

Hier de gegevens van het woord palal dat in de Bijbel voorkomt.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1 פָּלַל
pālal
WerkwoordH6419Bidden
Komt 84 keer voor in 82 verzen
KJV: pray (74x), made (3x), judge (2x), intreat (1x), judgment (1x), prayer (1x), supplication (1x), thought (1x)

Dit zijn de teksten die in de Torah en in het boek van de Psalmen staan waarin het woord palal voorkomt.

Bidden is spreken tot God. God aanspreken is wellicht nog meer juist uitgedrukt.

Genesis 20:7. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden, en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, weet dan dat je onherroepelijk zult sterven, jij en allen die bij je horen.’
Genesis 20:17. Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen.

Genesis 48:11. ‘Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien,’ zei hij tegen Jozef, ‘maar God heeft mij zelfs je nakomelingen laten zien.’
Opmerking: bidden heeft ook iets van zien.

Numeri 11:1-2. Het volk begon de HEER zijn nood te klagen. Toen de HEER dat hoorde ontstak Hij in woede, en het vuur van de HEER laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de HEER. Toen doofde het vuur. 

Numeri 21:7-8. Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat Hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’

Deuteronomium 9:20. Ik heb toen in het bijzonder voor Aäron gebeden, want ook Hem wilde de HEER doden, zo groot was zijn woede. 

Deuteronomium 9:26. En ik bad tot de HEER: ‘Ach HEER, mijn God, spaar toch het volk dat U toebehoort en dat U zelf in uw grootheid hebt gered en met sterke hand uit Egypte hebt weggeleid.

Psalm 5:2. Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen.
Psalm 32:6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken.
Psalm 72:15. Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag.
Psalm 106:30. Pinechas stond op en kwam tussenbeide, en de plaag werd bedwongen.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het woord palal betekent dikwijls tussenbeide komen zoals in het NBV21 vertaling van Psalm 106:30.

Een mooie vertaling van palal is tussenbeide komen, zoals in Psalm 106:30 staat. ‘Pinechas stond op en kwam tussenbeide, en de plaag werd bedwongen’. Zo kwam Abraham ook al tussen God en Abimelech. Genesis 20.

Ons bidden kan ook eruit zien als klagen. Psalm 5:2.

Paga’ ontmoeten

Hier de gegevens van het woord paga’ dat in de Bijbel voorkomt.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1 פָּגַע pāḡa’WerkwoordH6293 In contact komen
Komt 46 keer voor in 43 verzen
KJV: fall (12x), meet (11x), reach (7x), intercession (4x), intreat (2x), entreat (1x), miscellaneous (9x).

In de werkwoordsvorm Hiphil heeft het werkwoord paga’ de betekenis van voorbede. Hier de teksten waarbij dat voorkomt. In de KJV is dan met intercession of intercessor vertaald.

<<Ik heb nog niet bekeken of daar waar de KJV niet met ‘intercession’ of ‘intercessor’ vertaalt er toch sprake is van werkwoordsvorm Hiphil>>

Het gaat hier om de lijdende knecht van de Heer.
Jesaja 53:12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft. [HSV]

Opmerking: de NBV21 vertaalt met ‘en nam het voor de zondaars op’. Dit vind ik een goede uitleg.

Jesaja 59:16. Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. [HSV]

Opmerking 1: de HSV maakt van het werkwoord paga’ een zelfstandig naamwoord.
Opmerking 2: de NBV21 vertaalt met ‘Hij was geschokt dat niet één mens ingreep’. Dit is wel een erg vrije vertaling.

Jeremia 36:25. Hoewel Elnatan, Delaja en Gemarja er nog bij de koning op aandrongen de rol niet te verbranden, luisterde hij niet.

Opmerking: hier gaat het om tussen beide komen tussen mensen.

En dan zijn er nog twee teksten waarbij de KJV met intercession vertaalt maar waar het werkwoord in de gewone werkwoordsvorm Qal staat.

Jeremia 7:16. En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij Me aan, want Ik zal niet naar je luisteren.

Opmerking: hier vertaalt de KJV met ‘neither make intercession’.

Jeremia 27:18. Als ze echte profeten zijn en de woorden van de HEER spreken, laten ze dan de HEER van de hemelse machten ertoe bewegen dat Hij de kostbaarheden die nog in de tempel van de HEER, in het paleis van de koning en in Jeruzalem zijn overgebleven, niet in Babel laat terechtkomen.

 Opmerking: de KJV vertaalt met ‘let them now make intercession to the .LORD of hosts’

Wat kunnen we van deze teksten leren?

In Geschiedenissen

Mozes tijdens de strijd tegen Amelek.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen allerlei woorden voor die je met bidden kunt vertalen.

Deomai

Hier de gegevens van het Griekse woord deomai en deesis die in het Nieuwe Testament voorkomen en die met bidden te maken hebben.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1δέομαι deomaiWerkwoordG1189
Bidden
Komt 22 keer voor in 22 verzen.
KJV: pray (12x), beseech (9x), make request (1x).
2 δέησις deēsisZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G1162
SB1028
Het bidden, gebed
Komt 19 keer voor in 17 verzen
KJV: prayer (12x), supplication (6x), request (1x)

Bidden is contact met God zoeken. Om iets te zeggen, te vragen, te verzoeken of wat dan ook. Je kunt dus ook zeggen ik zeg iets tegen God of ik vraag iets aan God. Ik ga even iets aan God vragen.

Ad 1 deomai.
Het woord deomai komt in 22 verzen voor. Hieronder alle 22 verzen.

Matteüs 9:38. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’
Opmerking: zelfde tekst in Lukas 10:2. De HSV vertaalt beide keren met bidden.

Lukas 5:12. In een van de steden waar Hij kwam, stond er plotseling een man voor Hem wiens hele huid was aangetast door een ziekte die onrein maakt. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte Hem om hulp met de woorden: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’

Dit gaat over de ontmoeting van Jezus met de bezetene van Gardera.
Lukas 8:28. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek Je, doe me geen pijn!’
Lukas 8:38. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem te mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de woorden: ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had. 

Dit gaat over de jongen die steeds door een geest werd overmand.
Lukas 9:37-40. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen: ‘Meester, ik smeek U, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de mond te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen. Ik heb uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet.

Opmerking: de HSV vertaalt in vers 38 met ‘ik bid u’ en in vers 40 met ‘gevraagd’. In dit vers is in deze vertaling duidelijk te zien dat we van hetzelfde Griekse woord twee woorden in de kerk zijn gaan hanteren.

Dit is een woord van Jezus over het onderwerp het eind van de tijd.
Lukas 21:36. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Dit zegt Jezus als zijn discipel Petrus een stoere uitspraak doet.
Lukas 22:31-32. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’

Opmerking: hier is het Jezus die voorbede doet.

Dit is wat de nieuwe gemeente ging bidden toen Petrus en Johannes waren vrijgelaten en gingen vertellen wat de oudsten tot hen had gezegd.
Handelingen 4:24-31. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. [HSV]

Opmerking: een mooi voorbeeld gebed. Moedig, gedurfd. Opvallend is ook dat teksten uit het boek van de Psalmen onderdeel zijn van het gebed.

Handelingen 8:22, 24, <<>>

Hier is het Simon de tovenaar, die voorbede vraagt.
Handelingen 8:32. Toen zei Simon: ‘Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd.’

Dit gaat over de geschiedenis van de kamerheer die gedoopt zal worden.
Handelingen 8:34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?

Handelingen 10:1-2. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was een vroom man die, samen met zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God.

Handelingen 21:39. Paulus zei: ‘Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.’ 

Handelingen 26:1-3. Agrippa zei tegen Paulus: ‘U mag uw zaak bepleiten.’ Paulus hief zijn hand op en verdedigde zich als volgt: ‘Ik prijs me gelukkig, koning Agrippa, dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend, vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en onderlinge geschillen; daarom verzoek ik u om welwillend naar me te luisteren.

Romeinen 1:10. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. [HSV]
Opmerking: ‘vraag in mijn gebeden’, zie proseuche.

2 Korintiërs 5:20. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen.

2 Korintiërs 8:4. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen.

2 Korintiërs 10:1-2. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink doe tegen u, ik doe een beroep op u in naam van de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. Het ontbreekt mij allerminst aan zelfvertrouwen om, eenmaal bij u, streng te durven optreden tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Maar ik vraag u ervoor te zorgen dat dat niet nodig zal zijn. 

Galaten 4:12. Broeders en zusters, ik smeek u, word zoals ik, want ik ben geworden zoals u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan.

1 Tessalonicenzen 3:10. Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het vragen, verzoeken, noem het bidden komt voor van een mens aan een ander mens. Lukas 9:40. Jezus tot God voor een mens. Lukas 22:32. Van een mens aan een ander mens om God iets ter verzoeken. Handelingen 8:32.

Hoe vaak komt het voor dat een verzoek aan God tot een bovennatuurlijke verandering leidt? Het gebed van Jezus voor Petrus is beantwoord. Johannes

Paulus is inderdaad naar de gemeente van Rome gegaan. Romeinen 10:2.

Ad 2 deēsis
Het zelfstandig naamwoord deēsis komt voor in 17 verzen. Hieronder zijn ze allemaal geciteerd.

Hier een citaat van de … verzen waarbij het gaat om bidden voor iemand.

Lukas 1:13. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.

Lukas 2:37. en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe . Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.

Lukas 5:33. Ze zeiden tegen Hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’

Romeinen 10:1. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered

2 Korintiërs 1:11 En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die Hij ons bewezen heeft.

2 Korintiërs 9:14. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen.

Efeziërs 6:18. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Filippenzen 1:3-4. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. [HSV]

Filippenzen 1:18-19. Maar wat dan nog! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.
Opmerking: wat zou de betekenis van deze tekst zijn? <<>>

Filippenzen 4:6. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

1 Timoteüs 2:1. Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. [HSV]

1 Timoteüs 5:5. Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en nacht.

2 Timoteüs 1:3. Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. 

Hebreeën 5:7. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.

Jakobus 5:16. Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

1 Petrus 3:12. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Bij deze teksten lijkt het te gaan om gebeden met een vast tekst. Lukas 5:33.

Bij deze teksten gaat het in ieder geval om een persoonlijk gebed. Filippenzen 1:3-4. 2 Timoteüs 1:3.

Wanneer hoort God je gebeden? Als je een rechtvaardige ben.

Onderwerpen: danken. Filippenzen 4:6.

(Pros)euchomai vraag aan

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1εὐχή
euchē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2171
Komt 3 keer voor in 3 verzen.
KJV: vow (2x), prayer (1x).
εὔχομαι
euchomai
WerkwoordG2172
SB1979 
Vragen, wensen
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: wish (3x), pray (2x), can wish (1x), I would (1x).
2ροσευχή proseuchēZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4335
SB3793
KJV: prayer (36x), prayed earnestly (with G4336) (1x).
3προσεύχομαι proseuchomaiWerkwoordG4336
SB3794
Bidden
Komt 87 keer voor in 82 verzen.
KJV: pray (83x), make prayer (3x), pray for (1x).

Het laatste werkwoord voegt het woord ‘pros’ toe dat ’tot’ betekent. Het gaat dan om bidden tot. Een meer directe verwijzing dat er tot God wordt gebeden.

Ad 1 eucho eed, gebed

Handelingen18:18. Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was.

Handelingen 21:23. Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn bij ons vier mannen die een gelofte hebben afgelegd.

Jakobus 5:15. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

Ad 2 euchomai bidden

Handelingen 26:29. Paulus zei: ‘Of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien.’

Handelingen 27:29. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. 
Opmerking: hier werd gebeden voor mensen uit allerlei volken met allerlei godsdiensten.

Romeinen 9:3. Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel.

2 Korintiërs 13:7-9. Wij bidden God dat u het kwade nalaat, niet om te bewijzen dat wij geslaagd zijn, maar omdat u het goede moet doen, ook al zou het lijken alsof wij gefaald hebben. … Het zou ons werkelijk verheugen wanneer wij zwak kunnen zijn omdat u sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren.

Jakobus 5:16. Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

3 Johannes 1:2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. [HSV]
Opmerking: de NBV21 vertaal met ‘ik hoop’

Wat kunnen we van deze teksten leren?
in het laatste vers is euchomai met wensen vertaalt. Dat kun je ook met de andere verzen doen, zoals: ‘wensen dat de mensen werden zoals Paulus’, ‘wensten dat het dag mag worden’, ‘bijna zou ik wensen zelf vervloekt te worden’, ‘we wensen dat u het kwade nalaat’, ‘en wens dat het een ander goed gaat’

Ad 2 proseuchē
Het zelfstandig naamwoord proseuchē komt 37 keer voor in 37 verzen, hieronder worden alle verzen geciteerd.

Matteüs 17:21.
Matteüs 21:13. en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

Matteüs 21: 22. Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.’

Marcus 9:29. Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’

Marcus 11:17. Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’
Opmerking: zelfde tekst in Lukas 19:46

Lukas 6:12. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden, en Hij bracht de hele nacht door in gebed.

Lukas 22:45. Toen Hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen,

Handelingen 1:14. Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Handelingen 2:42. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Handelingen 3:1

Handelingen 6:4. … terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’

Handelingen 10:4. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en giften zijn door God opgemerkt.

Handelingen 10:31. … die me als volgt toesprak: “Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard.

Handelingen 12:5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar door de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. [SV]
Opmerking: Alleen de Statenvertaling vertaalt met een zelfstandig naamwoord.

Handelingen 16:13. Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. <<>>

Handelingen 16:16. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars.

Romeinen 1:9. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem.

Romeinen 12:12

Romeinen 15:30-33. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. En de God van de vrede zij met u allen. Amen. [HSV]

Opmerking: dit is een voorbeeld van een gebed van de apostel Paulus.

1 Korintiërs 7:5. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.

Efeziërs 1:16. … dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

Efeziërs 6:18.

Filippenzen 4:6. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

Kolossenzen 4:2. Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. [HSV]

Kolossenzen 4:12. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God. [HSV]

1 Thessalonicenzen 1:2. Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden.

1 Timoteüs 2:1. Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Opmerking: de andere soorten gebeden zijn deēsis G2162 met smekingen vertaald, enteuxis G1783 met voorbeden vertaald, eucharistia G2169 met dankzeggingen vertaald.

1 Timoteüs 5:5. Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. [HSV]
Opmerking: <<>> is met smekingen vertaalt.

Filemon 1:4-5. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt.

Filemon 1: 22. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word.

Jakobus 5:17. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. [HSV]

1 Petrus 3:7. U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die kwetsbaarder is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

1 Petrus 4:7. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. [HSV]

Openbaring 5:8. het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.

Openbaring 8:3-4. Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God.

Ad 3 proseuchomai
Het werkwoord proseuchomai komt … keer voor, hieronder zijn alle verzen geciteerd.

Matteüs 5:44

Matteüs 6:5-7. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Matteüs 6:9.

Matteüs 14:23. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.

Matteüs 19:13. Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem; ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten,

Matteüs 23:14

Matteüs 24:20.

Matteüs 26:36, 39, 41-42, 44. zelfde als Lukas 22:39-46, zie daar.

Marcus 1:35. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Marcus 6:46. Nadat Hij afscheid van de mensen had genomen, ging Hij de berg op om er te bidden.

Marcus 11:24-25. Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Marcus 12:40. … ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’
Opmerking: hier gaat het denk ik over gebeden met een vaste tekst.

Marcus 13:18, 33

Marcus 14:32, 35, 38-39. zelfde als Lukas 22:39-46, zie daar.

Lukas 1:10. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht.
Opmerking: staan bidden? De HSV vertaalt met ‘aan het bidden’

Lukas 3:21. Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend

Lukas 5:16. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.

Lukas 6:12. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden, en Hij bracht de hele nacht door in gebed.

Lukas 6:28.

Lukas 9:18. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
Opmerking: hoe zou dat bidden van Jezus er hebben uitgezien. Zoals de Joden doen met een boek met vaste gebeden? Of sprekend in tongen?

Lukas 9:28-29. Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.

Lukas 11:1-2. Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.

Lukas 18:1. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

Lukas 18:10-11. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.

Lukas 18:10.

Lukas 20:47. … ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Lukas 22:39-46. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. 45Toen Hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

Opmerking: twee keer maakt Jezus de opmerking ‘bid dat jullie niet in beproeving komen’.

Handelingen 1:24

Handelingen 6:6. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden.

Handelingen 8:15.

Handelingen 9:11. Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden,

Handelingen 9:40. Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.

Handelingen 10:9. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden.

Handelingen 10:30.

Handelingen 11:5. ‘Toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen: een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij.

Handelingen 12:12. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden.

Handelingen 13:3. Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. {Willibrord]

Handelingen 14:23. In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze nu geloofden.
Opmerking: alle gebruikelijke vertalingen vertalen het zelfstandig naamwoord met een werkwoord.

Handelingen 16:25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Handelingen 20:36. Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden.
Opmerking: hier staat ok de houding

Handelingen 21:5. Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.

Handelingen 22:17. Later, toen ik terug was in Jeruzalem en in de tempel aan het bidden was, werd ik opeens gegrepen door een visioen.

Handelingen 28:8. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem.

Romeinen 8:26. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

1 Korintiërs 11:4-5, 13

1 Korintiërs 14:13-15. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar mijn verstand doet niet mee. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.

Efeziërs 6:18. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Filippenzen 1:9

Kolossenzen 1:3. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u.

Kolossenzen 1:9. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.

Kolossenzen 4:3.

1 Thessalonicenzen 5:17, 25

2 Thessalonicenzen 1:11. Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping waardig acht, dat Hij door zijn kracht u de vaste wil geeft het goede te doen en u vanuit uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.

2 Thessalonicenzen 3:1

1 Timoteüs 2:8. Ik wil dat de mannen overal waar ze bidden de handen vol toewijding opheffen, zonder wrok of onenigheid.

Hebreeën 13:18. Bid voor ons. We zijn ervan overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen.

Jakobus 5:13-14. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.

Jakobus 5:17-18.

Judas 1:20. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Entygchanō bemiddelen

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1ἐντυγχάνω
entygchanō
WerkwoordG1793Komt 5 keer voor in 5 verzen.
KJV: make intercession (4x), deal (1x).
2ἔντευξις enteuxisZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G1783
SB 
Bemiddeling
Komt 2 keer voor.
KJV: intercession (1x), prayer (1x).

Ad 1 entygchanō

Act 25:24
Rom 8:27, 34
Rom 11:2
Heb 7:25

Ad 2 enteuxis

1Ti 2:1
1Ti 4:5

Eucharistia

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1εὐχαριστία
eucharistia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2169
SB 
Dankzegging
Komt 15 keer voor in 15 verzen.
KJV: thanksgiving (9x), giving of thanks (3x), thanks (2x), thankfulness (1x).

Act 24:3
1Co 14:16
2Co 4:15
2Co 9:11-12
Eph 5:4
Phl 4:6
Col 2:7
Col 4:2
1Th 3:9
1Ti 2:1
1Ti 4:3-4
Rev 4:9
Rev 7:12

Erotao vragen

Hier de gegevens van het woord erotao.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1ἐρωτάω erōtaōWerkwoordG2065
SB 
Vragen
Komt 58 keer voor in 57 verzen
KJV: ask (23x), beseech (14x), pray (14x), desire (6x), intreat (1x)

Het woord erotao betekent vragen. Het komt ook voor in de betekenis van ‘aan Jezus vragen’ of ‘aan God vragen’.


1 Johannes 5:16. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet.

Opmerking: het Griekse woord G154 dat de KJV alleen met vragen vertaald is hier met bidden vertaald, er staat ‘moet hij voor hem of haar bidden’.

Andere Bronnen

Er zijn veel boeken, die over gebed en voorbede gaan. Hier een kleine selectie.

1Suzette Hattingh Een leefstijl van gebed
2Ronald DunnDe ongelooflijke kracht van voorbede

Overwegingen

In een aantal vertalingen komt het woord voorbede niet voor: de NBV21, de HSV, GNB, BGT,

NBG:
Ester 4 vers 8. Ook een afschrift van de geschreven wet, die in Susan was uitgevaardigd om hen te verdelgen, gaf hij hem om dat aan Ester te laten zien en haar op de hoogte te brengen. Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan, teneinde diens genade af te smeken en bij hem voorbede te doen voor haar volk.

2 Korintiërs 1:11. … terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.

De NBV21 vertaalt wel een tekst uit een apocrief boek met voorbede.
1 Makkabeeën 7:37. ‘U hebt dit huis uitgekozen en uw naam eraan verbonden, zodat het voor uw volk een huis van gebed en voorbede zou zijn.

Lessen

<<Moet ik nog invullen>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.