Studie Schreeuwen tot God

Het schreeuwen tot God is in de Bijbel een staande uitdrukking, die helaas in onze vertalingen niet duidelijk voorkomt. Het is goed om te weten dat het ‘schreeuwen tot God’ voor de mensen die God kennen in de geschiedenis is gebruikt. En met bijzonder gevolg.

De citaten komen uit de NBV21 tenzij een andere vertaling, naar mijn idee, de betekenis beter weergeeft. Aan het eind van de tekst is dan de gehanteerde vertaling aangegeven.

Dit is nog maar een beknopte studie met alleen teksten uit het Oude Testament.

Oude Testament

Dit zijn de gegevens van het werkwoord schreeuwen zoals dat in het Oude Testament voorkomt.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1 צָעַק tsa`aqWerkwoordH6817Schreeuwen
Komt 55 keer voor in 53 verzen
KJV: cry (44x), gather together (4x), cry out (3x), at all (1x), called (1x), gathered (1x), call together (1x).

Het woord tsa`aq betekent schreeuwen in de gewone actieve werkwoordvorm. In de Niphal werkwoordvorm betekent het dagvaarden (een schreeuw om verantwoording). In de Piel vorm heel hard schreeuwen. En in de Hiphil vorm samenroepen voor een bijeenkomst bijvoorbeeld.

Hier twee voorbeelden van teksten waarin het woord schreeuwen voorkomt.

De profeet Samuël wil op gegeven moment het volk bekend maken met Saul en hem tot koning aanstellen.
1 Samuel 10:17. Samuel riep het volk op om zich in Mispa voor de HEER te verzamelen.

2 Koningen 4:1. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.’

De combinatie van צָעַק (tsa`aq) H6817 en יְהֹוָה (Yĕhovah) H3068, schreeuwen tot God komt 17 keer voor, hieronder staan alle verzen waar deze uitdrukking voorkomt.

Exodus 8:12. Hierop verlieten Mozes en Aäron het paleis. Mozes riep de HEER aan en smeekte Hem de farao van de kikkerplaag te verlossen.

Opmerking: KJV: cried unto the Lord. HSV: bid vurig tot de HEERE

Exodus 14:9-10. De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp.

Exodus 14:15. De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je Mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken

Exodus 15:25. Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet.

Exodus 17:4. Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël.

Opmerking 1: het schreeuwen van Mozes tot JHWH leidt tot een advies voor een profetische en wonderbaarlijke handeling.
Opmerking 2: de werkwoordsvorm, Qal, geeft geen aanleiding om het woord ‘luid’ toe te voegen. Dit geldt ook voor de toevoegingen van luid hieronder.

Numeri 11:1-2. Het volk begon de HEER zijn nood te klagen. Toen de HEER dat hoorde ontstak Hij in woede, en het vuur van de HEER laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de HEER. Toen doofde het vuur. 

Opmerking: na het schreeuwen doet Mozes voorbede. Zie studie voorbede.

Numeri 12:12-13. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt!’ Toen riep Mozes luid de HEER aan: ‘Ik smeek U, God, genees haar!’

Numeri 20:16. Wij riepen de HEER aan en Hij hoorde ons hulpgeroep; Hij heeft ons een engel gezonden en ons uit Egypte weggeleid. Nu zijn wij in Kades, een stad aan de grens van uw rijk.

Deuteronomium 26:7. Toen riepen wij tot de HEERE, de God van onze vaderen; en de HEERE verhoorde onze stem en Hij zag onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking. [HSV]

Jozua 24:7. Toen riepen ze Mij, de HEER, om hulp, en Ik scheidde hen van de Egyptenaren door een zware duisternis en liet de Egyptenaren door de zee verzwelgen. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat Ik met hen heb gedaan. Vervolgens bleven jullie jarenlang in de woestijn,

Rechter 4:3. Jabin beschikte over negenhonderd ijzeren strijdwagens en heerste met harde hand over Israël, wel twintig jaar lang. Daarom riepen de Israëlieten de HEER te hulp.
Opmerking: uiteindelijk zal Deborah koning Jabin doden.

2 Kronieken 13:14-15. Toen de Judeeërs om zich heen keken, ontdekten ze dat ze op twee fronten werden aangevallen. Ze riepen de HEER om hulp, terwijl de priesters de trompetten lieten schallen. De Judeeërs hieven hun strijdkreet aan, en terwijl ze dat deden, liet God Jerobeam en het leger van Israël het onderspit delven tegen Abia en Juda.

Psalm 34:17. Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Psalm 88:1-2. Een lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp. Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman. HEER, God, mijn redder, ik roep tot U, ik schreeuw het uit, bij dag en bij nacht.

Opmerking: de NBV21 vertaalt het woord tsa`aq hier met twee werkwoorden.

Psalm 107:6. Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren.
Psalm 107:28. Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij leidde hen weg uit vele gevaren.

Dit is een profetie over Egypte.
Jesaja 19:20. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden. [HSV]

Opmerking algemeen: De NBV21 vertaling vertaalt tsa`aq zowel met roepen, aanroepen, luid roepen, roepen om hulp, bidden en zelfs eenmaal met schreeuwen.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het volk Israël riep tot de Heer en die leidde hen uit de slavernij in Egypte. Numeri 20:16. Deuteronomium 26:7

Het volk riep tot God om hulp toen ze voor de Rode zee stonden met een aanstormend leger van de Egyptenaren. Exodus 14:9-10.

Het schreeuwen van Mozes tot God leidt tot het stoppen van de kikvorsplaag. Exodus 8:12. God liet een stuk hout zien om het water zoet te maken. Exodus 15:25. Tot het aangeven van een profetische handeling om uit een benarde positie te komen. Exodus 17:4. En tot genezing van Mirjam. Numeri 12:12-13.

Het volk schreeuwde tot Mozes en die deed vervolgens voorbede. Dat kan ook dus. Numeri 11:1-2

Het schreeuwen tot JHWH heeft nog meer grote gevolgen. De strijd winnen. Rechter 4:3, 2 Kronieken 13:14-15. Bevrijden uit gevaren. Psalm 107. JHWH zal een Heiland en Meester zenden. Jesaja 19:20.

Iemand kan persoonlijk tot God schreeuwen maar ook een hele groep kan dat doen. 2 Kronieken 13:14-15.

Schreeuwen kun je langdurig doen, bij dag en bij nacht. Psalm 88.

Andere bronnen

Liederen met de tekst ‘Cry out to God’.

Overwegingen

In de christelijke wereld wordt in zo’n geval wel gezegd dat wij dat in onze tijd niet meer doen, schreeuwen en zeker niet schreeuwen tot God. Dat is niet netjes. Doe gewoon. Het past niet in onze Nederlandse cultuur.

Maar, het past zeker wel in de Nederlandse cultuur kijk maar naar voetbalwedstrijden, demonstraties en zelfs in de Tweede Kamer. Het past alleen niet in de Nederlandse christelijke wereld. Misschien moeten we het schreeuwen leren van de mensen in de wereld.

Lessen

Het is goed om te weten dat het schreeuwen tot God bestaat en ook goed is om te gebruiken en dat het tot grote en allerlei soorten wonderen kan leiden.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.