Studie Praten met God

Deze studie geeft aan wat er in de Bijbel staat over Gods stem over het spreken van God en het luisteren naar Gods stem.

Hieronder de verschillende woorden over stem, spreken en luisteren, die de Bijbel gebruikt. Wat voor soorten woorden het zijn, hoe dikwijls ze voorkomen. Hoe je ze kunt vertalen en hoe de King James Bijbel ze vertaalt.

Met het Strong nummer kun je in de Blue Letter Bible op internet speuren naar alle teksten waar dit woord in voorkomt. Gezien de grote aantallen teksten over dit onderwerp geeft deze studie maar een bescheiden selectie van alle teksten. En daarmee ook een bescheiden indruk wat het over dit onderwerp is te zeggen.

De teksten komen uit de NBV vertaling tenzij anders vermeld.

Er komt een aparte studie over soorten bidden en gebeden, die in de Bijbel staan.

Nr. Hebreeuws Grieks Soort woord Strong Opmerkingen
1. קוֹל qowl Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H6963 Stem. Geluid. Donder.
Komt 506 keer voor in 436 verzen.
KJV: voice (383x), noise (49x), sound (39x), thunder (10x), proclamation (with H5674) (4x), send out (with H5414) (2x), thunderings (2x), fame (1x), miscellaneous (16x).
2a.דָּבַר dabar Werkwoord H1696 Spreken
Komt 1143 keer voor in 1050 verzen.
KJV: speak (840x), say (118x), talk (46x), promise (31x), tell (25x), commune (20x), pronounce (14x), utter (7x), command (4x), misc (38x).
2b. אָמַר ‘amar Werkwoord H559 Zeggen.
Komt 5308 keer voor in 4338 verzen.
KJV: said (4,874x), speak (179x), answer (99x), command (30x), tell (29x), call (7x), promised (6x), miscellaneous (84x).
3.שָׁמַע shama` Werkwoord H8085 Luisteren.
Komt 1161 keer voor in 1072 verzen.
KJV: hear (785x), hearken (196x), obey (81x), publish (17x), understand (9x), obedient (8x), diligently (8x), shew (6x), sound (3x), declare (3x), discern (2x), noise (2x), perceive (2x), tell (2x), reported (2x), miscellaneous (33x).
4. φωνή phōnē Zelfstandig naamwoord vrouwelijk G5456 Stem.
Komt 141 keer voor in 129 verzen.
KJV: voice (131x), sound (8x), be noised abroad (with G1096) (1x), noise (1x).
5. λαλέω laleō Werkwoord G2980 Spreken.
Komt 308 keer voor in 271 verzen.
KJV: speak (244x), say (15x), tell (12x), talk (11x), preach (6x), utter (4x), miscellaneous (3x), variations of ‘speak’ (1x).
6.ἀκούω akouō Werkwoord G191 Luisteren.
Komt 454 keer voor in 402 verzen.
KJV: hear (418x), hearken (6x), give audience (3x), hearer (2x), miscellaneous (8x).

Per regel van deze tabel volgt er nu nadere uitleg.

1. Praten met God in het Oude Testament.

1. Stem in het Oude Testament.
Het woord stem komt in 436 teksten voor. Het gaat niet altijd over de stem van God. Op basis van een onderzoekje, zie aan het eind van deze paragraaf schat ik dat het in de helft van de gevallen over Gods stem gaat.

Om een indruk te geven van waar het over het gebruik van het woord, hier de eerste zeven verzen van de Bijbel waar het woord stem in voorkomt. Van die zeven verzen gaat het in drie verzen over Gods stem.

Het Hebreeuwse woord voor stem hoeft niet de duiden op woorden. Het kan ook een geluid zijn. Misschien zelfs wel lawaai of herrie. En soms een donderslag. Ik heb geen ander Hebreeuws woord gevonden voor donder.

Genesis 3:8. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

Genesis 3:10. En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Genesis 3:17. En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

Genesis 4:10. En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.

Genesis 4:23. En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!

Genesis 16:2. En Abram luisterde naar de stem van Sarai.

Genesis 21:16-18. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. [de eerste menselijke stem waar God naar luistert is de stem van Ismaël] [tot hiertoe allemaal HSV]

Wat kunnen we hiervan leren?
We weten niet hoe de stem van God in het paradijs klonk. Een Engelse vertaling vertaalt met ‘the sound of God’. Hoe zou dat geluid geweest zijn? Een kabbelend beekje? Het suizen van een zachte wind?

Naast de stem van God kom je de stem tegen van Eva, van Lamech, van Saraï, van Hagar en haar zoon Ismaël. Verder nog de stem van het bloed van Abel. Blijkbaar gaat daar ook een geluid van uit. Een stem, die schreeuwt om genoegdoening?

Opmerkelijk is dat de stem van Ismaël de zoon van Hagar de eerste stem is van een mens waar God naar luistert. Zou dat met de nakomelingen van Ismaël, moslims/arabieren ook zo zijn dat God er naar hun stem luistert? Een mooi punt om in gebed voor de moslimwereld mee te nemen.

Enkele andere teksten
Dit zijn nog een paar bekende verzen uit de Bijbel waar het over de God van stem van God gaat.

Exodus 15:26. Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. [HSV]

Het Hebreeuwse woord kun je ook met onder vertalen zoals in dit vers.

Exodus 23:18. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ​ramshoorn​ en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan.

Deuteronomium 5:33-36. Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in ​Egypte​ hebt zien doen? U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt.

Er is ook een ander Hebreeuws woord dat geluid of gejuich betekent dat is רוּעַ (ruwa`), Strong H7321 dat 46 keer voorkomt in 42 verzen.

Dit is het onderzoekje over de stem en God in één tekst.
Elohim én stem in één vers: 81 keer.
Adonai én stem in één vers: 6 keer. Het kan ook van mensen naar God zijn. Psalm 130:2. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om ​genade.
JHWH én stem in één vers: 169 keer.

2a. God spreekt.
Dit is een mooie tekst, die laat zien dat de HEER met Mozes in gesprek is.

Exodus 33:11. God sprak zo persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt, zoals iemand spreekt met zijn vriend. [van gelaat tot gelaat, panyem in het Hebreeuws]

2b. God zegt
Het Hebreeuwse woord komt in meer dan 4000 teksten voor. In 659 verzen komt zowel de naam van God, Elohim als het werkwoord voor zeggen voor.

In Genesis 1 al elf keer. Er spreekt God een negen keer tegen, ja tegen wat eigenlijk, tegen iets wat er dan nog niet is, zoals in dit eerste vers waarin het woord voorkomt.
Genesis 1:3. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

Genesis 1:28. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! [HSV]

Daarna lezen we van Noach, hier is het voor de tweede keer dat God iets tegen een mens zegt.

Genesis 6:13. Daarom zei God tegen ​Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. [HSV]

Genesis 8:15-17. Toen sprak God tot ​Noach: Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het ​vee​ en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Als God iets zegt over de schepping, de natuur, dan gebeurt er ook.
Toen God voor de eerste keer iets zei tegen de mensen was het de missie voor de mensheid. Daarna gaf God Noach achtergrond informatie. En tenslotte gaf God Noach een duidelijke opdracht: ga de ark uit.

Al deze soorten boodschappen vormen kunnen voorkomen als God spreekt.

2. en 3. Spreken en luisteren in één tekst.
Als je wil dat God tot je spreekt, dan moet je ook luisteren. Spreken en luisteren komt 120 keer in één zin voor.

Exodus 20:19. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij.

Deuteronomium 5:25. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van de Here, onze God, horen, zullen wij sterven.

Jeremia 7:27. U moet al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen niet naar u luisteren. U zult wel tegen hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden.

Ezechiël 2:7. Maar u moet Mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn opstandig!

2. Praten met God in het Nieuwe Testament

Wat zou er in het Nieuwe Testament anders zijn bij het praten met God. De stem van God lijkt nog steeds dezelfde. De indrukwekkende situatie op die bijzondere Pinksterdag lijkt op de bijzonder situatie van het volk Israël bij de Sinaï.

4. Stem in Nieuwe Testament.
Het woord stem komt in 129 verzen voor. Het kan gaan over stemmen van mensen, een stem van een profeet,een stem God of de stem van Jezus. Meestal heeft de stem een duidelijk adres, maar soms is onduidelijk voor wie de stem is bedoeld.

Het gaat ook naar schatting wel ongeveer in de helft van de keren over de stem van God of Jezus.
Theos G2316 én stem G5456 in één vers: 69 keer.
Kurios G2962 én stem in één vers: 11 keer.
Jezus G2424 én stem in één vers:11 keer.

Hieronder gaat het over de stem van Jezus.
Johannes 10:1-4 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de ​schaapskooi​ niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een ​dief​ of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

Johannes 10:14-16. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. [de schapen uit de andere schaapskooi zijn de gelovigen uit de volken?]

Johannes 10:25-30. Jezus​ antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Johannes 12-27-30. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. [in het Grieks is er een apart woord voor donder. De mensen daar spraken Aramees]

5. en 6. Spreken en luisteren in het Nieuwe Testament.

Spreken G2980 en luisteren G191 komt in 33 verzen in één vers voor. Dit zijn de eerste twee verzen van de evangeliën waarin dit voorkomt en het eerste vers in Handelingen waar dit voorkomt.

Matteüs 13:10-13. De ​leerlingen​ kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in ​gelijkenissen​ tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het ​koninkrijk van de hemel​ kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in ​gelijkenissen​ tot hen spreek: omdat zij ziende ​blind​ en horende doof zijn en niets begrijpen.

Matteüs 17:5. Hij (Petrus) was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ [op de berg van de verheerlijking]

Handelingen 3:22. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.