Studie Overtredingen

Het onderwerp overtredingen is heel belangrijk. Overtredingen zijn als een deur, waardoor als je die open zet een berg narigheid naar binnenkomt. Goed om meer van dit onderwerp te weten.

In het Hebreeuws zijn drie woordfamilies voor begrippen, die ogenschijnlijk dicht bij elkaar liggen: overtredingen, ongerechtigheden en zonden.

De Statenvertaling en de King James Version hebben voor die drie families Hebreeuwse woorden ook drie Nederlandse en Engelse woorden bedacht en vertalen in het algemeen consequent met die woorden. De Statenvertaling met overtredingen, ongerechtigheden en zonden. De Engelse King James Version: ‘transgressions’, ‘iniquity’ en ‘sins’. De NBV gebruikt woorden als ‘schuld, misdaad en zonde’ maar is niet consequent in de vertaling vandaar dat ik de NBV in deze studie beperkt gebruikt.

Deze drie woorden geven ook iets aan. Overtredingen, doe je bewust. Ongerechtigheden onbewust. En zonden is een meer algemeen woord en heeft ook te maken met je doen missen.

Bij het voetbalspel zijn er spelregels. Die zijn er om het spel goed te laten verlopen. De scheidsrechter let op overtredingen van de regels. Hij corrigeert en deelt straffen uit. Er kan discussie ontstaan of de regel nu wel of niet is overtreden. En ook of de straf wel past bij de overtreding.

Zo is het ook in het leven. De regels zijn gemaakt door onze Schepper, met het doel om de aarde leefbaar te houden. Als we ze overtreden dan vraagt hij ook van ons om te corrigeren en straffen uit te delen. Hier speelt ook nog een geestelijke achtergrond. Er is een geestelijke aanklager die voor straf pleit bij de hemelse rechter.

In deze studie gaat over ‘overtredingen’. Andere studies gaan over ongerechtigheden en zonden. En verderop is er ook een studie over de hemelse rechtbank.

Overtredingen

De Bijbel hanteert diverse woorden voor het begrip overtredingen.

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1פשע
pesha`
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H6588Overtreding
Komt 93 keer voor in 90 verzen
KJV: transgression (84x), trespass (5x), sin (3x), rebellion (1x).
2פָּשַׁע
pasha`
WerkwoordH6586Overtreden
Komt 41 keer voor in 37 verzen
KJV: transgress (17x), transgressor (9x), rebelled (6x), revolt (6x), offended (1x), transgression (1x), trespassed (1x).
3παρά
πτωμα paraptōma
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G3900
SB3378
Overtreding
Komt 23 keer voor in 20 verzen
KJV: trespass (9x), offence (7x), sin (3x), fall (2x), fault (2x).
4παρα
βαίνω parabainō
WerkwoordG3845
SB3323
Afwijken, overtreden
Komt vier keer voor
KJV: transgression (3x), fall by transgression (1x).
5παράβασις parabasisZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3847
SB3325
Overtreding
Komt zeven keer voor.
KJV: transgression (6x), breaking (1x).
6παρα
βάτης parabatēs
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
G3848
SB3326
Overtreder
Komt vijf keer voor
KJV: transgressor (3x), breaker (1x), transgress (1x).

Bij een overtreding kan er sprake zijn van opzet. Van het bewust doen zelfs, met voorbedachte rade.

Het zijn overtredingen tegen de regels, de geboden van God. Maar het gaat ook verder dan de geboden. Als God zijn evangelie aanbiedt aan het volk Israël en niet het hele volk gaat daar op in, dan ziet God dat ook als een overtreding.

Veel overtredingen zijn tegen je medemens. Niet doen dus. En als een ander dat jou aandoet, vergeef hem of haar. En help je medemensen om geen overtredingen te doen of om ze recht te zetten.

Overtreding in het Oude Testament

Hier de eerste vier teksten dat het zelfstandig naamwoord overtreding in de Bijbel voorkomt.

Genesis 31:36. Toen ontstak Jakob in woede en riep Laban ter verantwoording. Jakob nam het woord en zei tegen Laban: Wat is mijn overtreding? Wat is mijn zonde, dat u mij zo verwoed hebt achtervolgd. [HSV]

Genesis 50:16-21. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen: “Vergeef​ je broers hun schandelijke ​misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die ​misdaad​ te ​vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je ​slaaf​ te worden.’ Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie ​kinderen​ zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust.

Exodus 22:8. Bij elk vermoeden van verduistering – of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of ​geit, een ​kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook waarvan iemand beweert dat het zijn eigendom is – moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. Degene die door God schuldig verklaard wordt, moet de ander een dubbele vergoeding geven.

Exodus 23:21. Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.  [HSV]

En dan uit de Geschriften en de Profeten in de Bijbel enkele bekende teksten:

Psalm 51:5. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. [HSV]
Psalm 103:12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. [HSV]

Spreuken 10:12. Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. [HSV]
Spreuken 28:13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.  [HSV]

Jesaja 43:25. Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet. [HSV]

<<ik heb nog niet alle 134 teksten bekeken. Er zullen daaronder vast nog teksten zijn waar we van kunnen leren>>

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Opvallend is dat het woord overtreding niet wordt genoemd bij de overtreding van Adam en Eva. Het is de apostel Paulus, die dat in de Bijbel als eerste een overtreding noemt. Dat was waarschijnlijk een kwestie van na verloop van tijd inzicht ontvangen.

De eerste keer dat het woord naar voren komt gaat het in feite om het ontvreemden van godenbeeldjes. Genesis 31.

Het tweede wat een overtreding wordt genoemd ging over het verkopen van je broer als slaaf. Die overtreding gebruikte God trouwens om de daders te redden. Genesis 50.

Voor sommige overtredingen moet je een dubbele vergoeding geven. Exodus 22.

Er staat ook dat God overtredingen niet vergeeft. Exodus 23.

Hier ook een relatie naar niet voorspoedig zijn, namelijk als je je overtredingen bedekt, dus verborgen houdt. Spreuken 28.

Aan de andere kant helpt God ons. Onze liefde bedekt al onze ov ertredingen. Psalm 103. En gaat ons in de toekomst verder helpen. Jesaja.

Overtredingen in het Nieuwe Testament.

Het woord παράπτωμα (paraptōma) komt het meest voor 23 keer in 20 verzen en dan zijn er nog drie woorden, die 16 keer voorkomen. Totaal wordt er dus 39 keer over vertredingen gesproken in het Nieuwe Testament.

De teksten hieronder zijn uit de HSV als de NBV met het algemene woord zonde vertaalt. Soms kiest de NBV voor het woord misstap. Bij dat woord mis ik ook de relatie met de afwijking van Gods geboden.

De moeder van alle overtredingen

In Romeinen 5 geeft Paulus bericht van de moeder van alle overtredingen. Die van Adam en Eva. Er was toen nog maar één gebod. En dat was dat God bepaalt wat goed en kwaad is en niet de mens. Trouwens als je God stem kunt verstaan kun je bij wijze van spreken al het andere vergeten. Dan kun je gewoon weer als Adam en Eva leven als voor de val.

Hier die hele lap tekst, waar Paulus het allemaal super duidelijk uitlegt (met enige voorkennis wellicht).

Romeinen 5:12-14. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou.

Dit gaat over de rol van Jezus Christus (zie ook twee paragrafen verder).
Romeinen 5:15-19. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

En hier gaat het over de rol van de wet. Zie ook de volgende paragraaf.
Romeinen 5:20-21. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

1 Timoteüs 2:14. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Om maar bij de laatste tekst te beginnen. Het gaat hier om een belangrijk principe. Een overtreding kan leiden tot misleiding van andere mensen. En in dit geval is het op grote schaal gebeurd. Veel mensen bepalen zelf wel wat goed en kwaad is.

Het gedeelte daarvoor gaat er over het enorm ingrijpende werk van Jezus. Hij verwijderde met wortel en tak de aanklacht van de overtreding van de eerste mensen. Ieder die op Jezus vertrouwd zal niet worden gestraft voor die overtreding en mag ook een nieuwe leven gaan leiden.

De rol van de wet

Er zijn diverse teksten, die gaan over de rol van de wet bij de overtredingen. Hieronder staan ze.

Romeinen 2:23-25. U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden, want er staat geschreven: ‘Door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’ Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden.

Even wat uitleg over de besnijdenis. De lichamelijke handeling gaf aan dat je met God en zijn regels rekening wilde houden. Een mooi beeld. Een jood moest iemand zijn die zo liefdevol was als God. Maar als je je lomp en harteloos gedraagt, dan heeft dan geen betekenis. Dan geven de mensen, die wel liefdevol en gehoorzaam zijn een beter beeld van God. Dan zijn zij betere joden. Daarom voeg ik voor de duidelijkheid nog deze tekst toe.

Romeinen 2:26-29. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Romeinen 4:15. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding.

Galaten 2:18-19. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd.

Galaten 3:19. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. [HSV]

Jakobus 2:9-11. Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. 

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Het belangrijkste van de wet is het gebod van de liefde. Als je dat navolgt zal je geliefd zijn bij de volken. En dat is Gods bedoeling. Romeinen 2.

Maar als je harteloos bent, maak je geen reclame voor God. Dan ben je als onbesneden. Romeinen 2.

De wet zijn de spelregels. Zonder die wet zijn er geen spelregels en zou je die ook niet kunnen overtreden. Romeinen 4 en 5( vorige paragraaf).

Cruciaal is dat je gaat voor de genade van Jezus door het geloof. Het geeft een band van het hart met Jezus. Hij houdt van je ondanks je onverstandig leven.

Door Jezus is weer leven mogelijk

Romeinen 4:25. Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. [HSV]

2 Korintiërs 5:19. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 

Efeziërs 1:7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, [HSV}

Efeziërs 2:1. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. [HSV]

Efeziërs 2:4-5. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden. [HSV]

Kolossenzen 2:13-14. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. [HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Jezus is om onze overtredingen overgeleverd. En Jezus is opgewekt uit de dood voor onze rechtvaardiging (Romeinen 5:24), verlossing en de vergeving van de overtredingen (Efeziërs 1:7), wat tegen ons getuigd uit te wissen (Kolossenzen 2:14).

En net zoals Jezus eerst dood was heeft Jezus ook ons die dood zijn door de overtredingen levend gemaakt (Efeziërs en ook Romeinen 5 twee paragrafen terug).

God heeft door Christus zich met de wereld verzoend en heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 2 Korintiërs 5:19.

De rol van Israël

Door de overtreding
Romeinen 11:11-12. Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd.

Hebreeën 2:2. Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. [HSV, engelen waren aanwezig toen Mozes de wet kreeg op de Sinaï, zie uitleg Studiebijbel bij deze tekst]

Hebreeën 9:15. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Het is van groot belang als Israël alsnog in het geheel het evangelie van genade, verlossing en nieuw leven aanneemt. Dat zal de hele wereld overvloed geven.

Nu al is hun afwijzing van het evangelie een overtreding, die geleid heeft tot zaligheid van de volken. Er is wel een deel van Israël, die het evangelie heeft aangenomen, denk aan de apostelen, en die hebben de basis gelegd voor ons.

Hoe we met overtredingen tegen elkaar moeten omgaan

Matteüs 6:14-15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. [HSV].

Matteüs 18:34-35. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. [HSV]

Marcus 11:25-26. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. [HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Elkaar de overtredingen vergeven is heel vanzelfsprekend. Anders vergeeft God ook jouw overtredingen niet.

Elkaar helpen om te voorkomen

Galaten 6:1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. [HSV]

Jakobus 5:16. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.[HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Dit zijn teksten, die gaan over zorg voor elkaar. Voor als die ander een gebod van God overtreed.

Wees ook eerlijk en transparant over de dingen, die je in je leven niet goed hebt gedaan.

Specifieke overtredingen

Het vier teksten met specifieke overtredingen. (Opmerkelijk is dat ze alle vier de vertaling zijn van het woord parabasis dat ook maar vier keer voorkomt). Hier staan ze.

Matteüs 15:2-3. Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? [HSV Jezus noemt dan zaken in de geboden, die in tegenstelling zijn met de torah]

Handelingen 1:24-25. En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. [HSV]

2 Johannes 9. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. [HSV]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
In allerlei groepen, ook kerken, kunnen bepaalde regels gelden, maar de regels van God zijn bepalend, die zijn uitgangspunt. Niet de regels van mensen, hoe goed ook.

De overtreding van Judas, die hier wordt genoemd is dat hij afweek van het doel wat God met zijn leven voorhad, namelijk apostel worden.

In 2 Johannes wordt de verbinding gelegd tussen in de leer van Christus blijven en overtreden.

Samenvatting

Niet alleen iets doen wat tegen de regels is, is een overtreding. Maar ook als je inhoudelijk een andere overtuiging uitdraagt van wat de regels zijn. Zie de laatste tekst hierboven.

Bij de inleiding werd het voetbalspel als voorbeeld gegeven. De regels zijn daar zo stevig ingevoerd, dat een oppositie tegen die regels niet mogelijk is. Hooguit in de toepassing van de regels. Maar in de christelijke wereld komt dat wel voor.

We lezen ook dat een overtreding kan leiden tot misleiding. Zie 1 Timoteüs 2:14. Eva overtrad de regel. Adam werd misleid.

Misleiding als gevolg van overtreding komt veel voor in de christelijke wereld.

Er zijn mensen begonnen met de overtuiging dat de geboden van God van het Oude Testament er niet meer toe doen. Dat was een overtreding. Andere mensen, die hen hebben nagevolgd zijn misleid.

Er zijn mensen begonnen met de overtuiging dat de gaven van de Geest zoals de gaven van genezing alleen maar voor de eerste discipelen waren. Dat was een overtreding. Mensen, die hen naar nagevolgd zijn misleid.

Toen er alleen nog Adam en Eva waren was er maar één regel en dat was dat de mens niet zou bepalen wat goed en kwaad is. Maar zij overtraden die regel. En vele mensen hebben hen nagevolgd.

Ook die overtreding kom je veel tegen in de christelijke wereld. Bewust teksten niet lezen of ervan zeggen dat ze niet voor ons zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.