Les Onze Zonden

Het begrip zonden in de Bijbel is een algemeen en breed begrip. De meest pregnante zonden worden overtredingen genoemd. Dat zijn min of meer bewust uitgevoerde zonden. Daarnaast zijn er wat de vertalingen ongerechtigheden hebben genoemd. Dan gaan we tegen de bedoeling van God in zonder dat te weten.

Dan is er een begrip in de Bijbel wat je met testen of beproeven zou kunnen vertalen. Veel vertalingen vertalen het met verzoeken. Dat lijkt op verleiden maar dat is het juist niet.

Een test of beproeving zou er toe kunnen leiden dat je wordt misleidt of dat je wordt verleid. Misleiding en verleiding leiden tot zonden. Bij misleiding gaat het om ongerechtigheden. Je bent er zelf niet van bewust. Maar bij verleiding weet je meestal wel dat het niet goed is. Dan kunnen het ook overtredingen zijn.

Overtredingen

Ongerechtigheden

Zonden

Testen en Beproeven.

In de vertalingen van de Bijbel komen we het woord verzoeken tegen. Denk maar aan de zin van het Onze Vader gebed: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Er staat ook in de vertalingen dat Jezus verzocht werd in de woestijn.

Ik weet niet hoe dat bij u is, maar in denk bij het woord verzoeken verleiden. Hoort het bij God om ons te verleiden tot verkeerde dingen? Het antwoord is: Nee. Zeker niet. Hieronder staat waarom.

Maar we zijn soms wel in een periode dat we worden verzocht, of beter gezegd beproefd. En nog eigentijdser gezegd: getest of uitgetest.

Maar als ik het goed heb begrepen zit dat in de Griekse woord, pareizo en parasmos, nu juist niet in. Het kan wel het gevolg zijn. Je wordt op de proef gesteld, uitgetest en dat leidt er toe dat je je laat verleiden om iets te doen wat niet goed is.

Als Jezus ‘verzocht’ wordt in de woestijn door de duivel, dan staat er dat hij op de proef wordt gesteld door de duivel, wordt uitgetest. Met het doel natuurlijk om hem te misleiden of te verleiden iets verkeerds te doen.

We kunnen leren van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Er is ook een bede in het Onze Vader: ‘En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze’.

De test van Jezus in de woestijn

Matteüs 4:1-11 en Lucas 4:1-13.

Jezus kreeg in de woestijn met drie verzoekingen of verleidingen te maken. Ze waren alle drie aanvallen op wie Jezus wilde zijn. Zo kunnen wij ook kinderen van God zijn en dan is het ook een aanval op wie wij zijn.

Het zijn drie soorten verzoekingen. We zullen misschien bij de ene soort meer moeite hebben dan de andere soort. Maar als het bij onszelf of bij een ander is misgegaan. Er is een weg terug. Voor jou. Maar ook voor iemand anders. Ga de weg terug en neem dan de goede afslag. Sorry, belijden hoort er ook bij. En ontvangen van vergeving. En danken voor de vergeving.

Wie op weg gaan met God, zijn als Jezus. We kunnen er op dezelfde manier in staan.

De tekst begint met de volgende aanhef.
Matteüs 4:1. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.

Als je gebrek hebt
Bij Jezus was het verlangen naar brood na veertig dagen vasten.

Matteüs 4:2-4. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Bij ons kan dat ook brood zijn, maar dat kan van alles en nog wat zijn.
De les is: Het woord van God/de woorden van God zijn alles voor je.

Voorbeelden van behoeften: om de pijn te verdoven: alcohol, drugs, iets op seksueel gebied, aandacht. Voor de mensen met ongenoegen in hun lijf: behoefte om te schelden, te rebelleren, te roddelen, een nieuwsverslaving. En dan heb je nog allerlei typen mensen: Voor de ‘sensatiezoekers’ is dat er iets spannends gebeurt. Voor de ‘autisten’: de verleiding om een omgeving te zoeken zonder onverwachte dingen. Voor ……

Dus: Dat je alles kan afleggen en je op God richten.

Als er een uitdaging op je af komt
.

Matteüs 4:5-7. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 

Bij Jezus was de uitdaging: hoe hoe kom ik van dat dak van de tempel af.
Bij ons kan dat ook allerlei vormen hebben. Een zieke die op je afkomt. Een arme, die om hulp vraagt.

Veel gebruikte uitvluchten: denken en zeggen God doet alles, het heeft zo moeten wezen, wie ben ik, waarom ik.
Anderen: ik begeef me niet in een situatie dat ik iets moeilijks moet doen.

De les is: neem je eigen verantwoordelijkheid. Schuif die niet af op God.

Als je de kans wordt geboden om iets moois te krijgen.

Matteüs 4:8-10. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’

Bij Jezus: alle koninkrijken van deze wereld. En dat was nu juist zijn missie.
Bij ons: een droombaan, een droomhuis, een droomvrouw, een droomman, de hoofdprijs uit de loterij, een droomgenezing, een droombevrijding, een droomboek.

De les is: Neem het alleen als het van God is of in overeenstemming met zijn waarden.

Samenvatting:
Als je van deze dingen niet doordrongen bent, dan ben je kwetsbaar. Blijf luisteren, blijf gericht op God, maak de goede keuzen.
En: hoe meer je verzoekingen weerstaat, des te minder ze ook worden. Bij Jezus helemaal weg.

Matteüs 4:11. Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

De bede in het Onze Vader

We kennen de zin uit het Onze Vader: “en leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze”.

Hoe moeten we deze tekst begrijpen in relatie met het deel uit de Bijbel hiervoor?

Matteüs 6:13. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. [NBV] … en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [NBG]

Matteüs 6:13. And do not lead us into hard testing, but keep us safe from the Evil One. [Complete Jewish Bible]

Het tweede woord dat hier staat is in het Grieks peirasmon, Strong nummer G3986. Dat kan in de positieve zin ’test’ betekenen of in negatieve zin. Bij de verzoeking in de woestijn is het bijbehorende werkwoord gebruikt peirasthēnai, G3985. Dit was ook een test namelijk door de duivel, diabolou.

Het Griekse woord dat met “de boze” is vertaald, daar staat “het kwaad”.
Het Griekse woord dat met “verzoeking” is vertaald, daar staat eigenlijk de bede dat God ons behoedt en beschermt zodat we niet in een beproevingsperiode of een testperiode komen.

Het derde woord rhysai, met nummer G4506, dat is verlossen van of redden uit. God redde Lot van die nare situatie in Sodom.

Het vierde woord dat hier staat ponerou, Strong nummer G4190, kun je vertalen met het kwade, het slechte. Het duidt niet direct op de satan of de duivel.

Een beproeving is dat je moet laten zien wat je waard bent. Bij een proefwerk op school moet je laten zien, dat je de leerstof onder de knie hebt. Waarom vragen we aan God of hij ons niet leidt in een testsituatie of voorkomt dat we in een testsituatie komen?

En als je in een testperiode komt of een test moment. Wees sterk!

De Farizeeën en anderen kwamen bij Jezus om hem op de proef te stellen.

Kan stelt ons niet op de proef. Ik heb één uitzondering gevonden in de Bijbel. En één dat een gemeente slechte mensen op de proef stelde.
Jakobus 1:13-15. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

Hier de uitzondering. God stelde Abraham op de proef.
Hebreeën 11:37. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.

Hier de tekst dat de gemeenten mensen op de proef stelt.
Openbaringen 2:2. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. [HSV]

Misleiding en Verleiding

Er is een groepje van wel zes Griekse woorden, die je kunt vertalen met misleiden en verleiden. Het Grieks maakt geen onderscheid tussen die twee. Het moet dus uit de omgeving van de tekst blijken, de context, wat het in het Nederlands is.

Misleiden is als het op basis is van een leugen. Verleiden als een begeerte is. In het Grieks zijn dat dezelfde woorden.

Er komt meer misleiden in de Bijbel voor, dan verleiden. Terwijl de focus bij ons ligt op verleiden. (Dat is op zich al een misleiding. Voor wie het begrijpen kan).

In vertalingen van de Bijbel zijn de Griekse woorden soms vertaalt met het gevolg van misleiden of verleiden namelijk dat je dan afdwaalt. Een voorbeeld zijn de woorden van Jezus hieronder.

Matteüs 18:12-13. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren.

De schapen zijn dus misleidt of verleidt en Jezus gaat de misleide of verleide schapen zoeken. Dat is ook een taak voor de gelovigen. Het terugbrengen van mensen bij de waarheid. En het terugbrengen van de mensen naar een goed leven.

Opdracht

  1. Denk je nog dat God je verleidt tot het kwaad? Neem daar afstand van.
  2. Schrijf eens iets op over de tijden dat je werd getest. Hoe was dat? Wat was je reactie? Ging je mopperen, schelden, kwaadspreken over mensen, die je het aandeden. Of bleef je rustig, in de dankbaarheid of in de liefde. Werk cijfers zou je jezelf geven over deze test?

Maak een lijstje van zaken waar je toe werd misleid. Wat leer je er van?

Ook een lijstje van zaken waar je toe werd verleid. Wat leer je er van?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.