Les Omkeren en Inkeren

De vorige les ging over ontvangen. Ontvangen van allerlei mooie dingen. Deze les vraagt iets anders van ons namelijk je bekeren.

Ontvangen doe je met je hart. Bekeren doe je met je wil. Je moet je ertoe zetten.

Het is de Heer, die ons uitnodigt om ons naar Hem om te keren. En als we dat al hebben gedaan nodigt de Heer ons uit om ook innerlijke te willen veranderen.

Wij moeten zelf de stappen zetten. En gelukkig helpt de Geest van God ons daarmee.

1. Welke woorden staan in de Bijbel?

Het is opvallend dat er, zowel in het Hebreeuwse deel, als in het Griekse deel van de Bijbel, twee woorden worden gebruikt. Ze zijn geen synoniemen, maar ze sluiten op elkaar aan.

De oudere Nederlandse vertalingen van de Bijbel, zoals de Statenvertaling, de HSV en de NBG vertalen beide woorden met de woorden bekeren en bekering. Alleen de NBV maakt onderscheid. Zij vertalen bijvoorbeeld met omkeren en inkeren.

Het ene woord, zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord is het gewone woord voor keren of omkeren. Het andere woord betekent innerlijk anders gaan denken. In het Grieks zijn dat de woorden metanoeo en metanoia.

Meta betekent anders. En noeo of noia heeft betrekking op denken. Kortweg anders denken. Het anders van dat denken is, dat het past bij het denken van God. Als je eenmaal denkt als God moet je natuurlijk het wel zo houden en niet weer anders gaan denken.

Misschien zit je al aardig op de manier van God te denken. Dat is mooi, maar je kunt je hele leven er nog verder in groeien.

2. De oproep: bekeer je

In de Bijbel staan legio oproepen om terug te keren en tot inkeer te komen.

Waar moeten we ons van bekeren?
Hier worden algemene dingen over gezegd, die voor iedereen gelden. En er wordt gezegd wat specifiek voor individuen geldt.

Wat voor iedereen geldt is dat we Gods geboden gehoorzamen. Dat is heel breed. Er staan er zo’n tweeduizend in de Bijbel. Een deel daarvan is weer niet voor iedereen. Ze zijn voor priesters bijvoorbeeld. Of voor hen die het land besturen.

Gelukkig is er een overkoepelend gebod, dat alles omvat en dat is: Je zal de God liefhebben boven alles en je medemens als jezelf. Al het andere is daar in principe van afgeleid.

Bijvoorbeeld van je medemens steel je niet, misschien kan je hem iets geven, je mishandelt hem niet, maar je slaat je arm om hem heen. Je praat niet slecht maar goed over hem. Je bent niet jaloers maar je gunt hem het beste.

God liefhebben is ook heel verstandig. Eigenlijk is dat het beantwoorden van de liefde van God voor jou. Als de liefde van twee kanten komt, dan krijg je een mooie relatie.

Daarnaast heeft God voor jou ook een bepaalde missie op het oog. Een bediening en God geeft jou daar ook de hemelse mogelijkheden voor bij. Hoe weet je wat dit is? Dat ontvang je door de luisteren. Zelf. Of doordat mensen dat uitspreken die voor je bidden. Een profetisch woord.

Het is goed om de geboden voor iedereen en de woorden voor ons specifiek serieus te nemen. En als wij God gaan gehoorzamen, dan gaat Hij ons helpen om innerlijk te veranderen. Hieronder enkele teksten, die daarover gaan.

Helpt God ons bij de inkeer?
Zeker God helpt ons,zie de teksten hieronder.

Jesaja 1: 18-19. De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je ​zonden​ rood als ​scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als ​purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen.

En dit gebed van de profeet Jeremia.
Jeremia 16:18. Help me om terug te keren, dan zal ik echt naar U gekeerd zijn.

En deze volgorde, je tot God keren kan een daad van de wil zijn, berouw is een gave van boven.
Jeremia 31:18b-19a. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want U bent de HEERE, mijn God. Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen.

En dan deze tekst.
Jeremia 31:19b. Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag.

Deze tekst laat een goede volgorde zien: je eerst keren naar God, in zijn aanwezigheid doet het pijn.
En dan komt nog:
– het drong tot me door
– ik sloeg me op mijn dijen
– ik schaamde me
– ik was verbijsterd over mijn daden. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn in het verleden.

Waarom wil God dat we ons bekeren?
God wil dat we naar Hem keren omdat Hij het leven voor ons op het oog heeft. Hij is de bron van leven. God wil dat we gaan doen wat Hem goed lijkt. Want dat is het beste voor ons en voor onze medemensen.

Deuteronomium 4:30-31. Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren. Want de HEER, uw God, is een God van ​liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten.

God wil dat ook slechte mensen zich bekeren.
Ezechiël 18:23. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

3. Gemeenschappelijke inkeer

Niet alleen als persoon kun je tot inkeer komen, maar ook als groep. Dat is ook wel gebeurd in diverse landen. Landen, die schuld beleden hebben voor de slavernij, misstanden in het koloniale tijdperk, voor het aanvallen van een andere natie, voor de holocaust van de joden. Etc.

Ook de Rooms Katholieke kerk heeft in het jaar 2000 voor allerlei zonden schuld beleden. Van andere kerken is mij geen voorbeeld bekend.

De Bijbel geeft ook enkele voorbeelden van schuldbelijdenis en verootmoediging van het volk Israël, zoals hieronder teksten uitgesproken door koning Salomo.

2 Kronieken 6:24-25. Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen omdat het tegen u gezondigd heeft, en wanneer zij dan tot ​inkeer​ komen, uw naam prijzen en tot u in deze tempel ​bidden​ en smeken, aanhoor hen dan vanuit de hemel, ​vergeef​ uw volk Israël wat het heeft misdaan en breng hen terug naar het grondgebied dat u aan hen en hun voorouders hebt gegeven.

2 Kronieken 7:14. … en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn ​zonden​ ​vergeven​ en het land genezen.

Dit zijn de belangrijke elementen bij de verootmoediging:
1. Terugkeren van dwaalwegen. Tot inkeer komen.
2. Gods Naam prijzen. Tot in de tempel bidden en smeken. Al biddend Gods aanwezigheid zoeken.
3. Dat God de mensen aanhoort en vergeeft.
4. De mensen weer terugbrengen naar hun grondgebied. Het land geneest.

4. God heeft ook wel spijt of berouw

Als je spijt of berouw hebt, dan kan dat leiden tot het tot inkeer komen. Het komt ook wel voor dat God anders gaat denken, hij heeft dan spijt of berouw van iets.

Dat God spijt of berouw heeft zal wel niet bij iedereen in zijn overtuiging passen, maar je komt de spijt of het berouw van God, diverse keren in de Bijbel tegen. Vooral als God boos is op de mensen en zijn handen aftrekt van bescherming en bewaring. Als God dan ziet wat dat teweegbrengt, dan krijgt Hij soms spijt of berouw en gaat de mensen weer helpen. Bijzonder toch?

Ik heb geen voorbeeld gevonden dat God spijt of berouw heeft van mooie dingen, die Hij de mensen heeft beloofd. Daar heeft Hij blijkbaar nooit spijt of berouw van. Wat een liefdevolle God!

Hieronder een tweetal teksten, die hierover gaan.
Exodus 32:14. Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. [in andere vertalingen staat het woord berouw]
Jeremia 26:3. Misschien zullen zij horen, en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg; zo zou Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik hun denk te doen vanwege de boosheid van hun handelingen. [SV]

5. Het zondaarsgebed

Het is bijzonder als iemand, die dat nog nooit heeft gedaan, zich tot God gaat keren. Dat is een cultuuromslag, een paradigma shift.

Voor hen die deze weg wel kennen maar het tot nu toe niet wilden nog het minst. Voor hen, die niet van het bestaan van hogere macht weten het grootst.

Soms helpt het als je iemand ontmoet, die op dezelfde golflengte zit, waarmee je een klikt hebt, die je helpt tot God te keren. Soms is er op een bepaalde tijd en plaats zoveel van God, dat je er niet tegen bestand bent en je gewonnen moet geven. Het kan ook in een droom zijn dat je Jezus ontmoet. Ook dan smelt alle weerstand. En tenslotte kan het ook een grote nood zijn, waardoor je tot bezinning komt.

Als je je tot God keert gebeuren er verschillende dingen:
1. Je schuld t.o.v. God wordt je kwijtgescholden. De rechter van hemel en aarde vergeeft je je afkerige houding van het verleden.
2. Je krijgt een relatie met God. Je kunt de doop in de Geest ontvangen.
3. Er is herstel en er is herstel mogelijk van je problemen van je leven tot nu toe. En dat of ze nu van lichamelijke, psychische, geestelijke, relationele of van welke aard dan ook zijn.

Hier is een verdeling in algemeen, wat voor alle mensen geldt, en specifiek wat speciaal voor jou geldt.

Algemeen is dat we aan Gods geboden gehoorzamen. Dat is heel breed. Er staan er zo’n tweeduizend in de Bijbel. Een deel daarvan is niet voor iedereen. Ze zijn voor priesters bijvoorbeeld. Of voor hen die het land besturen.

Gelukkig is er een gebod, die zo’n beetje alles omvat en dat is: Je zal de God liefhebben boven alles en je medemens als jezelf. Al het andere is daar in principe van afgeleid.

Bijvoorbeeld van je medemens steel je niet, misschien kan je hem iets geven, je mishandelt hem niet, maar je slaat je arm om hem heen. Je praat niets slecht maar goed over hem. Je bent net jaloers maar je gunt hem het best.

God liefhebben is ook heel verstandig. Eigenlijk is dat het beantwoorden van de liefde van God voor jou. Als de liefde van twee kanten komt, dan krijg je een mooie relatie.

God heeft voor jou ook een missie op het oog. Een dienst en God geeft jou daar ook de hemelse mogelijkheden bij. Hoe weet je wat dit is? Dat ontvang je door de luisteren. Zelf. Of doordat mensen dat uitspreken die voor je bidden. Een profetisch woord.

6. Stappen om anders te denken

Het is een dagelijks werk om te zorgen dat ons denken meer en meer in overeenstemming is met zoals God denkt. Dit wordt wel de dagelijkse bekering genoemd.

God is goed. Hij denkt liefdevol over onze medemens, Hij heeft het beste met iedereen voor. Hij wil mensen zegenen. Zo ook wij. Hij heeft een ieder van ons lief. Zo ook wij over onszelf.

Onze goedheid naar mensen toe zal mensen tot inkeer bewegen.
2 Timoteüs 2:24-26. Een ​dienaar van de ​Heer​ moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de ​Heer​ hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de ​duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.

Wat als je anders wilt denken? Of als je een groep hierbij wil helpen. Dit is een mogelijke opdracht.
1. Lees, zing, bidt Psalm 139. Heer U doorgrond en kent mij.

2. Bidt/vraag of de Heilige Geest wil aanwijzen wat er nog niet goed is in je leven. Weest stil voor God.

3. Schrijf de dingen op waar je aan moet denken. Formuleer ze zo dat er komt te staan wat je af wilt leggen.

4. Als je een kruis hebt, dan kun je vragen over mensen, je schrijfsels bij het kruis wil leggen. We gebruikten ook een keer kleine afvalcontainertjes. Je zonden kon je daarin dumpen en het containertje bij het kruis zetten.

5. Vaak schrijf je ook op wat je niet in één keer kwijt bent: een bepaalde angst, een verslaving, een bepaalde leugen, een vorm van zelfbescherming en dergelijke. Houdt dan vast wat je hebt opgeschreven.

6. Ga met je opgeschreven punt de dagen, weken, maanden daarna aan de slag. Bidt. Zoek hulp.

7. Nog enkele opvattingen.

Volgens Calvijn kunnen wij zelf bijdragen aan onze verandering door “het doden van het vlees van de oude mens en het levend maken van de Geest”. We kunnen er aan bijdragen door “Zijn Woord te gehoorzamen aan het Woord en bereid zijn je leider te volgen waarheen hij je roept” (punt 3.3.5) . Calvijn verwijst naar 1 Samuël 7:3-7. In deze tekst staat ook: richt je met je hele hart naar de Heer. Het meest draag je bij aan je verandering als je “in Christus” blijft. Daar gaat het bij het volgende onderwerp over.

Diverse keren heb ik de opvatting gehoord, dat je bekeerd moet worden. Met de nadruk worden. Je hebt er zelf niet of nauwelijks invloed op. In de Bijbel is de oproep vooral: bekeer je. Een voorbeeld:
Handelingen 3:19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw ​zonden​ uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,

Er is ook de opvatting dat bekering niet nodig is, dat de mens goed is zoals hij is. Als je je leven alleen goede vruchten draagt, is verdere verandering inderdaad niet nodig. Hoewel je altijd nog verder kunt groeien. Maar helaas zijn van velen van ons, niet alleen goede vruchten zichtbaar. Dan is verandering zeker nodig.
Matteüs 3:8. Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. (die bij een nieuw leven passen).
Matteüs 3:10. … iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen

8. Liederen om te zingen

Je kunt natuurlijk ook al zingend tot inkeer komen. Dit zijn dan mooie liederen.

Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed.

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg o Heer.

Create in me a clean heart.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.