Hoe ontvang je de Doop in de geest

De doop in de Heilige Geest is een onmisbare en heel wezenlijke gebeurtenis voor iemand, die aan het Nieuwe Verbond wil deelnemen.

Het lijkt ons dat de kruisdood van Jezus, waardoor Hij ons verlossing en verzoening geeft met God, het belangrijkste is. Maar Johannes de Doper, die nog niet van een kruisdood op de hoogte was, beschrijft Jezus als de doper in de Geest. Deze uitspraak is vermeld in alle vier de evangeliŽn.

Zou het niet zo zijn dat Jezus door het offer van zijn leven aan het kruis de weg vrijmaakt om de doop in de Geest te ontvangen? De doop in de Geest als meest uiteindelijke doel? Volgens mij wel.

Zonder de doop in de Geest kun je lid zijn van een kerk of van een evangelische gemeente, maar na de doop in de Geest hoor je bij de levende gemeenschap van gelovigen van alle plaatsen en alle tijden.

Hoe ziet deze les er uit?
Deze les bestaat uit het lezen van de beschrijving, het uitvoeren van de opdracht en het toepassen van een werkvorm. Dit zijn de onderwerpen:
1. Eerst een algemeen beeld van de doop in de Geest en wat het belang van deze doop is.
2. Enkele highlights uit de Bijbel over dit onderwerp.
3. Hoe je de doop in de Geest kunt ontvangen.
4. Antwoorden op misverstanden over de doop in de Geest.
5. Hoe je na de doop verder de weg van de Geest kunt gaan.
6. Liederen en boeken over de doop in de Geest
7. Een opdracht voor verwerking van deze les en een werkvorm mocht je anderen kunnen helpen.

1. De doop in de Geest inleiding
Sommigen vinden de ‘doop in de Geestī te heftig klinken om er ook naar te verlangen. Misschien helpt het dan om van andere woorden kennis te nemen, die ook in de Bijbel voorkomen. Zo spreekt de Bijbel over ‘vol worden van de Heilige Geest’, ‘vervulling met de Heilige Geest’ of ‘ontvangen van de Heilige Geest’ of ‘meer van de Geest’.

Anderen vragen zich af of er bij deze doop ‘iets engs’ gaat gebeuren. Wat gebeurt er met je als je vol wordt van de Heilige Geest? Ook hier is er een geruststellend antwoord. De Geest is een gentleman. Hij gaat niet iets bewerken wat jij niet wilt.

Voor velen is dit wat er gebeurt: een ervaring van vrede, van rust of van blijdschap. Gewone ervaringen, maar dan meer intens dan wat je ooit meemaakte en na het moment dat je voor de Geest van God hebt opengesteld. We horen ook wel van ervaringen op een later moment.

Als je de Geest alle ruimte geeft, wat wel aan te bevelen is, dan kunnen er ook meer bijzondere dingen gebeuren. Je gaat zingen of spreken in een geestelijke taal. Je voelt je zo ontspannen, dat je wel dronken lijkt. Je kan niet meer op je benen staan, je gaat liggen. Je kunt in een soort van diepe slaap terecht komen. Je kunt ook een langdurige ontspannen lachbui krijgen. Dit soort dingen.

Naast ervaringen voor de dopeling persoonlijk, kun je ook iets bijzonders voor hulp aan anderen ontvagen. Een bijzondere geestelijke kracht bijvoorbeeld. Dat merk je natuurlijk pas als je iets gaat doen in Gods Koninkrijk. Er kan ook ineens meer leiding van de Heilige Geest in je leven zijn. Het kan ook zijn dat je ineens contact krijgt met mensen, die een bijzondere rol in de samenleving hebben. Dit soort dingen.

2. Enkele highlights uit de Bijbel

Ik heb deze drie teksten gekozen, omdat ze een mooi beeld geven van de doop in de Geest. De eerste is de belofte van de Geest aan de profeet JoŽl, de tweede is de belofte van Johannes de Doper, dat Jezus zal dopen in de Geest en uit de derde tekst blijkt dat zelfs de gelovigen uit de volken de doop in de Geest ontvingen.

JoŽl 3:1-2. Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Lucas 3:16. .. maar Johannes zei tegen hen: ĎIk doop jullie in water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen in de heilige Geest en in vuur. [In deze tekst van de NBV heb ik de voorzetsels ‘met’ verandert in ‘in’, wat er in het Grieks ook staat, maar wat gebruikelijk is om met ‘met’ te vertalen]

Handelingen 10:45. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen. [de andere vertalingen vertalen met uitstorten]

Samenvatting van de Bijbelstudie over dit onderwerp
De doop in de Geest is het grote cadeau van God voor de mensen. Niet alleen voor het volk IsraŽl, maar wonderbaarlijk, ook voor de mensen, die geen IsraŽliet zijn van geboorte. Door de doop in de Geest kun je genezing en bevrijding ervaren. Door de doop in de Geest kun je anderen helpen te genezen en bevrijden De doop is dť toerusting om in het Koninkrijk van God te zijn en te werken. De doop in de Geest geeft rust, vrede en blijdschap en de andere vruchten van de Geest. Door de doop in de Geest kunnen ook de gaven van de Geest gaan werken als je ze nodig hebt.


3. Hoe kun je de doop in de Geest ontvangen?
Om de doop in de Geest te ontvangen is het nodig om je tot God te keren, naar Hem te verlangen en je hart open te stellen voor Hem. Het is ook heel behulpzaam als een broeder of zuster je de handen oplegt om de doop in de Geest te ontvangen.

Het is belangrijk als het een bewuste keuze is. Iemand, die niet wist dat er een doop in de Geest is, zal misschien denken: “Dit wilde ik altijd al” en zal direct dit willen ontvangen. Voor anderen er misschien een tijd van wikken en wegen aan vooraf gegaan, de kosten en de baten afgewogen en heeft besloten deze doop inderdaad te willen ontvangen.

De hulp van de broeder of zuster, die de handen oplegt, dat past in de visie van God dat Hij een gemeente op het oog heeft. Het geloof en ook de doop is persoonlijke gebeurtenis binnen een gemeenschap.

Het helpt enorm als de handen worden opgelegd in die samenkomst waar geloof voor de doop in de Geest is. Het handen opleggen en het ontvangen is een daad van geloof.

4. Antwoorden op vragen over de doop in de Geest
Vraag: de doop in de Geest was toch alleen voor de eerste christenen om het evangelie te verbreiden. Wij hebben nu toch voldoende aan het Woord van God?
Antwoord: het Woord van God zegt juist dat het voor ons is en voor onze kinderen.
Handelingen 2: 38-39. Petrus antwoordde: ĎKeer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.í

Vraag: hoort het spreken in tongen bij de Doop in de Geest?
Antwoord: het spreken in tongen kan ineens gebeuren na de doop in de Geest. Mensen die met spreken in tongen moeite hebben zullen niet in tongen gaan spreken in het algemeen. Zij zullen wel andere dingen merken, zoals rust, vrede en blijdschap.

Vraag: spreken in tongen en vallen in de Geest. Is dat niet juist van de duivel?
Antwoord: spreken in tongen en vallen in de geest komt zowel in het rijk van de duisternis als in het koninkrijk van God voor. Net als veel andere geestelijke dingen in beide rijken voorkomen. Je hebt de gave van onderscheid nodig om te beoordelen van welk rijk de geestelijke gebeurtenis is. Daarom is het belangrijk dat de leiding van een bijeenkomst deze gave heeft. Dit geldt trouwens ook voor de andere dingen die in bijeenkomsten gebeuren. Ook preken kunnen meer verbinding hebben met de duisternis dan het koninkrijk van God. Als luisteraar kun je dan kiezen uit weglopen of het ondergaan. Bid voor wijsheid.

Ter aanvulling. Als wat er in een samenkomst gebeurt God en de mensen verhoogt en als het blijdschap en vrede geeft, dan is het wel goed. Het kan ook zijn dat er heel menselijke dingen gebeuren, die doorwerken in de samenkomst, bijvoorbeeld iemand overdrijft of vergroot iets uit. Een leider hoeft daar minder streng op te zijn.

Vraag: wil God de doop in de Geest in deze tijd nog wel geven nu de kerk het al zolang heeft laten liggen.
Antwoord: het niet uitstrekken naar de doop in de Geest is inderdaad pijnlijk voor de HEER, die deze gave wilde geven. Maar er zijn ook nu nog grote groepen mensen die de doop in de Geest willen ontvangen en het ook ontvangen. Als we Hem onze zonden belijden, Hij is trouw aan Zijn belofte en geeft ons toch de doop in de Geest.

Vraag: dit is toch niet voor mij, want ik ben het niet waard om dit van God te ontvangen. Ik ben niet uitverkoren.
Antwoord: dat het niet voor jou zou zijn, is een leugen van het rijk van de duisternis. Ieder die God zoekt zal Hem vinden staat in Gods Woord. Geloof dit en ontvang Zijn Geest.

Vraag: ik kan me niet overgeven, niet aan andere mensen en ook niet aan God, wat nu?
Antwoord: dat is goed mogelijk. Kom bij Healing Rooms langs of zoek op een andere manier hulp. Het is goed om van dit probleem af te komen. Het kan een lange weg zijn, maar hou vol. Wij als helpers willen ook niet opgeven. De Heer zegene je daarbij en zal je bemoedigen bij iedere stap die je voor je genezing zet.

Vraag: ik ben bang voor God en de Heilige Geest, wat nu?
Antwoord: dat is wel het meest vervelende probleem dat er is. Je bent leugens over God gaan geloven. Kom voor hulp. De leugen moet worden vervangen door de waarheid. God is namelijk liefde. Hij is geduldig en trouw. God is genade.  

Vraag: ik ben bang voor bepaalde uitingen, kan het ook zonder die uitingen?
Antwoord: Vertrouw erop dat de Geest die angst van jou kent. De Geest is een gentleman. Hij doet niets wat je niet wil. Aan de andere kant: ďWaar bent u bang voor?Ē Om zelf in controle te blijven? Geef je leven aan de Heer. Of bang voor wat de mensen zullen zeggen? God is belangrijker.

Vraag: ik vind het vervelend om emotioneel te worden, kan het ook zonder emoties?
Antwoord: De doop in de geest ontvang je door geloof. Het is een zaak van het hart. De doop in de Geest kan een heel nuchtere ervaring zijn. Als de Geest je innerlijk raakt, dan raakt het ook je emoties. Waarom zou dat erg zijn? Is het niet fijn om God te dienen met ons hele leven? Aan de andere kant: als je hart of emoties op slot zitten, kom dan voor gebed.

Een andere vraag? Kom dan naar Healing Rooms en vraag om persoonlijke begeleiding voor het ontvangen van de doop in de Geest. Het onderwerp is te belangrijk om te laten liggen.

5. Hoe je na de doop verder de weg van de Geest kunt gaan.
De doop in de Geest kan heel verschillend zijn. Als de doop indrukwekkend diep was, dan hoop je op een herhaling. Als het meer intens had kunnen zijn, dan hoop je op een nieuwe ervaring met meer diepte.

Als je eenmaal door Gods Geest ben gevuld, dan word je daar een soort van hongerig van: “hungry for God”.

Hier wat aanwijzingen waardoor er voedingsbodem is om meer van de Geest te ontvangen.
– meer verlangen, meer tijd om met God bezig te zijn, heiliging
– niet de Heilige Geest bedroeven door nieuwe verkeerde dingen te denken en te doen
– sluiten van poorten die je bonden zoals angst, haat, occulte dingen en verslavingen
– ontbinding van claims van verbonden
– innerlijke genezing en herstel van traumaīs

De doop in water is goed bij de voorbereiding op de doop in de Geest. Kan ook achteraf.

Een belangrijk punt is ook dat je met je vervulling met de Geest ook aan het werk gaat in Gods Koninkrijk.

6. Liederen en boeken.
Er zijn heel wat liederen, die over de doop in de Geest gaan.
Voorbeelden:
– Stromen van levend water, Opwekking 317.
– O Heer giet een stroom van water over ons uit, Opwekking 487.

Er zijn diverse boeken geschreven over de doop in de Geest, zoals van Willem Ouweneel: “Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest”.

7. Opdracht en werkvorm.
Hier de opdracht als je met zelfstudie bezig bent en een werkvorm als je met een groep werkt.

Opdracht:
1. Lees de beschrijving van deze les. Leer de drie teksten uit de Bijbel uit het hoofd

2. Doe de voorbereiding, die in deze les staat, voor de doop in de Geest.

3. Ga naar een samenkomst waar je de doop in de Geest kunt ontvangen. En vraag mensen je de handen op te leggen voor de doop in de Geest.

4. Als je merkt dat er iets moois met je gebeurd is, wat je nog niet eerder meemaakte, dat is dan denk ik de doop in de Geest. Je bent geslaagd voor deze les.

Werkvorm:
Het kan zijn dat mensen zich tot Jezus als hun meester, hun Heer hebben gewend. Dat ze ook doen in hun leven wat Jezus hen heeft voorgedaan, maar dat ze nog niet vol zijn van de Heilige Geest. Dan is dat vol worden van de Heilige Geest wel een mogelijkheid om er om te vragen, zie de tekst hieronder.
Lucas 11:13. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je ?kinderen? al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de ?heilige? Geest? geven aan wie hem erom vragen.í

Vraag of je een ander de handen mag opleggen en of hij of zij gevuld wil worden met de Heilige Geest. Als je ‘ja’ hoort: leg de handen op en vraag de Heilige Geest hem of haar te vervullen met de Heilige Geest van top tot teen. Vraag ook om de gaven vrij te zetten, die voor hem of haar bestemd zijn. Ontvang het in geloof!

Als je een ander de handen hebt opgelegd voor vervulling met de Geest en die maakt ook iets mee wat hij of zij nog niet eerder meemaakte. Je bent geslaagd met lof.

Als de ander ook wil leren spreken in tongen, help hem of haar dan daarbij door na de handoplegging zelf het voorbeeld te geven.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.