studie qahal en Edah

In het Hebreeuws zijn er twee woorden, die gaan over een totale gemeenschap van mensen, een samenleving en over bijeenkomsten van die groep. Dat zijn de Hebreeuwse woorden qahal en edah.

In onze situatie zou je kunnen zeggen alle leden van de kerk waartoe je behoort en dat deel van de leden dat bij elkaar komt.

Hoe was dat in oude tijden, de tijd van het in Oude Testament, hoorde je er alleen bij als je bij de samenkomst kwam. Of hoorde je er ook bij, ook als je niet naar de samenkomst ging.

Qahal en Edah in de Bijbel

Er zijn twee verschillende woorden in het Hebreeuws, die een verzameling mensen aanduiden, die bij elkaar komen.  Woorden om een gemeenschap aan te duiden. Het zijn de woorden qahal en edah.

Hebreeuws woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1קָהֵל qahalZelfstandig  naamwoord mannelijkH6951Verzameling van mensen. Het woord komt 123 keer voor in 116 verzen. KJV: congregation (86x), assembly (17x), company (17x), multitude (3x).
2עֵדָה `edahZelfstandig naamwoord vrouwelijkH5712Gemeente of gemeenschap. Het woord komt 149 keer voor in 140 verzen. KJV: congregation (124x), company (13x), assembly (9x), multitude (1x), people (1x), swarm (1x).
3קָהֵל יִשְׂרָאֵל  qahal IsraëlCombinatieH6951 H3478Het woord Israël komt 2505 keer voor in het Oude Testament. De combinatie qahal en Israel komt 12 keer voor in het Bijbel. 
עֵדָה יִשְׂרָאֵל  edah IsraëlCombinatieH5712 H3478Deze combinatie komt 34 keer voor. Pakweg een derde keer met de toevoeging kinderen. Dus de edah van de kinderen van Israel.
4.קָהֵל qahal  עֵדָה edahCombinatie  H6951 H5712Verzameling van de gemeente. Deze combinatie komt vijf keer voor waaronder de tekst Exodus 12:6, die hierboven is genoemd

De woorden qahal en edah betekenen ongeveer hetzelfde. Zoals in de tabel is opgenomen worden beide woorden in de KJV vertaald met “congregation” en “assembly”. Zou er toch een verschil in betekenis zijn van deze woorden? Zowel de Joodse Rabbi’s als christelijke theologen hebben hier over nagedacht.

Een Torah school vermeldde: qahal is meer het proces om samen te komen en edah is de samenkomst.

Theoloog Cliff Mc Manis schreef: Qahal kan duiden op allerlei soorten vergaderingen, ook die van de volken. Edah wordt alleen voor het volk Israël gebruikt. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta wordt edah nooit vertaalt met ekklesia, maar regelmatig, niet altijd, met synagoge. Edah kan ook de gemeenschap betekenen zonder dat ze bij elkaar komt, zie Numeri 31:16.

Overigens zijn er nog andere woorden zoals אֲסֻפּ֑וֹת asuppot zie bijv. Prediker 12:11, עֲצָרָה aṣarah Nehemia 8:18, מוֹעֵד moʿed Numeri 16:2, מִקְרָא miqra Jesaja 1:13, en סוֹד sod Jeremia 6:11, die ook zoiets als gemeente kunnen betekenen.

In the Tenakh the usual words used to designate a gathering of God’s people were edah and qahal. While edah could refer to the people even when they were not assembled (as in Numbers 31:16), qahal usually designated an assembly (as in Deuteronomy 5:22). It meant a people raised up by God and called together from time to time for worship or other special occasions.

Als wij denken aan een kerk, dan denken we aan een samenkomst waar mensen naar toe gaan. Maar dat is in de Bijbel juist andersom. In de gezinnen families thuis gebeurt van alles.  

Kahal

Hieronder staan de vier teksten van Genesis waar dit woord in voorkomt en de eerste tekst in Exodus. We kunnen dan een indruk krijgen wat het woord betekent.

Dit is uit de zegen van Isaak over Jacob voordat hij vlucht naar de familie in Paddan Aram.
Genesis 28:3. God, de Ontzagwekkende, moge je ​zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt.

Dit zegt God tegen Jacob als Jacob na zijn worsteling bij de beek de Jabbok, de naam Israël krijgt.
Genesis 35:11. En hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen.

God spreek twee keer over een verzameling of een gemeenschap van volken. Zoiets als de Verenigde Naties.

Dit zegt Jacob tegen Jozef als Jacob over de belofte van God spreekt.
Genesis 48:4. Hij heeft me gezegd: “Ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven; er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven.”

Het aparte is dat in Genesis 28 het Hebreeuwse woord ‘am’ staat, dat met volk is vertaald. En dat in Genesis 48 ook dat woord ‘am’ staat. En dat in Genesis 35 twee keer het Hebreeuwse woord ‘goj’ staat dat ook met volk is vertaald. Waarom verschillende woorden. Heeft dat een betekenis?

De vierde tekst in Genesis met het woord qahal begrijp ik niet. Ook als ik het Hebreeuws er op naslaat of naar een andere vertaling kijk.
Genesis 49:5-6a, maar dat is een tekst, die ik Simeon​ en ​Levi​ zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn.

Dan een tekst uit het boek Exodus.

Het eerste vers in Exodus is ook gelijk het vers waar het het begrip ‘kol qahal’ in voorkomt. Ook komt het woord ‘edah’ in dit vers voor. Dan moet het wel een bijzondere tekst zijn. Het is de instelling van de paasmaaltijd. Een feest dat we in de kerk hebben afgeschaft om te vieren.

Exodus 12:6. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering (kahal H6951) der ​gemeente​ (edah H5712) van Israël het slachten in de avondschemering.

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Drie keer wordt het woord qahal gebruikt als verzameling. In dit geval van volken, die uit Jacob zullen voortkomen. Is deze belofte van God al gerealiseerd? Ik denk van wel. Er is een verzameling van volken, die niet weet dat ze van Jacob afstammen maar wat toch wel het geval is.

Je zou het ook als een verzameling van volken kunnen zien, die vanwege het geloof dat ze met Jacob delen ook van hem afstammen. Dat is een grote rij van volken.

Edah

Het woord edah komt niet in het boek Genesis voor, maar komt wel 15 keer in Exodus, 17 keer in Leviticus en 75 keer in Numeri voor.

Hier de eerste drie teksten, die voorkomen met het woord edah.

Exodus 35: 1. Mozes​ riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei: ‘De HEER heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen voor hem te maken. Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de ​sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de HEER. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden. Niemand van u mag op ​sabbat​ een vuur aansteken, waar hij ook woont.’

Exodus 35:20-21. Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg, en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. [HSV]

Leviticus 4:13-15. Als de gehele gemeenschap zonder het te beseffen zondigt tegen een van de geboden van de HEER en onopzettelijk schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, moet het volk, zodra het beseft wat het misdaan heeft, een stier aanbieden als ​reinigingsoffer. De stier moet naar de ​ontmoetingstent​ worden gebracht, en daar, ten overstaan van de HEER, moeten de ​oudsten​ van het volk hun hand op de kop van het dier leggen en het slachten.

Wat kunnen leren wij van deze teksten?
In de tijd dat het volk Israël de reis naar het beloofde land maakte was het natuurlijk een gemeenschap. Een familie op missie. Ze maakten van alles mee, als individu, als kleine en als grotere groep en ook als geheel volk.

Als ze bijeenkwamen was dat omdat er iets aan de hand was. Er moest een opdracht worden ontvangen of een probleem opgelost. Er was niet zoiets als iedere zondag kwamen ze bijeen. Ze kwam bijeen om een bepaalde reden.

Opvallend is dat we lezen van instructies, maar niet van onderwijs. Ook lezen we niet van preken en zeker ook niet van een zondagse eredienst. Zou dat later komen?

<>We lezen over de oudsten van het volk. Er was dus een zekere leiderschapsstructuur. Mozes en Aäron en oudsten. Ze waren actief als er een beslissing moest worden genomen of uitgevoerd

Relatie met studie ekklesia en synagoge

Op deze site staat een studie over de ekklesia en de synagoge, dat zijn de begrippen van het Nieuwe Testament, die ongeveer overeenkomen met de Hebreeuwse woorden qahal en edah in het Oude Testament.

Dat is ook goed te zien in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Daar komen de woorden ekklesia en synagoge ook voor en regelmatig als vertaling van de woorden qahal en edah.

Hier een tekst waar beide woorden in één tekst voorkomen namelijk in het boek van de Spreuken.
Spreuken 5:14. In bijna alle kwaad heb ik verkeerd, in het midden van de ​gemeente​ (ekklesia) en de gemeenschap (synagoge)! 

De NBV kiest voor de woorden gemeente en gemeenschap. De HSV, de NBG en de SV kiezen voor de woorden: gemeente en de vergadering. In het Hebreeuws worden hier achtereenvolgens de woorden qahal en edah gebruikt.

Uit andere teksten blijkt overigens dat qahal en edah niet standaard met ekklesia en synagoge worden vertaald.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.