BIJLAGE

In deze bijlage staan diverse zaken:
– hoe het woord ekklesia is vertaald in de Nederlandse vertalingen van de Bijbel.
– een opsomming van boeken, die over de kerk zijn geschreven.
– enkele liederen, die over de kerk gaan.

1. Ekklesia in de vertalingen van de Bijbel

Wat betreft de vertaling van het woord ‘ekklesia’ zijn er tussen de diverse vertalingen grote onderlinge verschillen. Je kunt met ‘kerk’ vertalen, maar dan denk je al gauw aan het instituut kerk of het kerkgebouw of je kunt met ‘gemeente’ vertalen. Een evangelisch iemand denkt dan misschien aan zijn eigen evangelische gemeente. Anderen denken dan misschien aan de gemeente waar je woont. Je zou ook met samenkomst, bijeenkomst of vergadering kunnen vertalen. Maar dat gebeurt zelden.

De Statenvertaling gebruikt nooit het woord kerk in de vertalingen van de tekst. Zou dat zijn omdat de mensen van die tijd dan nog teveel aan de Rooms Katholieke kerk zouden denken wat men bij een protestantse vertaling niet zou willen? De Statenvertaling gebruikt wel het woord ‘kerk’ drie keer in titels boven een paragraaf. Alle drie keer bij paragrafen van het Oude Testament. Welke gedachte zou daar achter zitten? Dat de kerk er al in de tijd van het Oude Testament was? Was dat een boodschap voor de Joodse mensen in die dagen bedoeld?

Dit zijn de drie titels:
bij Psalm 47:1: ‘Een triomfpsalm der Kerk’,
bij Jesaja 27:1: ‘Verdelging van de vijanden van Gods Kerk’
bij Joël 3:1: ‘Profetie van Gods strafgericht over de vijanden van Zijn Kerk’.

De Statenvertaling heeft naast de tekst in de titels nog twee keer het woord kerk in een combinatie woord.
Handelingen 19:35. En toen de stadsschrijver de schare gestild had, zeide hij: Gij mannen van Efeze! wat mens is er toch, die niet weet, dat de stad der Efeziërs de kerkbewaarster is van de grote godin Diana, en van het beeld, dat uit de hemel gevallen is?
Handelingen 19:37. Want gij hebt deze mannen hier gebracht, die noch kerkrovers zijn, noch uw godin lasteren.

Normaliter volgt de HSV de Statenvertaling, maar niet wat betreft het woord ‘kerk’. In de HSV komt het woord ‘kerk’ niet voor, ook niet in combinatie met een ander woord.

In de NBG vertaling komt het woord kerk ook niet voor.

Met de komst van de NBV vertaling is het woord ‘kerk’ in vertalingen aan een revival bezig. Het woord komt in de NBV vertaling twaalf keer voor. Allemaal in het Nieuwe Testament. Logisch, want de kerk was er nog niet in het Oude Testament.

De Bijbel in Gewone Taal, van nog latere datum, gebruikt het woord ‘kerk’ 141 keer. Het woord gemeente wordt niet gebruikt. Is dit boek voor jongeren dvan de kerk geschreven en niet voor die van de evangelische gemeenten? Of voor mensen, die nog niet feloven en hooguit weten van een kerk?

De Willibrord vertaling van de Rooms Katholieke kerk gebruikt het woord kerk vanzelfsprekend wel. Zeventien keer waaronder natuurlijk Matteüs 5:18: “Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen” en Efeziërs 5:23. “… zoals Christus het hoofd is van de kerk”. Rooms Katholieken zullen daarbij aan hun paus en aan hun kerk denken.

Dan nog een woord van waardering over William Tyndale. Hij heeft op 42 jarige leeftijd in Vilvoorde, een plaats vlakbij Brussel, de doodstraf ondergaan. In die tijd mocht je alleen een vertaling van de Bijbel in bezit hebben als je daarvoor een vergunning had. Met Tyndale was het nog erger, hij was bezig met het vertalen van de Bijbel uit het Hebreeuws en uit het Grieks.

Tyndale wilde de vertaling zo getrouw mogelijk doen. Natuurlijk is het handig voor een kerk als in de vertaling de opvatting van de kerk is opgenomen. De eigen visie gesanctioneerd door Gods Woord. Wat wil je nog meer?

Maar Tyndale koos voor het woord “overseer” in plaats van de in vertalingen gebruikelijke “bishop”. En hij koos voor “elder” in plaats van “priest”. Het Griekse woord ekklesia vertaalde hij  met “congregation” in plaats van “church”. Die ‘foute’ vertalingen van Tyndale heeft hem zijn leven gekost.

Ondanks de kritiek heeft de latere en beroemde King James Version (KJV) vertaling rond de 80% van de vertaling van Tyndale overgenomen. De KJV is wel weer de woorden “church” en “bishop” gaan gebruiken, maar niet “priest” in plaats van “elder”. Een kleine postume overwinning voor Tyndale. (bron: de Engelse Wikipedia)

2. Boeken

Er zijn veel boeken over de kerk en de gemeente geschreven. Ze zijn in verschillende soorten boeken onder te verdelen.

Als eerste noem ik de boeken die gaan over de kerk/gemeente die vernieuwing nodig heeft. Die boeken hebben mij wakker geschud. Van  Michael Griffiths “Assepoester, Of – de vergeten bestemming van de kerk”.  
Van Howard A. Snijder “Het probleem van de wijnzakken”. Kun je nieuwe wijn wel in de oude structuren van de kerk gieten? En ook: Van H.J. Hegger “Zij is mijn bruid”. Hij stelt de vraag: “In hoeverre lijkt de kerk op de bruid van Christus”.

Dan zijn er boeken over vormen van gemeente zijn rekening houdend met wat de wetenschap aan psychologie, sociologie en organisatie heeft opgeleverd.
De mooiste vind ik: Huizen die de wereld veranderen van Wolfgang Simson. Daarna die van Ronald van de Molen: Plant een kerk.

Verder heb je de wat oudere boeken Gemeentegroei en Onder Commando van Bram Krol en Kerk zonder drempel van David L. Olssen van Willow Creek. Als een kerk of gemeente echt wil groeien, dan zijn dit bruikbare boeken.

Dan heb je boeken die best goed helpen zoals Kleur jouw wereld met Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling en het Het ABC van de natuurlijke gemeenteontwikkeling van Christian Schwarz. Op zich goede boeken en het heeft ook enkele kerken geholpen.

En dan heb je boeken die zijn geschreven om de kerkenraden in beweging te krijgen. Ze zijn in hun bestuurlijke taal geschreven zoals Werkers van het Laatste uur van Stefan Paas. En Nieuwe taken voor de Kerk van Nu van Tom Wright. Het boek Kerk zonder muren van Jim Petersen besteedt ongeveer de helft van de bladzijden aan een overzicht van de geschiedenis van de kerk om daaruit te komen met voorstellen.

En dan nog boeken die een overzicht bieden zoals De kerk van God deel 1 en deel 2 van Willem Ouweneel en Gods Kerk van Derek Prince. Deze boeken geven een mooi overzicht van wat er in de Bijbel staat, maar dat was voor een tijd in een heel andere context.

Het zijn allemaal goede en fraaie boeken. Heb ik nu ook gevonden dat je moet opletten of Jezus echt de leiding heeft? En dat je anders anderen moet zoeken waarmee je dat wel kan beleven? Ik kan het me niet heinneren.

3. Liederen.

“Wij zijn hier bijeen in Jezus naam”. In de bundel van “Opwekking” lied 228.

“De Ware Kerk des Heren”. Dit is lied 303 van het liedboek van de kerken.

1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

3 Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

4 In ‘t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.