Neem Deel aan De ekklesia

Als je een nieuwe mens aan het worden bent, is het goed om andere nieuwe mensen op te zoeken. Daarmee kun je een nieuwe gemeente, een ekklesia vormen.

Voor alle duidelijkheid. Een ekklesia is geen groep van ideale mensen. Zij hebben hun blinde vlekken, onhandigheden en mankementen. Ook nog lastige karaktertrekken. Maar ze hebben wel het ideaal om de Heer te volgen en te dienen. Ze willen de Heer gehoorzaam zijn. Hem dienen ook tegen het eigen belang in.

Als dit onderwerp je aanspreekt, lees dan hierna ook de studies over ekklesia en over synago/synagoge.

1. Wat staat er in de Bijbel over de Ekklesia?

Er staan verschillende dingen over de ekklesia in de Bijbel.

Ten eerste dat de ekklesia van God is. Je kunt ook zeggen dat de ekklesia van Christus is.

En omdat de gemeente van God is, geeft de Heilige Geest wat de ekklesia nodig heeft. De Heilige Geest geeft de ekklesia geestelijke bedieningen en geestelijke gaven voor het functioneren van de ekklesia.

Dat de ekklesia van God is en dat de Heilige Geest bedieningen en gaven geeft heeft ook tot gevolg dat er allerlei bijzondere dingen gebeuren in de ekklesia.

Zo lezen we in de Bijbel dat de ekklesia bestand is tegen de duisternis. Dat het een aantrekkelijke groep is. Dat ze in de gunst van het volk komen te staan. Dat er ontzag voor God is. Er is vrede. Er is geloof. Er zijn profeten en leraren. Er is geen streven voor erebaantjes. Er zijn ook apostelen, herders en evangelisten. Met de leden van de ekklesia gaat het in het algemeen goed. Zalig is het woord dat de Bijbel gebruikt.

Er zal voor de ekklesia ook moeilijke perioden zijn omdat ze vaak niet past in de bestaande cultuur.

Wat ook opvalt is dat de mensen van een ekklesia ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar omdat ze de stem van de Heer volgen sluit dat wel aan waar de rest van de ekklesia mee bezig is.

Tenslotte gaat men in een ekklesia liefdevol aan toe. Maar niet zonder dingen te bespreken, die niet goed zijn. Als er liefde is kun je in liefde met elkaar bespreken wat niet goed is. En je kunt het ook in liefde ontvangen.

Handelingen 2:47. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

2. Samenkomen is belangrijk

Het samenkomen is een essentieel onderdeel van de ekklesia. De Bijbel gebruikt daar aparte woorden voor: ‘synago’ en ‘synagoge’.

Het woord synagoge kennen we als gebouw waar een Joodse gemeenschap bij elkaar komt. Er zijn diensten, maar in veel synagogen is er dagelijks onderwijs. Soms zelfs ‘s nachts.

In de eerste tijd van de christelijke kerk noemden men dat bijeenkomen op een plaats ook een synagoge. Opmerkelijk.

Matteüs 18:20. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. [HSV]

Samenkomen heeft bijzondere geestelijke kracht. Je kunt samenkomen voor onderwijs, voor lofprijzing en aanbidding, voor bidden en profeteren. En natuurlijk om met elkaar te eten en te drinken, om plezier met elkaar te hebben.

Essentieel bij het samenkomen is dat de Geest de leiding heeft. Het is goed om onder leiding van de Geest je voor te bereiden. Wat is er voor het onderwijs aan de orde, welke liederen zullen we zingen, wil ik iets bespreken, wil ik getuigen van iets. Maar op het moment van samenkomen maakt een ieder zijn keuze en de leider van de samenkomst vooral over wat we gaan doen.

Zo trouwhartig als het volk Israël in de woestijn de wolk volgde. Numeri 9:15-23. Maar ook zelf voorbereidingen trof en eigen inbreng had. Numeri 10:29-33. Inspirerende samenwerking van de Heer en zijn volk.

3. Is de kerk een ekklesia?

In de beginfase waren de christelijke gemeenten zeker een ekklesia. Laten we er aan werken dat de kerk ook weer een ekklesia is zoals dat in de Bijbel staat.

Welke veranderingen zijn dan nodig?

De kerk moet weer van God worden. En niet van ….. of van …. Het is prima om gewoon PKN kerk of Pinkstergemeente zo-en-zo te heten als de intentie er maar is om gemeente van God te zijn. In de praktijk. En we hoeven heus niet in één groot kerkgebouw samen te komen als we maar wel oprecht met elkaar verbonden zijn.

De Heilige Geest moet de mensen weer een plek geven in de kerk. Een profeet krijgt de ruimte om profeet te zijn. Een evangelist om evangelist te zijn. En apostelen om de gemeente als geheel te helpen bouwen. En een doener om dingen te doen.

De bedieningen en gaven van de Geest gaan weer volop functioneren. In alle breedte en intensiteit.

We gaan elkaar in liefde aanspreken en in liefde woorden, die worden gezegd ontvangen.

4. Hoe kan een kerk een ekklesia worden?

De verandering van kerk naar ekklesia, zoals die in de Bijbel wordt voorgesteld, is niet zo moeilijk.

Als er een paar nieuwe mensen zijn in de kerk, kun je die de ruimte geven voor een parallelle structuur. Dat wil zeggen alles blijft gaan zoals het ging alleen komt er iets bij. De dienst op de zondagmorgen kan gewoon verder gaan. Er komt alleen een samenzijn bij voor in het begin een klein groepje.

Het lijkt me niet dat de kerk hen op weg moet helpen. Er zal wel een apostel-achtig iemand bij zijn. Die gaat initiatieven nemen en ruimte geven aan de bedieningen. Iemand met profetische gaven kan ervaring gaan opdoen in een klein gezelschap. Iemand met genezingsgaven kan gaan praten en bidden met mensen.

Het is goed dat bestaande en aanvullende structuur met elkaar in gesprek blijven. En dat er waardering is over en weer.

Gaandeweg zullen er natuurlijk uitdagingen komen. Onkerkelijke mensen uit de woonplaats, die ineens belangstelling krijgen. Nu ineens door de dominee getrouwd en begraven willen worden. Dat soort zaken. Of een plan om de woonplaats te dienen waarbij de bestaande gemeenteleden ook gaan meedoen.

Het nieuwe groepje kan de bestaande kerk nieuwe inspiratie geven. Zo kan er wederzijdse hulp gaan ontstaan.

Aanzienlijke versnelling is te bereiken als er meer aan onderwijs wordt gedaan. En dan ook al die onderwerpen, die tot op heden niet als onderwerp op de lijst staan van kerken.

5. Maar als je kerk nog geen ruimte geeft?

Het lijkt me goed om altijd verbinding te houden met je eigen gemeenschap. Als er nog geen ruimte is, dan kun je elders mee gaan doen met de ekklesia.

Hou er rekening mee dat, ook al ben vooral elders actief, je invloed hebt op je eigen gemeenschap. Nieuwe mensen hebben op iedere groep invloed. Het zijn leesbare brieven van Christus.

En bedenk: er is genoeg te doen, voor iedereen. De velden zijn wit om te oogsten.

6. Werk dit nu in de praktijk?

Het is mijn ervaring dat dit werkt in de kleine groepen waartoe ik behoor. Daar zie je steeds meer dat de Heer werkt.

Het werkt ook als nieuwe mens, hoewel ik daarin nog verder moet groeien, met een grote kerk verbonden te zijn. De invloed is groot.

Belangrijk is dat je niet ergens met een ‘agenda’ bent, maar dat je alleen de ruimte neemt, onder leiding van de Geest, die je wordt gegeven. Die houding is essentieel.

Dit zorgt er ook voor je heel ontspannen ergens kunt zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.