Het Koninkrijk van God

De Bijbel spreekt over het koninkrijk van God. Het laat zien hoe dat koninkrijk onze wereld heeft beïnvloed. En ook hoe het koninkrijk van God uiteindelijk het leven op aarde helemaal zal bepalen.

Ons land noemen we ook een koninkrijk, namelijk het koninkrijk der Nederlanden. In de praktijk zijn we dat nauwelijks. Wel wat op koningsdag of op Prinsjesdag, maar niet de andere dagen van het jaar. We zijn een parlementaire democratie. Onze koning heeft geen macht.

Wij gebruiken voor het functioneren van ons land, dan ook over de samenleving en in de samenleving zijn we maatschappelijk bezig.

Vertalers van de Bijbel zouden wellicht sommige teksten dan ook beter kunnen vertalen met ‘de samenleving van God’ of ‘de maatschappij van God’ dan met het ‘koninkrijk van God’.

Maar goed, hierbij de uitspraken over het koninkrijk van God, die het meest belangrijk zijn om te weten. Als je meer wilt weten lees dan de studie koninkrijk van God.

Johannes de Doper en Jezus

Johannes de Doper is de eerste, die in de nieuwe tijd begint met het bekend maken van het Koninkrijk van God. Hij zegt dat het nabij gekomen is. Dat blijkt ook. Jezus komt langs, Hij is de verpersoonlijking van het koninkrijk. En dat gebeurt ook vrij snel.
Matteüs 3:2. ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Je kunt je afvragen:”Was dit koninkrijk er dan eerst niet?” Natuurlijk was het er al. In de hemel. En ook wel enigszins op aarde. Zeker bij sommige perioden in de geschiedenis. Maar in de mate, die toen werd aangekondigd, was het koninkrijk er nog niet.

Je kunt je ook afvragen: “Wat is precies tot inkeer komen”. Daar heb ik ook een studie van. De hoofdlijn is vooral dat je Gods geboden met hart en ziel en verstand toepast.

Jezus gaat na Johannes de Doper verder met het bekendmaken van de komst van het koninkrijk van God.
Matteüs 4:17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Matteüs 4:23. Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Wat is tot inkeer komen? Dat is je leven in lijn brengen met wat God verstandig vindt voor jou. Die inkeer is noodzakelijk om het koninkrijk van de hemel te zien en te kunnen ontvangen.

Een andere bekende tekst is deze.
Matteüs 6:33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zijn in deze tekst gekoppeld. Ze hebben met elkaar te maken. Het koninkrijk van God is gebaseerd op wat voor God recht is of rechtvaardig is. Beide dienen we te zoeken.

Wat zou het recht van God zijn? Daar is veel over te zeggen, maar één ding in ieder geval, dat wat we denken en doen vanuit liefde voor elkaar wordt gedaan.

Hier vallen de woorden ‘zijn gerechtigheid’ op. Wat is zoeken naar zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van God? Het Griekse woord voor gerechtigheid is dikaiosynē G1343.

Mensen kunnen allerlei meningen hebben, maar hier gaat het om wat God als recht ziet. Wat ziet God als recht? Je kunt dat aflezen uit alles wat God doet. Ook bij de geboden, die God geeft. Denkend aan de samenvatting van de geboden, het gebod van de liefde, zou je kunnen zeggen alles wat liefde tot gevolg heeft. Liefde voor de ander en ook voor jezelf. <zie studie gerechtigheid bij onderwerp waarden van God, nog niet uitgewerkt>

Wat is in eerste instantie het meest kenmerkende gevolg van het koninkrijk van God? Dat is genezing onder het volk van iedere ziekte en iedere kwaal.

Later noemt Jezus nog een kenmerk waar aan je kunt zien dat het koninkrijk van God er is.
Matteüs 12:28. Maar als ik door de ​Geest van God​ demonen uitdrijf, dan is het ​koninkrijk van God​ bij jullie gekomen.

Misschien hebt u beide, genezing en uitdrijving, nog nooit zien gebeuren, maar veel Nederlanders wel hoor. Ik ook.

Wat je ziet als het koninkrijk van God de aarde weer eens raakt, dat dan wat het meest mis is op aarde, dan ook het meest wordt aangeraakt. In de tijd van Mozes waren dat adviezen voor een goed leven, de wet van God. In de tijd van David werden vijanden overwonnen. In de tijd van Jezus waren het vooral genezingen en bevrijdingen.

En dat het de hoogste prioriteit heeft, blijkt wel uit de woorden van Jezus.
Lucas 7:28. Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’

Johannes de Doper kondigde de komst van het koninkrijk wel aan maar toen het praktisch werd, zat hij inmiddels in de gevangenis. Maar door dit koninkrijk aan te kondigen was Johannes daardoor al de grootste van de oude tijd.

Het koninkrijk begrijpen

De Nederlandse samenleving begrijpen is al moeilijk. Dat zie je bijvoorbeeld aan de mensen, die complot theorieën aanhangen en hen, die dat nu juist niet doen. De verschillen geven wel aan dat het functioneren van onze samenleving voor meer uitleg vatbaar is.

Het koninkrijk van God is ook zo complex als onze samenleving, misschien nog wel ingewikkelder. Jezus gebruikt daarom naast gewone taal om het koninkrijk uit te leggen ook beelden, metaforen, parabels, vergelijkingen of gelijkenissen. Immers men zegt wel: een beeld spreekt meer dan duizend woorden.

Het is redelijk eenvoudig om iets van het koninkrijk van God te begrijpen. Maar er is nog veel meer om te begrijpen, vooral als je een deelnemer of een leider wilt zijn. Jezus besteedt het grootste deel van zijn tijd aan onderwijs om het koninkrijk van God uit te leggen.

Dit is een tekst bij de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Het geeft aan dat het onderwijs ontvangen niet gemakkelijk is.
Matteüs 13:19. … bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid.

Er is een bepaalde strategie bij het bekend maken van het koninkrijk van God. Namelijk eerst voor een beperkte groep. Toen eerst alleen de leerlingen van Jezus.
Matteüs 13:11. Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.

De beste houding om het koninkrijk te begrijpen is om de houding van een kind aan te nemen.
Matteüs 18:2-3. Hij riep een ​kind​ bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

Er zijn gelijkenissen, die gaan over het belang van het koninkrijk van God. Een schat in de akker. Een parel van grote waarde.

Er zijn gelijkenissen, die gaan over hoe het koninkrijk van God werkt. Als zuurdesem in het meel. Als een sleepnet waarmee je allerlei vissen vangt. Net zoals een mostertzaadje een grote boom kan worden zo is het ook met het koninkrijk.

Er zijn ook gelijkenissen, die gaan over de rol, die mensen in de komst van het koninkrijk kunnen hebben.
Matteüs 13:38-43. … de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk;

Dit gaat er over dat je bestaande kennis kunt gebruiken als je het koninkrijk van God bent gaan begrijpen.
Matteüs 13:52. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

En hier tenslotte een voorbeeld van wat mogelijk is voor hen, die deel zijn aan het koninkrijk van God.
Matteüs 16:19. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

Het koninkrijk is kwetsbaar.

God is niet kwetsbaar, die heeft alle macht. Jezus was deels wel en deels niet kwetsbaar. Ze konden hem eerst niet grijpen, maar toen de bescherming van de hemel het toeliet werd hij gevangen genomen en ter dood gebracht.

Nieuw

Het koninkrijk van de hemel is op aarde kwetsbaar.
Matteüs 11:12. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.

De beelden geven soms ook de kwetsbaarheid aan. Zaad dat in een akker wordt gestrooid zoals in Marcus 4:26. De koning, die eerste dienstknechten en daarna zijn zoon stuurt naar een agressief volk en die ook wordt gedood. De gelijkenis van de wijngaard en de pachters. Matteüs 21: 33-46, Marcus 12: 1-12 en Lucas 20:9-19.

Jij en het koninkrijk

We worden met klem uitgenodigd.
Lucas 16:16. De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen.

Lucas 17:21. … het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

Marcus 10:25. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

Waarom is het zo moeilijk? Je geeft de regie over je leven op.

We kunnen allerlei boodschappen de wereld inslingeren maar pas als het goede nieuws van het koninkrijk over de wereld gaat, dan komen we bij het doel van de wereld.
Matteüs 24:14. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Het koninkrijk niet van deze wereld

Dit zegt Jezus tegen Pilatus. En Pilatus stemde er mee in.
Johannes 18:36. Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’

Het koninkrijk is niet van deze wereld. Dat klopt. Maar is wel maar een deel van het verhaal. Als mensen zich bekeren en deel worden van het koninkrijk van God dan verandert de hele wereld. Als Pilatus nog drie eeuwen had geleefd was hij of vervangen of was hijzelf een ander mens geworden.

Want zo ging het als gevolg van het werk van de leerlingen van Jezus, die in Gods kracht werkten. Eerst waren er alleen hardvochtige dictators, zoals we die nu ook nog van allerlei landen kennen. Maar na eeuwen werden de koningen dienaars van het evangelie.

Lange tijd beschouwde het Oost Romeinse rijk zich als het koninkrijk van God op aarde. Dat was grotendeels ook zo, tot het meer en meer corrupt werd en verviel en weer terugkeerde naar de tijd voor de komst van het koninkrijk.

In oude tijden

In de tijd van Jezus viel het koninkrijk van God vooral op door genezingen en bevrijdingen. Dat komt m.i. vooral omdat in die tijd veel mensen ziek waren en gevangen.

Het koninkrijk van God was er natuurlijk ook al in de tijd van Adam en Eva. Er was geen ander rijk onder de mens in die tijd. Toen het fout ging viel vooral het geweld, de agressie op. Kaïn vermoordde zijn broer. Lamech sloeg mensen, die hem lastig vielen.

De werken van het koninkrijk van God in de tijd van Mozes leidde er toe dat een heel volk werd bevrijd van slavernij. Die bevrijding van een heel volk leidde tot de erkenning van de HEER als koning. Hier de laatste zin van het danklied van Mozes, toen het volk Israël aan het leger van Egypte was ontsnapt.
Exodus 15:18. De HEER is koning voor eeuwig en altijd!’

Opvallend in die tijd van Mozes was dat je nauwelijks leest van ziekten. De ‘gezondheid’ betrof zelfs de materiële dingen. Zelfs de sandalen sleten niet. Mozes bleef scherp zien.
Deuteronomium 29:4. Veertig jaar lang heeft hij u door de woestijn geleid en in al die tijd raakten uw kleren en uw sandalen niet versleten,

In de tijd van Jozua en de richteren tot en met de koningen als David aan toe waren de werken van het koninkrijk vooral dat er bescherming was tegen bedreigende legers en mooie oogsten in plaats van honger en armoede.

Het koninkrijk en de kerk

In de kerk is er voorzichtigheid met het koninkrijk van God. Het woord schroom kan vallen. Een woord voor iets wat niet goed is. Bekeer je daar van zou Johannes de Doper zeggen.

In de theologie is er de uitdrukking “reeds en nog niet”. Dat is een verklaring waarom we nog zo weinig van het koninkrijk van God zien. Maar we moeten niet een verklaring zoeken, we dienen Gods Koninkrijk te zoeken.

Bekijk waar het aan ontbreekt: geloof, kennis, ervaring, heilig leven, anderen, die er ook in leven. Het kan wel, anderen hebben het wel gevonden.

Samenvatting

Een belangrijk deel van het onderwijs van Jezus gaat over het koninkrijk van God. Hij spreekt ervan en laat het ook door zijn daden zien.

Het koninkrijk van God functioneert wel heel anders dan de Nederlandse samenleving. We beseffen nauwelijks, denk ik, wat een koning is en dan nog wel een goede koning. Iemand om zonder meer te gehoorzamen. Iemand waar je respect voor hebt. Iemand waar je dankbaar voor bent. Vanwege zijn enorme talent en desondanks zijn onbaatzuchtigheid.

Ook naar elkaar toe is het koninkrijk van God totaal anders. Het is in feite een organogram met één leider waar iedereen aan rapporteert. Daarnaast is er natuurlijk wel onderling respect voor elkaars speciale bedieningen en gaven.

Gespreksvragen

Hoe is het met jou, zoek je verklaringen waarom je het koninkrijk van de hemel nog niet ziet of zoek je het koninkrijk.

Hoe kijk je eigenlijk tegen het koninkrijk van God aan? Lijkt het je eng, spannend, uitdagend, nuttig, noodzakelijk?

Kun je een ekklesia zijn zonder het koninkrijk van God te begrijpen? Kun je een kerk zijn zonder het koninkrijk van God te begrijpen?

Wat is er in de houding van een kind waardoor je het koninkrijk kunt binnengaan?

Als het koninkrijk van God zich nu weer met kracht zou manifesteren waaraan zou dat vooral zichtbaar zijn? (ik denk o.a. aan saamhorigheid in plaats van eenzaamheid).

Wat is tot inkeer komen? (heb ik ook een studie van. Heeft met het serieus nemen van Gods geboden te maken).

Heb je de kwetsbaarheid van Gods Koninkrijk gezien? Op welke punten is het koninkrijk van God kwetsbaar.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.