Gods wil voor je leven

In onze maatschappij zijn er veel mensen die een zin, een doel, een richting missen in hun leven. Dat missen kan leiden tot een gevoel van zinloosheid, nutteloosheid en uiteindelijk depressiviteit. Dat missen kan zich ook uiten in een leven van oppervlakkigheid en onverschilligheid.

Dit onderwerp wil helpen om meer richting te krijgen in je leven. Het middel daarvoor is, hoe vreemd het ook mag klinken, de “wil van God”. Het is een ’tool’ voor genezing. Genezing van zinloosheid en oppervlakkigheid en daarmee ook voor genezing van allerlei narigheid als gevolg van zinloosheid en oppervlakkigheid.

Dit onderwerp is bedoeld voor zowel gelovige als ongelovige mensen. Ik hoop dat het ook te volgen is voor mensen, die de Bijbel en/of God niet kennen. Ik heb er wel mijn best voor gedaan. Heb je hulp nodig, loop dan bij ons binnen op een Healing Rooms avond (Healing Rooms Gouda, zie website).

Een studie van de Bijbel over dit thema was de basis voor het maken van dit onderwerp. Mocht je meer willen weten, lees dan deze Studie: De Wil van God.

Waar gaat het hier over?
Allereerst gaat het over de kracht van het middel, de tool. Als God iets wil, dan gaat het ook gebeuren.

Ten tweede gaat het erover wat God zou willen voor alle mensen en specifiek voor ieder persoon. Ook voor jou persoonlijk. We gaan dan de inhoud in.

Ten derde hoe zou je mee kunnen werken aan een betere wereld. Dat iedereen God wil gaat doen.

Ten vierde gaat dit onderwerp in op mogelijke misverstanden als het gaat om de wil van God.

Ten vijfde geeft het aan hoe je lekker in vrijheid kunt leven binnen de wil van God.

Tenslotte nog een lied om te zingen, een opdracht voor verwerking en een werkvorm om te gebruiken mocht je over dit onderwerp les willen geven.

1. De kracht van deze ’tool’
De wil van God heeft de schepping, het bestaan van hemel en aarde veroorzaakt.
Openbaringen 4:11. ‘U hebt alles geschapen, uw wil is de oorsprong van alles wat er is’

Spreuken 19:21. ‘Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER’.

In Daniël 4:32 staat: ‘Hij doet wat Hij wil met de hemelse legermachten, evenals met degenen die op aarde wonen. Niemand kan zijn macht weerstaan of Hem ter verantwoording roepen’.

En Gods wil voor de mensen is positief. Jeremia 29:11. ‘Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven’.  

2. Gods wil voor alle mensen in het algemeen en voor ieder persoonlijk
De wil van God voor alle mensen in het algemeen is  ‘het goede, welgevallige en volkomene’ (Romeinen 12:2 in de NBG vertaling).

Gods wil is dat we in nauwe relatie tot Hem staan. Daarbij is belangrijk dat we doen wat God zegt. Er zijn mensen die wel een relatie met God willen, maar niet willen doen wat Hij zegt. Anderen willen wel doen wat Hij zegt maar willen gaan relatie met Hem aangaan.

Het helpt al enorm als je doet wat God zegt. Goed voor je naasten zijn. Niet stelen, geen geweld. Trouw zijn. Geen roddels en leugens over een ander verspreiden. Anderen voorspoed gunnen. Dit zijn trouwens onderdelen van de tien geboden. Wat ook heel behulpzaam is, is een dankbaar leven. In de Bijbel heet dat ‘danken onder alles’, dat staat in 1 Tessalonicenzen 5:18.

Er staat in de Bijbel: God luistert naar ieder die vroom is en zijn wil doet (Johannes 9:31) een heilig leven leiden leidt en zich onthoudt van ontucht (1 Tessalonicenzen 4:3). Er staat ook: God luistert naar ons als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil (1 Johannes 5:14). Het luisteren van God houdt ook in dat God je gaat zegenen. Dan weet u waar het vanaf hangt.

Als je wel een relatie met God wil maar niet wil doen wat Hij zegt, dan ben je een huichelaar. Beter je leven, een relatie met God zonder te doen wat hij zegt dat kan niet.

Het is de wil van God:
– dat je leeft in eenheid met Christus Jezus (2 Timoteüs 1:1)
– dat we uit de door het kwaad beheerste wereld worden bevrijd (Galaten 1:4)
– dat we tot inkeer komen (2 Petrus 3:9)
– dat we niet verloren gaan (Matteüs 18:14).

Als je Gods wil doet dan is het uiteindelijke resultaat dat je ‘als de broer en zuster en moeder van Jezus bent’ (Marcus 3:35)
Dat we worden gegeven aan elkaar (2 Korintiërs 8:5)
Dat je zult ontvangen wat beloofd is (Hebreeën 10:36)
Dat je ‘blijft tot in eeuwigheid’ (1 Johannes 2:17)
Dat de Vader je één van de eersten maakt in zijn schepping (Jacobus 1:18)
Dat we het Koninkrijk van de hemel binnengaan (Matteüs 7:21)
Dat we opstaan op de laatste dag (Johannes 6:39).

Er is een relatie tussen Gods wil doen en lijden. In 1 Petrus 4:1-3 wordt het niet meer leven volgens onze eigen vleselijke verlangens een vorm van lijden genoemd. Het kan een vorm van lijden worden genoemd, maar het is er dan wel één die ervoor zorgt dat erger lijden wordt voorkomen.

Gods wil voor jou persoonlijk
Je bent een mens met gaven en talenten. Je bent ergens voor gemaakt. Voor al je relaties en verbanden klein of groot, dichtbij huis of verderop. Vooral ben je gemaakt voor je relatie met God. Die is voor ieder mens persoonlijk en uniek.

Je kunt zelf bezig gaan met die vraag, maar dat breng je niet ver. Het plan van God met jou gaat pas op gang komen als je Jezus gaat volgen en je af gaat vragen wat Gods plan met je leven is. Op dat moment gaan ze bij wijze van spreken in de hemel meedenken: waar staat hij of zij nu en wat zou een mooie stap zijn.

Het kan ook zijn dat de Heer jou uit je omgeving zou willen halen om zijn wil te doen. Dat gebeurde bij de apostel Paulus. Zo werd hij in plaats van een plaag voor de kerk van die dagen door de wil van God een apostel, die verre reizen ging maken.

Als persoon kun je aan de hemel voorwaarden stellen. Ik wil wel alles maar niet naar een ver land bijvoorbeeld. Is geen perfecte houding natuurlijk. Maar het stellen van voorwaarden is wel een stuk beter dan niet willen zoeken of niet willen weten wat de wil van God is voor jouw leven.

Naar een antwoord moet je zoeken. De wil van God is niet zomaar openbaar. Net als bij veel geestelijke dingen is hier ook inspanning van onze kant nodig.

Je kunt op verschillende manieren antwoord krijgen. Door zelf te luisteren naar Gods stem of door een profetie te ontvangen. Er zijn diverse plekken waar mensen zijn die over je kunnen profeteren. Zo ontvang je de wil van God voor jouw leven.

Het is goed om dat na verloop van tijd nog eens te doen. Zoals er ook een ontwikkeling is in jouw leven door je leven met God is er ook een ontwikkeling in Gods doel met jouw leven.

3. Meewerken aan een betere wereld.
Het is de wil van God om ons te redden, maar niet alleen ons, ook de mensen om ons heen. Het is daarom mooi als jij daar ook een rol in wil spelen.

Die missie zal niet altijd gemakkelijk zijn. Net zo min als het werk, dat de HEER voor ons heeft gedaan. Dat was evenmin gemakkelijk. Daar hoorde ook lijden bij. De apostel Petrus formuleert het zo: “Het is beter te lijden omdat we goed doen, dan omdat we kwaad doen (1 Petrus 3:17).

En daar hoort strijd bij. Waarbij sommigen met je mee gaan werken en anderen de strijd aangaan. Dezelfde Petrus schrijft verder: “Door het goede te doen snoeren we onwetende dwazen de mond (1 Petrus 2:15).

Voor profetisch mensen
Er is een wil van God. Er zelfs een raad van God. Een soort van orgaan waar zaken worden doorgenomen en maatregelen worden voorgenomen. Het idee van een raad lijkt ons misschien vreemd. Maar het Hebreeuwse woord voor God, Elohim is al een meervoud. Het boek Job geeft ook aan dat hemelbewoners met de besluitvorming mee mogen doen. 
Job 1:6. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen.

Wij mensen weten niet altijd wat er in de raad van God afspeelt. Wat zou er bij wijze van spreken op Gods agenda staan? Het Hebreeuwse woord dat wij met raad vertalen heeft ook de betekenis in zich van geheim. Wat precies het plan van God is, is een mooie vraag voor profetische aangelegde mensen. De uitkomsten van de raad van God, die wij kennen als Gods wil, Gods plannen of Gods doelen, die hebben ontdekking nodig.

Een paar keer treffen we in de Bijbel uitkomsten van de besluitvorming van Gods raad aan: Johannes de Doper moest gaan dopen (Lukas 7:30) en Jezus moest worden uitgeleverd (Handelingen 2:23).

Voor pastorale mensen.
Bijzonder is dat wij van deze uitspraken over de wil van Jezus gebruik kunnen maken om anderen herderlijke zorg te verlenen. We kunnen er om vragen omdat het de wil van Jezus is. “Heer, openbaar deze persoon de Vader (Matteus 11:27 en Lukas 10:22). “Heer laat deze persoon leven” (Johannes 5:21). “Heer laat deze persoon dichtbij U zijn” (Johannes 17:24).

Je kunt de Heilige Geest vragen om bijzondere geestelijke gaven om anderen te helpen. stellen in verband met genadegaven. De gaven worden zoals de Geest wil toebedeeld aan mensen (1 Korintiërs 12:11).

4. Mogelijke misverstanden en wat we er tegen kunnen doen.
Hieronder staan vijf mogelijke misverstanden.

Misverstand 1: “God is streng en straft als je niet gehoorzaamt”
Ik heb alle teksten, die gaan over Gods wil opgezocht en bekeken. Wat me opviel is dat er geen enkele gaat over nare en strenge zaken voor ons mensen. God heeft het goede met ons voor.

Als je mensen over God hoort spreken, dan krijg je de indruk dat God op ieder foutje let en straft als een strenge schoolmeester. Dat zeker niet. God is goed, maar er zijn wel voorwaarden om het goede te ontvangen. Dikwijls staat bij ‘Als je Gods wil  doet’ dan …

Misverstand 2: “Wat God zich voorneemt daar wijkt hij niet van af”.
Dat is niet zo. Soms doet de HEER anders dan Hij wilde. De brief aan de Romeinen geeft daar een mooi voorbeeld van. God wilde zijn toorn laten zien, maar toch verdroeg hij hen (Romeinen 9:22).

We komen het ook tegen bij Mozes, die voor het volk Israël bad en God bedacht zich en ging toch mee met het volk Israël. God roept via de profeet Ezechiël mensen op om voor Zijn troon in de bres te staan. Als het ware tegen Hemzelf.

Anne van der Bijl heeft een boek geschreven met de titel “En God bedacht zich”. Hij geeft meer voorbeelden en achtergronden over het feit dat God van gedachte verandert.

Soms wordt hier aan toegevoegd. God is soeverein. Dat wil zeggen hij kan alles doen zonder verantwoording te hoeven afleggen. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant heeft God zich vastgelegd met vele beloften en klopt zijn hart vol liefde voor de mensen.

Misverstand 3: “Je kunt niet weten wat Gods wil is”.
De Bijbel geeft op vele plekken aan wat Gods wil is in het algemeen. Als je wil weten wat God wil is voor jouw leven, dan is het in de eerste plaats nodig dat je jouw leven wil laten leiden door God. Ten tweede kun je gaan naar iemand met een profetische bediening.

De profetische bediening bestaat volgens sommigen in de kerk niet meer. Die is al vroeg in de kerk gestopt. Dat is een misverstand op zich. Zie het onderwerp profeteren.

Misverstand 4: “Ik wil niet dat je bidt om genezing van mijn ziekte want ik weet niet of het wel Gods wil is”.
Wat een uitspraak. Als je op de hoogte bent van wat Gods wil is over genezing, weet je, dat het tegenovergestelde waar is. Het is goed om voor jezelf of voor anderen de getuigenissen over genezing in de Bijbel te lezen of voor te lezen.

Misverstand 5: “Van God komt zowel het goede als het kwade”.
Dit is een uitspraak die aansluit bij de leer over de voorzienigheid Gods, die in de protestantse kerk sinds de Reformatie wordt aangehangen. Het gevolg van deze leer is dat mensen het kwaad van mensen en het kwaad van de duisternis allemaal op de rekening van God schuiven.

Als men ziek wordt wil men niet om genezing vragen. Men wil niet ondankbaar zijn tegenover God. Daardoor blijven mensen ziek en overlijden zelfs, terwijl dat niet de bedoeling was. Een vreselijke leer. En een belediging voor onze goede God. Anne van der Bijl schrijft in zijn boek “en God bedacht zich” hierover: “Deze houding vind ik schokkend en verbijsterend” (bladzijde 93). 

Hoe kunnen we dit geestelijk bolwerk slechten? Eén manier is door woorden uit de Bijbel te citeren over de goede God. Psalmen 119:68. U bent goed en U doet goed [HSV]. Psalmen 100:5. De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

God is zeker een God, die in het goede voorziet. Hij wordt niet voor niets ‘Jehova Jireh’ genoemd, wat de HEER voorziet betekent. Hij werd zo genoemd toen God aartsvader Abraham een bokje gaf om dat te offeren in plaats van zijn zoon Isaak (Genesis 22).

5. Wat allemaal past in Gods wil
Je hoeft je niet bij alles af te vragen wat Gods wil is. De Bijbel geeft tussen de regels door de gebruikelijke weg aan: je kindertijd, leren, gevormd worden, trouwen, kinderen krijgen, een gezin vormen, werken om in je levensonderhoud te voorzien en tenslotte in de maatschappij  bezig zijn.

Maar er is vrijheid en ruimte. Niet iedereen moet hetzelfde ondergaan. Je mag zelf ook andere keuzen maken. Wil je single blijven of alleen trouwen als je iemand ontmoet, die bijzonder bij je past? Dat is goed. Wil je weinig, veel of geen kinderen, voor zover je daar invloed op hebt tenminste? Dat is goed. Wil je een eenvoudige baan om tijd te hebben voor andere dingen? Die ruimte is er.

Je kunt ook kiezen om een offer te brengen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik wil mensen helpen, ook als dat zwaar is”. Of: “Ik wil wel een zware taak in de gemeente”. “Ik wil wel pionieren”. Of als Katholiek kun je zeggen: “Ik wil priester worden”, wat een celibatair leven inhoudt.

Hoe kom ik er aan dat die ruimte en vrijheid  er is? Nou dat zie ik als je de levens van mensen in de Bijbel bestudeert. Neem nu koning David. Gaat David vragen aan God of hij moet trouwen en kinderen krijgen? Welnee. Hij doet dat gewoon en je leest geen enkel verwijt. Zelfs niet als hij meer vrouwen trouwt. Wat toch niet zo verstandig is.

David doet ook dingen voor God uit eigen beweging. Koning David zet een grootschalige lofprijzing en aanbidding op voor de HEER. Dat doet David zonder daar leiding over te vragen. Maar aan de andere kant als er een gevecht met de vijand aankomt, dan wordt het spannend, dan vraagt hij wel om Gods leiding.

Onze Vader in de hemel laat zich t.o.v. David ook niet onbetuigd. Hij helpt als David met leeuwen en beren vecht. Hij laat David zalven door Samuel. Hij helpt hem in de strijd met Goliath. Hij beschermt David in de tijd dat hij op de vlucht is voor koning Saul. Enzovoorts.

Als je een keuze maakt om iets bijzonders te doen met je leven, weet dan dat de HEER je zal belonen voor je offer. Doe dat dan met een dankbaar hart en klaag niet. Je hebt niet het recht dat mensen medelijden met je hebben als je alleen bent omdat je zelf geen partner wil. Je hebt niet het recht dat mensen je financieel ondersteunen als je alleen ‘voor de Heer’ bezig wil zijn.

6. Lied om te zingen
Lied nummer 582 uit de Opwekking bundel met de titel Jezus, alles geef ik U. In het refrein staat de tekst: “Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn”.  Het tweede couplet bevat de tekst: “Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U toe”. Dat is het gevolg van Gods wil te doen.

7. Opdracht en werkvorm
Hier de volgende opdrachten als je met zelfstudie bezig ben en een werkvorm als je met een groep werkt.

Opdracht:
1. Een tekst uit Romeinen 12:2 uit het hoofd leren. “De wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” [NBG vertaling]. En leer ook het refrein van het lied Opwekking 582.

2. Afstand nemen van overtuigingen die niet naar Gods wil zijn. Zoals de overtuiging dat je niet kunt weten wat Gods wil is. En de overtuiging dat naast het goede al het kwaad uit Gods hand komt.

3. Als je daarnaast ook weet wat Gods wil is voor jouw leven en je hebt ook de eerste stappen gezet, dan ben je geslaagd voor deze les. Als je niet gelovig was, dan ben je dat nu geworden. Als je alleen iemand was die naar de kerk gaat, dan ben je nu een leerling van Jezus.

4. Als je daarnaast ook iemand hebt geholpen om Gods wil goed te begrijpen en toe te passen ben je geslaagd voor deze les voor je pastorale bediening.

5. Als je naast deze les ook de studie over de Wil van God kent kun je leraar worden over dit onderwerp.

Werkvorm

1. Geef gelegenheid om voor jezelf op te schrijven van welke overtuiging je afstand wilt nemen. Deel dit in de groep en geef ieder gelegenheid om dit zelf uit te spreken in een gebed tot God.

2. Schrijf voor jezelf op wat Gods wil voor je leven is en welke stappen je daarin wilt zetten. Deel dit in de kring en geef gelegenheid om elkaar een vraag te stellen of te bemoedigen en voor elkaar te bidden of de ander hierin te zegenen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.