Studie Kruis en Opstanding

De plaats van de kruisiging

De kruisen van Jezus en de twee misdadigers, die met hem werden gekruisigd stonden niet op een heuvel wat dikwijls de aanname is, zowel bij tekeningen als bij schilderijen. De kruisen stonden langs de weg. In dit geval was het langs de weg van Jeruzalem naar Damascus.

Iedereen, op de weg in de richting van Damascus, kwam langs en zag de kruisen. Zo deden de Romeinen dat.

Bij iedere gekruisigde stond op een bord boven de misdadiger wat zijn misdaad was. Bij Jezus stond op het bord: Koning van de Joden.

De kruisen stonden langs de weg zo’n honderd meter buiten de poort van Jeruzalem. Het was ter hoogte van de heuvel Golgotha. Dat woord betekent schedelplaats. De heuvel had in het zuidelijk deel een wand en die zag er uit als een schedel. Voor de Romeinen een toepasselijke plek om juist hier de kruisen op te richten.

De heuvel is er nu nog, maar hij is door een busstation beneden aan de voet van de heuvel en door de begraafplaats boven op de heuvel wel wat aangetast. Rond de begraafplaats en op de begraafplaats boren ze soms gaten in de grond om mensen te begraven.

Zo is ‘de neus’ op de wand van de heuvel, die een paar jaar terug nog te zien was, er nu afgevallen.

Op zo’n honderd meter van deze heuvel is een graf uit de eerste eeuw van Christus. Het zou het graf van Jozef van Arimathea kunnen zijn. De man, die aan Pilatus om het dode lichaam van Jezus had gevraagd. <<>>

Dit graf is nu nog steeds te bezoeken. Het is onderdeel van de graftuin in Jeruzalem. De beheerders van deze graftuin zorgen voor het graf en de tuin, die erbij. Je kunt hier ook de wand van de heuvel van Golgotha zien.

Een graf bestond destijds meestal uit twee delen. Het linker deel was de toegang en een plek voor de klaagvrouwen. In het rechter deel konden drie mensen liggen. Uit de teksten van de Bijbel is af te leiden dat je bij binnenkomst in het graf direct rechts het lijk van Jezus kon zien. <<>>

Het graf in de graftuin heeft een grote ronde steen voor het graf, een soort van wiel, van dertig centimeter dikte. De steen voor dit graf weegt wel zo’n 2000 kilo. Dan moet je wel met een paar stevige mannen hebben om zo’n steen weg te rollen.

Boven het deel, waar de dode mensen lagen, was een luchtgat. Dat was voor het afvoeren van de lijklucht. Als een dode een jaar in het graf had gelegen opende men het graf en verzamelden de botten en deed met die in een kist. Kisten werden elders bewaard. Dikwijls bij de plaats waar men was geboren.

Daar komt het gezegde van dat we in de Bijbel kunnen lezen dat de dode werd verzameld bij zijn voorvaderen. <<>>

Opgevaren.

In het Hebreeuws kom je diverse uitdrukking tegen over opstijgen naar de hoogte. Ik heb er uiteindelijk één gevonden, die duidt op een opvaren naar de hemel. En toch is dat wat er is gebeurd.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עָלָה ʿālâWerkwoordH5927Opgaan, opstijgen
Komt 894 keer in 817 verzen voor.
KJV: (come, etc…) up (676x), offer (67x), come (22x), bring (18x), ascend (15x), go (12x), chew (9x), offering (8x), light (6x), increase (4x), burn (3x), depart (3x), put (3x), spring (2x), raised (2x), arose (2x), break (2x), exalted (2x), miscellaneous (33x).
2מָרוֹם mārômZelfstandig naamwoord
mannelijk
H4791Hoogte
Komt 54 keer voor 52 verzen.
KJV: high (29x), height (10x), above (5x), high places (4x), highest places (1x), dignity (1x), haughty (1x), loftily (1x), high ones (1x), upward (1x).
3CombinatieDe combinatie komt in vijf keer voor.

Van al die woorden van opklimmen heb ik alleen deze gevonden.

Psalm 68:18-21. De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. [HSV[

Opmerkingen: bij de HEER zijn uitkomsten tegen de dood.

Bij 2 Koningen 19:23 en Jesaja 37:24, zelfde tekst, gaat het om opklimmen naar hoge bergen en in Jeremia 51:53 staat: ‘Al klom Babel op naar de hemel’.

De opstanding van Jezus.

Wat staat er in de Bijbel over de opstandig uit de dood van Jezus. Dat staat in dit hoofdstuk.

Er is geen speciaal woord of begrip om het opstaan van Jezus uit de dood mee aan te duiden. Opstaan is een gewoon woord, net zoals dat in het Nederlands is. En er zijn ook anderen, die opstonden uit de dood. In het Oude Testament zijn er enkele voorbeelden. En ook Jezus zelf deed mensen opstaan uit de dood.

Wat bij Jezus uniek is, is dat opstond uit de dood zonder dat er een ander mens bij was. Hij stond op uit de dood direct door de kracht van God.

Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἐγείρω egeirōWerkwoordG1453Opstaan
Komt 141 keer in 135 verzen voor
KJV: rise (36x), raise (28x), arise (27x), raise up (23x), rise up (8x), rise again (5x), raise again (4x), miscellaneous (10x).
2ἔγερσις egersisZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G1454Opstanding
Komt eenmaal voor.
KJV: resurrection (1x).

In dit deel het sterven van Jezus aan het kruis, dat was het voorspel van de opstanding uit de dood van Jezus.

Matteüs 27:50-53. Jezus riep opnieuw, luidkeels, en gaf de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen.

Matteüs 28:7. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’

Johannes 2:22. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Handelingen 1:22. … vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’

<<dit artikel is nog incompleet>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.