Studie Sterven en Begraven

<<deze studie is nog in bewerking>>

Dit is het proces aan het eind van het leven. Je lichaam sterft. Je lichaam wordt begraven.

Er gebeurt ook iets met het onsterfelijke deel van een mens. Maar wat allemaal precies. Daar gaat deze studie ook over.

Sterven, de dood

Dit zijn de Hebreeuwse woorden, die men gebruikt voor sterven en de dood.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מָוֶת
maveth
Zelfstandig naamwoord (mnl)H4194Dood.
Komt 160 keer in 155 verzen voor.
KJV: death (128x), die (22x), dead (8x), deadly (1x), slay (1x).
2מוּת
muwth  
WerkwoordH4191Dood gaan, sterven, doden.
Komt 835 keer voor in 694 verzen.
KJV: die (424x), dead (130x), slay (100x), death (83x), surely (50x), kill (31x), dead man (3x), dead body (2x), in no wise (2x), miscellaneous (10x).
3צַלְמָוֶת tsalmavethZelfstandig naamwoord mannelijkH6757Schaduw van de dood. Het woord komt 18 keer voor in 17 verzen. Voor het eerst in het boek Job. KJV: shadow of death (18x).
4שַׁעַר  sha`ar מָוֶת  mavethCombinatieH8179 H4194Poort van de dood. Deze combinatie van woorden komt drie keer voor. Job 38:17 en Psalmen 9:13 en 107:18
5 גָּוַע 
gava`
 WerkwoordH1478 Doodgaan, de Geest geven.
Komt 24 keer voor in 23 verzen.
KJV: die (12x), give up the ghost (9x), dead (1x), perish (2x), dead (1x).

2. Muwth
Dit is het meest algemene woord voor sterven of doodgaan. Het komt voor het eerst voor in Genesis 2 als het over de boom van kennis van goed en kwaad gaat.
Genesis 2:16-17. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

5. Gava
Dit woord wordt dikwijls vertaalt met ‘de geest geven’. Waarom is mij niet bekend.

Hier de eerste tekst in de Bijbel met dit woord.
Genesis 6:17. En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. [HSV]

Griekse woorden

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ποθνῄσκω apothnēskōWerkwoordG599Sterven.
Komt 111 keer voor in 99 verzen.
KJV: die (98x), dead (29x), at the point of death (with G3195) (1x), perish (1x), lay a dying (1x), slain (with G5408) (1x), variations of ‘dead’ (1x).
2θνῄσκω thnēskōWerkwoordG2348Dood zijn
Komt 13 keer voor in 13 verzen.
KJV: be dead (10x), die (1x), dead man (1x), dead (1x).

Hebreeën 9:27-28. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Bij de voorvaderen ….

Er zijn verschillende Hebreeuwse uitdrukkingen, die in beeldende taal over sterven en begraven gaan. Hieronder een overzicht.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1אָסַף ‘acaph עַם `amWerkwoord
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H622 H5971Vergaderen tot zijn volk. Deze combinatie komt negen keer voor in het kader van overlijden.
2אָסַף ‘acaph אָב ‘abWerkwoord
Zelfstandig naamwoord (mnl)
H622 H1Vergaderen tot je vaderen. Het komt drie keer in het kader van overlijden voor.
3שָׁכַב shakab אָב ‘abWerkwoord
Zelfstandig naamwoord (mnl)
H7901 H1Slapen/liggen bij de vaderen.
Deze combinatie komt 27 keer voor.

Vergaderd met zijn volk

Op negen plaatsen staat er van zes mensen in de Bijbel dat ze worden vergaderd met hun volk. Wat bedoelt de Bijbel dan? Dat ze in hetzelfde graf komen? Dat is bij de mensen hieronder niet het geval. Dat ze dan samen in het dodenrijk komen?

Het gaat om de volgende zes mensen: Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob, Aäron en Mozes. Hieronder alle teksten in de NBG51 vertaling. De NBV vertaalt met voorouders.

De eerste keer is in Genesis.
Genesis 25:8. En ​Abraham​ gaf de geest en stierf in hoge ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd vergaderd tot zijn voorgeslacht.

Daarna wordt het gezegd van Ismaël.
Genesis 25:17. En dit waren de jaren van Ismaels leven: honderd zevenendertig jaar. Toen gaf hij de geest en stierf, en werd vergaderd tot zijn voorgeslacht.

En daarna van Isaak.
Genesis 35:29. En Isaak gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd, oud en van het leven verzadigd, en zijn zonen Esau en Jakob begroeven hem.

Van Jacob in deze twee teksten.
Genesis 49:29.  Daarna gaf hij hun bevel en zeide hen: Ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd, begraaft mij bij mijn vaderen in de spelonk in het veld van de Hethiet Efron.
Genesis 49:33. Toen Jakob geeindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op  het bed en gaf de geest, en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd.

En van Aaron in deze twee teksten.
Numeri 20:24. Aaron zal tot zijn voorgeslacht vergaderd worden, want hij zal niet komen in het land, dat Ik de Israelieten geef, omdat gijlieden bij het water van Meriba tegen mijn bevel weerspannig zijt geweest. Numeri 20:26.  laat Aaron zijn klederen uittrekken en bekleed zijn zoon Eleazar daarmee, dan zal Aaron tot zijn voorgeslacht vergaderd worden en daar sterven.

Van Mozes in deze twee teksten met nog een link naar Aäron.
Numeri 27:13.  Als gij het aanschouwd hebt, dan zult ook gij tot uw voorgeslacht vergaderd worden, zoals uw broeder Aaron. Deuteronomium 32:50. .. en sterf op de berg, die gij beklimmen zult, opdat gij tot uw voorgeslacht  vergaderd wordt, zoals uw broeder Aaron op de berg Hor gestorven en tot zijn voorgeslacht vergaderd is.

Opmerking: als dat vergadering inderdaad zou gaan op het samenkomen in het dodenrijk, dan lijkt dat niet te kloppen met het feit dat Mozes er was op de berg van de verheerlijking met Jezus.

Vergaderd met de vaderen

Deze uitdrukking komt verschillende keren voor in de Bijbel, maar dan gaat het om het vergaderen zoals dat in het leven gebeurd. Drie keer is het vergaderen met de vaderen, die reeds zijn overleden.

Hier gaat het om Jozua.
Richteren 2:8-10. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was, honderdtien jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.

Dit zijn de woorden van de profetes Chulda over koning Josia.
2 Koningen 22:20. Daarom, zie, Ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden; uw ogen zullen al het onheil dat Ik over deze plaats ga brengen, niet zien. [HSV]

Zelfde tekst staat in 2 Kronieken 34:28.

Slapen met of bij de vaderen

Hier gaat het over Jacob.
Genesis 47:29-30. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem: Als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je mij goedertierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei: Ík zal overeenkomstig uw woorden handelen. [HSV]

1 Koningen 2:10. David ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven in de stad van David.

1 Koningen 11:43. Daarna ging Salomo te ruste bij zijn vaderen, en werd begraven in de stad van zijn vader David, en Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.

Opmerking: de HSV en NBG hebben ter rust. De SV heeft het over ontslapen.

Begraven, het graf

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1קָבַר 
qabar
WerkwoordH6912Begraven.
Komt 133 keer voor in 122 verzen.
KJV: bury (131x), buriers (1x), in any wise (1x).
קֶבֶר
qeḇer
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H6913Graf.
Komt 67 keer voor in 62 verzen.
KJV: grave (35x), sepulchre (25x), buryingplace (6x).
2קְבוּרָה qĕbuwrahZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H6900Plaats van begraven.
Komt 14 keer voor in 13 verzen.
KJV: sepulchre (5x), grave (4x), burial (4x), burying place (1x).

Qabar Begraven

Dit zijn de eerste twee van de 122 verzen waar het woord in voorkomt.

Genesis 15:15. Wat jou betreft: je zult in ​vrede​ met je voorouders (vaderen) worden verenigd en in gezegende ouderdom ​begraven​ worden.

Dit is wat de HEER tegen Abraham zegt

Het gaat over Abraham die Sara wil begraven.
Genesis 23:4. ‘Ik woon maar als ​vreemdeling​ bij u. Geeft u mij hier een eigen ​graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en ​begraven.’

Plaats van begraven

Dit zijn de eerste twee van de dertien verzen.

Het gaat hier over het graf van Rachal.
Genesis 35:20. Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft.

Het gaat hier over Jacob.
Genesis 47:30. Als ik straks gestorven ben, breng mij dan weg uit Egypte en begraaf me in het graf van mijn voorouders.’ Jozef beloofde het.

Wat er is na de dood

Hoe gaat het met een mens als zijn lichaam is gestorven, de persoon is overleden? Dat is een vraag die mensen bezighoudt.

De Bijbel doet verschillende uitspraken over, die niet op elkaar lijken aan te sluiten, zoals: je verdwijnt als kaf in de wind, je komt in een oordeel, je komt in de gehenna of in de buitenste duisternis daar zal geween zijn en tandengeknars. Je zult op de laatste dag worden geoordeeld.

Je kunt als kaf zijn.

Soms is er een oordeel wat je leven zwaar maakt. Als je dit en dat doet dan ga je naar de gehenna. Ga je naar de buitenste duisternis. Je zult kaf zijn.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מֹץ mōṣ Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H4671Kaf
KJV: chaff (8x).
2ἄχυρον
achyron
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G892Kaf
Komt in 2 verzen voor
KJV: chaff (2x).

Job 21:18. … dat zij worden als stro voor de wind, en als kaf, dat de wervelwind wegneemt?

Psalm 1:4. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

Psalm 35:5. Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de HEERE hen wegdrijft.

Jesaja 17:13. Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg; het wordt opgejaagd vóór de wind uit als kaf op de bergen, vóór de wervelwind uit als werveldistels.

Jesaja 29:5. Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn, worden als fijn stof, en de menigte van geweldplegers als voorbijvliegend kaf. In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling.

Jesaja 41:15. Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels maken als kaf.

Daniël 2:35. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van terug gevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.
Opmerking: hier staat een ander Hebreeuws woord voor kaf namelijk עוּר ʿûr Strong 5784, een woord dat alleen maar in deze tekst voorkomt.

Hosea 13:3. Daarom zullen zij worden als een morgenwolk, ja, als een vroeg opkomende dauw die verdwijnt, als kaf dat van een dorsvloer wegstuift, en als rook uit een venster.

Zefanja 2:2. voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HEERE , voordat over u komt de dag van de toorn van de HEERE .

Mattheüs 3:12. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

Lukas 3:17. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.

Wat na de dood

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.