Studie De komst van Jezus

Jezus wordt al eeuwenlang en ook in onze tijd regelmatig op de aarde waargenomen. In dromen en visioenen. Soms zien mensen Jezus zelfs met eigen ogen.

Maar eenmaal komt Jezus heel openlijk terug. In het openbaar, iedereen zal het kunnen zien, ook die het niet willen zien.

Zo ongeveer als Jezus naar de hemel is gegaan, zo zal Jezus terugkomen. Alleen dan in de omgekeerde richting natuurlijk.

Dit was de wijze waarop Jezus van ons is weggegaan.
Handelingen 1:9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

De omgekeerde richting is dan. We zien Jezus weer. In een wolk. Naar beneden tot Jezus weer op aarde staat.

Wat verandert er als Jezus terugkomt? Dan komt er vrede. Want Jezus is de vredevorst. Is het dan ook gelijk het einde van de tijd, het tijdperk waarin we nu leven? En komt dan gelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Dat bijzondere transformatie proces?

Hoe lang de overgang duurt van deze tijd naar de volgende tijd, dat weten we niet. Er zal dan van alles en nog wat worden afgerond en afgesloten.

De (terug)komst van Jezus

Op verschillende manieren wordt de terugkomst van Jezus hier op aarde beschreven. Dat Jezus komt wordt beschreven. <<>>

In de kerk gebruiken we het woord ‘wederkomst’, maar dat woord komt niet in de Bijbel voor. Je zou kunnen zeggen het is een terugkomst, want Jezus is ook al eerder gekomen en weggegaan. ‘Weder’ is een oud-Nederlands woord.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1παρουσία
parousia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3952
SB3428
(Koninklijke) komst.
Komt 24 keer voor in 24 verzen.
KJV: coming (22x), presence (2x).
2ἔρχομαι
erchomai
WerkwoordG2064Komen.
Komt 643 keer voor in 604 verzen.
KJV: come (616x), go (13x), miscellaneous (13x), variations of ‘come’ (1x).
3νεφέλη
nephelē
Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3507Wolk.
Komt 26 keer voor in 22 verzen.
KJV: cloud (26x).
4ἀήρ
aēr
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
G109Lucht.
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: air (7x).

‘Parousia’ is een Grieks woord dat in bepaalde kringen een bekend woord is. Een keten van evangelische gemeenten is naar dit Griekse woord genoemd.

Het gaat over een komst waar mensen op wachten. De mensen staan klaar om die persoon te verwelkomen. Zoals onze koning Willem Alexander als hij ergens komt, wordt verwelkomt.

In de Bijbel gaat het bij parousia niet altijd over de komst van de Heer aan het eind van de tijd. Van de 24 keer dat het woord voorkomt, gaat het zeven keer over de komst van gewone mensen, zoals Titus, Paulus zelf en anderen. En één keer gaat het over de eerste komst van Jezus. Daar heeft de apostel Petrus het over. Hij heeft het immers zelf met eigen ogen gezien.

Het woord erchomai is een heel algemeen werkwoord. Het woord ‘komen’ wordt voor van alles en nog wat gebruikt. Een enkele keer wordt het gebruikt om Jezus aan te duiden, die ergens komt.

Hoe gaat Jezus komen? Jezus komt op de wolken. Hoe zal dat er uit zien? En gaan we in de lucht de Heer tegemoet? Wat wordt eigenlijk verstaan onder ‘de lucht’?

De komst van Jezus volgens de evangeliën

De drie evangelie boeken Matteüs, Marcus en Lukas hebben het over de komst van Jezus.

Ze doen dat bij twee momenten bij de beschrijving van het leven van Jezus.

Als eerste bij het onderwijs van Jezus op de Olijfberg vlak voor de tijd dat Jezus gevangen zal worden genomen. De tweede keer noemt Jezus zijn komst als hij gevangen is genomen en wordt verhoord door de hogepriester. Bij het onderwijs op de Olijfberg is het een uitgebreid verhaal. Bij de hogepriester gaat het om een enkele zin.

Uit zijn onderwijs, profetie over de toekomst.
Het onderwijs van Jezus op de Olijfberg staat in Matteüs 23 en 24, Marcus 13 en Lukas 21.

Wat Jezus noemde van wat zal gaan gebeuren is dat deels ook al gebeurt. Voor welk deel geldt dat? En welk deel van het onderwijs staat nog te gebeuren? Dat is lastig te bepalen omdat er in tweeduizend jaar veel is gebeurd.

Als je weinig van de geschiedenis weet zal wellicht de Corona crisis de ernstigste gebeurtenis van de wereld ooit zijn. Zo is het ook met veel mensen, die deze profetieën van Jezus lezen en de geschiedenis sinds Jezus uitspraken niet kennen. Die denken wellicht dat alles nog moet gebeuren. Maar als je meer van geschiedenis weet, dan weet je wel beter.

In Matteüs 23:1-36. gaat het over het oordeel voor de schriftgeleerden en Farizeeën en daarna in 37-39 over het lot dat Jeruzalem zal treffen.

Matteüs 23:38-39. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! [HSV]

Opmerking: het huis werd veertig jaar na dit woord een woestenij. Op de komst van Jezus wachten we nog.

De leerlingen vragen dan: “Wanneer zal dit allemaal gebeuren?”
Matteüs 24:3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’

Zij zullen niet vermoeden dat er een lange periode zal zijn tussen de verwoesting en de komst van de messias en de voltooiing van de wereld. De verwoesting van Jeruzalem is gebeurd in de jaren rond het jaar 70, en daarna nog een keer, vanwege dezelfde domme fouten als eerder, in de jaren rond het jaar 135.

De vraag is dan: wat is er nog voor ons toekomst?

Matteüs 24:23-28. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de ​messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Matteüs 24:29-31. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Matteüs 24:32-35. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. [letterlijk: Hij staat vlakbij de deuren] Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Matteüs 24:36-43. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Opmerking: als voor de derde keer hier staat dat de Mensenzoon komt, dan is dat met het gewone woord voor komen: erchomai.

In de evangeliën van Marcus, hoofdstuk 13, en Lukas, hoofdstuk 21, staan de vergelijkbare teksten. Hieronder staan de tekst waarin toevoegingen staan. Is vetgedrukt.

Marcus 13:26-27. Dan zal men de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de ​engelen​ eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Lukas 21:27-28. Maar dan zullen ze op een wolk de ​Mensenzoon​ zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Dit gebeurt bij het verhoor van Jezus door de hogepriester.
Matteüs 26:63-64. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.

Marcus 14:62. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’

Lucas 22:69. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’

Wat kunnen we van deze drie teksten leren?
Bij ‘vanaf nu’: de gehoorzaamheid van Jezus op dit cruciale moment leidt tot de doodstraf maar geeft Hem ook de toegang tot de belangrijkste positie naast God. Voor mensen met geestelijk inzicht is het duidelijk wat die positie van Jezus is. En ze zien Hem als het ware al komen op de wolken van de hemel.

En wat kunnen we verder nog van het onderwijs van Jezus leren?
Er komen we nog allerlei details tegen. Tenminste t.o.v. de samenvatting, want het zijn belangrijke dingen.

  1. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen. Matteüs 24:
  2. Er zal aan de hemel het teken zichtbaar zijn dat de komst van de Mensenzoon aankondigt.
  3. Alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
  4. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.
  5. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Vers 32. De vijgenboom staat voor Israël. Israël is aan het uitbotten. Hoe ver is het? Alleen nog vooral de stam Juda. Het is nog een klein land met weliswaar met steeds meer invloed.
  6. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. ‘Achtergelaten’ klinkt niet prettig, maar je kunt ook vertalen met ‘losgelaten’. Het is hetzelfde Griekse woord dat je ook met vergeving kan vertalen.

De komst van Jezus in de brieven

1 Korintiërs 15:22-24. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. [Eerst is er de komst van Christus en dan het einde. Dat is de volgorde]

1 Tessalonicenzen 2:19-20. Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde.

1 Tessalonicenzen 4:15-18. Wij zeggen u met een woord van de ​Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de ​Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de ​Heer​ zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Wij gaan de Heer tegemoet om Jezus op aarde te verwelkomen. Of gaan we samen met de doden, die Jezus toebehoren met hem naar de plek waar hij was. Maar dan komt Jezus toch niet echt terug? Dan komt Jezus ons alleen hier ophalen van de aarde.

1 Tessalonicenzen 5:20-24. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

In deze tekst gaat het twee keer over de komst van Jezus en eenmaal over de komst van de wetteloze mens.
2 Tessalonicenzen 2:1-10. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden.

Jakobus 5:7-9. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.

Deze tekst gaat over de eerste komst van Jezus.
2 Petrus 1:16-18. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.

2 Petrus 3:3-7. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

2 Petrus 3:8-9. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de ​Heer​ is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

2 Petrus 3:10-13. De ​dag van de ​Heer​ zal komen als een ​dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe ​heilig​ en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar ​gerechtigheid​ woont. [in het Grieks staat er de komst van de dag van God]

1 Johannes 2:28-29. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

Wordt de bestaande aarde vernieuwd of gaat de bestaande aarde weg en komt er een nieuwe aarde?

Dag van het oordeel (vers 7)
Dag van de Heer (vers 10)

In Efeziërs wordt genoemd: de dag van de verlossing.
Efeziërs 4:30. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Het hoofdstuk van 2 Petrus 3 gaat over de komst van Jezus. Opvallende kenmerken.
– kan er wel wat gebeuren, kun je je afvragen, maar de aarde heeft al meer grote veranderingen meegemaakt.
– op de komst wordt al lang gewacht, maar de Heer heeft de tijd en Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niet verloren gaat.
– de hemel en de aarde zullen in vuur en vlam staan voor Jezus.

Met de Geest van God zijn we gemerkt. Voor als Jezus terugkomt. voor ons een dag van de verlossing. Efeziërs 4:30.

De komst van Jezus in het boek Openbaringen

Openbaring 1:7. Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.

Openbaring 10:1. Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur.

Openbaring 11:12. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. <<>>

Openbaring 14:14-16. Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst.

De dag van de Heer

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over ‘de dag van de HEER’. Het kan zijn dat er meer dagen van de Heer zijn.

Zoals bij de profeet Sefanja. Dit is een dag van de Heer met allerlei kwaad voor afgodendienaars en goed voor de genodigden van de Heer.

Het gaat hier om een God, die boos is.
Sefanja 1:2-3. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER. 

Speciaal richt de boosheid van God zich op Juda en Jeruzalem.
Sefanja 1:4-7. Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen.

Opmerking 1: een algemeen principe is het kwaad voor wie de HEER de rug toekeert, Hem niet zoekt en niet raadpleegdt
Opmerking 2: de HEER zal zijn genodigden heiligen.

Sefanja 1:14-16. De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit! Die dag zal een dag zijn van razernij, een dag van angst en benauwdheid, een dag van rampspoed en onheil, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken, een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

Deze teksten moeten wel gaan over de toekomst.

Zacharia 14:1. Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld.
Deze dag is een dag van grote verandering. In het hoofdstuk staan onder andere deze profetiën:
Vers 4: Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.
Vers 5: En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen.
Vers 7: Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren.
Vers 8: Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter.
Vers 9: En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Vers 10: Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden.
Vers 12: De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond.
Vers 18. straf van de HEER voor de volken, die het Loofhuttenfeest niet komen vieren.
Vers 20: Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’.

Maleachi 4:5. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia,voordat de dag van de HEERE komt,die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,en het hart van de kinderen tot hun vaders,opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

De bruid en de bruidegom

Het onderwijs over bruid en bruidegom in het kader van de wederkomst gaat dikwijls in de vorm van gelijkenissen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1νύμφη 
nymphē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3565Bruid
Komt in acht keer voor in zeven verzen.
KJV: bride (5x), daughter in law (3x).
2νυμφίος nymphiosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3566Bruidegom
Komt 16 keer voor in 12 verzen.
KJV: bridegroom (16x)
3γάμος
gamos
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G1062Bruiloftsfeest
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: marriage (9x), wedding (7x).

Het woord gamos bruiloftsfeest, huwelijk komt twaalf keer voor in de setting van de wederkomst. Het geeft de relatie tot de bruidegom, de Heer en zijn genodigden, die komen. Je moet je als genodigde wel aanpassen aan de bruidegom. Een ander bekend verhaal is de bruiloft in Kana. De NBV heeft als vertalingen gekozen voor bruiloftsfeest, bruiloft en bruiloftsmaal. Je zou het woord ook kunnen vertalen met huwelijk.

Matteüs 22:1-11. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal [G715] bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. [in deze laatste regel eenmaal gamos]

Matteüs 22:11-14. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Matteüs 25:1-11. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Hierna in Matteüs 25 komt de gelijkenis van de talenten. Deze gelijkenis gaat om een afrekening aan het eind. Zoiets zal ook aan het eind van de tijd plaatsvinden.

Lukas 12: 35-40. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Johannes 3:26-30. Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Openbaringen 19:6-10. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.

Openbaringen 21 en 22 geven de ultieme voorstelling van de tijd van en vooral na de wederkomst van Jezus. Hier alleen de teksten, die over de bruid en de bruidegom gaan.

Openbaringen 21:1-2. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Openbaringen 21:9-10. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

Openbaringen 22:17. De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Aan het eind van de tijd komt er een nieuw tijdperk met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ik denk dat we zullen transformeren. Ook de dieren. De natuur etc.

Van een voorproefje lezen we bij de geschiedenis van Jezus op de berg van de verheerlijking.

Ook hij transformeerde.

Wij als mensen gaan naar een nieuwe situatie.

De vraag is dan: komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar wij getransformeerd naar toe gaan. De oude hemel en aarde verdwijnen.

Of komt Jezus hier en gaat dan de aarde en de hemel veranderen. Zoals op de berg van de verheerlijking.

Ik denk dit.

Samenvatting

Het eind van de tijd in de Bijbel heeft ook de betekenis van afsluiting, afronding. Zoiets als de afronding van een groot project.

Het einde is een duidelijk moment of korte periode. Er zijn mensen, die zeggen ‘we leven in de eindtijd’ dat is een uitdrukking, die niet aansluit bij het woordgebruik in de Bijbel. Paulus schrijft ‘We zijn mensen voor wie de tijd ten einde loopt’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.