Studie DE Grote Dag

<<deze studie is nog in bewerking, nog niet af>>

Het woord ‘dag’ is een veel voorkomend woord in de Bijbel. Soms gaat het om een speciale dag. Daar zijn allerlei uitdrukkingen voor, zoals de grote dag, de dag van de Heer, de dag van het oordeel, de dag van de wraak, de dag van de mens maar soms ook heel cryptisch die dag.

Hieronder aandacht voor teksten uit de Bijbel over al deze ‘dag’ uitdrukkingen en dan vooral of en zo ja wat ze zeggen over de toekomst.

Als titel voor deze studie heb ik gekozen voor die cryptische uitdrukking ‘die dag’. Vooral omdat het ook nog wel verborgen of een geheim is wat er precies gaat gebeuren.

De grote dag

De uitdrukking de grote dag komt enkele keren voor in de Bijbel. Hieronder de woorden die in het Hebreeuws of het Grieks daarvoor worden gebruikt.

  Woord Soort woord Strong Opmerkingen:
1יוֹם yowmZelfstandig naamwoord
mannelijk
H3117Dag
Komt 2.287 keer voor in 1.931 verzen.
KJV: day (2,008x), time (64x), chronicles (with H1697) (37x), daily (44x), ever (18x), year (14x), continually (10x), when (10x), as (10x), while (8x), full (8x), always (4x), whole (4x), alway (4x), miscellaneous (44x).
2גָּדוֹל gadowlBijvoeglijk naamwoord
(ook als zelfst. naamw.)
H1419Groot.
Komt 529 keer voor en 499 verzen.
KJV: great (397x), high (22x), greater (19x), loud (9x), greatest (9x), elder (8x), great man (8x), mighty (7x), eldest (6x), miscellaneous (44x).
3ἡμέρα
hēmera
Zelfstandig naamwoord vrouwelijkG2250
SB2040
Dag.
Komt 389 keer voor in 366 verzen.
KJV: day (355x), daily (with G2596) (15x), time (3x), not translated (2x), miscellaneous (14x).
4μέγας megasBijvoeglijk naamwoordG3173Groot
Komt 195 keer voor in 185 verzen.
KJV: great (150x), loud (33x), miscellaneous (12x).

Er zijn zowel in het Hebreeuws als het Grieks slechts twee woorden om die combinatie van grote dag aan te geven. Hieronder de voorbeelden.

Dé grote dag in het Oude Testament
De combinatie groot en dag, oftewel ‘grote dag’ komt drie keer voor in het Oude Testament. Hieronder staan ze.

Genesis 29:7. ‘Maar het is nog volop dag,’ zei Jakob, ‘het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven? Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen?

Hosea 1:10-11. Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van Jizreël zijn. <<Jizreël staat voor Israël?>>

Sefanja 1:14. De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Bij Jacob gaat het over de dag zelf, dat de rest van de dag nog groot is. De andere twee teksten laten iets zien over de toekomst t.o.v. de tijd dat ze zijn uitgesproken.

Hosea profeteerde tot 750 voor Christus en Sefanja rond 630 en 640 voor Christus. De profetieën over Israël kregen in de loop van de tijd steeds meer een waarschuwend karakter. Dat is ook te zien aan deze twee voorbeelden.

De profetie van Sefanja was ervoor bedoeld om het volk tot inkeer te bewegen. De profetie van Hosea gaf een ruim perspectief voor de toekomst.

Dé grote dag in het Nieuwe Testament
De combinatie groot en dag, oftewel grote dag, komt zes keer voor in het Nieuwe Testament.

Johannes 7:37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. [HSV]

Johannes 19:31. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. [HSV]

Handelingen 2:20. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.

Judas 1:5-6. Ik wil u eraan herinneren – ook al weet u dit alles wel – dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.

Openbaringen 6:12-17. Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

Openbaringen 16:12-16 De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Twee feesten worden in de Bijbel grote dagen genoemd. Het eerste feest, Pesach, dat staat voor de bevrijding en verlossing van de slavernij. En het laatste feest, die duidt op de vreugdevolle tijd waar we heen gaan. Een feest dat de vreugde van de wet het sjimcha torah. Dit feest ziet vooruit dat we altijd in de wereld van God zijn, zijn woorden (wet) rechtstreeks kunnen horen. Het is de dag dat we voor altijd van het levend water kunnen drinken.

In de toespraak van Petrus op die bijzondere Pinksterdag wijst hij er op dat vanaf dat moment de periode van de grote sprankelende dag is begonnen. Jongeren gaan profeteren, ouderen gezichten zien in de aanloop van die grote dag.

De grote dag is volgens Judas ook de dag dat de gevallen engelen zullen worden geoordeeld.

En tenslotte komt de grote dag twee keer in het boek Openbaringen voor. Bij de zesde zegel en de zesde engel. De woede van God en Jezus zullen zich richten op hen die kwaad hebben gedaan van dictators, legeraanvoerders tot gewone mensen. Om dingen recht te zetten. Dat is wat gebeurt bij het verbreken van de zesde zegel.

Bij de komst van de zesde engel arrangeert God een oorlog. Alle kwaaddoeners zullen zich verzamelen onder inspiratie van kwade geesten om een grote strijd aan te gaan. Maar dit samenkomen geeft God juist de gelegenheid om ze in één keer, zowel geesten als kwaaddoeners te vernietigen.

In Openbaringen 16 staat dat de plaats van de strijd Harmagedon is. Waarom daar? In werkelijkheid ziet dat gebied er uit als een enorme rechtszaal. De heuvel (har) van Megiddo, die uitkijkt op de vlakte van Jizreeël.

Dat enorm duistere leger lijkt op te rukken vanuit het Oosten naar Israël. De mensen zullen er niet aan denken dat God in gaat grijpen. Maar dat doet hij wel. Vandaar de opmerking als een dief in de nacht. <<>>

De dag van de HEER

Een andere uitdrukking is de dag van de Heer: Jom JHWH. Deze woorden hebben de Strongnummers H3117 en H3068.

Er zijn veel teksten waarin het gaat over en ‘dag’ en over de ‘HEER’, maar in ieder geval gaat het zestien keer gaat over de dag van de Heer, die nog komt.

Op enkele plaatsen in de Bijbel wordt een dag van de Heer genoemd. In principe zijn alle dagen van de Heer. Psalm 118:24. Dit is de dag, die de Heer ons geeft, wees dan blij en zing verheugd. [eigen vertaling]

Maar ….. de dag van de Heer is ook een staande uitdrukking in de Bijbel. Wat zou dat betekenen? Is dat dé bijzondere dag aan het eind van de tijd? Of misschien denkt u wel aan de zondag als de dag van de Heer is, de dag des Heeren. Maar wat staat in de Bijbel?

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komen we de dag van de Heer tegen.

De dag van de Heer, de dag des Heeren in het OT.
De combinatie van dag en Heer, Strong H3068 komt 72 keer voor in allerlei varianten. De KJV vertaalt twintig keer met “the day of the Lord”. Die teksten heb ik bekeken, ze worden hieronder genoemd.

Jesaja 2:12. Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is,tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. [HSV]

Dit is een profetie over Babylonië.
Jesaja 13:6-13. Weeklaag! Want de dag van de HEER is nabij,de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart van angst. De mensen zijn door schrik bevangen. Door kramp en pijn krimpen ze ineen als een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan, de vlammen slaan hun uit. De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder ik. Ik maak mensen schaarser dan goud, stervelingen zeldzamer dan zuiver goud uit Ofir. Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van zijn brandende toorn.

Dit is een tekst uit een profetie over Egypte.
Jeremia 46:10. Het is een dag van wraak voor de HEER, de God van de hemelse machten. Hij wreekt zich op zijn vijanden. Zijn zwaard doet zich te goed, het drinkt en raakt verzadigd van hun bloed. De HEER, de God van de hemelse machten, richt een slachting aan, in het noorden, bij de Eufraat.

Deze profetie is gericht tot de profeten.
Ezechiël 13:1-5. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, klaag alle profeten van Israël aan die het nog wagen te profeteren; zeg tegen de profeten die op eigen gezag spreken: “Luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Wee de verdwaasde profeten die hun eigen ingevingen volgen zonder iets te hebben gezien! Israël, je profeten zijn als jakhalzen die leven tussen de ruïnes. Ze zijn niet in de bres gesprongen voor hun volk, ze hebben er geen muur omheen gebouwd waardoor het op de dag van de HEER in de strijd zou kunnen standhouden.

Dit lijkt te gaan over …<<>>
Ezechiël 30:3. Nabij is de dag, nabij is de dag van de HEER! Een dag van wolken zal het zijn, de dag van het oordeel over de volken.

Dit lijkt een profetie, die gaat over een komende <<>>
Joël 1:15. O angstwekkende dag! Nabij is de dag van de HEER, de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende!

Joel 2:1-2. Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg;laat alle inwoners van het land beven van ontzetting:de dag van de HEER komt! Hij is nabij! Het is een dag van duisternis en donkerheid,een dag van dreigende, donkere wolken.

Joël 2:11. Want het is de HEER –zijn stem schalt voor zijn leger uit, zijn strijdkrachten zijn geweldig, zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan die dag doorstaan?

In Joël 2:28 (3:1 in NBV) staat die tekst in dit geheel van dag van de Heer, waar de apostel Petrus op die bijzondere Pinksterdag aan refereert, dat op dat moment zou plaatsvinden:
Joël 2:28. ‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien’.

<<>> Dat was dus ook een dag van de Heer’.

Joël 3:14. <<stond niet bij the day of the Lord>>

Joël 4:14. Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen!

Amos 5:18-20. Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER! Wat zal hij jullie brengen, de dag van de HEER? Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, aangevallen wordt door een beer, en dan, als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van de HEER zal duisternis zijn, en geen licht; aardedonker, zonder glans.

Obadja 1:15. Maar de dag van de HEER is nabij voor alle volken; dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen.

Sefanja
In het eerste deel van het boek Sefanja gaat het ook over de dag van de HEER. Dit eerste deel lijkt uit drie delen te bestaan. Een deel, Sefanja 1:1-13. gericht op het volk Juda, die een oordeel krijgen voor hun occulte activiteiten hun leven met de goden en demonen van de duisternis. Het tweede deel, Sefanja 1:14-18 lijkt een oordeel te zijn met een wereldwijde omvang. En dan Sefanja 2:1-3. Voor hen, die nederig van hart zijn, dat wil zeggen alleen met God leven en zijn geboden houden, hen zal wellicht het oordeel niet treffen.

Trouwens de zonden van Juda hebben wel een wereldwijd gevolg van ellende, zie hieronder de teksten van het eerste deel.

Sefanja 1:1-8. Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde. De dag van de HEER. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER. Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen. Op de dag van die maaltijd zal ik de leiders en de koningszonen straffen, en al wie zich hult in uitheemse kledij.

Sefanja 1:14-16. De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit! Die dag zal een dag zijn van razernij,
een dag van angst en benauwdheid,
een dag van rampspoed en onheil,
een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van dreigende, donkere wolken,
een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw
tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

Sefanja 2:1-3. Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt – een dag verwaait als kaf –, voordat de brandende toorn van de HEER zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.

Zacharia 14
In Zacharia 14 spreekt de profeet over zaken, die nog niet zijn gebeurd. Deze teksten komen uit de Willibrord vertaling. Zij vertalen als enige als de dag van de HEER, wat ook de KJV doet, in plaats van de dag voor de Heer.
Zacharia 14:1-2. Er komt een dag van de HEER, een dag waarop u geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volkeren bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden veroverd [Willibrord]

Verder hieronder een selectie van tekst van wat er zal gebeuren.
Zacharia 14:4. Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts.

Zacharia 14:6-9. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn;
één dag zal er zijn, alleen aan de HEER bekend, dat het dag noch nacht is,
maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee; zo zal het zijn, zomer en winter. De HEER zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal de HEER de enige zijn en zijn naam de enige naam.

Zacharia 14: 12-14. Maar dit zal de ramp zijn, waarmee de HEER al de volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken: Hij zal hun vlees laten wegteren terwijl ze nog op hun voeten staan; hun ogen zullen in de kassen wegteren en hun tong zal wegteren in hun mond. Op die dag zal de HEER een hevige paniek onder hen laten uitbreken; de ene man zal grijpen naar de hand van de andere en zij zullen met elkaar slaags raken. Ook Juda zal in Jeruzalem strijden; de rijkdom van alle omwonende volkeren zal verzameld worden: goud, zilver en een zeer grote hoeveelheid gewaden.

Zacharia 14:16. En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan
om zich neer te buigen voor de koning, de HEER van de machten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Zacharia 14:20. Die dag zal er op de bellen van de paarden staan: ‘Aan de HEER gewijd!’

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De dag van de Heer kan aan de orde zijn bij de Babylonië en bij Egypte. Dat zullen wel verschillende dagen zijn. Was in ieder geval aan de orde op die Pinksterdag nadat Jezus was opgestaan.

De relatie met ‘dag van de Heer’ met de zondag heb ik nog niet gevonden. Ik verwacht ook niet dat dat gaat lukken.

Er is zeker een relatie van de dag van de Heer met de toekomst. Zeker aan het eind van de tijd zal er nog een dag van de Heer zijn.

De dag van het Heer in het Nieuwe Testament.
De combinatie dag en Heer, Strongs G2250 en G2962, oftewel de dag van de Heer, komt vijf keer voor. Drie keer vertaalt de KJV hier ook met “the day of the Lord” namelijk in 2 Korintiërs 1:14, 1 Tessalonicenzen 5:2 en 1 Petrus 3:10 van onderstaande teksten.

Hieronder de vijf plaatsen waar de uitdrukking dag van de Heer in voorkomt.

Handelingen 2:20 (staat ook bij grote dag hierboven). De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.

1 Korintiërs 5:4-5. Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn, en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is, moet u die persoon aan Satan uitleveren. Dan gaat zijn huidige bestaan verloren, opdat hij zal worden gered op de dag van de Heer.

2 Korintiërs 1:13-14. Wat u in onze brieven leest en eruit begrijpt, hebben we ook precies zo bedoeld. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u.

1 Tessalonicenzen 5:1-6. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. [de tweede keer dat dag van de Heer wordt genoemd staat er in het Grieks ‘die dag’. Ook een uitdrukking]

2 Petrus 3:10. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De dag van de Heer is de grote stralende dag. Handelingen 2.

Paulus beveelt voor iemand als pastoraal traject aan om iemand over te geven aan Satan zodat hij uiteindelijk zal worden gered op de dag van de Heer. 1 Korintiërs.

Op die dag kunnen wij ook trots zijn op elkaar als we met volharding Jezus hebben gevolgd. 2 Korintiërs.

Hier komen we ook weer twee keer de dief in de nacht tegen.

En tenslotte dat één dag kan zijn als duizend jaar. De dag van de Heer zal wel eens een periode van duizend jaar kunnen beslaan.

De dag van oordelen, toorn, wraak

Er komt een dag waarbij zal worden geoordeeld. Er zal ook plaats zijn voor de toorn en de woede van God over het kwaad en van zijn wraak. De Bijbel spreekt er in alle diversiteit over.

Hier een overzicht informatie van de meest voorkomende uitdrukking in het Nieuwe Testament. Dat is de dag van het oordeel.

  Grieks woord Soort woord Strong Opmerkingen:
2נָקָם naqam H5359Wraak
3κρίσις krisis Zelfstandig naamwoord vrouwelijk G2930 Oordeel, veroordeling.
Komt 48 keer voor in 47 verzen. KJV: judgment (41x), damnation (3x), accusation (2x), condemnation (2x).
κρίνω krinō   WerkwoordG2919 Oordelen

KJV: judge (88x), determine (7x), condemn (5x), go to law (2x), call in question (2x), esteem (2x), miscellaneous (8x).
5ὀργή 
orgē
Zelfstandig naamwoord vrouwelijkG3709
SB3192
Toorn, woede, verbolgenheid
KJV: wrath (31x), anger (3x), vengeance (1x), indignation (1x).

De combinatie van dag en wraak komt vier keer voor. Spreuken 6:34 en Jesaja 34:8, 61:2 en 63:4.

De combinatie van dag met oordeel komt in negen verzen voor. de KJV vertaalt met ‘the day of judgment’ (8x) en de ‘judgment of the great day’ (1x)

De dag van de wraak, combinatie dag en wraak komt drie keer voor.

– Dag van het oordeel

Matteüs 10:15. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Matteüs 11:22. Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie.

Matteüs 11:24. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.’

Matteüs 12:36. Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.

Marcus 6:11. En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sódom of Gomórra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan die stad. [SV. Staat niet in alle handschriften]

Matteüs 12:41-42. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo! [Er staat hier ‘in het oordeel’ en niet ‘in de dag van het oordeel’]

Lucas 11:31-32. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona! [Er staat hier ‘in het oordeel’ en niet ‘de dag van het oordeel’]

Johannes 12:48. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. [hier combinatie dag en werkwoord oordelen]

2 Petrus 2:9. De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.

2 Petrus 3:7. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

1 Johannes 4:17. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

Judas 1:6. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.

Met iets andere woorden, toch zelfde betekenis.

Romeinen 2:16. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

1 Korintiërs 3:13. … van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.

2 Petrus 2:9. De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.

2 Petrus 3:7. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

1 Johannes 4:17. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

– De dag van het oordelen

Er wordt vier keer over de dag van het oordelen gesproken. Hier staat dat.

Johannes 12:48. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.

Handelingen 17:31. want hij [God] heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.

Romeinen 2:16. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

Openbaringen 18:8. Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld [oordelen] , is machtig. [het gaat hier over de stad Babylon]

– Het laatste oordeel

Er zijn ook nog andere uitdrukkingen rond de dag van het oordeel.

Laatste oordeel.
Hebreeën 6:2. … de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel.

Er komt een dag.
Handelingen 17:31. … want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’ [hier het werkwoord oordelen]

Oordelen over levenden en doden.
2 Timoteüs 4:1. Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij.

Dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt.
Romeinen 2:1-5. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn ​rechtvaardig​ vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.

Romeinen 2:6-11. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door ​onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en ​vrede, de ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid.

De dag waarop Christus Jezus oordeelt
Romeinen 2:12-16. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God ​rechtvaardig​ zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun ​hart​ geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

– Komend oordeel

Matteüs 3:7. Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?

Lucas 3:7. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?

Lucas 10:14. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie.

Handelingen 24:25. Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen.’

– De dag van de wraak

Wraak heeft de betekenis van vereffenen. Normaliter is dat het recht. Jij hebt mij een som geld afgenomen, datzelfde bedrag moet je terug geven. Bij God is zijn boosheid, zijn toorn vooral verontwaardiging voor wat is gebeurd. Hij is geen boze God, maar Hij komt in beweging en is daar zelfs emotioneel bij betrokken om degenen, die onrecht hebben meegemaakt, recht te doen.

Wraak gaat niet alleen over het vereffenen tussen mensen, maar ook tussen God en mensen. Als je de zaak van God schade doet, dan sta je schuldig.

Het vereffenen, de wraak, zal in de loop van de tijd plaatsvinden. Aan het eind van de tijd is de grote vereffening. De grote dag van de wraak.

Er gaan twee teksten in het Nieuwe Testament over de dag van de wraak, maar er zijn diverse teksten in het Oude Testament, die over deze dag gaan.

Hier een overzicht informatie van de meest voorkomende uitdrukking in het Nieuwe Testament. Dat is de dag van het oordeel.

De ‘dag van de wraak’ is genoemd in Romeinen 2:5, zie hierboven. En in deze tekst:

Openbaringen 6:17. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

Laatste van de dagen

De uitdrukking ‘laatste van de dagen’ in het Oude Testament kunnen vertalers moeilijk begrijpen. Daarom vertalen ze dikwijls met ‘toekomst’ maar het is de vraag of dat de bedoeling was. Het kan natuurlijk ook om de laatste dagen van een tijdperk gaan. Dat het gaat om de laatste dagen dat Israël nog in het beloofde land woonde. Of de laatste dagen dat de tweede tempel nog niet was verwoest.

Wat staat er over de laatste dagen in de Bijbel? <<deel Nieuwe Testament moet nog worden toegevoegd>>

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1אַחֲרִית ‘achariythZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H319Eind, laatste
Komt 61 keer voor in 60 verzen
KJV: end (31x), latter (12x), last (7x), posterity (3x), reward (2x), hindermost (1x), miscellaneous (5x)
2ἔσχατος
eschatos
Bijvoeglijk naamwoordG2078
SB1888
Uiterste, laatste
Komt 54 keer voor in 49 verzen
KJV: last (46x), lowest (2x), uttermost (2x), last state (2x), ends (1x), latter end (1x)


De combinatie van laatste met dagen, Strong H3117, de uitdrukking het laatste der dagen, be-acharit hayyamim, komt 17 keer voor in 13 teksten in het Oude Testament. Hieronder staan ze.

De combinatie van eind, laatste met jaar of jaren, Strong H8141, komt tweemaal voor. Eenmaal in verband met het onderwerp van deze studie.

De combinatie van uitsterste, laatste met dagen Strong 2250 komt 12 keer voor.

Laatste der dagen in het Oude Testament
Dit zijn de woorden van Jacob als inleiding voordat hij zijn profetische woorden over zijn twaalf zonen en twee kleinkinderen uitspreekt.

Genesis 49:1. Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: ‘Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst [er staat in het Hebreeuws de laatste van de dagen] zal vergaan. [De NBG vertaalt met: de toekomende dagen]

Bileam een magiër die was ingehuurd door een vijandelijke koning om het volk Israël te vervloeken, maar de woorden die hij gaat zeggen zijn vervloekingen voor de tegenstanders van Israël.
Numeri 24:14. Goed, ik ga terug naar mijn eigen land. Maar eerst zal ik u laten weten wat dit volk uw volk in de toekomst zal aandoen.

Deuteronomium 4:30. Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn. [Statenvertaling. NBV laat de woorden ‘ in het laatste der dagen’ in zijn geheel weg. Dit is de tekst in de NBV: Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren]

Deuteronomium 31:29. Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken. [Dit is tekst van de Statenvertaling, de NBV laat de woorden ‘ in het laatste der dagen’ ook hier in zijn geheel weg]

Jesaja 2:2. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. [Statenvertaling. NBV ‘Eens zal de dag komen’ en verder ‘dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Zelfde tekst in Micha 4:1]

Deze twee teksten gaan erover dat het volk in de laatste dagen Gods toorn gaat begrijpen.
Jeremia 23:20. Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. [Statenvertaling, NBV ‘Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen]
In Jeremia 30:24 staat bijna dezelfde tekst.

Deze twee teksten zijn mooie beloften voor het volk van Moab en Elam in de laatste dagen.
Jeremia 48:47. Maar Ik zal in het lot van Moab een keer brengen in het laatst der dagen, luidt het woord des Heren. Tot zover het oordeel over Moab. [NBG. NBV neemt de woorden ‘in het laatst der dagen’ niet op in de vertaling]
Jeremia 49:39. Maar in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren. [NBG. NBV ‘eens’]

Deze tekst sluit aan op de teksten van het volgende sub hoofdstuk over Gog. Eerst gaat het over jaren, in deze tekst over dagen.
Ezechiël 38:16. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal. [NBG, de NBV vertaalt ook hier met ‘eens’]

Dit spreekt aartsengel Michaël tegen Daniël.
Daniël 10:14. … en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst [vele dagen]. [NBG, NBV vertaalt in het laatst der dagen met ‘einde van de tijd’.

Hosea 3:5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil – in de dagen der toekomst. [NBG. NBV vertaalt met ‘uiteindelijk’]

Deze tekst was hiervoor al aangekondigd.
Micha 4:1. En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen [Statenvertaling]

De laatste dagen in het Nieuwe Testament.
Johannes 12:48. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Voor aartsvader Jacob gingen de profetiën voor zijn kinderen al in het laatste der dagen al binnenkort werken en, als je ze leest zie je, dat ze ook in onze toekomst nog verder zullen doorwerken. Genesis.

Voor de volken die Israël wilde vervloeken zou binnenkort, hoewel er staat in het laatste der dagen, de tijd van … aanbreken. Numeri

Voor het volk Israël geldt dat als ze in het laatste der dagen, op termijn of ooit daarna, als ze zich tot God wenden, dat er dan genade is. Deuteronomium en Jeremia.

Voor de volken Elam en Moab zij er ook nog mooie beloften. Zouden die ook nog doorwerken in onze tijd? Elam = Iran en Moab = Jordanië.

De berg van het huis des HEREN, de Sion berg zal vaststaan. En de volken zullen daar heen gaan. Jesaja en Micha.

In de laatste dagen zal het volk Israël zich bekeren. Hosea.

De laatste dagen in het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament komt 54 keer het woord eschatos voor. Eschatos betekent ‘uiterste, laatste’. De kerk heeft dit woord gebruikt in de term ‘eschatologie’ om de leer over de laatste dingen een naam te geven.

Het woord komt in allerlei vormen voor zoals in Matteüs 5:26. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Het woord wordt ook zelfstandig gebruikt, bijvoorbeeld de bekende tekst ‘vele eersten zullen de laatsten zijn (Marcus 10:31). En de stem als van een bazuin die zegt ” Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste” Openbaringen 1:11 (HSV).

Het woord eschatos komt twaalf keer voor in combinatie met hemera. Als enkelvoud, de laatste dag of in het meervoud, de laatste dagen. De laatste dagen is een hele periode. Jezus is gekomen in deze laatste dagen, zie Hebreeën. Of als de laatste dag. Dat kan ook de laatste dag van het feest zijn, zie Johannes of inderdaad de allerlaatste dag van dit tijdperk hier op aarde.

Opvallend is dat de NBG in de teksten van Johannes, op één na, eschaton hemera vertaalt met ‘ten jongste dage’. Bedoelt men dat de laatste dag ook gelijk de eerste dag is van en nieuw tijdperk?

Johannes 6:39-40. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.

Johannes 6:44. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.

Johannes 6:53-55. Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.

Hier gaat het over de laatste dag van het loofhuttenfeest.
Johannes 7:37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! [NBG, hier dus niet jongste dag. Zou ook niet overeenstemmen met de context]

Bij de opwekking uit de dood van Lazarus.
Johannes 11:23-25. Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Johannes 12:48. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.

Handelingen 2:17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. [NBG. NBV: einde der tijden]

2 Timoteüs 3:1-2. Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, … [NBG. NBV laat zware tijden weg. Het woord καιρός kairos, Strong G2540 vertaalt de NBG met ‘tijden’]

Hebreeën 1:1-2. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. [NBG. NBV: ‘nu de tijd ten einde loopt’]

Jakobus 5:3. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. [NBG. NBV: ‘hoewel de tijd ten einde loopt’]

2 Petrus 3:3-7. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De evangelist Johannes geeft allerlei woorden van Jezus weer over de laatste dag. Als je bij Jezus komt, als de Vader je in contact met Jezus brengt zul je op de laatste dag opstaan. En: wie Jezus lichaam eet en zijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en zal op de laatste dag opstaan. Als je Jezus woorden niet aanneemt, zullen die woorden op de laatste dag over je oordelen.

Op het moment van het Pinksterfeest waren er al vele dagen geweest. Het is dan ook niet vreemd dat het Pinksterfeest viel in de periode van de laatste dagen. Handelingen. Ook het onderwijs van Jezus was in het laatst der dagen. Hebreeën. In die tijd en tot nu toe en de toekomst zullen de mensen zelfzuchtig zijn. Timoteüs. Wellicht was dat in eerdere dagen niet. Dat is dan een mooie tijd geweest!

Terwijl Jakobus de rijken er op wijst dat ze in de laatste dagen leven, wijst Petrus op de lange termijnen en dat hoewel niets op een verandering wijst en toch ineens iets kan veranderen.

Eschatos in combinatie met ‘chronos’
Deze combinatie zou je met de verste of de uiterste tijd kunnen vertalen.
Hieronder de betreffende teksten (NBV)

1 Petrus 1 :20. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. [het gaat over het lam, de eenjarige ram Jezus]

Judas 1:18 ‘Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.’ Dat is wat de apostelen hebben gezegd tegen de gemeenten waar Judas aan schrijft.

Eschaton in combinatie met ‘hora’
De combinatie met ‘hora’, uur, Strong nummer 6510, komt maar eenmaal voor en wel in de pastorale brief van de apostel Johannes.
1 Johannes 2:18. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Wij kennen dat lied met die zin “In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan”.

Hysteros in combinatie met ‘kairos’
Het bijvoeglijk naamwoord ὕστερος (hysteros) G5306 komt eenmaal voor in de bijbel en betekent later, daarna etc. Het komt die ene keer voor in combinatie met kairos. Samen zou je met de laatste tijd kunnen vertalen. De NBV vertaalt deze woorden met eindtijd. De enige keer dat de NBV in de vertaling het woord eindtijd gebruikt. Overigens gebruiken ze het woord ‘eindtijd’ ook twee keer in titels van een paragraaf, namelijk bij Lukas 12:54 en bij 1 Petrus 3:13. De tekst waar de NBV met eindtijd vertaalt is deze.
1 Timoteüs 4:1. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
Als je dit leest, kun je stellen dat het woord eindtijd niet in het Nieuwe Testament voorkomt.

De laatste jaren

De eerste keer dat de uitdrukking voorkomt lijkt het te gaan om het einde, de laatste dag van een jaar. Iedere dag zal de HEER zorgen voor zijn volk.
Deuteronomium 11:10-12. Want het land dat u in bezit zult nemen is heel anders dan Egypte, waar u vandaan komt. Daar moest u de akkers na het zaaien kunstmatig bevloeien als een groentetuin. Maar het land aan de overkant is een land met bergen en dalen, dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. Het is een land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt en waarover hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag

De tweede keer dat deze uitdrukking in de Bijbel voorkomt is in Ezechiël 38. Daar lezen we dat Ezechiël van God de opdracht krijgt om te profeteren tegen de oppervorst Gog van Mesech en Tubal in het land Magog. Gog en Magog zijn namen, die alleen in Ezechiël 38 en 39 voorkomen en dan ook nog een keer in het boek Openbaringen.

(En je komt deze namen tegen in namenlijsten. Magog een achterkleinzoon van Noach. Gog iemand uit de stam van Ruben)

Dit is het verhaal in het kort van Gog in het land Magog. Hier eerste de inleiding. Dan het bevel dat Gog krijgt om het land Israël in te trekken. Dan de smadelijke vernietiging van het enorme leger. Tenslotte de genade van God voor Israël. Hier de vier stukken tekst.

Ezechiël 38:1-3. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg: “Dit zegt God, de HEER: Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal je straffen! 

Ezechiël 38:8. Over lange tijd, in de verre toekomst [laatste jaren], zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen.

Ezechiël 39:4. Op de bergen van Israël zul je sneuvelen, met al je troepen en je bondgenoten, en daar geef ik je ten prooi aan alle soorten roofvogels en aan de wilde dieren.

Ezechiël 39:25-29. Maar, zegt God, de HEER: Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, door niemand opgeschrikt. Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over de hele wereld in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal niemand achterlaten. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER.”’ Volgend hoofdstuk

In het boek Openbaringen komt nog eenmaal Gog en Magog terug.
Openbaringen 20:7-8. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Van het verhaal van Gog kunnen we leren dat eens Israël zal worden aangevallen met een enorm leger. Maar dat de HEER zal ingrijpen. Men zal maanden bezig zijn om de lijken te bergen. En men zal jarenlang nog hun spullen kunnen gebruiken.

Dat ‘eens’ zal volgens het boek Openbaringen zijn na de duizend jaar dat de satan gevangen is.

De tijd van het eind.

De Bijbel spreekt over het einde, het doel van de tijd, maar ook over de tijd van het eind. Daar gaat het in dit hoofdstuk over. Over het einde van de tijd gaat het in de studie over de komst van Christus.

Hier de woorden, die in het Hebreeuws en Grieks voorkomen.

Woord Soort woord Strong Opmerkingen:
1עֵת
`eth
Vrouwelijk zelfstandig naamwoordH6256Tijd.
Komt 296 keer voor in 258 verzen. Voor het eerst in Genesis 8:11.
2קֵץ qetsZelfstandig naamwoord vrouwelijk H7093 Einde, eind van tijd of van ruimte.
Komt 67 keer voor in 62 verzen.
χρόνος chronosMannelijke zelfstandig naamwoordG5550Tijd
Komt 53 keer in 53 verzen voor.
KJV: time (33x), season (4x), while (2x), a while (2x), space (2x), oftentimes (with G4183) (1x), not translated (5x), miscellaneous (4x).
4τέλος telosZelfstandig naamwoord
onzijdig
G5056Eind, doel
Komt 42 keer voor in 41 verzen
KJV: end (35x), custom (3x), uttermost (1x), finally (1x), ending (1x), by (one’s) continual (with G1519) (1x).

Er zijn zowel in het Hebreeuws als het Grieks slechts twee woorden om die combinatie van eind en tijd aan te geven. Hieronder de voorbeelden.

In Oude Testament
In het Oude Testament komt de combinatie tijd en eind , eth en gets alleen vijf keer voor in het boek van de profeet Daniël. Hieronder staan ze. De eerst keer dat de tekst voorkomt heb ik nader onderzoek naar gedaan.

In Daniël 8 geeft het visioen van de ram en de geitenbok weer. De eerste verzen gaan duidelijk over de vorsten van de Meden en Perzen, de tijd van Daniël, en over een vorst, die daarna komt. Uit de beschrijving kun je lezen dat die geitenbok de Macedoniër Alexander de Grote is geweest. Hij leefde van 356 tot 323 voor Christus. Hij mens met bovennatuurlijke prestaties.

Maar in het vervolg van het hoofdstuk Daniël 8 krijgt de tekst een breder perspectief.
Daniël 8:15-17. Toen ik, Daniël, het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruitzag als een man. En over het Ulaikanaal hoorde ik een menselijke stem roepen: ‘Gabriël, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt.’ Hij kwam vlak bij me staan. Ik schrok en viel voorover. Hij zei: ‘Begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het einde verwijst.’

Dit was het laatste gedeelte van het visioen.
Daniël 8:8-14. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens, die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog een horen op, die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het Sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel, en hij vertrapte het. Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been tegen het dagelijks offer, hij overtrad de wet en richtte de waarheid te gronde. Alles wat hij ondernam lukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tegen degene die gesproken had: ‘Hoe lang zal het duren, wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger?’ Hij zei tegen mij: ‘Drieëntwintighonderd avonden en ochtenden; daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld.’

Dit deel lijkt over Antiochus Epiphanus te gaan (Epiphanus betekent verschenen god) leefde van 215-164 voor Christus en was een telg uit het nageslacht van één van de veldheren van Alexander de Grote.

Antiochus inde de belasting van het land via de hogepriesters. Doordat Antiochus een andere hogepriester aanstelde, die meer geld bood, ontstond er tussen volgelingen van de hogepriesters van burgeroorlog tussen beide hogepriesters. Antiochus kwam met zijn leger en stelde orde op zaken en nam het besluit om de Joodse godsdienst te verbieden op straffe van de dood. Hij beval om het altaar van Baäl Hasjamaïm (de Syrische equivalent van Zeus) op te zetten in de tempel te Jeruzalem en er werden naar verluid ook varkens geofferd.

Bronnen: https://www.britannica.com/biography/Antiochus-IV-Epiphanes en https://www.britannica.com/topic/Judaism/Hellenistic-Judaism-4th-century-bce-2nd-century-ce#ref299190

Deze stappen van Antiochus leidde tot grote woede van de joden. De Joodse priester Mattathias en zijn zoon Judas Makkabeüs leidden vervolgens een guerrilla oorlog tegen hem. Antiochus liet duizenden joden ombrengen. Vanwege zijn wreedheid noemden de joden hem al gauw Antiochus Epimanes (is grieks voor de gek).

In het jaar 164 veroverden de Makkabeeën de hoofdstad Jeruzalem met de tempel. In hetzelfde jaar overleed Antiochus, toen ergens verblijvend in Iran plotseling aan een ziekte. De joden zagen dat als de straf van God.

Het Sieraadland van het boek Daniël zou Israël kunnen zijn. Het sterrenleger het leger van het volk Israël inclusief de geestelijke machten. De vorst van het sterrenleger, de Heere God zelf. En hij verhief zich door in de tempel een beeld neer te zetten, die aan de Satan doet denken.

De Makkabeeën reinigden te tempel en wijdde de tempel opnieuw in. De datum van de tempelwijding was 25ste kislev in 164 v. Christus. Deze inwijding wordt nog steeds als Chanoekafeest gevierd in Israël, een feest die kort voor onze Kerstdagen wordt gevierd.

De 2300 avonden en ochtenden van Daniël doen er aan denken dat gedurende een tijd er iedere morgen en avond niet werd geofferd aan de HEER. De 2300 offers, twee keer per dag, zou gedeeld door 365 dagen 3,15 jaar zijn. Dat lijkt te passen op deze situatie.

Het lijkt er op dat Daniël 8 gaat over een tijd, die inmiddels al geweest is. Maar wellicht zal iets dergelijks nog een keer komen. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 werd ook vooraf gegaan aan door een burgeroorlog. De in Daniël genoemde ‘tijd van het einde’ lijkt niet te slaan op een tijd aan het einde van de tijd.

Hieronder staan de andere teksten over de eindtijd in het boek Daniël.

Daniël 11:35. Maar ook sommige van de verlichten komen ten val; mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.

Daniël 11:40. In de eindtijd zal de koning van het Zuiden met hem in botsing komen en de koning van het Noorden zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en er als een vloedgolf doorheen razen. [in Daniël 11 gaat het om de strijd tussen de vier koningen. Uitleggers van de Bijbel nemen aan dat het om de strijd om de opvolging van Alexander de Grote ging]

Daniël 12:4. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’

Daniël 12:9. Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. [Dit zijn de woorden van een man en dit zou wel eens kunnen slaan op het einde van het tijdperk waarin wij als mensen nu leven]

Einde van de tijd in het Nieuwe Testament
<<moet nog worden toegevoegd>>

De ‘eindtijd’ boeken van de Bijbel

Er is een rijtje boeken in de Bijbel die teksten bevatten over de laatste tijd en daarna in de Bijbel. Je kunt denken aan de boeken Ezechiël, Daniël en Openbaringen.

<<dit hoofdstuk is nog niet gereed>>

Het boek Openbaringen is boek met een analyse en een toekomst. De toekomst zoals die toekomst was voor de apostel Johannes op Patmos.

Openbaring 11:18. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’

Openbaring 14:7. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’

Openbaring 16:7. Ik hoorde het altaar antwoorden: ‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’

Andere bronnen

In de Studiebijbel is excurs 2 opgenomen met als titel “De dag des HEREN’. Van bladzijde 811 tot en met bladzijde 815. Deze excurs geeft aanvullende informatie over dit onderwerp.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.