Studie EINDTIJD SIGNALEN

<<deze studie is nog in bewerking>>

Wat staat er in de Bijbel over de dingen, die nog komen gaan voordat Jezus terug komt, voor die grote dag en het eind van de tijd? Daar gaat het in deze studie over.

Er zijn allerlei sprekers en boeken, die ons nog dingen voorspellen:
– een grote verdrukking en volgens de laatste jaarweek van de 70 jaarweken,
– de les van de vijgenboom
– de terugkeer van Israël,
– het evangelie in de hele wereld en dan is het einde,
– de opname van de gemeente,
– het duizendjarig vrederijk,
– het beest met zijn merkteken en zijn cijfer namelijk 666.
– Gog en Magog en Harmageddon
– de les van de vijgenboom

In deze studie kunt u vinden wat de Bijbel zegt over deze zaken.

Aan het eind van de tijd zal er nog een grote verdrukking komen. Een thema dat voer is voor boeken, films en eindtijdsprekers. Woorden uit de Bijbel worden dan genoemd zoals Armageddon, 666, het beest met zijn merkteken.

<<Voor het betoog gebruikt men teksten uit de Bijbel, die over die grote verdrukking aan het eind van de tijd zouden gaan en men wijst dikwijls op de toenemende ellende in de wereld. De coronapandemie heeft hen extra bemoedigd om deze boodschap te brengen.

Maar ….. is hun boodschap wel in overeenstemming met hoe de Bijbel over de grote verdrukking spreekt. Of pikt men maar een paar teksten uit de Bijbel, die het betoog ondersteunen en letten ze niet op andere teksten liggen?

<<>>Deze studie geeft een overzicht van wat in de Bijbel staat over dit onderwerp. En wat dan gelijk al opvalt is dat er diverse Hebreeuwse en Griekse woorden in de Bijbel staan, die je met verdrukking of met een synoniem daarvan zou kunnen vertalen.

Dikwijls gaat het om persoonlijke problemen of problemen van een stad of volk. Wordt een wereldwijde verdrukking eigenlijk wel in de Bijbel genoemd? We gaan het zien.

En hoe is het met hun tweede argument, dat er steeds meer ellende in de wereld komt, klopt dat wel? Lijkt mij niet. Natuurlijk is er veel ellende in de huidige wereld. Maar als je cijfers verzameld over oorlogsslachtoffers, dan merk je dat we in een relatief vrede tijd leven. Steeds meer doden door ziekten? Ook relatief een gezonde tijd, met een klein dipje in deze corona jaren. Steeds meer aardbevingen? Ook hier laten de cijfers dat beeld niet zien. Het lijkt meer dat het al eeuwen ongeveer hetzelfde niveau is.

Wat wellicht wel zo is, is, dat rampen meer in het nieuws zijn. Dat geeft natuurlijk een bepaalde indruk. Maar het lijkt me toch dat het om echte verdrukking zou moeten gaan. Niet hoe kranten er over schrijven.

Wat zijn profetiën?

Goed om te beseffen dat wat in deze studie staat over onze toekomst is gebaseerd op profetiën van profeten, die we kunnen lezen in de Bijbel.

Er zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen eeuwen, ook in onze tijd, allerlei toekomstvoorspellende uitspraken gedaan. Of men doet uitspraken, waarbij men verwijst naar wat er in de Bijbel is opgeschreven.

Ik weet nog van die uitspraak dat ergens in 1967 het eind van de tijd zou zijn. Het was profetische uitspraak waarvan men zei dat het was op grond van de Bijbel. Het was moeilijk vooraf te toetsen of het correct was, maar na 1967 wisten we dat het een valse profetie was. Hoewel in de kring van degenen, die de uitspraak hadden gedaan er een draai aan werd gegeven.

En dat gebeurt wel vaker met zo’n concrete uitspraak. Sommige bekennen schuld anderen geven er een draai aan.

Een goede profetie laat zien wat er in het hart van God is, en dat kan over van alles en nog wat gaan. Over een manier van leven in een land of een volk. Of een boodschap aan een groep of een persoon.

De Heere God heeft het goed met ons voor. Een oordeel of een oproep tot verandering is er op gericht ons te bewegen ons leven te veranderen. Een profetie kan voor ons een waarschuwing zijn, als jullie dit doen, dan zal er dat gebeuren. Bijvoorbeeld als jullie afwijken van mijn geboden komen jullie in de verdrukking.

Een profetie kan voor ons inzicht opleveren zoals ‘als je dit ziet weet dan dat ….’.

Een profetie kan ook iets moois zijn wat God wil gaan doen. Eens komt Jezus terug en dan als koning. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De profetieën zijn geen draaiboek voor wat komen gaat. Wat in de toekomst gebeurt is namelijk ook afhankelijk van wat wij als mensen gaan doen.

Het is ook goed om te beseffen dat de geschiedenis zich kan herhalen. God zei tegen Mozes dat als het volk zich niet zou houden aan de geboden, dat ze dan zouden worden verdrukt. En dat gebeurde ook. Ze werden zelfs uit hun land verbannen.

In de tijd van Jezus was het volk weer voor een groot deel kunnen terugkeren. Maar toen ontstond het probleem dat het volk Jezus niet als hun messias wilde erkennen. Dat had opnieuw dramatische gevolgen. Jeruzalem werd opnieuw verwoest, de mensen moesten vluchten en mochten later ook niet terugkeren.

In onze tijd is weer een deel van de Joodse mensen, die de grote verdrukking van de holocaust hebben overleefd, teruggekeerd.

Dé grote verdrukking?

Onder die 45 verdrukkingen, die in het Nieuwe Testament worden genoemd, zijn er vier verdrukkingen die ‘de verdrukkingen de grote’ worden genoemd. In het Grieks: μέγας θλῖψις megas thlipsis

Het lijkt er op dat die vier grote verdrukkingen wijzen op vier verschillende situaties, We lopen ze even langs.

1. Ten tijde van Jacob en Jozef.
Één van deze teksten gaat om een grote verdrukking in het verre verleden met als gevolg dat Jacob met zijn hele huis naar Egypte gingen om het te overleven. De tijd dat Jozef onderkoning in Egypte was. Handelingen 7, zie tekst hieronder schrijft daar over. Deze grote verdrukking gold voor een bepaald gebied en een bepaalde tijd.

Handelingen 7:9-11. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem
en verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte; en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en Kanaän en grote benauwdheid; en onze vaderen vonden geen voedsel. [HSV]

Opmerking: de HSV vertaalt in plaats van ‘grote verdrukking’ met ‘grote benauwdheid’.

2. Jezus heeft het ook een keer over ‘verdrukkingen’ en ‘grote verdrukkingen’ en wel bij zijn woorden tegen zijn discipelen over de toekomst van de tempel en van de stad Jeruzalem in Matteüs 24.

In de tekst van vers 1 tot en met 14 krijgen zijn woorden een steeds wijder perspectief. Het evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld worden gepredikt.

In vers 15 spreekt Jezus weer over de heilige plaats, dat lijkt mij de tempel en hij spreek dan over vluchten naar Judea. Vanuit Jeruzalem natuurlijk. En dan volgt deze tekst:
Matteüs 24:21. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

Ik kan me wel voorstellen dat als iemand dit leest, die ver van Jeruzalem woont, denkt dat het over zijn of haar werelddeel gaat, maar de focus lijkt mij vooral op Jeruzalem te liggen.

En zijn rond het jaar 70 en rond het jaar 130 ook enorme verdrukkingen geweest. Voor wie daar in is gerïnteresseerd kan het verslag lezen van Flavius Josephus. Bij Joodse mensen ontstonden verschillende partijen, die elkaar ook gingen vermoorden. Toen de Romeinen kwamen met hun legers doodden ze honderdduizenden mensen. En de gemeente Gods was voor een deel op tijd uitgeweken. Dank zij de waarschuwingen van Jezus.

Mocht u twijfelen, dan wijs ik nog even op de vraag waar de rede van Jezus een antwoord op was. In het begin van het gesprek gaat het over de tempelgebouwen. Als Jezus met zijn discipelen uit de tempel vertrekt zegt hij: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

Als Jezus met zijn discipelen op de helling van de Olijfberg of misschien wel bovenaan de berg gaat zitten met zijn discipelen. Je hebt daar een mooi uitzicht op de tempel en het tempelplein. Dan vragen de discipelen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 

Het tweede deel van de vraag van de discipelen lijkt voor ons over de hele wereld te gaan. Zo hadden ze dat denk ik niet bedoeld. Het gaat hier om de voltooiing, de afronding van de tijd waar we nu mee te maken hebben.

3. Een gemeente in de vroege tijd die grote verdrukking zal ondergaan.

Er is een tekst, die gaat over de gemeente van Efeze, die, geestelijk, overspel pleegt. De gemeente van Efeze zal daarom voor dat overspel een grote verdrukking ondergaan als ze zich niet bekeren.

Openbaringen 2:22. Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. [HSV]

Opmerking: het was in de tijd dat Paulus hier predikte de stad met de meeste mensen. Maar er zijn daarna diverse aarbevingen geweest, de haven slibde dicht, er ontstond een moeras waar malaria muggen mensen ziek maakten. De stad is heden ten dage een grote ruïne en de tempel van Artemis daar staat nog één van de 127 pilaren van.

4. Martelaren voor Jezus
In Openbaringen 7 gaat over een grote schare uit elke alle landen, die voor de troon van God staan. Ze komen uit de grote verdrukking.

Openbaringen 7:13-14. Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, ​heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun ​kleren​ witgewassen met het bloed van het lam.

Over welke grote verdrukking gaat het? Het zou kunnen gaan om de zware vervolgingen van christenen in de eerste eeuwen. Zoals in de tijd van keizer Diocletianus toen tienduizenden of honderdduizenden, de schattingen variëren, van mensen, die werden vermoord.

Samenvattende conclusies
Van deze vier grote verdrukkingen gaat het zondermeer bij twee niet over een wereldwijde grote verdrukking.

De grote verdrukkingen, die in de boeken Matteüs en Openbaringen worden genoemd waren beiden toen nog toekomst. Die van Matteüs lijkt te slaan op de tijd van de verwoestingen van Jeruzalem rond de jaren 70 en 135. Die was vooral voor het joodse volk. En die van Openbaringen lijkt vooral te gaan over de vervolgingen van gelovigen in Jezus onder de Romeinse keizers.

Dat neemt niet weg dat er later nog grote verdrukkingen zijn geweest. Er zijn er vele geweest. Neem maar de holocaust in wat wij de tweede wereld oorlog noemen. En er zullen misschien ook nog grote verdrukkingen komen.

Er zijn eindtijdsprekers, die spreken over dé grote verdrukking die nog komen moet, zelfs binnenkort. Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil zeggen. Maar de overeenkomst met de Bijbel is een heel dun lijntje.

Daar komt nog bij dat als er profeten zijn, die spreken over verdrukkingen, ze het dan vooral gaat om bekeren. Als je je niet bekeerd, dan komt er een verdrukking.

Als je de waarschuwing van de profeten serieus wil nemen, doe dat dan vooral door te gaan leven zoals de Heer dat wil.

De les van de vijgenboom

Als het om signalen van de eindtijd gaat, dan komen we ook het beeld van de vijgenboom tegen en wel in deze tekst hieronder en nog twee paralelle teksten in Marcus en Lucas.

En dan hier de les van de vijgenboom.
Matteüs 24:32-35. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Goed om iets van de vijgenboom te weten. De vijgenboom is een boom die in de herfst haar blad verliest en in het voorjaar weer bladeren krijgt. Het aparte is dat de boom twee keer vrucht draagt. Eenmaal vroeg in het jaar en eenmaal na de zomer. De tweede keer dat de boom vrucht draagt zijn de vruchten zoeter, dan de eerste keer.

Het is goed om alle teksten van de Bijbel te lezen om meer over de vijgenboom te weten. De vijgenboom komt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor. Hieronder staat een overzicht.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1συκῆ
sykē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4808
SB4188
Vijgenboom
Komt 16 keer voor in 15 verzen
KJV: fig tree (16x).
2תְּאֵנָה tᵊ’ēnâ Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8384Vijgenboom, vijgen.
Komt 39 keer voor in 35 verzen.
KJV: fig tree (23x), fig (16x)


Uitleggers van de Bijbel brengen naar voren dat de vijgenboom een beeld is van Israël en als je dan ontwikkelingen van het volk Israël ziet zoals we dat zien vanaf 1948 met het ontstaan van de staat Israël. Dat je dan weet ‘de vijgenboom’ weer aan het uitbotten is, dus dat de komst van Jezus aanstaande is.

Alleen er is een wel een probleem. De olijfboom is een beeld van Israël. Dat de vijgenboom een beeld van Israël is, kwam ik niet tegen in de Bijbel.

Geeft de Bijbel aan waar de vijgenboom dan wel een beeld van is?

In het Oude Testament komt de vijgenboom in 35 verzen voor. Zou dat meer duidelijkheid geven?

De vijgenboom wordt meer keren in een rijtje genoemd met andere bomen om overvloed aan te geven. Het zitten onder de wijnstok en de vijgenboom is ook een beeld van voorspoed. Het ontbreken van de wijnstok en van vijgen wordt gezien als oordeel.

In Richteren 9 de vijgenboom naast de olijfboom en de wijnstok gevraagd om koning te worden. Maar ze geven voorraang voor aan hun taak om iets moois te leveren. Laat de doornstruik maar koning worden.

Eenmaal wordt genoemd dat een vijgenkoek een middel is voor genezing namelijk van koning Hizkia.

Eenmaal wordt genoemd dat er geen vijgen aan de vijgenboom zijn. Een beeld dat een beetje lijkt op Matteüs 21, zie verder. Jeremia 8:13.

In Jeremia 24 gaat het om goede en slechte vijgen als beeld van goede en slechte mensen uit het volk Israël.

Hosea 9:10. Als druiven in de woestijn, zo vond Ik Israël, jullie voorouders ontdekte Ik als vroege vijgen, eerstelingen van de vijgenboom. Maar zij – zodra ze in Baäl-Peor waren wijdden ze zich aan de god van de schande. Ze werden even weerzinwekkend als het voorwerp van hun liefde.

Opmerking 1: er staat in het Hebreeuws letterlijk: ‘eerstelingen van de vijgenboom in het eerste seizoen’.

Opmerking 2: Hier is het beeld van Israël dat ze waren, in hun goede tijd, als vroege vijgen.

De relatie met mensen wordt een paar keer gelegd. Al de eerste keer dat het woord voorkomt namelijk in Genesis.

Genesis 3:7. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
Opmerking: in het Hebreeuws staat bladeren van de vijgenboom.

Ik heb de indruk dat de vijgenboom een beeld is voor de hele mensheid.

In het Nieuwe Testament komt het woord in 15 verzen voor waarvan … keer in alle drie evangeliën in verband met de les van de vijgenboom. En … keer

In Matteüs 24 staan teksten, die signalen van de eindtijd geven. Hier eerst wat er gebeurt als Jezus komt en de tweede pericoop geeft aan hoe in de aanloop daarvan er tekenen zijn van de komst van Jezus.

Matteüs 24: 29-31. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Opmerking: hier staat wat er allemaal gebeurt direct vooraf en tijdens als Jezus terugkomt.

Opmerking : De verandering van de vijgenboom geeft aan dat de zomer, de komst van Jezus in aantocht is. De vraag is: voor wie of voor wat is de vijgenboom het beeld. En wat is nodig aan veradering aan wie of wat om te weten dat de koning in aantocht is.

Van alle teksten, die gaan over een vijgenboom zijn er een drietal in één perikoop, die ook over een verandering van een vijgenboom gaan. In dit geval dat ze vijgenboom verdort als je dat in geloof uitspreekt.

Matteüs 21:18-22. Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: ‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdord is?’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweegbrengen wat er met die vijgenboom gebeurd is, je kunt zelfs tegen die berg zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.’

Opmerking: Er zitten twee thema’s in dit gedeelte namelijk vrucht dragen en in geloof woorden uitspreken. Hier wordt door gebrek aan vrucht dragen tegen de vijgenboom uitgesproken te verdorren. De vraag is of we ook in geloof tegen een winterse vijgenboom zouden kunnen zeggen dat ze vrucht moet dragen en dat ze dat dan ook doet.

Overwegingen

De vijgenboom is net als de wijnstok en de olijfboom een beeld van voorspoed en welvaart. Als je onder een vijgenboom kan zitten is dat net als bij ons een landhuis met een zwembad.

Een vijgenboom is wel een heel speciale boom met twee perioden dat hij vrucht draagt. Hosea 9:10 maakt de vergelijking van het volk Israël dat leeft volgens het Verbond, dat in de tijd van Mozes met het volk is gesloten, met de vroege vruchten van de vijgenboom.

Het lijkt voor de hand te liggen dat de gemeente van Christus, die zowel uit mensen uit het volk Israël als uit de andere volken bestaat, als die gemeente leeft volgens het Nieuwe Verbond, dat dat het beeld van de late, de zoete vruchten van de olijfboom zou zijn?

Wat zou het kenmerk van het leven volgens het Nieuwe Verbond kunnen zijn? Een geloof dat als je tegen een boom zegt dat hij dood moet gaan, dat die boom dan ook verdord.

Profetieën van het boek Openbaringen

In het boek Openbaringen komt veel onheil voor. De gedachte van veel mensen is, dat die rampen nog moeten komen. Maar is dat zo? Zijn de rampen niet allemaal al geweest. Of komt er nog een deel en is een deel af geweest?

Ook wordt er een strijd genoemd, die uitgevochten gaat worden in Israël.

Ik heb een boek van een achttiende-eeuwse theoloog die beweert dat Openbaringen vooral voor de achttiende eeuw is geschreven. Zo waren er ook mensen die beweerden dat dit boek voor de twintigste eeuws was geschreven. Inmiddels zijn we in de één en twintigste eeuw.

Het boek is mijn inziens vooral geschreven voor de tijd nadat het is opgeschreven door de apostel Johannes. Dat was de tijd dat het Romeinse rijk de macht had en ook de gelovigen in Jezus onderdrukte. Wij kunnen romantische beelden hebben van het Romeinse rijk, maar het was een hard en wreed rijk. Wie niet de keizer als god wilde vereren had een groot probleem.

Sommige keizers zoals Nero waren extreem wreed een soort van beesten. Misschien stond hij wel als beeld voor het beest en sloeg 666 op hem. Zie verder hieronder.

Het merkteken, in het Grieks charagma was een keizerlijk zegel van het Romeinse Rijk dat in de 1e en 2e eeuw op officiële documenten werd gebruikt.

Tijdens de regering van keizer Decius (249-251 n.Chr.) konden degenen die niet het certificaat van offerande (libellus) aan Caesar bezaten, geen handel drijven, een verbod dat mogelijk teruggaat tot keizer Nero [bron de Engelse Wikipedia].

De geschiedenis herhaalt zich en zo kunnen de profetieën ook een toekomstige waarde hebben. Zo waren Hitler, Stalin en Mao en vele andere beestachtige leiders. En er komt misschien nog wel een ander, die als een beest is. Die ook als een god vereert wil worden. En die ook een merkteken heeft, waar je zonder niet mee kan kopen of verkopen.

Alle teksten van het boek Openbaringen is hier geciteerd uit de HSV vertaling.

Het beest, zijn beeld en het merkteken.

In het boek Openbaringen wordt het beest genoemd en het beeld en het merkteken van het beest. Waar gaat het over bij het beest?

<<dit zijn

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ζῷον zōonZelfstandig
naamwoord onzijdig
G2226Dier, beest
Komt 23 keer voor in 20 verzen
KJV: beast (23x)
2θηρίον thērionZelfstandig naamwoord onzijdigG2342Beest, wild dier.
Komt 46 keer voor in 38 verzen.
KJV: beast (42x), wild beast (3x), venomous (giftig) beast (1x).
בְּהֵמָה
behemah
Zelfstandig
naamwoord vrouwelijk
H929Beest
Komt 189 keer voor in 172 verzen.
KJV: beast (136x), cattle (53x).
3εἰκών eikōnZelfstandig
naamwoord onzijdig
G1504Beeld
Komt 23 keer voor in 20 verzen.
KJV: image (23x).
4χάραγμα charagmaZelfstandig
naamwoord vrouwelijk
G5480Merkteken
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: mark (8x), graven (1x).

Zoon dier.
Het Griekse woord zōon is het gewone woord voor dier. Een woord dat wij ook kennen in onze taal: zoölogie, dat is dierkunde. In Hebreeën wordt dit woord gebruikt voor de schapen die in de tempeldienst werden geofferd. In het boek Openbaringen wordt het gebruikt om de vier dieren aan te duiden.

‘Therion’, wild dier
Het Griekse woord therion is het woord voor wilde dieren. Jezus was bij deze wilde dieren in de woestijn, Marcus 1:13. Paulus schudde zo’n beest van zich af toen hij werd gebeten, Handelingen 28. Het wordt ook wel in overdrachtelijke zin gebruikt voor een beestachtig mens. Zo ook in Titus 1:12. Daar gaat het over een spreekwoord over Kretenzen. Wilde dieren zijn het.

In Openbaringen gaat het dertig keer over deze wilde dieren. In onze vertalingen gebruikt men het woord ‘beest’.

Er zijn trouwens diverse beesten in Openbaringen. Er is dus niet een hét beest.

Openbaring 11:7. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
Opmerking: het gaat hier over een wild dier dat uit de afgrond komt.

Openbaring 13:1-4. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
Opmerking: het gaat hier om een beest uit de zee.

Openbaring 13:7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

Er komt daarna een ander beest, en die eerder genoemde noemt Openbaringen dan het eerste beest.
Openbaring 13:11-12. En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
Opmerking: het gaat hiet om een beest uit de aarde.

Het beeld van het beest.

Het Griekse woord eikon wordt gebruikt voor het beeld van Caesar op een muntstuk. En ook voor een beeld van een God, zie Romeinen 1:23. Maar ook dat wij, andersom een beeld van Jezus zijn. Romeinen 8:29.

In het boek Openbaringen wordt acht keer over het beeld van het beest gesproken.

Openbaring 13:14-15. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Het merkteken van het beest.

Het beeld van het beest wordt genoemd. En ook het merkteken. En het getal van een mens. En dat getal is zeshonderdzesenzestig.

Alle acht teksten waar het over het merkteken van het beest gaat worden hier genoemd.

Openbaring 13:16-18. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Uitleg: in het Hebreeuws en het Grieks zijn de letters ook getallen. De eerste letter van het Hebreeuws, de aleph is ook getal één. De tweede letter, de beth is twee. De gimel is drie. En de zesde letter, de wav is het getal zes. In het huidige Israël gebruikt men overigens de getallen, die wij ook gebruiken.

Een Hebreeuws en Grieks woord heeft een getalswaarde, namelijk de getallen van de afzonderlijke letters opgeteld. In het jodendom noemt men het omgaan van de getallen van woorden gematria.

De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is de wav, die letter staat symbool voor de mens. Als je het hele getal zeshonderd zes en zestig neemt dat zijn dat de Hebreeuwse letters.

De Romeinse keizer Nero regeerde van 54 tot 68 na Christus. Als je zijn naam in het Aramees schrijft dan is dat נרון קסר‎ NRON QSR dat de volgende cijfers geeft 50 200 6 50 100 60 200 met een totaal van 666.

Openbaring 14:8-11. Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Uitleg: dit is de straf voor als je het beest aanbidt en het merkteken op je voorhoofd en hand krijgt. In plaats van de wijn van de wellust zul je de wijn van Gods woede moeten drinken.

Openbaring 15:2. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Openbaringen 16:2. En de eerste (engel) ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Openbaringen 19:20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Openbaringen 20:4. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Wat staat er in deze teksten in Openbaringen.
Zonder het merkteken of de naam of het getal van het beest kun je niet kopen of verkopen. Openbaringen 13:17-18.
Het merkteken krijg je op je voorhoofd of hand. Openbaringen 13:16 en 14: 9.
Het merkteken geeft de naam van het beest aan. Openbaringen 14:11.
Er zijn overwinnaars van het beest, het beeld, het merkteken en het getal van zijn naam. Openbaringen 15:2.
De mensen met het merkteken krijgen een schadelijke zweer. Openbaringen 16:2.
Het merkteken van het beest is iets wat je ontvangt en daardoor ben je ook kwetsbaar voor misleiding. Openbaringen 19:20 en 20:4.
Als je het merkteken niet hebt ontvangen mag je als koning regeren met Christus duizend jaar lang. Openbaringen 20:4.

Overwegingen

Als je op Jezus gaat vertrouwen ontvang je de Heilige Geest. Je kunt aan mensen zien dat de Heilige Geest in hen woont. Dat is ook een soort merkteken. Hoewel dat in de Bijbel niet zo wordt genoemd.

Sommigen vertalingen reppen over een stempel zoals ..
Efeziers 1:13b. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het stempel van de heilige Geest die hij beloofd had. [Groot Nieuws Bijbel]. In het Grieks staat alleen het woord verzegelen. We zijn verzegeld door de Geest van God.

Gog in Magog.

Er zullen mensen zijn, die zullen wijzen op Gog en Magog. Er wordt over God en Magog gesproken in het boek Ezechiël in het Oude Testament.

Gog, strongnummer H1463 wordt negen keer genoemd in Ezechiël 38 en 39. Er wordt ook eenmaal over een persoon, die Gog heet gesproken, die van de stam van Ruben was.

De Gog van Ezechiël is de vorst van Mesech en Tubal.

De hele hoofdstukken bevatten een profetie over die Gog in het land van Magog, respectievelijk 23 en 29 verzen lang.

De vorst Gog uit het Noorden zal met andere volken het land Israël aanvallen. Maar dan zal de HEER voor Israël gaan strijden en zullen de legers van de volken worden weggevaagd.

Maar de strijd van Gog in het land van Magog zal volgens Openbaringen pas na de duizend jaar zijn als de Satan uit zijn gevangenis komt.

Ook Magog is ook de naam van een mens in de Bijbel. Het gaat dan om Magog, die een zoon is van Jafeth, de zoon van Noach. Strongnummer H4031. De nakomelingen van die Magog van Jafeth. In beide hoofdstukken van Ezechiël komt de naam Magog eenmaal voor. Het is e naam van een volk dat in een bepaalde streek woont.

In de Septuaginta, het door Joodse geleerden vertaalde Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks, is ook Agag, de koning van de Amalekieten als Gog geschreven. De Amalekieten waren als geen ander volk de aartsvijanden van het volk Israël.

De strijd zal plaatsvinden als tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest (Ezechiël 38:8 en 12). Het is ook een land van steden zonder muren (vers 11), hoewel er ook steden met muur zullen zijn (vers 20).

Er zijn twee perioden in de geschiedenis geweest dat de mensen van het volk Israël uit de volken terugkeerden naar het land Israël. De eeuwen, jaren voor Christus eerste komst op aarde. En sinds het begin van de vorige eeuw.

In de jaren rond het jaar 70 en 135 kwamen twee keer legers uit het Noorden, de Romeinse legioenen met hun soldaten uit allerlei volken uit het Noorden, naar Israël om het volk van de joden aan te vallen. Toen was er ook de gemeente, die heilig was en een God, die zijn geest uitgoot over het volk Israël. Maar misschien is er nog een tweede keer dat dit gebeurd.

Maar misschien gebeurt het nog een tweede keer. Zo gaat dat met profetieën.

In het Nieuwe Testament komen deze namen Gog en Magog beiden nog eenmaal voor en wel in het boek Openbaringen (woordnummers G1136 en G3098). Hier gaat het om legers, die Israël binnen vallen na de periode van duizend jaar.
Openbaringen 20:7-10. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. [HSV]

Als u meer over dit onderwerp wil weten dan verwijs ik naar excurs 6 Gog en Magog, van de Studiebijbel van het Oude Testament deel 11, van bladzijde 984 tot 991 met een verwijzing naar een twintigtal andere boeken.

Armageddon

Sommige sprekers noemen Armageddon als de plaats waar de grote slag in de eindtijd gaat plaats vinden. Wat zegt de Bijbel daar over?

Armageddon is het vergriekste woord voor het Hebreeuwse ‘har’, waarmee men een heuvel of berg aangeeft, en de plaats Megiddo. De woordnummers van ‘har’ en Megiddo zijn H2022 en H4023. Er is in het Oude Testament geen tekst waar over de heuvel van Megiddo wordt genoemd. Maar wel wordt het dal of de vlakte van Megiddo genoemd en de vlakte van Jizreeël dat over dezelfde vlakte gaat. Zie hieronder.

Maar nu eerst over de plaats en de streek in Israël waar het om gaat. In Israël ligt ten zuiden van de lijn Haifa Nazareth een behoorlijk grote vlakte van zo’n dertig bij tien kilometer. Megiddo ligt ongeveer in het midden van die vlakte aan de zuidkant op een heuvel tegen het Karmel gebergte. Daar begint de weg naar een pas die door het Karmel gebergte gaat. Zie kaartje hieronder.

Het is goed voor te stellen dat dit een plaats zou zijn voor het laatste oordeel. Megiddo zou als rechterstoel kunnen functioneren. En daarvoor een vlakte waar miljoenen mensen op kunnen staan.

Vanwege die pas ligt Megiddo op een strategische plek. Die strategische plek is de aanleiding tot tientallen oorlogen bij deze plaats Megiddo geweest. De laatste twee in 1918 en 1948.

De naam Megiddo komt elf keer voor in het Oude Testament. Het gaat nergens over ‘Har Megiddo’ zoals dat ook in het Nieuwe Testament staat.

Het wordt als woonplaats genoemd. Wel gaat het eenmaal over de vallei van Megiddo, vallei is woordnummer H1237, in 2 Kronieken. Het gaat om koning Josia, die tegen de wil van God in gaat strijden met koning Necho en daardoor de dood vindt.
2 Kronieken 35:22-23. Josia keerde echter zijn gezicht niet van hem af, maar hij vermomde zich, om tegen hem te strijden. Hij luisterde niet naar de woorden van Necho op gezag van God, maar kwam om in het dal van Megiddo te strijden. De schutters schoten koning Josia echter neer. Toen zei de koning tegen zijn dienaren: Breng mij weg, want ik ben zwaargewond.

En verder gaat het eenmaal over het ‘dal van Megiddo’. Het woord dat met dal is vertaald, is woordnummer H1237 biqah, dat je ook en hier ook beter met vlakte zou kunnen vertalen.

Het gaat om een tekst in het boek Zacharia.
Zacharia 12:9-11. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

Uitleg: God zal de legers van de volken wegvagen. Dit kun je ook lezen in het boek Openbaring hieronder. Voor Israël een mooie profetie. Maar er zal ook rouw, lees wroeging, zijn over wat ze God hebben aangedaan. Namelijk dat ze Jezus doorstoken hebben.

Als het woord vallei wordt gebruikt in de Bijbel staat er meestal bij welke vallei het betreft. In een aantal gevallen in het boek Ezechiël gaat het over de vallei in het algemeen. Maar niet met de naam dal of vlakte van Megiddo. Omdat dit dé grote vlakte is in Israël zal het om deze vlakte gaan.

In het Oude Testament heet dit dal of vlakte, de vlakte van Jizreël met de woordnummers H6010 en H3157.

De vlakte van Jizreël kan ook de plek zijn van het oordeel over Israël.
Hosea 1:3-5. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de HEERE tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.

Armageddon in het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament wordt slechts eenmaal over Armageddon gesproken en wel in het boek van de Openbaring. Het is het woord met woordnummer G717.

Dit is de tekst in Openbaringen.
Openbaringen 16:12-16. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

De eindtijd boeken en sprekers

Eindtijd boeken sprekers doen soms net alsof er een routekaart voor de toekomst is. Maar geeft de Bijbel daar aanleiding toe?

Er staan de Bijbel allerlei aanwijzingen voor de toekomst. Sommige mensen hebben daar een routekaartje voor gemaakt. Dit schema heb ik van een Goudse predikant gekregen.

Op dit schema staat een routekaart van 16 stappen. De stappen 1 tot en met 6 zijn in de geschiedenis al gezet. Stap 7 is het herstel van Israël. Niet iedereen beschouwt dit als het herstel dat in de Bijbel is beloofd.

Dit is in het kort hun verhaal. We leven in de eindtijd en dan komen de dingen van de wereld tot een afsluiting. We weten dat we bijna aan het eind zijn doordat wat is voorspelt juist nu gebeurt. Israël nu weer een land en een volk is geworden. Er gebeuren nu al rampen, maar binnenkort zullen er nog grotere rampen uitbreken. Men noemt dat de grote verdrukking. Op gegeven moment zullen de christenen worden opgehaald hier op aarde om verder in de hemel te leven. Hier op aarde wordt het dan nog veel erger. Dan komt Jezus terug , hij gaat de wereld regeren en dan volgt een periode van duizend jaar vrede.

Tijdens die duizend jaar zal de duivel zijn gebonden, maar hij zal daarna worden losgelaten. Er zal dan een grote strijd zijn waarbij definitief zal worden afgerekend met de duivel en zijn trawanten. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Samenvatting.

In het Hebreeuws en het Grieks zijn er diverse woorden, die je met verdrukking of één van de synonimen van dit woord kunt vertalen.

De combinatie van ‘grote’ met één van die woorden is zeldzaam. Slechts eenmaal in het Oude Testament en vier keer in het Nieuwe Testament te vinden.

In het Oude Testament gaat het om de verdrukking van het volk van de Joden als ze uit de ballingschap terugkeert in hun eigen land.

In het Nieuwe Testament komt de uitdrukking grote verdrukking vier keer voor. Het gaat dan over diverse situaties in het verleden en mogelijk ook de toekomst. <<mogelijk wordt er meer over de grote verdrukking tegen het eind van de tijd gesproken in de Bijbel zonder dat de woorden worden genoemd. Dat zoek ik nog uit>>

Als je alle teksten overzicht dan ontdek je dat de HEER eeeuwenlang het volk Israël waarschuwt voor een enorme verdrukking als ze afwijken van Gods geboden. Uiteindelijk is het volk Israël in de 6de en 7de eeuw voor Christus in ballingschap gegaan. Dat was een grote verdrukking.

Als Jezus waarschuwt in het Nieuwe Testament voor een grote verdrukking lijkt die vooral of misschien wel alleen over Jeruzalem. te gaan. En die verdrukking is er ook gekomen in de jaren rond het jaar 70 en 130.

En dan hebben zijn er nog grote verdrukkingen, die staan het het boek Openbaringen. Hier is van belang om te weten of dat ook over de ellende gaat rond Jeruzalem en Israël en dat het ook om een toekomstige wereldwijde verdrukking gaat.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.