Studie Grote Verdrukking

<<deze pagina is nog in bewerking>>

Het begrip grote verdrukking is een bekend thema van sprekers en boeken over wat men de eindtijd noemt. Maar wat staat daar nu eigenlijk over in de Bijbel.

Het gaat wel vaak over narigheid en ellende. Het Hebreeuws en het Grieks hebben er diverse woorden voor, maar ‘grote’ in combinatie met zo’n woord is wel zeldzaam.

Die combinatie van ‘grote’ en iets wat je met verdrukking kan vertalen heb ik slechts eenmaal in de tekst van het Oude Testament gevonden. Het gaat dan om de verdrukking van het volk van de Joden als ze uit de ballingschap terugkeert in hun eigen land.

In het Nieuwe Testament komt de uitdrukking grote verdrukking vier keer voor. Het gaat dan over diverse situaties in het verleden en mogelijk ook de toekomst. <<mogelijk wordt er meer over de grote verdrukking tegen het eind van de tijd gesproken in de Bijbel zonder dat de woorden worden genoemd. Dat zoek ik nog uit>>

1. Verdrukking in de Bijbel

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1צוֹק  tsowqZelfstandig naamwoord vrouwelijk en mannelijkH6695Grote angst, benauwdheid.
Komt 4 keer voor in 4 verzen.
KJV: anguish (4x).
2צָרָה  tsarahZelfstandig naamwoord vrouwelijkH6869
Komt 73 keer voor in 72 verzen.
KJV: trouble (44x), distress (8x), affliction (7x), adversity (5x), anguish (5x), tribulation (3x), adversary (1x).
3אֵיד ‘eydZelfstandig naamwoord mannelijkH343Komt 24 keer voor in 22 verzen.
KJV: calamity (17x), destruction (7x).
4אֵימָה ‘eymahZelfstandig naamwoord vrouwelijkH367Komt 17 keer voor in 17 verzen
KJV: terror(s) (7x), fear (5x), terrible (2x), dread (1x), horror (1x), idols (1x).
5יָרֵא yare’WerkwoordH3372Angst makende
Komt 314 keer voor in 305 verzen.
KJV: fear (188x), afraid (78x), terrible (23x), terrible thing (6x), dreadful (5x), reverence (3x), fearful (2x), terrible acts (1x), miscellaneous (8x).
4פַּחַד pachadZelfstandig naamwoord mannelijkH6343Angst
Komt 49 keer voor in 48 verzen.
KJV: fear (40x), dread (3x), great (2x), terror (2x), dreadful (1x), greatly (1x).
5עֵת `eth  צָרָה  tsarahCombinatie van tijd en tsarah.H6256 H6869Een tijd van moeite, verdrukking.
Komt in 10 verzen voor.
KJV: ‘time of your tribulation’ (1x)
6גָּדוֹל
gadowl
Bijvoeglijk naamwoordH1419Groot
Komt 529 times in 499 verzen.
KJV: great (397x), high (22x), greater (19x), loud (9x), greatest (9x), elder (8x), great man (8x), mighty (7x), eldest (6x), miscellaneous (44x).
7θλῖψις thlipsisZelfstandig naamwoord vrouwelijkG2347Het woord komt 45 keer voor in 43 verzen. KJV: tribulation (21x), affliction (17x), trouble (3x), anguish (1x), persecution (1x), burdened (1x), to be afflicted (with G1519) (1x).
8μέγας θλῖψις megas thlipsisCombinatieG3173Grote verdrukking.    

Er zijn diverse woorden en uitdrukkingen in de Bijbel, die gaan over verdrukking, benauwdheid, ellende, verschrikking, dat soort woorden. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Hierboven een overzicht.

Er zijn wel drie verschillende woorden in het Hebreeuws voor ellende, moeite, zeg maar verdrukking.

Het woord tsowq komt maar vier keer voor, maar het lijkt de diepste ellende te omschrijven. Dus die bekijk ik maar als eerste. Typisch dat het op ons woord ‘schok’ lijkt. Een grote tsowq komt in de Bijbel niet voor.

Eenmaal komt groot en narigheid voor met het woord tsarah in deze tekst.

Nehemia 9:36-37. Kijk naar ons: nu zijn wij slaven! In het land dat u onze voorouders hebt gegeven om er te eten van de vruchten en van al het goede dat het opbrengt, in dat land zijn wij slaven. Omdat wij gezondigd hebben, valt alle rijke oogst toe aan de koningen die u over ons hebt aangesteld, die over ons lichaam regeren en die met ons vee doen wat ze willen. Wij leven in grote ellende.”

2. Schok צוֹק  tsowq.

Dit zijn de vier verzen waar het woord צוֹק  tsowq in voorkomt. In drie van de vier teksten wordt zowel het eerste als het tweede woord uit de tabel bij elkaar gebruikt. Een soort dubbelslag.

Het Spreukenboek zet in met een forse waarschuwing aan de lezers. Spreuken 1:26-28. Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende, wanneer ellende op je afkomt als een storm, ongeluk als een onweer over je losbarst, leed (tsarah) en nood (tsowq) je treffen. Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet, je zult me zoeken, maar je vindt me niet.

In Jesaja gaat het over het oordeel wat het volk van Juda zal treffen. En dat is ook gebeurd enkele jaren later.

Jesaja 8:21-22. Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men hongerlijdt, zal men uitbarsten in woede, en zijn ​koning​ en zijn God ​vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt,of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid (tsarah) en duisternis zijn, angstaanjagende (tsowq) donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het donker in. [HSV]

Jesaja 30:6. Profetie​ over de dieren van het Zuiden. Door een land van ellende (tsarah) en ontbering (tsok)

Daniel 9:25. Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat ​Jeruzalem​ hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een ​gezalfde​ vorst verschijnt, zullen zeven ​weken​ verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig ​weken​ duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn.

3. Moeite  צָרָה  tsarah

Er zijn 72 verzen met dit woord. Hier de twee uit Genesis.

Genesis 35:3. Laten we naar ​Betel​ gaan: daar wil ik een ​altaar​ bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele ​reis​ terzijde heeft gestaan.’

Genesis 42:21. Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om ​genade​ smeekte, maar wij luisterden niet! Daarom komt deze benauwdheid over ons.

In drie van de vier verzen van het vorige punt komt het woord verdrukking voor.

4. Dag van de ellende.

Het woord éyd komt 24 keer voor, enkele keren wordt het als de dag van de ellende genoemd.

5. Een tijd van moeite עֵת `eth  צָרָה  tsarah

Richteren 10:14. Ga weg en roep tot de ​goden​ die u verkozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert! [HSV. De NBV vertaalt het woord ‘tijd’ niet]

Nehemia 9:27. U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders en die hebben hen benauwd. Maar als zij ten tijde van hun benauwdheid tot U riepen, hoorde U hen vanuit de hemel en gaf U hun, overeenkomstig Uw grote ​barmhartigheid, verlossers, die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten. [HSV. De NBV vertaalt het woord ‘tijd’ niet]

Psalm 9:9. Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.

Psalm 10:1. Waarom, HEER, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood?

Psalm 37:39. De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, hij is hun toevlucht in tijden van nood.

Jesaja 33:2.  O HEER, wees ons ​genadig, op u vestigen wij onze hoop.  Wees ons tot steun, iedere dag opnieuw, red ons in tijden van nood.

Jeremia 14:8. Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van nood, waarom bent u als een ​vreemdeling​ in dit land, als een reiziger die maar één nacht blijft? [over wie gaat het?]

Jeremia 15:11. HEER, ik heb voor hen toch tot u ​gebeden, voor hen gepleit in tijden van rampspoed en nood? [Jeremia wijst op het verleden]

Jeremia 30:7. Wee! Die vreselijke dag kent zijn gelijke niet! Het volk van ​Jakob​ komt in grote nood, maar het wordt gered. [deze profetie gaat over de tijd dat Israël weer naar het land is teruggekeerd, maar dat er dan grote nood is]

Daniel 12:1. In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.

De HSV vertaalt dikwijls met ‘in tijden van benauwdheid’

Wat kunnen wij van deze teksten leren?

In Richteren en Nehemia gaat het om tijden van nood/benauwdheid, in de geschiedenis.

In de Psalmen gaat het om persoonlijke tijden van nood/benauwdheid.

Jesaja 33 is een gebed om hulp in de tijd van nood die ze meemaken.

In Jeremia 14 wordt de Heer een redder genoemd in tijden van nood. Inderdaad dat is Hij. Jeremia 15 is een gebed van Jeremia in tijd van nood.

Jeremia 30 en Daniël 12 gaan inderdaad om een vreselijke tijd voor de tijd, de toekomst, vanaf de tijd dat het werd opgeschreven. Zo’n 2500 jaar geleden. Goed om deze teksten verder te bestuderen.

5. Verdrukking θλῖψις thlipsis.

Er zijn 43 teksten in het Nieuwe Testament waar het woord in thlipsis in voorkomt. De Bijbel gebruikt het woord voor mensen in hun persoonlijke situatie, voor gelovigen in het algemeen, voor het volk Israël of voor andere volken. Als het gaat om het hele volk wordt het in de SV, HSV en NBG wel vertaalt met verdrukking. De NBV vertaalt het woord ook wel met verschrikking.

Het woord komt eenmaal voor in Matteüs 13 en driemaal in Matteüs 24. Bijna dezelfde teksten komen in het boek van Marcus voor.

Matteüs 13:21. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. [HSV, Marcus 4:17 zelfde tekst]

Matteüs 24:9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. [HSV]

Matteüs 24:21. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

Matteüs 24:29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.

In deze tekst van Johannes komt het woord twee keer voor.
Johannes 16:21. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het ​kind​ gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. [HSV]

Johannes 16:33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. [HSV]

Openbaringen 2 2x.

Openbaring 7:14. Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam.

6. Grote verdrukking μέγας θλῖψις megas thlipsis

Er zijn vier teksten, die spreken over megas thlipsis, een grote benauwdheid, verdrukking of verschrikking. Hieronder alle vier.

1. Ten tijde van Jacob en Jozef.
Één van deze teksten gaat om een grote verdrukking in het verre verleden met als gevolg dat Jacob met zijn hele huis naar Egypte gingen om het te overleven. De tijd dat Jozef onderkoning in Egypte was. Handelingen 7 schrijft daar over. De verdrukking gold voor een bepaald gebied.

Handelingen 7:11. Er brak echter een grote hongersnood uit in ​Egypte​ en ​Kanaän, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. [de HSV vertaalt met ‘ grote benauwdheid’).

2. Een woord van Jezus n.a.v. het uitzicht over de stad Jeruzalem.
Een tekst, die Jezus uitsprak vlak voor zijn gevangenneming toen hij over de stad Jeruzalem uitkeek.
Matteüs 24:21. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

Waarop zouden de verschrikkingen betrekking hebben?  Gaat het over de tempelgebouwen, de stad  Jeruzalem, het Joodse volk of over de hele wereld?

Zou het hier gaan over de grote verdrukking toen Jeruzalem werd verwoest, rond het jaar 70. Of zou het gaan over een latere tijd?

Misschien helpt de context ons. In het begin van het gesprek gaat het over de tempelgebouwen. Als Jezus met zijn discipelen uit de tempel vertrekt zegt hij: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

Als Jezus met zijn discipelen op de helling van de Olijfberg of misschien wel bovenaan de berg gaat zitten met zijn discipelen, je hebt daar een mooi uitzicht op de tempel en het tempelplein. Dan vragen de discipelen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’  Dat is dan gelijk een veel grotere focus.

De tekst van Jezus lijkt zich vooral te concentreren op het gebied rond Jeruzalem. Zie de heilige plaats, vers 15 en ‘laten wie in Judea zijn’ in vers 16. Andere delen van zijn woorden lijken over een veel ruimer gebied te gaan. Zo staat er in vers 14: Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Wat is de hele wereld in de tijd van Jezus? De toen bekende wereld was in ieder geval Perzië, Egypte, Rome, Spanje, misschien was er nog een wijdere kring bekend.

3. Een gemeente in de vroege tijd.
Een andere tekst gaat over de gemeente van Efeze, die overspel pleegt. De gemeente van Efeze zal daarom een grote verdrukking ondergaan als ze zich niet bekeren.

Openbaringen 2:22. Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. [HSV]

4. Christenvervolging Openbaringen 7
Openbaringen 7 gaat over christenvervolging, zoals die tientallen jaren massa’s mensen het leven bedreigde.
Openbaringen 7:13-14. Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, ​heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun ​kleren​ witgewassen met het bloed van het lam.

Het zou kunnen gaan om de zware vervolgingen van christenen in de eerste eeuwen. Zoals in de tijd van keizer Diocletianus toen (honderd)duizenden mensen werden vermoord. De schattingen variëren van hen, die werden vermoord. Anderen werden gevangen genomen, zoals we van Paulus en zijn metgezellen lezen. Daar hoorde uitgestoten en verbannen worden ook bij. En de verbeurd verklaring van goederen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.