studie Synago(GE)

Zoals in het Oude Testament er twee woorden zijn voor de gemeenschap, die samen wordt geroepen, zo hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament ook twee woorden gekozen om dit bijzondere verschijnsel mee aan te duiden. Naast ekklesia zijn het woorden rond synago en episynago. Inderdaad het ons bekende woord synagoge hoort hier ook bij.

Nr. Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen
1συνάγω synagōWerkwoordG4863
SB4242
Verzamelen, bijeenbrengen. Komt 73 keer voor in 62 verzen. KJV: gather (15x), be gathered together (12x), gather together (9x), come together (6x), be gathered (4x), be assembled (3x), take in (3x), miscellaneous (10x).
2συναγωγή synagōgēZelfstandig naamwoord vrouwelijkG4864
SB4243
Synagoge. Het woord komt 57 keer voor in 57 verzen. KJV: synagogue (55x), congregation (1x), assembly (1x).
3ἀποσυνάγωγος aposynagōgosBijvoeglijk naamwoordG657Uit de vergadering. Komt drie keer voor in het Johannes evangelie. KJV: be put out of the synagogue (with G1096) (2x), put out of the synagogue (with G4160) (1x).
4ἐπισυνάγω episynagōWerkwoordG1996
SB1815
Erbij bijeenbrengen, erbij verzamelen, erbij vergaderen. Het woord komt 9 keer in 6 verzen voor. KJV: gather together (5x), gather (2x).
5ἐπισυναγωγή episynagōgēZelfstandig naamwoordG1997
SB1816
Samenkomst, let op synagoge het Joodse begrip. 2 keer in 2 verzen, zie hieronder. KJV: gathering together (1x), assembling together (1x).
6πανήγυρις panēgyrisZelfstandig naamwoord vrouwelijkG3831Een openbare feestelijke vergadering. De spelen bij de Grieken bijvoorbeeld. Eenmaal in Hebreeën 12:23. KJV: general assembly (1x).

De betekenis van deze woorden iets steeds verzamelen, bijeenbrengen, samenbrengen, samenkomen of vergaderen als het om de werkwoorden gaat. Verzameling, bijeenkomst, samenkomst of vergadering als het om het zelfstandig naamwoord gaat.

Met de toevoeging ‘apo’ nummer 3 gaat het om het eruit verwijderen. En met de toevoeging ‘epi’, nummer 4 en 5, wordt het verzamelen nog extra benadrukt. Je wordt erbij verzameld. Het woord nummer 6 komt slechts eenmaal voor. Het is een tekst, die verwijst naar het volk Isral bij de berg Horeb, toen er veel geestelijke manifestaties waren.

1.    Rond het werkwoord synago verzamelen.

Van de 62 teksten dat het woord synago in de Bijbel voorkomt, heeft het een aantal keer een gewone betekenis, maar ook een aantal keer een geestelijke betekenis. Met name in het onderwijs van Jezus. Hieronder staan deze teksten vermeld en daaronder wordt ook nog een uitleg gegeven.

Mattes 12:28-32. Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende. [let op: het samenbrengen staat hier in de kern van de tekst, het legt een diepe geestelijke wijsheid uit.]

Mattes 13:1-2. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. [HSV, en dan volgt de gelijkenis van de zaaier, die afsluit met de volgende tekst]
Mattes 13:30. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.

Matteus 13:47. Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. [HSV. De NBV vertaalt met vis vangen; maar het gaat hier niet om vangen maar juist om samenbrengen]

Matteus 18:20. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. [HSV. De NBV vertaalt met samen zijn, dat is statisch, terwijl het gaat om actie]

Matteus 22:10. De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.

Mattes 25:24-26. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. [HSV. De NBV vertaalt met maaien maar het gaat juist om verzamelen]

Mattes 25: 35. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?
Mattes 25:43. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. [Willibrord: opgenomen. HSV: gastvrij onthalen. NBG: gehuisvest. SV: geherbergd.

In de boeken van Marcus en Lukas trof ik geen toevoegingen aan over dit onderwerp, wel in het boek van Johannes.
Johannes 4: 31-38. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei: Ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: Nog vier maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.

Johannes 11:49-53. Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat n man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden.

Johannes 18:1-2. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen.

Johannes 20:19. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! [Statenvertaling. Andere vertalingen maken gebruik van woorden, die een statische indruk maken]

Handelingen 4:31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats, waarin zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. [Statenvertaling]

Hieronder de twee keer dat het werkwoord synago voorkomt in combinatie met het zelfstandig naamwoord ekklesia.
Handelingen 11:25-26a. Hierna vertrok ?Barnabas? naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochi. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen.
Handelingen 14:27. Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend. [hier gaat het om het grote Antiochi. Hier komen de twee woorden voor.]

Handelingen 13:44. De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. [het gaat om Antiochi in Pisidi]

Handelingen 15:6. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan.
Handelingen 15:30. Ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochi, en nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. [Vers 6 gaat over de bijeenkomst in Jeruzalem. Nadat er een uitkomst is gaan Paulus en Barnabas naar Antiochi om de uitkomst te vertellen]

Handelingen 20:7-10. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Houd op met dat misbaar, want hij leeft!

1 Korintirs 5: 3b-5. . om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus. [HSV]

Tenslotte komt in Openbaringen nog zes keer het woord synago voor, maar niet om het verzamelen in het kader van de nieuwe gemeente.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het zijn bijzondere teksten waar het woord synago in voorkomt. Er is meer ervan te leren dan ik hieronder opschrijf. Dat is zeker.

De diepte van het eerste citaat uit Matteus, hoofdstuk 12, is te proeven, maar voor mij niet te bevatten.

Het is mooi om ons met elkaar om Jezus te verzamelen, zie Matteus 13. In dit hoofdstuk gaat het om twee soorten verzamelen. Bij vers 30 wordt eerst het onkruid uit de opbrengst geselecteerd, voordat het graan wordt verzameld. Wat zou het onkruid hier betekenen? Slechte woorden, verkeerde leer? Bij vers 47 worden allerlei soorten vissen verzameld. Dat herkennen we. In het Koninkrijk van God komen allerlei soorten mensen binnen.

Matteus 18: wat een belofte. Jezus is bij ons als we met twee of drie in zijn ‘setting’ bij elkaar zijn.

In Matteus 22 gaat het om mensen. Dan worden zowel goede als slechte mensen verzameld. 

Matteus 25:24-26 is voor mij ook moeilijk om uit te leggen. De Heer zamelt in waar hij niet heeft gezaaid. Een tekst om over na te blijven denken.

Matteus 25:35-43. Het essentile is dat we mensen, die vreemdeling zijn erbij betrekken, mee mogen doen. Dat is veel meer dan huisvesten of iets dergelijks. Bij het verzamelen moet je niet vooringenomen kijken.

Misschien is Johannes 4 deels de verklaring voor Matteus 25:24-26. Er zijn anderen, in dit geval, de Samaritanen, die toch wel een afwijkend geloof hebben, wat toch een voorbereiding is om Jezus te ontvangen. Zo heb ik dat in onze tijd ervaren met kerkmensen en mensen, die met New Age bezig zijn. De eersten weten veel van de Bijbel, de tweede groep heeft kennis van de geestelijke wereld.

Johannes 11 is ook een heel leerzame tekst. Hier heeft Kajafas, de hogepriester, die Jezus veroordeelden een profetie, die bijzonder veel goed teweeg heeft gebracht. Sluit mooi aan op de tekst van Johannes 4.

Van andere teksten kun je lezen wat er gebeurt er mensen om Jezus samenkomen. Een intiem samenzijn voor het lijden en sterven van Jezus. Johannes 18. Een bijzondere ontmoeting als gemeenschap met Jezus na zijn opstanding. Johannes 20. De plaats werd bewogen tot zij samenkwamen. Handelingen 4. Onderricht ontvangen. Handelingen 11. Naar het woord van de Heer luisteren. Hm, hoe ging dat? Handelingen 13. Getuigen van Gods wonderen. Handelingen 14. Een moeilijk ontwerp bespreken waar verschil van mening over was. Handelingen 15. Iemand, die dood was en weer levend werd. Handelingen 20.

Als de gemeenten met de geest van Paulus is verzameld. H. Dat kan dus blijkbaar? Om in de kracht van de Geest iemand, een zondaar, aan satan over te leveren om hem te behouden. 1 Korintirs.

2.    Het zelfstandig naamwoord synagoge.

Het woord synagoge komt 57 keer voor in het Nieuwe Testament. De schrijvers passen het in het algemeen toe voor de verzameling Joodse mensen, die in de synagoge, een gebouw, bij elkaar komen.

De apostel Jakobus gebruikt echter het woord synagoge ook voor de verzameling gelovigen, die deels uit Joodse mensen en deels uit gelovigen uit de volken zal hebben bestaan.
Jacobus 2:1-2. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden.

De brief van Jacobus is gericht aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Jacobus gebruikt het woord synagoge voor de gemeente van gelovigen. Willem Ouweneel vestigt in zijn boek de Kerk van God deel 2, bladzijde 397 hier ook de aandacht op.

De schrijver van het boek Handelingen lijkt hierbij ook aan te sluiten. Er wordt vier keer, voor het eerst in Handelingen 13:5, bij het woord synagoge ‘van de joden’ aan toegevoegd. Er zijn blijkbaar ook andere synagogen.

Verder wordt in Handelingen 6:9 nog genoemd de “synagoge der Libertijnen, van de Cyreneers, en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilici en Asia afkomstig waren”. Dit waren joden, die uit het buitenland kwamen en gingen wonen in Jeruzalem. Zij voerden oppositie tegen diaken Stefanus.

In het boek Openbaringen gaat het twee keer over de synagoge van de satan. Het is wel vreemd en nogal anti-joods om dit te zien als een synagoge van de joden. Het gaat blijkbaar om een vergadering van mensen, die de duisternis wilden dienen.

Wat gebeurt er in de synagogen? Ik heb er alle teksten op nageslagen. Er gebeuren positieve dingen, diverse keren dat er staat dat Jezus onderwijs geeft, dat je er kunt bidden. Het is ook de plek waar Jezus iemand genas van een onreine geest. Aan de andere kant hebben ze er ‘ereplaatsen’, wat Jezus hen verwijt, en Jezus maakte mee dat de mensen van de synagoge boos werden.

Er wordt genoemd dat er iemand was, die een synagoge bouwde voor de Joodse mensen.  Er wordt genoemd dat er een overste van een synagoge was. Verder dat je er naar toe kunt gaan en wat je na het uitgaan van de synagoge kunt doen.

Wat wel mooi om naar voren te brengen is, dat het ook nu nog een plek van gesprek is en van vraag en antwoord onderwijs.
Handelingen 17:17. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam.
Handelingen 18:4. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. [De NBG noemt het besprekingen. Vraag en antwoord bijeenkomsten dus]

Er gebeurden in de tijd na Jezus opstanding ook vreselijke dingen in synagogen van de joden.
Mattes 10:17. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. aangezien hier het woord sanhedrin is gebruikt wat met raadsvergadering is vertaald, zal het geselen ook wel zijn gekoppeld aan een Joodse synagoge. Zie ook Marcus 13:9 en Lukas 12:11, Lukas 21:12 en Handelingen 22:19

De apostel Paulus, toen hij nog niet was bekeerd, richtte dood en verderf aan. Handelingen 26:11. 

In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, komen de woorden ekklesia en synagoge eenmaal in n tekst voor namelijk in het boek Spreuken.
Spreuken 5:14. In bijna alle kwaad heb ik verkeerd, in het midden van de gemeente (ekklesia) en de gemeenschap (synagoge)!  [HSV, de NBG en de SV: gemeente en de vergadering. In het Hebreeuws worden hier achtereenvolgens de woorden qahal en edah gebruikt. Uit andere teksten blijkt overigens dat qahal en edah niet standaard met ekklesia en synagoge worden vertaald]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
In onze samenkomsten is iedereen gelijk. Jakobus 2.

Mooi als we in gesprek kunnen gaan en leren door vraag en antwoord. Handelingen 17 en 18.

Het is ook goed om op je hoede te zijn bij en in samenkomsten. Er kan duisternis zijn en de goede mensen kunnen juist worden bestraft. Je kunt dan beter aansluiten op andere samenkomsten.

3. Verwijderen uit de gemeente.

Verwijdering uit de gemeente (aposynagogos), zie regel 3 uit de tabel.
De synagoge was de plek om je te verzamelen, maar men kon ook iemand uitstoten, verwijderen. Dat geeft het woord aposynagogos aan. Het woord komt drie keer voor hieronder alle drie teksten.

Johannes 9:22. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden.
Johannes 12:42. En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeen beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.
Johannes 16:2. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.

In het vervolg van Johannes 9 komt het uit de synagoge werpen nog een keer terug, hoewel het woord aposynagoge niet in de Griekse tekst staat.
Johannes 9:34-35. Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Door een volgeling van Jezus te zijn, kun je uit een bestaande gemeenten worden verwijderd. Het evangelie van Jezus kan namelijk weerstand oproepen.

Voor de gemeenten van God roept Paulus op mensen, die zich misdragen, uit de gemeente te verwijderen. Ook een pijnlijke zaak een allerlaatste noodmaatregel.

4.    Episynago: erbij verzamelen?

Hier alle zes teksten waar het werkwoord  episynago in voorkomt. Synago is verzamelen en  bijeenbrengen. Epi betekent denk ik niet nog meer bij elkaar komen. Bij elkaar komen is bij elkaar komen. Volgens mij benadrukt dit woord vooral dat samenzijn innig en intiem is. Gezien ook de tekst waar dit woord in staat.

Markus 1:32-34. s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. [zij verzamelden zich niet in de synagoge maar rond Jezus, die mensen genas]

Lukas 12:1. Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. [Dit was tijdens het onderwijs van Jezus. Ze verzamelden zich rond Jezus en zijn discipelen]

Matteus 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. [In dit vers komt het woord episynago twee keer voor. Zelfde tekst staat in Lukas 13:34]

Mattes 24:31. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. [Zelfde tekst in Markus 13:27]

Lukas 17:37. Ze vroegen hem: Waar, Heer? Hij antwoordde: Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De wil van God is dat we ons verzamelen rond Jezus. Het is vooral belangrijk als de situatie kritiek is, zoals in de tijd van Jezus met Jeruzalem. Had de zorg van Jezus de verwoesting van deze stad kunnen voorkomen?

Mattes 24: De engelen gaan de uitverkorenen verzamelen.

Lukas 17: De keerzijde is er ook. Rond een dode; een overwinning van de dood, gaan de gieren zich verzamelen. Dat kun je ook zien gebeuren.

5.    Episynagoge

Je zou het zelfstandig naamwoord episynagoge kunnen vertalen met de ‘erbij bijeenkomst’ of de ‘erbij vergadering of verzameling’. Maar: bij elkaar komen is bij elkaar komen, daar is niet een overtreffende trap van zoals de Statenvertaling, zie hieronder probeert. Het zou best kunnen dat de nadruk ligt het samen van het samenzijn: innig en intiem.

Het woord komt twee maal in de Bijbel voor. Eenmaal gaat het om het erbij verzameld worden met de Heer en eenmaal om erbij verzameld worden met elkaar.

2 Tessalonicenzen 2:1. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.

[De NBG en de HSV gebruiken het woord vereniging, onze vereniging met Jezus. De Statenvertaling: ‘En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem’. KJV: Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him]

Hebreen 10:25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

[De HSV en SV vertalen met eigen bijeenkomst. De Bijbel in Gewone Taal: Blijf ook naar de kerk komen]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Bij de terugkomst van onze Heer zullen we innig samenzijn. Het is goed als we samenkomen als gelovigen dat het ook innig is.

Let ook op de vertalingen. De geleerde verstandelijke vertalers hebben moeite woorden te vinden voor de innigheid van het samenzijn van Jezus en zijn mensen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.