Studie Depressiviteit

Komt depressiviteit in de Bijbel voor. En wat kunnen we van die teksten leren. Daar beginnen we mee in deze studie,

1. Woorden in vertalingen.

Het woord depressie of depressiviteit heb ik niet gevonden in vertalingen van de Bijbel. Wel de woorden neerslachtig en neerslachtigheid. Hoewel die laatste alleen twee keer in de apocrieve boeken.

In de NBV vertaling komt het woord ‘neerslachtig’ twee keer voor, namelijk in deze teksten.
2 Samuel 13:4. ‘Zeg eens, Amnon,’ vroeg hij aan de koningszoon, ‘waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig?’ Amnon antwoordde: ‘Omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom.’
Spreuken 12:25. Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op. [deze vertaling is meer een gok]

In de HSV komt eenmaal het woord ‘neerslachtig’ voor.
Spreuken 15:13. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij,
maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig.

In de Willibrord vertaling komt tweemaal het woord neerslachtig voor.
Spreuken 3:11. De terechtwijzing door de HEER, mijn zoon, moet je niet verwerpen en je moet niet neerslachtig worden van zijn kastijding. [is hier een vertaling van קוּץ (quwts), dat ‘naar’, ‘zwaar’, ‘verfoeiend’ etc. betekent ]
Spreuken 12:25. Verdriet in het hart van een mens maakt neerslachtig, maar een goed woord geeft blijdschap.

2. Verhalen in de Bijbel

Er zijn in de Bijbel ook verhalen van mensen, die depressief waren. Denk aan de profeet Elia toen hij op de vlucht was voor koningin Isebel en aan de profeet Jona toen de verwoesting van de stad Nineveh uitbleef.

Voor beide profeten was er voor de depressiviteit een enorme teleurstelling. De profeet Elia dacht toen hij na jaren een enorme slag had gewonnen van de Baäl priesters dat hij het doel had bereikt. Maar dat was niet zo. De koning en de koningin konden en wilden niet zien dat hun goden onmachtig waren t.o.v. de God van Israël.

In de tijd van Jona was het rijk dat bij de stad Nineveh behoorde een levensgevaarlijke wereldmacht voor het volk Israël. En juist toen kreeg Jona van God de opdracht om de stad op te roepen tot bekering. De profeet hoopte dat God zich tegen deze macht zou keren. Daar paste een oproep tot bekering niet in. En toen ging de stad zich nog bekeren ook. Vreselijk.

We komen in de Bijbel ook Koning Achab tegen die depressief op zijn bed gaat liggen omdat hij de wijngaard van zijn buurman wil.

Enkele Psalmen zijn in tijden van depressiviteit geschreven. Bijvoorbeeld Psalm 42 en Psalm 88. Vooral die staat hierom bekend.

Psalm 88
1 Een ​lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp. Een beurtzang, een kunstig ​lied​ van de Ezrachiet Heman.
2 HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor u neer.
3 Laat mijn ​gebed​ u bereiken, luister naar mijn klagen,
4 ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk.
5 Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het ​graf, ik ben als een man aan het eind van zijn krachten,
6 een naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie u niet langer denkt, losgerukt uit uw hand.
7 U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte,
8 uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. sela

9 Bekenden hebt u van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.
10 Mijn ogen zijn dof van ellende, ik roep u aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen naar u uit.
11 Doet u aan doden wonderen, staan schimmen op om u te loven? sela

12 Komt uw ​liefde​ in het ​graf​ ter sprake of uw trouw in de afgrond?
13 Weet men in de duisternis van uw wonderen of van uw weldaden in het land der vergetelheid?
14 Daarom roep ik u om hulp, HEER, elke morgen nader ik u met mijn ​gebed.
15 Waarom, HEER, verstoot u mij en verbergt u voor mij uw gelaat?
16 Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar, verbijsterd moet ik uw woede verduren.
17 De gloed van uw toorn overweldigt mij, uw verschrikkingen maken mij sprakeloos,
18 als water omringen ze mij, dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in.
19 Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis.
<einde Psalm 88>>

3. Woorden in het Hebreeuws en Grieks.

Er komen zowel in het Hebreeuwse als het Griekse deel van de Bijbel worden voor die depressiviteit aangeven.

Woord Soort
woord
StrongOpmerkingen:
1.עַצֶּבֶת
`atstsebeth
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H6094Zorgen.
Komt 5 keer voor in 5 verzen.
KJV: sorrow (4x), wounds
(1x).
2.נָכָא
naka’
Bijvoeglijk
naamwoord
H5218Komt 4 keer voor in 4 verzen.
KJV: broken (2x), stricken (1x),
wounded (1x).
3. λύπη
lypē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3077
SB
Komt 16 keer voor
in 14 verzen.
KJV: sorrow (11x), heaviness
(2x), grievous (1x), grudging
(with G1537) (1x), grief (1x).
4. κατήφεια
katēpheia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2726
SB
Neerslachtig.
Staat alleen in Jacobus 4:9
KJV: heaviness (1x).

<vanaf hier is de tekst nog niet gereed>

1. `atstsebeth

Job 9:28.

Psalm 16:4.

Psalm 147:3.

Spreuken 10:10. Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende, zo’n bedrieger komt ook zelf ten val.

Spreuken 15:13. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig. [HSV]

2. Naka’

Spreuken 15:13. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig. [HSV]

Spreuken 17:22. Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. [HSV]

Spreuken 18:14. Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? [NBG: De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden]

Isa 16:7

3. Lupe

Zorgen.

Lukas 22:45-46. Toen hij na zijn ​gebed​ opstond en terugliep naar de ​leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en ​bid​ dat jullie niet in beproeving komen.’ [SV, HSV en NBG vertalen met ‘slapende van droefheid’]

Johannes 16:5-6. Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?” Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb.

Johannes 16:20-22. Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar ​kind​ geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.

Rom 9:2

2Co 2:1, 3, 7

2 Korintiërs 2:7. … u kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop.

2Co 9:7

Phl 2:27

Heb 12:11

1Pe 2:19

4. Katapheia
Het woord komt alleen in dit vers voor.
Jakobus 4:9. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.

4. Depressiviteit in de psychiatrie

(citaat van de site depressief.nl)
Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen, met diverse psychische en fysieke symptomen. Van een depressie is sprake als er gedurende minimaal twee weken ten minste vijf verschillende symptomen aanwezig zijn, waarbij in ieder geval sprake is van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier. Deze symptomen zijn zo ernstig dat ze het dagelijks functioneren in belangrijke mate beperken of verhinderen. De duur van een depressie kan variëren van 3 maanden tot meer dan 2 jaar. Bij 40% van de patiënten treedt binnen twee jaar een nieuwe depressie op en 5-10% is chronisch depressief. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer 850.000 mensen aan een vorm van depressie lijden.

De belangrijkste kenmerken van een depressie zijn:

  • een sombere, neerslachtige stemming met een gevoel van leegheid
  • het verlies van interesse in dingen en van plezier in het leven: niet meer blij kunnen zijn

Als er sprake is van een depressie, zijn er vaak ook meerdere van van de volgende klachten/symptomen aanwezig. Deze klachten geven dan ook een verstoring van het dagelijks functioneren:

  • schuldgevoelens of een gevoel van waardeloosheid
  • slaapstoornissen
  • weinig energie en/of vermoeidheid
  • verminderde of juist grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering
  • aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid
  • besluiteloosheid en concentratieproblemen
  • terugkerende gedachten over zelfdoding of de dood in het algemeen

Als u naast de 2 kenmerken, ook meerdere klachten bij u zelf of bij een ander herkent, dan kan er sprake zijn van een depressie. Daarvoor moeten de kenmerken en klachten wel enkele weken achter elkaar hebben aangehouden. Is dat zo, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Zeker als u terugkerende gedachten over zelfdoding hebt. Vult u ook de zelftest op deze website in.

5. Boeken

Depressief? van Tim la Haye uitgegeven in 1974. Een boek, die aangeeft hoe je jezelf of anderen kunt helpen.

Soms moet ik opeens huilen” “over mensen met depressies”. Ton Valkenburg

Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit Dr. D.M. Lloyd-Jones Prijs: € 7,95

Hoe overwin ik mijn depressie Dr. Neil T. Anderson Prijs: € 9,95  (nieuw te koop)

Depressiviteit en christelijk geloof J. van der Graaf (alleen 2de hands te verkrijgen)

Depressiviteit en depressie P.J. Verhagen & P.J. Verhagen (nieuw te koop)

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.